Prejsť na článok

VYSVETLENIE BIBLICKÝCH VERŠOV

1. Mojžišova 1:1: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem“

1. Mojžišova 1:1: „Na počiatku Boh stvoril nebo a zem“

„Na počiatku Boh stvoril nebo a zem.“ ​(1. Mojžišova 1:1, Preklad nového sveta)

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ ​(1. Mojžišova 1:1, [Genezis] Jeruzalemská Biblia)

Význam 1. Mojžišovej 1:1

V týchto prvých slovách Biblie sú zaznamenané dve veľmi dôležité pravdy. Prvou je, že „nebo a zem“, teda hmotný vesmír, mal začiatok. Druhou je, že ho vytvoril Boh. (Zjavenie 4:11)

V Biblii sa nepíše, kedy Boh stvoril vesmír ani ako to urobil. No píše sa v nej, že ho vytvoril svojou nesmiernou a úžasnou mocou. (Izaiáš 40:26)

Slovo „stvoril“ je prekladom hebrejského slovesa, ktoré sa používa iba v súvislosti s tým, čo robí Boh. * V Biblii sa výraz Stvoriteľ vzťahuje iba na Boha Jehovu. * (Izaiáš 42:5; 45:18)

Kontext 1. Mojžišovej 1:1

Tento prvý verš je začiatkom správy o stvorení, ktorú nájdeme v prvejdruhej kapitole 1. Mojžišovej. Od 1. Mojžišovej 1:1 až po 2:4 je stručný opis toho, ako Boh stvoril zem a všetkých živých tvorov vrátane prvého muža a ženy. V ďalších veršoch je uvedená podrobnejšia správa o stvorení muža a ženy. (1. Mojžišova 2:7–25)

V 1. Mojžišovej sa píše, že Boh stvoril všetko za šesť „dní“. Nešlo o doslovné 24-hodinové dni, ale o dlhšie obdobia, ktoré nie sú presne časovo vymedzené. Slovo „deň“, ktoré je tu uvedené, sa môže vzťahovať aj na dlhšie obdobie. To vidieť aj zo správy v 1. Mojžišovej 2:4, kde sa slovo „deň“ vzťahuje na „čas“, ktorý zahŕňa všetkých šesť stvoriteľských dní.

Nesprávne pochopenie 1. Mojžišovej 1:1

Nesprávne pochopenie: Boh stvoril vesmír pred niekoľkými tisícami rokov.

Skutočnosť: Biblia nehovorí, kedy presne Boh stvoril vesmír. Správa z 1. Mojžišovej 1:1 nie je v rozpore s najnovšími poznatkami, ktoré hovoria o tom, že vesmír má niekoľko miliárd rokov. *

Nesprávne pochopenie: Z 1. Mojžišovej 1:1 vyplýva, že Boh je trojica, pretože hebrejské slovo „Boh“ je tu uvedené v pluráli, teda v množnom čísle.

Skutočnosť: Titul „Boh“ je prekladom hebrejského slova Elohim, ktoré je v množnom čísle preto, lebo vyjadruje vznešenosť alebo majestát, a nie viacero osôb. V diele New Catholic Encyclopedia sa uvádza, že hebrejské slovo Elohim, ktoré je v 1. Mojžišovej 1:1 uvedené v množnom čísle, sa „vždy viaže so slovesom v jednotnom čísle. To znamená, že ide o kráľovský plurál vyjadrujúci vznešenosť, a nie viacero osôb.“ ​(Druhé vydanie, 6. zväzok, strana 272)

Prečítajte si 1. kapitolu 1. Mojžišovej spolu s poznámkami pod čiarou a krížovými odkazmi.

^ 5. ods. V poznámke v Jeruzalemskej Biblii 1. Mojžišovej 1:1 sa píše, že slovo „stvoril je vyjadrené slovom bara’, ktoré je vyhradeným slovom používaným iba pri stvoriteľskej činnosti Boha, rozdielnej od tvorivej činnosti človeka“.

^ 5. ods. Jehova je Božie osobné meno. (Žalm 83:18)

^ 9. ods. V Diele The Expositor’s Bible Commentary sa v súvislosti s časom, ktorý opisuje hebrejský výraz prekladaný ako „na počiatku“, píše: „Toto slovné spojenie nevyjadruje konkrétnu dĺžku alebo trvanie tohto obdobia.“ ​(Revidované vydanie, 1. zväzok, strana 51)