Manatòna An’i Jehovah

Manasa anao hanatona azy Andriamanitra. Hatoron’ity boky ity anao avy ao amin’ny Baiboly ny fomba hanaovana an’izany.

Sasin-teny

Afaka ny ho naman’i Jehovah Andriamanitra mandrakizay ianao.

TOKO 1

“Indro Andriamanitsika”!

Nahoana i Mosesy no mbola nanontany ny anaran’Andriamanitra ihany nefa efa fantany ilay izy?

TOKO 2

Tena Afaka ‘Manatona An’Andriamanitra’ ve Ianao?

Manasa antsika hanatona azy i Jehovah, ilay Mpamorona ny lanitra sy ny tany. Mampanantena koa izy fa hanatona antsika.

TOKO 3

“Masina, Masina, Masina Jehovah”

Nahoana no ampifandraisin’ny Baiboly ny fahamasinana sy ny hatsarana?

TOKO 4

‘Be Hery i Jehovah’

Tokony hatahotra an’Andriamanitra ve isika satria mahery izy? Eny sady tsia no valiny.

TOKO 5

Hery Natao Hamoronana: Ilay “Nanao ny Lanitra sy ny Tany”

Ianaran-javatra tena lehibe momba an’Andriamanitra ny zavatra nataony, manomboka amin’ny masoandro izay tena lehibe ka hatramin’ny karazam-borona kely indrindra.

TOKO 6

Hery Natao Handringanana: Jehovah, “Mpiady Mahery”

Nahoana no miady ilay Andriamanitry ny fiadanana?

TOKO 7

Hery Natao Hiarovana: ‘Andriamanitra no Aro ho Antsika’

Misy fomba roa iarovan’Andriamanitra ny mpanompony. Ilay fomba iray anefa no tena zava-dehibe indrindra.

TOKO 8

Hery Hamerenana Amin’ny Laoniny: ‘Havaozin’i Jehovah ny Zavatra Rehetra’

Efa naverin’i Jehovah tamin’ny laoniny ny fivavahana marina. Inona no haveriny amin’ny laoniny amin’ny hoavy?

TOKO 9

‘Kristy, Herin’Andriamanitra’

Inona no lasa fantatsika momba an’i Jehovah rehefa jerena ny fahagagana nataon’i Jesosy sy ny fampianarany?

TOKO 10

‘Manahafa An’Andriamanitra’, Rehefa Mampiasa Hery

Mety hanana hery mihoatra noho izay eritreretinao ianao. Ahoana no ampiasanao an’izany amin’ny fomba tsara?

FIZARANA 2

“Tia Rariny”

TOKO 11

‘Ny Lalany Rehetra dia Amin’ny Rariny Avokoa’

Nahoana no mahafinaritra ilay toetran’Andriamanitra hoe tia rariny?

TOKO 12

“Misy Tsi-fahamarinana va Amin’Andriamanitra?”

Raha mankahala ny tsy rariny i Jehovah, nahoana no manjaka ny tsy rariny ankehitriny?

TOKO 13

“Tsy Misy Tsiny ny Lalàn’i Jehovah”

Nahoana ny lalàn’Andriamanitra no manasongadina ny fitiavana?

TOKO 14

Nanome “Avotra Hisolo ny Maro” i Jehovah

Misy fampianarana tsotra nefa lalina izay hanampy anao hanatona kokoa an’Andriamanitra.

TOKO 15

‘Hanorina Rariny Amin’ny Tany’ i Jesosy

Taloha, ahoana no nampiharan’i Jesosy ny rariny? Ahoana no anaovany an’izany izao? Ahoana no hampanjakany ny rariny, amin’ny hoavy?

TOKO 16

‘Manaova ny Marina’, Sady Miaraha Mandeha Amin’Andriamanitra

Nahoana i Jesosy no nampitandrina hoe: “Aza mitsara, mba tsy hotsaraina”?

TOKO 17

‘Endrey ny Halalin’ny Fahendren’Andriamanitra!’

Nahoana ny fahendren’Andriamanitra no lehibe kokoa noho ny fahalalany sy ny fahatakarany ary ny fahaizany manavaka?

TOKO 18

Fahendrena ao Amin’ny “Tenin’Andriamanitra”

Maninona no tsy tonga dia nosoratan’Andriamanitra ny Baiboly, na nampanoratiny anjely? Nahoana no olombelona no nasainy nanoratra Baiboly?

TOKO 19

‘Fahendren’Andriamanitra ao Amin’ireo Zava-miafina’

Inona ilay tsiambaratelo nafenin’Andriamanitra nefa naharihariny ankehitriny?

TOKO 20

“Hendry Am-po”, Nefa Manetry Tena

Ahoana no ampisehoan’ilay Tompon’izao rehetra izao fa manetry tena izy?

TOKO 21

Nampiseho ny ‘Fahendrena avy Amin’Andriamanitra’ i Jesosy

Nahoana ny fampianaran’i Jesosy no nahatonga an’ireo miaramila nasaina nisambotra azy hiverina tanam-polo?

TOKO 22

Hita Amin’ny Fiainanao ve ny ‘Fahendrena avy any Ambony’?

Hazavain’ny Baiboly ny fomba efatra manampy anao hanana ‘fahendrena avy any ambony.’

TOKO 23

“Izy Efa Tia Antsika Taloha”

Inona no tena dikan’ilay hoe “Andriamanitra dia fitiavana”?

TOKO 24

Tsy Misy “Hahasaraka Antsika Amin’ny Fitiavan’Andriamanitra”

Ahoana no handresena ilay fiheverana hoe tsy misy dikany amin’Andriamanitra ianao sady tsy tiany?

TOKO 25

‘Ny Famindram-pon’Andriamanitsika’

Nahoana no mitovy amin’izay tsapan’ny reny amin’ny zanany ny tsapan’i Jehovah aminao?

TOKO 26

Andriamanitra “Mamela Heloka”

Raha tadidin’Andriamanitra ny zava-drehetra, ahoana no hahafahany hamela heloka sy hanadino?

TOKO 27

“Akory ny Hasoany!”

Inona no atao hoe hatsaran-toetran’Andriamanitra?

TOKO 28

‘Ianao Ihany no Tsy Mivadika’

Inona no dikan’ny hoe tsy mivadika?

TOKO 29

“Hahalala ny Fitiavan’i Kristy”

Diniho ny fomba telo nampisehoan’i Jesosy fa tena nanahaka tanteraka ny fitiavan’i Jehovah izy.

TOKO 30

“Mandehana Amin’ny Fitiavana”

Diniho ireo fomba 14 resahin’ny 1 Korintianina hoe azontsika anehoana fitiavana.

TOKO 31

“Manatòna An’Andriamanitra, dia Hanatona Anareo Izy”

Inona ny fanontaniana lehibe indrindra azonao saintsainina? Ahoana no hamalianao azy?