Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

Ján 3:16: „Veď Boh tak miloval svet“

Ján 3:16: „Veď Boh tak miloval svet“

„Veď tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nezahynul, ale mal večný život.“ (Ján 3:16, Preklad nového sveta, pozn. pod čiarou)

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3:16, Katolícky preklad)

Význam Jána 3:16

Boh nás miluje a chce, aby sme žili večne. Preto poslal na zem svojho Syna Ježiša Krista. Keď bol Ježiš na zemi, urobil veľa dobrých vecí. Napríklad učil svojich nasledovníkov o svojom Otcovi, Bohu Jehovovi. (1. Petra 1:3) Dokonca dal za ľudí svoj život. Ak chceme žiť večne, musíme v Ježiša veriť.

To, ako veľmi Boh miluje ľudí, je vyjadrené slovami: „Dal svojho jednorodeného Syna.“ * Ježiš je jedinečným Božím Synom. V akom zmysle? Iba jeho stvoril priamo Boh. (Kolosanom 1:17) Je tiež označený ako „prvorodený celého stvorenia“. (Kolosanom 1:15) Všetko ostatné stvorenie vrátane anjelov Boh vytvoril prostredníctvom Ježiša. Napriek tomu bol Boh Jehova * ochotný poslať svojho najdrahšieho Syna, „aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých“. (Matúš 20:28) Ježiš trpel a zomrel preto, aby nás oslobodil od smrti, ktorá je následkom hriechu zdedeného po prvom človeku Adamovi. (Rimanom 5:8, 12)

Nestačí však len veriť, že Ježiš existuje, a cítiť vďačnosť za to, čo pre nás urobil. Vieru v Božieho Syna musíme dokázať aj skutkami – tým, že ho budeme poslúchať a napodobňovať. (Matúš 7:24–27; 1. Petra 2:21) V Biblii sa píše: „Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život. Kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom.“ (Ján 3:36)

Kontext Jána 3:16

Ježiš tieto slová povedal, keď sa rozprával so židovským náboženským vodcom Nikodémom. (Ján 3:1, 2) V tomto rozhovore sa zmienil o niektorých podrobnostiach, ktoré súvisia s Božím Kráľovstvom * a s tým, ako sa niekto môže „narodiť znovu“. (Ján 3:3) Predpovedal tiež, akým spôsobom zomrie. Hovoril, že „musí byť vyzdvihnutý“, čiže povesený na kôl, „aby každý, kto v neho verí, mal večný život“. (Ján 3:14, 15) Potom zdôraznil, že Boh dal ľuďom možnosť získať večný život preto, že ich veľmi miluje. V závere Ježiš vysvetlil, že keď chceme žiť večne, musíme v neho veriť a robiť to, čo sa páči Bohu. (Ján 3:17–21)

^ 4. ods. Grécke slovo prekladané ako „jednorodený“ je monogenes. Jeho význam je definovaný ako „jediný... jediný svojho druhu alebo rodu, jedinečný (svojho druhu)“. (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, s. 658)

^ 4. ods. Jehova je Božie osobné meno. (Izaiáš 42:8)

^ 6. ods. Božie Kráľovstvo, nazývané aj „nebeské Kráľovstvo“, je vláda, ktorá sídli v nebi. (Matúš 10:7; Zjavenie 11:15) Boh ustanovil Krista za Kráľa tohto Kráľovstva. Božie Kráľovstvo uskutoční Boží zámer so zemou. (Daniel 2:44; Matúš 6:10) Viac informácií nájdete v článku „Čo je Božie Kráľovstvo?