Prvý Korinťanom 15:1–58

  • Vzkriesenie Krista (1 – 11)

  • Vzkriesenie je základom viery (12 – 19)

  • Kristovo vzkriesenie je zárukou pre ostatných (20 – 34)

  • Pozemské a nebeské telá (35 – 49)

  • Nesmrteľnosť a neporušiteľnosť (50 – 57)

  • Mať mnoho práce v Pánovom diele (58)

15  Bratia, pripomínam vám dobrú správu, ktorú som vám oznámil+ a ktorú ste prijali a pevne sa jej zastávate.  Ak sa budete pridŕžať tejto dobrej správy, ktorú som vám oznámil, budete zachránení. Inak ste uverili zbytočne.  Ako jednu z najdôležitejších vecí som vám odovzdal to, čo som aj ja prijal: že Kristus podľa Písma zomrel za naše hriechy,+  bol pochovaný+ a v súlade s Písmom na tretí deň+ vzkriesený+  a zjavil sa Kéfasovi*+ a potom dvanástim.+  Potom sa zjavil viac než 500 bratom naraz.+ Niektorí z nich už zomreli,* ale väčšina ešte žije.  Nato sa zjavil Jakubovi,+ potom všetkým apoštolom+  a poslednému zo všetkých, akoby nedonosenému dieťaťu, sa zjavil aj mne.+  Veď ja som najposlednejší z apoštolov a ani si nezaslúžim byť nazývaný apoštolom, lebo som prenasledoval Boží zbor.+ 10  Ale vďaka Božej nezaslúženej láskavosti som tým, čím som. A Boh mi ju nepreukázal zbytočne, lebo som sa namáhal viac ako oni všetci. Nerobil som to však z vlastných síl, ale z Božej nezaslúženej láskavosti, ktorá mi bola prejavená. 11  O tom zvestujeme, či ja, alebo oni, a tomu ste aj uverili. 12  Teda keď sa zvestuje, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych,+ ako to, že niektorí z vás hovoria, že vzkriesenie mŕtvych neexistuje? 13  Ak neexistuje vzkriesenie mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený. 14  A ak Kristus nebol vzkriesený, naše zvestovanie je zbytočné a zbytočná je aj vaša viera. 15  Okrem toho by to znamenalo, že sme falošnými Božími svedkami,+ lebo tvrdíme, že Boh vzkriesil Krista.+ Ale ak neexistuje vzkriesenie mŕtvych, potom ho nemohol vzkriesiť! 16  Ak mŕtvi nie sú kriesení, ani Kristus nebol vzkriesený. 17  A ak Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je zbytočná – neboli ste oslobodení od svojich hriechov.+ 18  A tí, čo zomreli* ako Kristovi učeníci, sú nenávratne preč.+ 19  Ak dúfame v Krista iba v tomto živote, sme tí najväčší chudáci zo všetkých. 20  Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, a to ako prvý* z tých, čo zomreli.*+ 21  Lebo ako smrť prišla prostredníctvom človeka,+ tak aj vzkriesenie mŕtvych prichádza prostredníctvom človeka.+ 22  Ako vinou Adama všetci zomierajú,+ tak vďaka Kristovi všetci ožijú.+ 23  Ale každý vo svojom poradí: Kristus ako prvý*+ a potom, počas Kristovej prítomnosti,+ tí, čo mu patria.+ 24  Nakoniec, keď odstráni každú vládu, každú mocnosť a silu, odovzdá Kráľovstvo svojmu Bohu a Otcovi.+ 25  Lebo musí vládnuť ako kráľ, kým mu Boh nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.+ 26  Ako posledný nepriateľ bude odstránená smrť.+ 27  Lebo Boh „mu všetko podriadil pod nohy“.+ Ale keď sa hovorí, že mu bolo všetko podriadené,+ je zrejmé, že to nezahŕňa toho, ktorý mu všetko podriadil.+ 28  A keď mu bude všetko podriadené, vtedy sa aj sám Syn podriadi tomu, ktorý mu všetko podriadil.+ Tak bude Boh každému všetkým.+ 29  Veď ak mŕtvi nie sú kriesení, čo bude s tými, ktorí sa krstia na smrť?+ Aký zmysel by malo dať sa takto pokrstiť? 30  Prečo sa stále* vystavujeme nebezpečenstvu?+ 31  Denne hľadím smrti do tváre. Je to pravda, tak ako je pravda to, že som na vás veľmi hrdý, bratia, ktorých mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32  Ak som v Efeze+ bojoval so šelmami ako iní ľudia,* čo z toho mám? Ak mŕtvi nemajú byť vzkriesení, potom „jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme“.+ 33  Nedajte sa oklamať. Zlá spoločnosť kazí dobré zvyky.*+ 34  Spamätajte sa a robte, čo je správne, nehrešte. Veď niektorí z vás vôbec nepoznajú Boha. Hovorím to, aby ste sa zahanbili. 35  Niekto možno povie: „Ako budú mŕtvi vzkriesení? V akom tele vstanú?“+ 36  Ty nerozumný! Čo seješ, neožije, ak to najprv neodumrie. 37  A to, čo seješ, nie je telo, to vyrastie až neskôr. Seješ iba zrno, či už pšeničné, alebo nejaké iné, 38  ale Boh mu dáva telo, aké chce – každému semienku dáva jeho vlastné telo. 39  Nie všetky telá sú rovnaké. Iné telo majú ľudia, iné dobytok, iné vtáky a iné ryby. 40  Sú nebeské telá+ a pozemské telá.+ Iná je sláva nebeských tiel a iná pozemských tiel. 41  Iná je sláva slnka, iná je sláva mesiaca+ a iná je sláva hviezd. Ešte aj hviezdy sa od seba líšia slávou. 42  Tak je to aj so vzkriesením mŕtvych. Seje sa porušiteľné telo, vzkriesené je neporušiteľné.+ 43  Seje sa v hanbe, vzkriesené je v sláve.+ Seje sa slabé, vzkriesené je silné.+ 44  Seje sa hmotné telo, vzkriesené je duchovné telo. Ak existuje hmotné telo, existuje aj duchovné telo. 45  Tak je aj napísané: „Prvý človek Adam sa stal živou bytosťou.“*+ Posledný Adam sa stal životodarným duchom.+ 46  Najskôr však nie je duchovné, ale hmotné. Duchovné je až potom. 47  Prvý človek je zo zeme, z prachu,+ druhý človek je z neba.+ 48  Aký je ten vytvorený z prachu, takí sú aj ostatní vytvorení z prachu, a aký je ten, čo prišiel z neba, takí sú aj tí, čo sú v nebi.+ 49  A ako sa podobáme tomu vytvorenému z prachu,+ tak sa budeme podobať tomu, ktorý prišiel z neba.+ 50  Ale hovorím vám, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie Kráľovstvo ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť. 51  A teraz vám poviem sväté tajomstvo: Nie všetci zomrieme,* ale všetci budeme premenení,+ 52  vo chvíli, v okamihu, pri zvuku poslednej trúbky. Trúbka zaznie+ a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my budeme premenení. 53  To, čo je porušiteľné, si musí obliecť neporušiteľnosť,+ a čo je smrteľné, si musí obliecť nesmrteľnosť.+ 54  Ale keď to, čo je porušiteľné, si oblečie neporušiteľnosť, a čo je smrteľné, si oblečie nesmrteľnosť, splní sa to, čo je napísané: „Smrť je pohltená navždy.“+ 55  „Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň?“+ 56  Ostňom, ktorý zapríčiňuje smrť, je hriech+ a hriech získava silu zo Zákona.+ 57  Ale vďaka Bohu za to, že nám pomáha zvíťaziť prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista!+ 58  Preto, moji milovaní bratia, buďte pevní,+ neochvejní a majte vždy mnoho práce+ v Pánovom diele. Veď viete, že vaša namáhavá práca pre Pána nie je zbytočná.+

Poznámky pod čiarou

Iné meno apoštola Petra.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.
Dosl. „prvý plod“.
Dosl. „zaspali (v smrti)“.
Dosl. „prvý plod“.
Dosl. „každú hodinu“.
Al. možno „z ľudských pohnútok“.
Al. „správanie; charakter“.
Al. „dušou“.
Dosl. „zaspíme (v smrti)“.