Prejsť na článok

Vysvetlenie biblických veršov

Zistite, aký je význam niektorých veršov a známych výrokov z Biblie a v akom kontexte boli napísané. Vďaka poznámkam pod čiarou a krížovým odkazom im môžete lepšie rozumieť.

Vysvetlenie 1. Mojžišovej 1:1: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem“

Ktoré dve dôležité pravdy sú zaznamenané v úvodných slovách Biblie?

Vysvetlenie 2. Mojžišovej 20:12: „Cti svojho otca a svoju matku“

Boh sľúbil, že ak to budú deti robiť, bude sa im dobre dariť, a tak mali ďalší dôvod na to, aby toto prikázanie poslúchali.

Vysvetlenie Jozuu 1:9: „Buď silný a udatný“

Čo nám dodá odvahu a silu, keď musíme riešiť náročné situácie a problémy?

Vysvetlenie Žalmu 23:4: „I keby som mal ísť tmavou dolinou“

Ako ľudia, ktorí uctievajú Boha, aj v tých najťažších chvíľach cítia, že sa o nich stará?

Vysvetlenie Žalmu 37:4: „Hľadaj radosť v Pánovi“

Ako nám tento žalm pomáha načerpať múdrosť a stať sa ľuďmi, ktorých má Boh rád?

Vysvetlenie Žalmu 46:10: „Uznajte, že ja som Boh“

K čomu nás povzbudzuje tento biblický verš?

Vysvetlenie Príslovia 3:5, 6: „Nespoliehaj sa na svoj um“

Ako môžete dať najavo, že Bohu dôverujete viac ako sebe?

Vysvetlenie Prísloví 16:3: „Zver svoje diela na Pána“

Prečo by mali ľudia prosiť Boha o to, aby ich viedol, keď robia nejaké rozhodnutie?

Vysvetlenie Prísloví 17:17: „Priateľ miluje v každom čase“

Toto príslovie krásne ukazuje, kto je pravý priateľ

Vysvetlenie Prísloví 22:6: „Vychovávaj dieťa tak, aby šlo po správnej ceste“

Čo je tou „správnou cestou“, po ktorej by malo dieťa ísť? Je pre každého človeka iná?

Vysvetlenie Kazateľa 3:11: „Všetko urobil krásne a v pravý čas“

K Božím krásnym dielam patria aj iné veci než tie, ktoré vytvoril.

Vysvetlenie Izaiáša 26:3: „Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji”

Je naozaj možné cítiť dokonalý pokoj? Čo znamená mať pevnú myseľ?

Vysvetlenie Izaiáša 40:31: „Tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu“

Prečo je človek, ktorý dostáva silu od Boha, v Biblii prirovnaný k plachtiacemu orlovi?

Vysvetlenie Izaiáša 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou“

Jehova tromi vyjadreniami uisťuje svojich verných služobníkov, že im bude pomáhať.

Vysvetlenie Jeremiáša 11:11: „Uvediem na nich zlé“

Uviedol Boh „zlé“ na svoj ľud alebo to iba pripustil?

Vysvetlenie Jeremiáša 29:11: „Poznám úmysly, ktoré mám s vami“

Hoci tieto slová boli určené jeho ľudu v minulosti, opisujú, aký zámer má Boh s ľuďmi aj dnes.

Vysvetlenie Jeremiáša 33:3: „Volaj ku mne a ja ti odpoviem“

Boh sľúbil, že tým ktorí toto nabádanie poslúchnu, odhalí „veľké a nepochopiteľné veci“. Aké? A týka sa to aj nás?

Vysvetlenie Micheáša 6:8: „V pokore choď so svojím Bohom“

V tomto verši je výstižne zhrnuté, čo od nás Boh očakáva.

Vysvetlenie Matúša 6:33: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo“

Chcel tým Ježiš povedať, že kresťania nemusia pracovať?

Vysvetlenie Matúša 6:34: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok“

Ježiš tým nechcel povedať, že by sme nemali premýšľať o budúcnosti alebo si určité veci plánovať.

Vysvetlenie Matúša 11:28–30: „Poďte ku mne... ja vám dám odpočinúť“

Ponúkal Ježiš okamžité oslobodenie od útlaku a nespravodlivosti?

Vysvetlenie Marka 1:15: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo“

Chcel tým Ježiš povedať, že Kráľovstvo už začalo vládnuť?

Vysvetlenie Marka 11:24: „Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte“

Ako nám môže Ježišova rada, ktorá sa týka viery a modlitby, pomôcť prekonať náročné situácie?

Vysvetlenie Lukáša 1:37: „Lebo Bohu nič nie je nemožné“

Keď Všemohúci Boh niečo sľúbi, nič mu nemôže zabrániť, aby to aj splnil. Pozrite sa, čo to môže znamenať pre vás.

Vysvetlenie Lukáša 2:14: „Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“

Aký význam majú tieto slová pre nás dnes?

Vysvetlenie Jána 1:1: „Na počiatku bolo Slovo“

Z tohto biblického verša sa dozvedáme niečo o živote Ježiša Krista predtým, než prišiel na zem a stal sa človekom.

Vysvetlenie Jána 3:16: „Veď Boh tak miloval svet“

Ako dal Boh Jehova najavo, že každého z nás miluje a že chce, aby sme žili večne?

Vysvetlenie Jána 14:6: „Ja som cesta, pravda a život“

Prečo ten, kto chce uctievať Boha, musí uznávať Ježišovu jedinečnú úlohu?

Vysvetlenie Jána 14:27: „Pokoj vám zanechávam“

Aký pokoj Ježiš zanechal alebo dal svojim nasledovníkom? Ako ho môžeme získať?

Vysvetlenie Jána 15:13: „Nikto nemá väčšiu lásku“

Ako môžu Ježišovi nasledovníci napodobniť jeho lásku?

Vysvetlenie Jána 16:33: „Ja som zvíťazil nad svetom“

Prečo môžeme povedať, že tieto Ježišove slová nás uisťujú, že môžeme zostať verní Bohu a robiť, čo sa mu páči, aj keď máme ťažkosti?

Vysvetlenie Skutkov 1:8: „Dostanete silu“

Akú silu sľúbil Ježiš svojim nasledovníkom a v čom im táto sila mala pomáhať?

Vysvetlenie Rimanom 5:8: „Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi“

Keďže ľudia majú sklon myslieť na zlé veci a konať v rozpore s Božími spravodlivými normami, ako môžeme mať k Bohu dobrý vzťah a nádej, že budeme môcť žiť večne?

Vysvetlenie Rimanom 6:23: „Mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život“

Žiaden hriešny človek nedokáže vlastným pričinením získať záchranu, no môžeme prijať Boží dar večného života. Ako?

Vysvetlenie Rimanom 10:13: „Vzývať Pánovo meno“

Boh všetkým ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, rasu či postavenie dáva možnosť zachrániť sa a získať večný život.

Vysvetlenie Rimanom 12:12: „V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.“

Ako môžu kresťania zostať verní napriek prenasledovaniu a ďalším ťažkostiam?

Vysvetlenie 1. Korinťanom 10:13: „Boh je verný“

Ako nám najmä v pokušeniach pomáha to, že Boh je verný?

Vysvetlenie 2. Korinťanom 12:9: „Stačí ti moja milosť“

Ako môžeme mať podobne ako Pavol úžitok z Božej nezaslúženej láskavosti?

Vysvetlenie Galaťanom 6:9: „Neúnavne konajme dobro“

Akú odmenu získajú kresťania, ktorí neprestanú konať dobro?

Vysvetlenie Efezanom 3:20: „[Boh] je schopný okrem tohoto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme“

V akom zmysle Boh vypočúva modlitby svojich služobníkov a vyhovie ich prosbám?

Vysvetlenie Filipanom 4:6, 7: „O nič nebuďte ustarostení“

Aké druhy modlitby nám môžu pomôcť, keď prežívame problémy, a vliať nám pokoj?

Vysvetlenie Filipanom 4:8: „Premýšľajte o tom, čo je pravdivé...“

Aký zvyk by si mali kresťania vytvoriť v súvislosti s tým, o čom premýšľajú?

Vysvetlenie Filipanom 4:13: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“

Čo tým apoštol Pavol myslel, keď napísal, že má silu „na všetko“?

Vysvetlenie Kolosanom 3:23: „Nech robíte čokoľvek, robte to celou dušou“

Aký vplyv má postoj kresťana k práci na jeho vzťah s Bohom?

Vysvetlenie 2. Timotejovi 1:7: „Boh nám nedal Ducha bojazlivosti“

Ako môže Boh človeku pomôcť, aby prekonal strach a odvážne urobil to, čo je správne?

Vysvetlenie Hebrejom 4:12: „Božie slovo je živé a účinné“

Dovoľujete Božiemu slovu, aby pôsobilo na váš život? Čo to o vás prezrádza?

Vysvetlenie Hebrejom 11:1: „Viera je podstatou toho, v čo dúfame“

Aká silná je pravá viera a prečo je dôležitá?

Vysvetlenie 1. Petra 5:6, 7: „Pokorte sa... na neho zložte všetky svoje starosti“

Čo znamená uvrhnúť alebo zložiť všetky svoje starosti na Boha a ako to môže človeku priniesť úľavu?

Vysvetlenie Zjavenia 21:1: „Nové nebo a nová zem“

Ako nám Biblia pomáha pochopiť význam tohto verša?

Vysvetlenie Zjavenia 21:4: „Zotrie im z očí každú slzu“

V tomto verši sa hovorí o krásnom sľube do budúcnosti.