Evanjelium Lukáša 18:1–43

18  Potom im porozprával podobenstvo o tom, že sa treba vytrvalo modliť a nevzdávať sa.+  Povedal: „V jednom meste bol sudca, ktorý sa nebál Boha a nezáležalo mu na ľuďoch.  V tom meste žila aj vdova, ktorá k nemu stále chodila a hovorila: ‚Rozsúď spor medzi mnou a mojím protivníkom a zabezpeč mi spravodlivosť.‘  Dosť dlho jej nechcel pomôcť, ale potom si povedal: ‚Boha sa nebojím ani na ľuďoch mi nezáleží,  ale keď už ma táto vdova toľko obťažuje, zabezpečím jej spravodlivosť, aby za mnou ďalej nechodila a neotravovala ma.‘“+  Potom Pán povedal: „Počuli ste, čo povedal sudca, hoci bol nespravodlivý?  Či nezabezpečí aj Boh spravodlivosť svojim vyvoleným, ktorí k nemu volajú dňom a nocou,+ kým je k nim trpezlivý?+  Hovorím vám, rýchlo im zabezpečí spravodlivosť. Ale keď príde Syn človeka, nájde takú vieru* na zemi?“  A tým, ktorí boli presvedčení, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: 10  „Dvaja ľudia vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý bol vyberač daní. 11  Farizej stál a v duchu sa modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo ako tento vyberač daní. 12  Dvakrát týždenne sa postím a dávam desiatky zo všetkého, čo získam.‘+ 13  Ale vyberač daní stál obďaleč a neodvážil sa ani zodvihnúť oči k nebu. Bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, som hriešnik, zmiluj sa nado mnou.‘+ 14  Hovorím vám, že keď tento muž odišiel domov, bol v Božích očiach spravodlivejší ako ten farizej.+ Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, ale kto sa ponižuje, bude povýšený.“+ 15  Ľudia mu prinášali aj malé deti, aby ich žehnal,* ale keď to videli učeníci, prísne ich napomínali, aby to nerobili.+ 16  No Ježiš zavolal deti k sebe a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie Kráľovstvo.+ 17  Verte mi, kto neprijíma Božie Kráľovstvo tak ako dieťa, určite doň nevojde.“+ 18  Jeden židovský vodca sa ho opýtal: „Dobrý učiteľ, čo mám robiť, aby som zdedil večný život?“+ 19  Ježiš mu odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh.+ 20  Poznáš prikázania: ‚Necudzolož,+ nevraždi,+ nekradni,+ nesvedč krivo,+ cti svojho otca a svoju matku.‘“+ 21  On mu povedal: „To všetko dodržiavam od svojej mladosti.“ 22  Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Jedna vec ti ešte chýba: Predaj všetko, čo máš, peniaze rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach. Potom príď a buď mojím nasledovníkom.“+ 23  Keď to muž počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.+ 24  Ježiš sa naňho pozrel a povedal: „Aké ťažké bude pre tých, čo majú peniaze, vojsť do Božieho Kráľovstva!+ 25  Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly ako bohatému vojsť do Božieho Kráľovstva.“+ 26  Tí, čo to počuli, sa spýtali: „Môže byť vôbec niekto zachránený?“+ 27  Povedal: „Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.“+ 28  Ale Peter povedal: „My sme opustili všetko, čo sme mali, a nasledujeme ťa.“+ 29  Povedal im: „Uisťujem vás, že neexistuje človek, ktorý by opustil dom alebo manželku, bratov, rodičov či deti pre Božie Kráľovstvo+ 30  a nedostal by v tomto čase mnohonásobne viac a v prichádzajúcom usporiadaní sveta* večný život.“+ 31  Potom vzal tých dvanástich nabok a povedal im: „Ideme do Jeruzalema a splní sa* všetko, čo o Synovi človeka napísali proroci.+ 32  Vydajú ho ľuďom z iných národov,+ budú sa mu posmievať,+ urážať ho* a pľuť naňho.+ 33  Zbičujú ho a zabijú,+ ale na tretí deň vstane z mŕtvych.“+ 34  Oni však nič z toho nepochopili, lebo význam týchto slov zostal pred nimi skrytý, a nerozumeli, o čom hovorí. 35  Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel slepý muž a žobral.+ 36  Počul, že okolo prechádza zástup, a pýtal sa, čo sa deje. 37  Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide okolo!“ 38  Nato zvolal: „Ježiš, Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou!“ 39  Tí, čo boli vpredu, ho okríkli, aby bol ticho, ale on o to hlasnejšie volal: „Syn Dávidov, zľutuj sa nado mnou!“ 40  Ježiš sa zastavil a prikázal, aby ho k nemu priviedli. Keď prišiel bližšie, Ježiš sa ho spýtal: 41  „Čo mám pre teba urobiť?“ „Pane, nech zase vidím,“ odpovedal. 42  Ježiš mu povedal: „Nech sa ti vráti zrak. Tvoja viera ťa uzdravila.“+ 43  Hneď začal vidieť, nasledoval ho+ a oslavoval Boha. A všetci, ktorí to videli, chválili Boha.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „nájde vieru“.
Al. „aby sa ich dotkol“.
Al. „v prichádzajúcom systéme vecí; v budúcom veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „dokončí sa“.
Al. „zle s ním zaobchádzať“.