Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Zjavenie 21:1: „Nové nebo a nová zem“

Zjavenie 21:1: „Nové nebo a nová zem“

 „Videl som nové nebo a novú zem, lebo predošlé nebo a predošlá zem sa pominuli a nebolo už ani more.“ (Zjavenie 21:1, Preklad nového sveta)

 „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet.“ (Zjavenie 21:1, Katolícky preklad)

Význam Zjavenia 21:1

 V tomto verši je obrazným spôsobom vyjadrené, že Božie Kráľovstvo nahradí všetky ľudské vlády. Toto Kráľovstvo odstráni zlých a bude vládnuť ľuďom, ktorí sa mu ochotne podriadia.

 Kniha Zjavenie je napísaná „v symbolických obrazoch“. (Zjavenie 1:1) Preto je rozumné dospieť k záveru, že nebo a zem, ktoré sa spomínajú v tomto verši, nie sú doslovné, ale symbolické. Navyše, obrazné „nové nebesia“ a „nová zem“ sa spomínajú aj v iných biblických veršoch. (Izaiáš 65:17; 66:22; 2. Petra 3:13) Preto keď chceme pochopiť, čo to znamená, potrebujeme preskúmať aj ďalšie biblické správy.

 „Nové nebo.“ V Biblii sa slovo „nebo“ niekedy používa na opis vlády. (Izaiáš 14:12–14; Daniel 4:25, 26) Jedno odborné dielo uvádza, že v prorockých videniach „nebo symbolizuje nadradenú vládnu moc alebo vládu“. a V Zjavení 21:1 sa „nové nebo“ vzťahuje na Božie Kráľovstvo. O tejto nebeskej vláde, nazývanej aj „nebeské Kráľovstvo“, sa píše na viacerých miestach knihy Zjavenie, ako aj v iných biblických knihách. (Matúš 4:17; Skutky 19:8; 2. Timotejovi 4:18; Zjavenie 1:9; 5:10; 11:15; 12:10) Božie Kráľovstvo, ktorého Kráľom je Ježiš, nakoniec nahradí „predošlé nebo“, čiže všetky nedokonalé ľudské vlády. (Daniel 2:44; Lukáš 1:31–33; Zjavenie 19:11–18)

 „Nová zem.“ Podľa Biblie doslovná zem nebude nikdy zničená ani nahradená inou zemou. (Žalm 104:5; Kazateľ 1:4) Čo je potom obrazná zem, o ktorej sa píše v tomto verši? V Biblii sa slovo „zem“ často vzťahuje na ľudstvo. (1. Mojžišova 11:1; 1. Kroník 16:31; Žalm 66:4; 96:1) „Nová zem“ sa preto musí vzťahovať na novú ľudskú spoločnosť – na ľudí, ktorí sa ochotne podriadia Božej nebeskej vláde. „Predošlá zem“, čiže ľudia, ktorí budú odporovať Božiemu Kráľovstvu, budú zničení.

 „Nebolo už ani more.“ Podobne ako „nebo“ a „zem“, aj „more“ v Zjavení 21:1 je symbolické. Keďže sa ľahko rozbúri, vhodne symbolizuje masy ľudí, ktorí sú odcudzení Bohu a často sa búria. (Izaiáš 17:12, 13; 57:20; Zjavenie 17:1, 15) Aj tí sa pominú. V Žalme 37:10 čítame: „Ešte chvíľku a zlých už nebude, pozrieš sa na miesto, kde boli, a oni budú preč.“

Kontext Zjavenia 21:1

 Kniha Zjavenie predpovedá, čo sa má diať počas „Pánovho dňa“. (Zjavenie 1:10) Podľa biblických proroctiev sa tento deň začal v roku 1914, keď Ježiš začal vládnuť ako Kráľ Božieho Kráľovstva. b Ale nemal hneď prevziať vládu nad zemou. Ďalšie proroctvá totiž poukazovali na to, že v prvej časti „Pánovho dňa“ sa mala situácia na zemi zhoršovať. Toto obdobie je v Biblii nazvané „posledné dni“. (2. Timotejovi 3:1–5, 13; Matúš 24:3, 7; Zjavenie 6:1–8; 12:12) Keď sa tieto kritické časy plné problémov skončia, Božie Kráľovstvo odstráni staré symbolické nebo a zem a prinesie pokoj a mier. Tí, ktorí budú žiť pod vládou Kráľovstva, teda „nová zem“, sa budú tešiť z dokonalého zdravia a ideálnych podmienok na život. (Zjavenie 21:3, 4)

 Pozrite si krátke video o biblickej knihe Zjavenie.

a McClintockova a Strongova Cyclopedia (1891), IV. zväzok, strana 122.