Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Izaiáš 42:8: „Ja som Pán“

Izaiáš 42:8: „Ja som Pán“

„Ja som Jehova, to je moje meno. Nikomu inému nedám svoju slávu ani svoju chválu modlám.“ (Izaiáš 42:8, Preklad nového sveta)

„Ja som Pán, to je moje meno; slávy svojej inému nedám, ani chvály svojej modlám.“ (Izaiáš 42:8, Písmo Sväté Starého a Nového Zákona, 1913 – 1926)

Význam Izaiáša 42:8

Boh nám v tomto verši hovorí, aké je jeho osobné meno. A vysvetľuje, že nemôžeme uctievať jeho a zároveň aj modly.

Boh si sám dal meno, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako „Jehova“. * (2. Mojžišova 3:14, 15) Hoci Božie meno sa v Starom zákone (v Hebrejsko-aramejských písmach) v pôvodnom jazyku vyskytuje takmer 7 000-krát, v mnohých prekladoch bolo nahradené titulom „Pán“. Je to tak napríklad v Žalme 110:1, kde je zapísané proroctvo o Jehovovi a o Ježišovi. Toto proroctvo je citované aj v Skutkoch 2:34–36. V Katolíckom preklade čítame: „Pán povedal môjmu Pánovi.“ Keďže sa tu dvakrát spomína „Pán“, nie je jasné, o koho ide. No v Preklade nového sveta, v ktorom bolo Božie meno vrátené na svoje miesto, je znenie tohto textu jasné. Píše sa tu: „Jehova povedal môjmu Pánovi: ‚Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.‘“

Viacerí učenci sú presvedčení, že Božie meno znamená „pôsobí, že sa stane“. Jedine pravý Boh môže mať takéto meno, pretože len on sa dokáže stať čímkoľvek, čo je potrebné na to, aby uskutočnil svoj zámer. Okrem toho dokáže spôsobiť, že aj jeho stvorenie sa stane čímkoľvek, čo je potrebné na splnenie jeho zámeru.

Keďže Boh Jehova je náš Stvoriteľ a jediný pravý Boh, iba on si zaslúži našu výlučnú oddanosť a len jeho by sme mali uctievať. Preto nie je správne uctievať nikoho a nič iné, teda ani žiadne sochy či obrazy, lebo to všetko sú modly. (2. Mojžišova 20:2–6; 34:14; 1. Jána 5:21)

Kontext Izaiáša 42:8

V úvodných veršoch 42. kapitoly Izaiáša Jehova predpovedal, čo urobí jeho „vyvolený služobník“: „Prinesie národom právo.“ (Izaiáš 42:1) V súvislosti s týmto sľubom Boh ďalej hovorí: „Teraz oznamujem nové veci. Skôr ako sa objavia, poviem vám o nich.“ (Izaiáš 42:9) Toto proroctvo o Jehovovom „vyvolenom“ služobníkovi sa splnilo o stáročia neskôr, keď prišiel na zem Mesiáš, čiže Kristus, a vykonával tu svoju službu. (Matúš 3:16, 17; 12:15–21)

Izaiáš 42:8 v iných prekladoch

„Ja som Jahve, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju úctu neprepustím modlám.“ (Jeruzalemská Biblia)

„Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.“ (Katolícky preklad)

^ 4. ods. Božie meno v hebrejčine pozostáva zo štyroch spoluhlások, ktoré sa v slovenčine prepisujú ako JHVH. Niektoré slovenské preklady uvádzajú Božie meno v tvare „Jahve“. Viac informácií nájdete v Dodatku A4 „Božie meno v Hebrejských písmach“, ktorý je v Biblii – Preklade nového sveta.