Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Paha pa-tɩ faaa—Madaagasɩkaarɩ ɛjaɖɛ taa

Paha pa-tɩ faaa—Madaagasɩkaarɩ ɛjaɖɛ taa

SYLVIANA kɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɛ ɛwɛnɩ pɩnzɩ 27. Ɛkɛdaa se: “Man-taabalaa kɛdɩ-m se paɖʋwaɣ nesi ageeta wena a-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ lɛ, pehiɣ taa leleŋ. Piyeba nɛ manɖʋ se ma ɖɔɖɔ ‘manɖɩkɩɣ nɛ mana.’ Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-m se maakaɣ pɩzʋʋ.”

Ña ɖɔɖɔ ŋmaɣzɩɣ ɛzɩ Sylviana yɔ? Ŋsɔɔlaa se ŋwolo ageeta wena a-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ, ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ se ŋŋkaɣ pɩzʋʋ nɛ ŋtalɩ kaɖʋwa ŋga yaa we? Ye mbʋ yɔ, sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ! Yehowa sɩnɩ koobiya halaa nɛ abalaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ pawa kala wena aɖʋwaɣ-wɛ sɔɔndʋ se pataapɩzɩ pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩna ɛzɩma Yehowa sɩnɩ pa-taa nabɛyɛ lɛ, iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ naanza ñɩndʋ ndʋ payaɣ se Madaagasɩkaarɩ yɔ tɩ-tɔm.

Pɩnzɩ 10 nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, tɔm susuyaa nɛ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba pɛcɛzɩ 70 nɛ pɛwɛ kpekpeka tɔm susuu taa yɔ palɩnɩ ajɛɛ * ndɩ ndɩ ɛzɩ 11 taa mbʋ yɔ nɛ powolo nɛ paɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ Afrika lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Lone nɖɩ ɖɩ-taa, tɛtʋ wɛ mʋzʋŋ camɩyɛ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ ñamtʋ Bibl yɔɔ ɖɔɖɔ. Pɩtasɩ lɛ, Madaagasɩkaarɩ tɔm susuyaa sakɩyɛ ha pa-tɩ faaa nɛ pakʋyɩ pɛ-tɛ nɛ powolo Madaagasɩkaarɩ lona lɛɛna taa nɛ paɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ egeetiye sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ pa-taa nabɛyɛ tɔm.

PAWABƖ SƆƆNDƲ NƐ KALA WENA APƖZAƔ SE AYELE NƐ PITIBI-WƐ YƆƆƆ YƆ

Perrine nɛ Louis

Louis nɛ ɛ-halʋ Perrine paacɛzɩ pɩnzɩ 30 alɩwaatʋ ndʋ pakʋyɩnɩ Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ powolo Madaagasɩkaarɩ yɔ. Paakpaɣ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ pamaɣzɩnɩ ɛzɩma powolo nɛ pawalɩsɩ pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ pɩ-yɔɔ, ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ Perrine nɛ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa wobu. Perrine lɩzɩ pɩ-taa se: “Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-m se mowolo ɖenɖe maasɩŋ yɔ. Manɩɣzaɣ ɛzɩma ɖɩɖɛɣ se ɖiyele ɖɔ-hɔʋ taa mba, ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya, ɖa-ɖɩɣa, lone wena aamalɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa-tʋma yɔ pɩ-yɔɔ. Toovenim taa lɛ, sɔɔndʋ ndʋ tɩkpaɣaɣ-m yɔ ndʋ kaakɛnɩ kaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ pɩɩpɔzaa se mawa yɔ.” Ɛlɛ pɩnaɣ 2012 taa lɛ, Perrine ñaɣ pana nɛ ɛwa ɛ-sɔɔndʋ nɛ ɛ nɛ Louis pakʋyɩ powolo Madaagasɩkaarɩ. Suwe Perrine maɣzɩɣ lɩmaɣza wena pakpaɣ yɔ  a-yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se: “Mamaɣzɩɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩ se ɛzɩma Yehowa ɖʋ-ɖʋ nesi ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩkpazɩ ɖe-tisuu ɖoŋ siŋŋ.” Louis ñɔsɔzaa se: “Ðɩtalɩ Madaagasɩkaarɩ lɛ, Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ ɖɩcalɩ labʋ yɔ, pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ se ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa 10 kɔmnɩ sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ!”

Ɛbɛ kaakpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ powolo pa-tʋmɩyɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pakatɩ kala yɔ? Patɩmnɩ Yehowa se ɛha-wɛ ɖoŋ weyi pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ. (Fil. 4:13) Louis kɛdaa se: “Yehowa cosi ɖa-adɩma yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ ‘Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ.’ Pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩka ɖa-lɩmaɣza taa leleŋ weyi ɖɩɩwɛɛ ɖihikiɣ tɔm susuu taa yɔ ɩ-yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖa-taabalaa maɣaɣ-ɖʋ takayɩsɩ nɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ pakpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ se ɖitaayele kaaʋ.”—Fil. 4:6, 7; 2 Kɔr. 4:7.

Yehowa wazɩ Louis nɛ Perrine ɛzɩma pɔɖɔkɩ pa-tɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Louis kɛdaa se: “Octobre 2014 taa lɛ, paha-ɖʋ waɖɛ se ɖiwolo Krɩstʋ mba mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, po-sukuli * Fransɩ ɛjaɖɛ taa.” Sukuli ŋgʋ ki-wobu kɛnɩ haɖɛ nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ nɛ ɖɩɩkaɣ ɖɩ-yɔɔ sɔʋ kpa. Pɛtɛm sukuli nɛ pɛcɛlɩ-wɛ takayɩsɩ lɛ, pa-taa kaalabɩ leleŋ se paɖaɣnɩ-wɛ haʋ waɖɛ se powolo pa-tʋmɩyɛ yɔɔ Madaagasɩkaarɩ.

“ÐA-TAA KAƔ-MƖ LABƲ NƐ LELEŊ”

Nadine nɛ Didier

Alɩwaatʋ ndʋ Didier nɛ ɛ-halʋ Nadine palɩnɩ Fransɩ nɛ powolo Madaagasɩkaarɩ pɩnaɣ 2010 taa yɔ, pa-naalɛ paacɛzɩ pɩnzɩ 50. Didier kɛdaa se: “Ðɩɩwɛnɩ ɖo-ɖoŋ lɛ, ɖɩlakaɣ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩcɔŋnɩ ɖɔɖɔ ɖe-piya naadozo yɔɔ. Ðe-piya kɔm nɛ sɩpaɣlɩ lɛ, ɖɩpaɣzɩ maɣzʋʋ se ɖɩna se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkʋyɩ nɛ ɖiwolo ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɖɩɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ na.” Nadine ñɔyɔɔdaa se: “Mamaɣzaɣ ɛzɩma ɖɩkaɣ wɛʋ poliŋ nɛ ɖe-piya yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ kpaɣaɣ-m. Ɛlɛ ɖe-piya heyi-ɖʋ se: ‘Ye ɩkʋyaa nɛ iwolo nɛ ɛɖʋ nesi ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ, ɖa-taa kaɣ-mɩ labʋ nɛ leleŋ.’ Tɔm tʋnɛ, tɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɛɛ. Paa lɛɛlɛɛyɔ ɖiposini-wɛ yɔ, ɖa-taa wɛ leleŋ se ɖa nɛ wɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɖama ɖoŋ ɖoŋ.”

Didier nɛ ɛ-halʋ Nadine pɔ-hɔɔlʋʋ taa lɛ, Madaagasɩkaarɩ kʋnʋŋ (malgache) kpɛlɩkʋʋ kɛnɩ kaɖɛ nɖɩ pakataa yɔ. Nadine mʋʋyaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Ðɩtɩtasɩ kɛʋ piya evelisi, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ kʋnʋŋ kɩfalʋʋ.” Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pawa kaɖɛ nɖɩ? Pacalɩ wobu lɛ, pacaɣ Fransɩɩ kʋnʋŋ ɛgbɛyɛ taa. Pʋwayɩ pɔkɔm nɛ papaɣzɩ Madaagasɩkaarɩ kʋnʋŋ yɔɔdʋʋ pazɩ pazɩ lɛ, powolo ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩyɔɔdʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ yɔ ɖɩ-taa. Nadine yɔɔdaa se: “Ɛyaa mba ɖɩkatɩɣ tɔm susuu taa yɔ, pa-taa sakɩyɛ sɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩ Bibl. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɛsɛɣ-ɖʋ ɛzɩma ɖiwoki pɔ-cɔlɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Kajalaɣ taa lɛ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ monɖozuu kiɖozu yɔ. Mɔnsɔɔlɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ labʋ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa. Mankʋyʋʋ paa tanaŋ ŋgʋ lɛ, man-taa wɛ leleŋ se mowoki tɔm susuu.”

Didier tɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ Madaagasɩkaarɩ kʋnʋŋ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩhaɣ-ɩ hoŋa. Ɛyɔɔdaa se: “Mɔncɔŋaɣnɩ ɛgbɛyɛ taa kediɣzaɣ nakɛyɛ yɔɔ, ɛlɛ mantaanɩɣ tɔm ndʋ koobiya cosaɣ yɔ tɩ-taa. Ndʋ manpɩzaɣ se mɔyɔɔdɩ yɔ lɛ se ‘ŋlabaɣ lɛ.’ Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ cosi tɔm nɛ mɛnsɛɛ-ɩ nɛ pɩtɛ lɛ, koobiya  mba pacaɣ ɛ-wayɩ yɔ, pa-lakasɩ wɩlɩ-m kpaagbaa se eticosi camɩyɛ. Peeɖe maya koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ kpaagbaa nɛ mamaɣzɩɣ se ɛlɛ ñocosi camɩyɛ.”

ETISINI TAA LELEŊ SE EWOKI

Pɩnaɣ 2005 taa, Thierry nɛ ɛ-halʋ Nadia pɔcɔnɩ drama “Ðʋ ña-tɩ kaɖʋsɩ nzɩ sɩɖʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ” kigbeɣluu nakʋyʋ taa. Bibl taa Timootee yɔɔ tɔm drama ŋgʋ kɩyɔɔdaɣ. Kiitukuni pa-laŋa nɛ pɔsɔɔlɩ siŋŋ se powoki egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa pɩpɔzʋʋ Kewiyaɣ tɔm susuyaa yɔ. Thierry yɔɔdaa se: “Drama tɛma nɛ ɛyaa kpalɩɣ lɛ, mɛwɛɛtɩ ma-halʋ nɛ mɔnpɔzɩ-ɩ se ‘Le ɖɩkaɣ wobu?’ Peeɖe ma-halʋ heyi-m se ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.” Pitileɖi lɛ, ɛ nɛ ɛ-halʋ papaɣzɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ kpɛzʋʋ se patalɩ pa-kaɖʋwa. Nadia ñɛkɛdaa se: “Ðɩpaɣzɩ wondu ndʋ ɖɩɩwɛna yɔ tɩ-yɔɔ pasʋʋ pazɩ pazɩ nɛ pɩkɔɔ pɩkazɩ ndʋ tɩmaɣnɩ huyiŋ naanza yɔ.”

Nɩmɩyɛ yɔɔ: Nadia nɛ Marie-Madeleine; Nɩwaŋ yɔɔ: Thierry

Patɩɩtalɩ Madaagasɩkaarɩ pɩnaɣ 2006 taa lɛ, pɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ paɣzɩ-wɛ haʋ taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Nadia yɔɔdaa se: “Ɛyaa mʋwaɣ-ɖʋ mʋʋ mbʋ tɔm susuu taa yɔ pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ.”

Ɛlɛ pɩlabɩ pɩnzɩ 6 lɛ, pakatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ. Nadia ɖoo Marie-Madeleine weyi ɛɛwɛ Fransɩ yɔ, ɛtɔlaa nɛ ɛ-nesi pɛlɩ nɛ pɩkʋ ɛ-ñʋʋ. Thierry nɛ ɛ-halʋ Nadia pɔyɔɔdɩnɩ fɛɖʋ weyi ɛcɔŋnaɣ Marie-Madeleine yɔɔ lɛ, pɔpɔzɩ Marie-Madeleine se ɛkɔɔ nɛ ɛcaɣ pɔ-cɔlɔ Madaagasɩkaarɩ. Paa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Marie-Madeleine ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 80 yɔ, etisini taa leleŋ se ewoki. Ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛɣzɩ ɛjaɖɛ yɔ? Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ natʋyʋ taa pɩɩwɛ kaɖɛ se peeɖe wɛtʋ ɛmalɩnɩ-m, ɛlɛ paa maakɛ akpadɩyʋ yɔ, manaɣaɣ se mɛwɛ wazaɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maawɛɛ yɔ ɖɩ-taa. Ɛlɛ mbʋ pɩkɩlɩ-m haʋ taa leleŋ yɔ lɛ se ɛzɩma mankʋyaa nɛ mowolo mancaɣ mɛn-pɛlɛ nɛ ɛ-walʋ pɔ-cɔlɔ yɔ pɩha-wɛ nʋmɔʋ se powolo tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee camɩyɛ cɩnɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ.”

“MANA YEHOWA SƖNAƲ”

Riana ɖiɣni yɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm Tandroy kʋnʋŋ taa

Payaɣ koobu nɔɔyʋ se Riana; ɛwɛnɩ pɩnzɩ 22. Madaagasɩkaarɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa mʋzʋŋ egeetiye nɖɩ payaɣ se Alaotra Mangoro yɔ ɖɩ-taa ɛpaɣlaa. Ɛsɩm lɔŋ sukuli taa nɛ ɛɛsɔɔlaa se ɛla sukuli sɔsɔʋ. Ɛlɛ ɛkpɛlɩkɩ Bibl lɛ, ɛlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza. Ɛkɛdaa se: “Maañaɣ pana se mɛntɛ Lycée taa sukuli lɔŋ, nɛ meheyi Yehowa se ‘Ye mamʋ mon-sukuli takayaɣ kɛdɛzaɣ ñɩŋga Lycée taa yɔ, manpaɣzɩɣ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ.’” Riana mʋ sukuli takayaɣ ŋga lɛ, ɛ nɛ koobu nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɔɔyʋ powolo pañɩnɩ alɩwaatʋ pazɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, nɛ piyele ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ ɛɛɖʋʋ ɛ-taa yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ labʋ kɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ mankpaɣ me-wezuu caɣʋ taa yɔ.”

Ɛlɛ Riana hɔʋ taa mba taanɩɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛtɩñɩnɩ tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ se ɛla yɔ pɩ-taa. Ɛyɔɔdaa se: “Man-caa, me-egbele nɛ me-neŋ peseɣtaɣ-m se mala sukuli sɔsɔʋ. Ɛlɛ mantaasɔɔlɩ se meyele nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nabʋyʋ yɔɔ.” Pitileɖi lɛ, Riana kpaɣ lɩmaɣza se ewoki ɛɖʋ nesi ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ. Ɛbɛ kaayeba nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza ana? Ɛkɛdaa se: “Mɩlaa kɔm ɖo-kooka taa nɛ pɔyɔkɩ ɖa-ɖɩsɩ nɛ pamɩlɩ mo-wondu sakɩyɛ. Mɩlɩm pʋnɛ piyeba nɛ mamaɣzɩ tɔm ndʋ Yesu heyi-ɖʋ se ‘ɖɩcazɩ ɛsɔdaa ñɩm nɛ ɖɩkpazɩ huwa’ yɔ tɩ-yɔɔ. Peeɖe mankpaɣ lɩmaɣza se mañakɩ pana nɛ mɛwɛɛnɩ fezuu taa ñɩm.” (Mat. 6:19, 20) Riana kʋyɩ nɛ etiini ɖooo hadɛ kiŋ wɩlɩŋ tɛtʋ egeetiye nɖɩ ɖiposini ɖenɖe ɛɛwɛɛ yɔ ɛzɩ kilomɛtanaa 1300 mbʋ yɔ ɖɩ-taa. Antandroy kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa wɛnɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa. Ɛbɛ yɔɔ ɛkpaɣ lɩmaɣza nɛ ewolo peeɖe?

Fenaɣ kʋɖʋmaɣ pʋcɔ nɛ pamɩlɩɣ Riana wondu lɛ, ɛɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ Antandroy kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa nabɛyɛ naalɛ. Ɛɛkpɛlɩkɩ Antandroy kʋnʋŋ tɔm pee naayɛ nɛ ɛpaɣzɩ maɣzʋʋ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-yɔɔdɩyaa lalaa mba patɩtɩɩnɩtɩ Kewiyaɣ tɔm yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Mantɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-m nɛ mowolo Antandroy kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa egeetiye taa.”

Riana tɩɩtalɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, ɛkatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ. Tʋmɩyɛ naʋ labɩ-ɩ kaɖɛ. Abalʋ nɔɔyʋ pɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋkɔm cɩnɛ? Lalaa ñowoki ɖenɖe ŋlɩnaa yɔ se pehiɣ tʋmɩyɛ nɛ ña ñɔkɔŋ cɩnɛ?” Kpɩtaŋ naalɛ wayɩ lɛ, Riana kʋyɩ nɛ ewolo kigbeɣluu sɔsɔʋ nɛ ɛɖɛɣaɣ lɛ, ɛtaawɛɛnɩ liidiye nɛ ɛmaɣzaɣ mbʋ pɩkaɣ-ɩ tɛmnʋʋ pʋwayɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Kigbeɣluu kɩyakʋ kɛdɛzaɣ ŋgʋ wiye lɛ, koobu nɔɔyʋ kɔnɩ nabʋyʋ nɛ ɛɖʋ e-toko kɩtɩnʋʋ kabʋa taa. Liidiye naɖɩyɛ koobu ɛnʋ ɛɛha-ɩ, nɛ pɩɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛpɩsɩ Antandroy mba egeetiye taa nɛ ɛpaɣzɩ yaawuu pɛdʋʋ. Riana yɔɔdaa se: “Mana Yehowa sɩnaʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi pɩɩpɔzaa yɔ. Pɩsɩnɩ-m  se mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mansɩnɩ mba pataatɩlɩ Yehowa yɔ.” Tʋma sakɩyɛ kaawɛ ɛgbɛyɛ taa ɖɔɖɔ. Riana yɔɔdaa se: “Pahaɣaɣ-m samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ paa kpɩtaŋ naalɛ weyi lɛ ɩ-taa. Yehowa tɩŋaɣnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛfalɩsɩɣ-m.” Halɩ nɛ sɔnɔ Riana wɛɛ esusuu Kewiyaɣ tɔm Antandroy kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa sakɩyɛ mba pɔsɔɔlaa se patɩlɩ Yehowa yɔ.

“ÑA-LƖMAƔZA KAƔ ÐƆM CAMƖYƐ”

Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ‘ye ɖikuli ɖa-tʋma yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ yɔ, ɖa-lɩmaɣza kaɣ ɖɔm camɩyɛ.’ (Adu. 16:3) Ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwa kala nɛ ɖɩwalɩsɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩnaɣ Yehowa wazasɩ. Maɣzɩ Sylviana weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ kiɖe tɛɛ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ŋna! Tɔzɩ se sɔɔndʋ kpaɣ-ɩ se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ewolo ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmaɣzaɣ se pɩcɛzɩ e-ɖoŋ ɖeɖe. Ɛbɛ yɔɔ ɛmaɣzaɣ mbʋ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Ma-nɩwaŋ nɩŋgbaŋaɣ kɩlɩ ma-nɩmɩyɛ ñɩŋga ɖaɣlʋʋ nɛ santimɛtawaa 9. Pʋyɔɔ lɛ, mɔnɖɔŋ nɩŋgbaŋaɣ, nɛ pɩɩlaɣzɩɣ-m nɩʋ.”

Sylviana (nɩmɩyɛ yɔɔ) nɛ Sylvie Ann (nɩwaŋ yɔɔ) pa nɛ Doratine, kɩyakʋ ŋgʋ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ

Pɩnaɣ 2014 taa lɛ, Sylviana nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ taa pɛlɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ lɛlʋ weyi payaɣ se Sylvie Ann yɔ pala ɖʋtʋ nɛ powolo tɛtʋ cikpetu ndʋ tiposini-wɛ nɛ kilomɛtanaa 85 mbʋ yɔ tɩ-taa. Paa Sylviana ɛkatɩ kala yɔ, ‘e-ɖoziye’ kɔm pɩ-taa. Pɩɩkɛnɩ-ɩ wazaɣ sɔsɔɔ. Ɛkɛdaa se: “Monsusi tɔm egeetiye kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ lɛ, men-Bibl kpɛlɩkɩyʋ weyi payaɣ se Doratine yɔ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm egeetiye kigbeɣluu nakʋyʋ taa.”

“MANKAƔ-Ŋ SƖNAƲ”

Ɛzɩ koobiya mba paɖʋ nesi ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ, pɔ-tɔm wɩlʋʋ yɔ, ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwa kala nɛ ɖɩwalɩsɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ, ɖa-maɣmaɣ ɖɩkaɣ naʋ se tɔm ndʋ Yehowa heyi ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa se “mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnaʋ” yɔ, tɩkɛ toovenim. (Iza. 41:10) Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩɣ camɩyɛ. Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩhaɣ ɖa-tɩ faaa nɛ ɖɩɖʋʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yaa ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa yɔ, pɩfalɩsɩɣ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla tʋma wena aɖaŋ-ɖʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ. Pʋyɔɔ Didier weyi ɖɩɩtɛm ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Nesi ɖʋʋ ageeta wena a-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ, falɩsɩɣ ɛyʋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛla tʋma wena aɖaŋɩ-ɩ cee wayɩ yɔ.” Tɛtɛ pɩɩla mbʋ, nɛ ɛyaa sakɩyɛ ha pa-tɩ faaa nɛ pamʋ falɩsʋʋ mbʋ lɛɛlɛɛyɔ!

^ tay. 4 Ajɛɛ wena a-taa koobiya mba palɩnaa nɛ powolo paɖʋ nesi yɔ ana yɔ: Kanadaa, Cɛɛkɩ, Fransɩ, Caama, Guadeloupe, Lukizambuuri, Nouvelle Calédonie Suyɛɛdɩ, Suwiisi, Royaume-Uni nɛ Etaazuunii.

^ tay. 8 Sɔnɔ, Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli lɛɣzɩnɩ sukuli ŋgʋ ki-lone. Alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖaa mba pɛwɛɛ paɖʋʋ nesi ajɛɛ lɛɛna taa, nɛ pamʋnaa yɔ papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ se powoki sukuli ŋgʋ pɛ-ɛjaɖɛ taa yaa ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ taa ɖenɖe palakɩ-kʋ pa-kʋnʋŋ taa yaa kʋnʋŋ ŋgʋ pɔyɔɔdʋʋ camɩyɛ yɔ kɩ-taa yɔ.