Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Jozua 1:9: „Buď silný a udatný“

Jozua 1:9: „Buď silný a udatný“

„Znovu ti prikazujem: Buď odvážny a silný. Neboj sa ani sa nedes, lebo ja, Jehova, tvoj Boh, budem s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“ (Jozua 1:9, Preklad nového sveta)

„Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“ (Jozua 1:9, Katolícky preklad)

Význam Jozuu 1:9

Týmito slovami Boh Jehova * uisťuje svojho verného služobníka Jozuu, že aj napriek rôznym ťažkostiam a zdanlivo neprekonateľným prekážkam môže byť „odvážny a silný“. Keď Jozua poslúchal Božie príkazy, nemusel sa obávať toho, čo príde, pretože Jehova bol s ním a pomáhal mu. Boh bol s Jozuom tak, že mu radil, viedol ho a pomáhal mu víťaziť nad nepriateľmi.

Čo pomáhalo Jozuovi, aby bol „odvážny a silný“? Určite aj inšpirované spisy, ktoré Jehova už v tej dobe poskytol. Patril k nim „celý Zákon, ktorý [Jozuovi] odovzdal [Jehovov] služobník Mojžiš“. * (Jozua 1:7) Jehova povedal Jozuovi, aby si „ho čítal polohlasom [„rozjímal o ňom“] dňom i nocou“. (Jozua 1:8, pozn. pod čiarou) Keď to robil, dávalo mu to silu a viedlo ho to k tomu, aby konal Božiu vôľu. Teda podľa toho, čo sa dozvedel z Božieho Slova, mal aj žiť, mal „starostlivo dodržiavať všetko, čo je v ňom napísané“. To mu pomáhalo, aby konal múdro, a Jehova mu žehnal. Hoci Jozua zažíval veľa problémov, vďaka tomu, že verne slúžil Jehovovi, prežil šťastný život. (Jozua 23:14; 24:15)

Tieto slová, ktorými Jehova povzbudil Jozuu, povzbudzujú aj nás dnes. Vidno z nich, ako veľmi sa Jehova zaujíma o svojich služobníkov, a to zvlášť vtedy, keď prežívajú ťažkosti. Chce, aby ich dobre zvládli, tak ako Jozua, a aby sa im v živote darilo. Aj oni môžu byť „odvážni a silní“ ako Jozua, ak si budú pravidelne čítať Božie Slovo Bibliu, premýšľať o ňom a konať podľa neho.

Kontext Jozuu 1:9

Keď Mojžiš zomrel, Jehova poveril Jozuu, aby viedol izraelský národ. (Jozua 1:1, 2) Zakrátko mali vstúpiť do zasľúbenej krajiny, do Kanaánu. No ešte predtým museli bojovať so silnými nepriateľmi. Jozua musel viesť vojnu proti Kanaáncom, ktorí boli veľmi skazení. * (5. Mojžišova 9:5; 20:17, 18) Bolo ich oveľa viac a boli oveľa lepšie vyzbrojení. (Jozua 9:1, 2; 17:18) No Jozua odvážne poslúchal Jehovove pokyny. A Jehova dokázal, že je s ním, pretože už za šesť rokov Izraeliti porazili väčšinu svojich nepriateľov. (Jozua 21:43, 44)

^ 3. ods. Jehova alebo Jahve je slovenský tvar Božieho mena, ktoré v hebrejčine tvoria štyri písmená יהוה (JHVH) známe ako tetragram. Toto meno je v Katolíckom preklade nahradené titulom Pán. Ak si želáte ďalšie informácie o mene Jehova a o tom, prečo niektorí prekladatelia Biblie nepoužívajú toto meno, pozrite si článok „Kto je Jehova?

^ 4. ods. Inšpirované spisy, ktoré mal vtedy Jozua a ktoré sú dnes v Biblii, tvorilo pravdepodobne päť kníh Mojžišových (Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronómium), kniha Jób a jeden alebo dva žalmy.

^ 6. ods. Viac informácií o tom, prečo boli tieto vojny nevyhnutné, nájdete v článku „Prečo Boh viedol vojnu proti Kanaančanom?“ v Strážnej veži z 1. januára 2010.