Evanjelium Jána 5:1–47

5  Potom bol židovský sviatok+ a Ježiš išiel do Jeruzalema.  V Jeruzaleme je pri Ovčej bráne+ rybník,* nazývaný hebrejsky Betzata,* s piatimi stĺporadiami.  Ležalo tam množstvo chorých, slepých, chromých a ľudí s ochrnutými* končatinami.  *––  Bol tam aj človek, ktorý bol chorý 38 rokov.  Keď ho tam Ježiš videl ležať a uvedomil si, že je chorý už dlho, spýtal sa ho: „Chceš byť zdravý?“+  Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám nikoho, kto by ma odniesol do vody, keď sa čerí, a kým prídem, vojde do nej niekto iný.“  Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“+  Nato ten človek ihneď vyzdravel, vzal si lôžko a začal chodiť. V ten deň bol sabat. 10  Preto Židia povedali uzdravenému: „Je sabat, nesmieš nosiť lôžko.“+ 11  Ale on im povedal: „Ten, ktorý ma uzdravil, mi povedal: ‚Vezmi si lôžko a choď.‘“ 12  Spýtali sa ho: „Kto je ten človek, ktorý ti povedal, že si máš vziať lôžko a ísť?“ 13  Ale uzdravený muž nevedel, kto to bol, lebo Ježiš sa stratil v dave. 14  Neskôr ho Ježiš stretol v chráme a povedal mu: „Teraz, keď si zdravý, už nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie.“ 15  A ten človek šiel povedať Židom, že to bol Ježiš, kto ho uzdravil. 16  Pretože Ježiš robil takéto skutky v sabat, Židia ho začali prenasledovať. 17  Ale on im povedal: „Môj Otec stále pracuje, i ja stále pracujem.“+ 18  Preto sa Židia ešte viac usilovali zabiť ho, lebo podľa nich nielenže porušoval sabat, ale aj Boha nazýval svojím Otcom+ a tým sa robil rovným Bohu.+ 19  Ježiš im povedal: „Verte mi, Syn nemôže robiť nič sám od seba, iba to, čo vidí robiť Otca.+ Čo robí Otec, to robí aj Syn. 20  Otec miluje Syna,+ a preto mu ukazuje všetko, čo robí, a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste žasli.+ 21  Ako Otec kriesi mŕtvych a vracia im život,+ tak aj Syn vracia život tým, ktorým chce.+ 22  Veď Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd zveril Synovi,+ 23  aby všetci ctili Syna, tak ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí ani Otca, ktorý ho poslal.+ 24  Verte mi, kto počuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život+ a nebude súdený, ale prešiel zo smrti do života.+ 25  Uisťujem vás: Prichádza hodina a už je tu, keď mŕtvi budú počuť hlas Božieho Syna a tí, ktorí ho poslúchali, budú žiť. 26  Ako má Otec život sám v sebe,*+ tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe.+ 27  A dal mu právomoc súdiť,+ lebo je Syn človeka.+ 28  Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas+ 29  a vyjdú: tí, ktorí konali dobro, budú vzkriesení pre život a tí, ktorí konali zlo, budú vzkriesení na súd.+ 30  Sám od seba nemôžem robiť nič. Ako mi hovorí Otec,* tak súdim a môj súd je spravodlivý,+ lebo nechcem konať svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.+ 31  Ak svedčím o sebe ja sám, moje svedectvo nie je platné.+ 32  Ale je tu niekto iný, kto o mne svedčí, a viem, že jeho svedectvo je platné.+ 33  Poslali ste ľudí k Jánovi a on svedčil o pravde.+ 34  Nie že by som potreboval svedectvo od človeka, ale hovorím to, aby ste boli zachránení. 35  Ten bol horiacou a svietiacou lampou a vy ste sa chceli chvíľu veľmi radovať v jeho svetle.+ 36  Ale ja mám väčšie svedectvo, ako bolo Jánovo, lebo už tie skutky, ktoré ma poveril vykonať môj Otec, tie skutky samy osebe svedčia, že ma poslal Otec.+ 37  A svedčil o mne aj sám Otec, ktorý ma poslal.+ Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas ani nevideli jeho podobu+ 38  a jeho slovo vo vás nezostáva, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. 39  Skúmate Písmo,+ lebo si myslíte, že pomocou neho získate večný život, a práve Písmo svedčí o mne.+ 40  A predsa nechcete prísť ku mne,+ aby ste získali život. 41  Netúžim po sláve od ľudí, 42  ale o vás viem, že nemilujete Boha. 43  Prišiel som v mene svojho Otca, ale neprijímate ma. Keby niekto iný prišiel vo svojom mene, toho by ste prijali. 44  Ako mi môžete veriť, keď prijímate slávu jeden od druhého a neusilujete sa o slávu, ktorá pochádza od jediného Boha?+ 45  Nemyslite si, že vás budem pred Otcom obviňovať ja. Obviňuje vás niekto iný, Mojžiš,+ na ktorého sa spoliehate. 46  Keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on písal o mne.+ 47  Ale ak neveríte jeho spisom, ako uveríte tomu, čo hovorím ja?“

Poznámky pod čiarou

Al. „vodná nádrž“.
Al. „Betezda“.
Dosl. „uschnutými“.
Al. „má Otec sám v sebe dar života“.
Dosl. „Ako počujem“.