Prejsť na článok

Vysvetlenie biblických veršov

Zistite, aký je význam niektorých veršov a známych výrokov z Biblie a v akom kontexte boli napísané. Vďaka poznámkam pod čiarou a krížovým odkazom im môžete lepšie rozumieť.

Vysvetlenie 1. Mojžišovej 1:1: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem“

Ktoré dve dôležité pravdy sú zaznamenané v úvodných slovách Biblie?

Vysvetlenie 2. Mojžišovej 20:12: „Cti svojho otca a svoju matku“

Boh sľúbil, že ak to budú deti robiť, bude sa im dobre dariť, a tak mali ďalší dôvod na to, aby toto prikázanie poslúchali.

Vysvetlenie Jozuu 1:9: „Buď silný a udatný“

Čo nám dodá odvahu a silu, keď musíme riešiť náročné situácie a problémy?

Vysvetlenie Žalmu 23:4: „I keby som mal ísť tmavou dolinou“

Ako ľudia, ktorí uctievajú Boha, aj v tých najťažších chvíľach cítia, že sa o nich stará?

Vysvetlenie Žalmu 46:10: „Uznajte, že ja som Boh“

K čomu nás povzbudzuje tento biblický verš?

Vysvetlenie Príslovia 3:5, 6: „Nespoliehaj sa na svoj um“

Ako môžete dať najavo, že Bohu dôverujete viac ako sebe?

Vysvetlenie Izaiáša 40:31: „Tí, ktorí dúfajú v Jehovu, znovu získajú silu“

Prečo je človek, ktorý dostáva silu od Boha, v Biblii prirovnaný k plachtiacemu orlovi?

Vysvetlenie Izaiáša 41:10: „Neboj sa, veď som s tebou“

Jehova tromi vyjadreniami uisťuje svojich verných služobníkov, že im bude pomáhať.

Vysvetlenie Jeremiáša 29:11: „Poznám úmysly, ktoré mám s vami“

Hoci tieto slová boli určené jeho ľudu v minulosti, opisujú, aký zámer má Boh s ľuďmi aj dnes.

Vysvetlenie Micheáša 6:8: „V pokore choď so svojím Bohom“

V tomto verši je výstižne zhrnuté, čo od nás Boh očakáva.

Vysvetlenie Matúša 6:33: „Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo“

Chcel tým Ježiš povedať, že kresťania nemusia pracovať?

Vysvetlenie Matúša 6:34: „Nebuďte ustarostení o zajtrajšok“

Ježiš tým nechcel povedať, že by sme nemali premýšľať o budúcnosti alebo si určité veci plánovať.

Vysvetlenie Matúša 11:28–30: „Poďte ku mne... ja vám dám odpočinúť“

Ponúkal Ježiš okamžité oslobodenie od útlaku a nespravodlivosti?

Vysvetlenie Marka 1:15: „Priblížilo sa Božie kráľovstvo“

Chcel tým Ježiš povedať, že Kráľovstvo už začalo vládnuť?

Vysvetlenie Jána 1:1: „Na počiatku bolo Slovo“

Z tohto biblického verša sa dozvedáme niečo o živote Ježiša Krista predtým, než prišiel na zem a stal sa človekom.

Vysvetlenie Jána 3:16: „Veď Boh tak miloval svet“

Ako dal Boh Jehova najavo, že každého z nás miluje a že chce, aby sme žili večne?

Vysvetlenie Jána 14:6: „Ja som cesta, pravda a život“

Prečo ten, kto chce uctievať Boha, musí uznávať Ježišovu jedinečnú úlohu?

Vysvetlenie Jána 16:33: „Ja som zvíťazil nad svetom“

Prečo môžeme povedať, že tieto Ježišove slová nás uisťujú, že môžeme zostať verní Bohu a robiť, čo sa mu páči, aj keď máme ťažkosti?

Vysvetlenie Rimanom 5:8: „Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi“

Keďže ľudia majú sklon myslieť na zlé veci a konať v rozpore s Božími spravodlivými normami, ako môžeme mať k Bohu dobrý vzťah a nádej, že budeme môcť žiť večne?

Vysvetlenie Rimanom 10:13: „Vzývať Pánovo meno“

Boh všetkým ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, rasu či postavenie dáva možnosť zachrániť sa a získať večný život.

Vysvetlenie Filipanom 4:6, 7: „O nič nebuďte ustarostení“

Aké druhy modlitby nám môžu pomôcť, keď prežívame problémy, a vliať nám pokoj?

Vysvetlenie Filipanom 4:13: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje“

Čo tým apoštol Pavol myslel, keď napísal, že má silu „na všetko“?

Vysvetlenie 2. Timotejovi 1:7: „Boh nám nedal Ducha bojazlivosti“

Ako môže Boh človeku pomôcť, aby prekonal strach a odvážne urobil to, čo je správne?

Vysvetlenie Hebrejom 11:1: „Viera je podstatou toho, v čo dúfame“

Aká silná je pravá viera a prečo je dôležitá?