Rimanom 1:1–32

  • Pozdravy (1 – 7)

  • Pavol túži navštíviť Rím (8 – 15)

  • „Spravodlivý bude žiť vďaka svojej viere“ (16, 17)

  • Bezbožní sa nemajú na čo vyhovárať (18 – 32)

    • Božie vlastnosti sú zjavné z vecí, ktoré vytvoril (20)

1  Píšem vám ja, Pavol, otrok Krista Ježiša, povolaný za apoštola a ustanovený hlásať Božiu dobrú správu.+  Túto dobrú správu Boh vopred oznámil prostredníctvom svojich prorokov vo svätom Písme  a týka sa jeho Syna, ktorý podľa tela pochádzal z Dávidovho potomstva,*+  ale ktorý bol mocou svätého ducha vyhlásený za Božieho Syna,+ keď bol vzkriesený z mŕtvych.+ Týmto Synom je Ježiš Kristus, náš Pán.  Prostredníctvom neho sme* prijali nezaslúženú láskavosť a apoštolské poslanie,+ aby boli ľudia zo všetkých národov+ privedení k poslušnosti a viere na slávu jeho mena.  Medzi týmito národmi ste aj vy a Boh vás povolal, aby ste patrili Ježišovi Kristovi.  Píšem všetkým Božím milovaným v Ríme, ktorí boli povolaní, aby boli svätí:* Nech vás Boh, náš Otec, a Pán Ježiš Kristus obdaria nezaslúženou láskavosťou a pokojom.  Najprv by som vám chcel povedať, že za vás všetkých ďakujem svojmu Bohu prostredníctvom Ježiša Krista, lebo sa o vašej viere hovorí po celom svete.  Veď Boh, ktorému slúžim* celým srdcom,* keď oznamujem dobrú správu o jeho Synovi, mi je svedkom, že sa o vás neprestajne zmieňujem vo svojich modlitbách+ 10  a prosím, aby sa mi konečne naskytla príležitosť navštíviť vás, ak to bude Božia vôľa. 11  Lebo vás túžim vidieť a odovzdať vám nejaký duchovný dar, aby som vás posilnil, 12  alebo skôr aby sme sa navzájom povzbudili+ svojou vierou – ja vašou a vy mojou. 13  Bratia, chcem, aby ste vedeli, že už veľakrát som plánoval prísť k vám, ale až doteraz mi v tom vždy niečo zabránilo. Chcel by som, aby moje zvestovanie prinieslo dobré výsledky aj u vás, tak ako ich prinieslo medzi ostatnými národmi. 14  Som dlžníkom Grékom i cudzincom,* vzdelaným i nevzdelaným. 15  Preto túžim oznamovať dobrú správu aj vám v Ríme.+ 16  Nehanbím sa za dobrú správu.+ Prejavuje sa ňou Božia moc a môže zachrániť každého, kto má vieru,+ najprv Žida+ a potom aj Gréka.+ 17  Veď tí, čo veria, vidia, že prostredníctvom dobrej správy Boh zjavuje svoju spravodlivosť, a to posilňuje ich vieru,+ tak ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť vďaka svojej viere.“+ 18  Boží hnev+ sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivo potláčajú pravdu,+ 19  lebo všetko, čo sa dá o Bohu dozvedieť, je im zjavné, veď im to Boh zjavil.+ 20  Už od stvorenia sveta je možné jasne vidieť jeho neviditeľné vlastnosti, jeho večnú moc+ a Božstvo,+ lebo ich možno vnímať z vecí, ktoré vytvoril.+ Preto sa nemajú na čo vyhovárať. 21  Hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali. Ich uvažovanie neviedlo k ničomu a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.+ 22  Tvrdili, že sú múdri, ale stali sa hlúpymi 23  a slávu neporušiteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce porušiteľného človeka a za podoby vtákov, štvornohých zvierat a plazov.+ 24  Preto ich Boh v súlade s túžbami ich srdca vydal nečistote, aby zneuctievali svoje telo. 25  Pravdu o Bohu vymenili za klamstvo, klaňali sa* a slúžili* stvoreniu, a nie Stvoriteľovi, ktorý má byť chválený navždy. Amen. 26  Preto ich Boh vydal potupnej telesnej vášni.+ Ich ženy zamenili prirodzený styk za neprirodzený+ 27  a podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a vzplanuli vášňou jeden k druhému, muž k mužovi.+ Páchali oplzlosti a sami na sebe dostali trest, aký si zaslúžili za svoje previnenie.+ 28  Keďže odmietli uznať Boha,* Boh ich vydal neschválenému stavu mysle, aby robili to, čo sa nepatrí.+ 29  Sú plní všetkej nespravodlivosti,+ skazenosti, chamtivosti*+ a zla, plní závisti,+ vraždy,+ sporov, podvodu+ a zlomyseľnosti.+ Klebetia, 30  ohovárajú,+ nenávidia Boha, sú bezočiví, pyšní, vystatovační. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov,+ 31  sú nerozumní,+ nedodržiavajú dohody, nemajú lásku k členom rodiny a sú nemilosrdní. 32  Hoci dobre poznajú Božie spravodlivé nariadenie – že tí, čo páchajú také veci, si zasluhujú smrť+ –, nielenže ich sami robia, ale aj schvaľujú, keď ich robia iní.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „semena“.
Al. „som“. Je možné, že Pavol tu o sebe hovorí v množnom čísle.
Al. „preukazujem svätú službu“.
Dosl. „so svojím duchom“.
Al. „i tým, ktorí nehovoria po grécky“, dosl. „barbarom“.
Al. „uctievali“.
Al. „preukazovali svätú službu“.
Al. „neboli ochotní prijať presné poznanie Boha“.
Al. „žiadostivosti“.