Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Eric nɛ Amy

Paha pa-tɩ faaa—Kana ɛjaɖɛ taa

Paha pa-tɩ faaa—Kana ɛjaɖɛ taa

ŊSƖM koobiya halɩñɩma yaa abalɩñɩma nabɛyɛ se pakʋyaa nɛ powolo ajɛɛ wena a-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ? Ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ se: ‘Ɛbɛ seɣti-wɛ nɛ pakʋyɩ powolo ajɛɛ ana a-taa? Ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ se pɩsa nɛ pala Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ? Ma ɖɔɖɔ manpɩzɩɣ nɛ malabɩ-ɖɩ?’ Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzɩ koobiya mba. Ye mbʋ, iyele nɛ ɖɩpɔzɩ-wɛ.

ƐBƐ SEƔTI-WƐ?

Ɛbɛ seɣti-mɩ nɛ ɩpaɣzɩ maɣzʋʋ se pɩwɛɛ se ɩkʋyɩ nɛ iwolo ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ? Amy lɩnɩ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 35 mbʋ yɔ. Ɛkɛdaa se: “Pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ mɛwɛʋ nɛ mamaɣzɩɣ se mowoki ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, ɛlɛ pɩlakaɣ-m ɛzɩ wiɖiyi maakaɣ talʋʋ man-kaɖʋwa ŋga yɔ.” Ɛbɛ sɩnɩ Amy nɛ ɛlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza? Ɛyɔɔdaa se: “Koobu nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ paawɛ Beliizi ɛjaɖɛ taa nɛ palakɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Nɛ pɩnaɣ 2004 taa lɛ, paya-m se mowolo pɔ-cɔlɔ nɛ mala nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ fenaɣ kʋɖʋmaɣ. Malabɩ mbʋ lɛ, pɩkɛdɩnɩ-m siŋŋ. Pɩlabɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ pʋwayɩ lɛ, mankʋyɩ nɛ mowolo Kana ɛjaɖɛ taa nɛ mala nʋmɔʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ peeɖe.”

Aaron nɛ Stephanie

Stephanie ɖɔɖɔ lɩnɩ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛñɔtɩnɩ pɩnzɩ 30. Pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ ɛ-wɛtʋ yɔɔ camɩyɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛtɔ se: ‘Ma nɛ ma-alaafɩya nɛ mɛnfɛyɩnɩ hɔʋ taa sʋʋtʋ natʋyʋ. Toovenim taa lɛ, manpɩzaɣ se mɛnsɛɛ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma mɛwɛɛ nɛ mɛnsɛɣ-ɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ.’ Ɛzɩma ɛkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛmaɣzɩ ɛ-wɛtʋ yɔɔ camɩyɛ yɔ, piseɣti-i nɛ ɛkʋyɩ ewolo Kana ɛjaɖɛ taa nɛ ɛwalɩsɩ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ peeɖe. Filip nɛ ɛ-halʋ Ida pɛwɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 60 mbʋ yɔ. Pɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ pɛwɛɛ Taanemarkɩ ɛjaɖɛ taa. Paa ɛzɩmtaa lɛ, pamaɣzaɣ se pakʋyʋʋ nɛ powolo ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ. Pañɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ papɩzɩɣ patɩŋna nɛ patalɩ pa-kaɖʋwa ŋga yɔ. Filip kɛdaa se:  “Alɩwaatʋ ndʋ ɖihiɣ waɖɛ yɔ, pɩwɛ ɛzɩ Yehowa wɛɛ nɛ eheyiɣ-ɖʋ se: ‘Ɩɖɛɛ lɛ!’” Pɩnaɣ 2008 taa, pakʋyaa nɛ powolo Kana ɛjaɖɛ taa nɛ pawalɩsɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ pɩnzɩ ɛzɩ naadozo mbʋ yɔ.

Brook nɛ Hans

Hans nɛ ɛ-halʋ Brook pɛwɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 30 mbʋ yɔ, nɛ pɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Pɩnaɣ 2005 taa, pasɩnɩ ɛyaa mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ helim sɔsɔm mbʋ payaɣ se Katrina yɔ pɩmaba yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pama takayaɣ nɛ pɔpɔzɩ ɛgbɛyɛ se pɔsɔɔlaa se paha pa-tɩ faaa nɛ pasɩnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ kuduyuŋ maʋ tʋmɩyɛ, ɛlɛ petihiɣ waɖɛ nɖɩ. Hans kɛdaa se: “Pʋwayɩ lɛ, ɖɩnɩɩ tɔm yɔɔdʋʋ kigbeɣluu nakʋyʋ taa nɛ pɩtɔŋ se alɩwaatʋ ndʋ Wiyaʋ Daviid kaanawa se patɩha-ɩ waɖɛ se ɛma templo lɛ, ɛlɛɣzɩ ɛ-kaɖʋwa. Tɔm ndʋ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɛɣzɩ fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ ɖɩwɛna yɔ.” (3 Aw. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Brook sɔzaa se: “Yehowa kaasɔɔlaa se ɖɩtasɩ kɔtʋʋ nɔnɔɔ lɛɛka yɔɔ.”

Hans nɛ Brook panɩ taa leleŋ weyi pa-taabalaa kɛdaa se pehiɣ ajɛɛ lɛɛna taa yɔ ɩ-tɔm lɛ, piseɣti-wɛ ɖɔɖɔ se powolo ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ pala nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Pɩnaɣ 2012 taa, powobi Kana ɛjaɖɛ taa nɛ pala fenasɩ naanza nɛ pasɩnɩ tandamaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ peeɖe. Paa papɩsɩ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa kɔyɔ, taa leleŋ weyi pehiɣ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa Kana ɛjaɖɛ taa yɔ, iseɣti-wɛ se pasɩɩ Ɛsɔ kewiyaɣ kajalaɣ ɖeɖe pe-wezuu caɣʋ taa. Pʋwayɩ pamaɣaɣ Mikroneezii ɛgbɛyɛ piliŋa lɛ, paɖʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ.

NƖŊGBANZƖ NZƖ PƐKPƐZAA NƐ PATALƖ PA-KAÐƲWA YƆ

Ɛzɩma ɩñɔɔzɩ mɩ-tɩ se ɩpɩzɩ nɛ iwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ? Stephanie yɔɔdaa se: “Mañɩnɩ Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ taa tɔm ñʋŋ weyi iseɣtiɣ ɛyaa se powolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ. * Pɩtasɩ lɛ, mɔyɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ ɛ-halʋ se mɔnsɔɔlaa se mankʋyɩ nɛ mowolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, mantɩmaɣnɩ Yehowa ɖoŋ ɖoŋ nɛ meheyiɣ-i man-kaɖʋwa tɔm.” Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, Stephanie  taakɩlɩɣ liidiye wɛɛkʋʋ. Piyeba nɛ ɛpɩzɩ ɛtɔsɩ liidiye, nɛ mbʋ sɩnɩnɩ-ɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkʋyaa nɛ ewolo Kana ɛjaɖɛ taa yɔ.

Hans kɛdaa se: “Ðɩtɩmnɩ Yehowa se eɖiyi-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩsɔɔlaa se ɖiwolo ɖenɖe ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɖiwolo yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɩtɩmɩɣ lɛ, ɖɩyɔɔdʋʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi ɖɩsɔɔlaa se ɖɩpaɣzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ.” Hans nɛ ɛ-halʋ pama takayɩsɩ nɛ petiyini ɛgbɛyɛ pilinzi naanza. Pʋwayɩ lɛ, Kana ɛgbɛyɛ piliŋa yaa-wɛ se powolo Kana ɛjaɖɛ taa. Peeɖe pakʋyaa nɛ powolo nɛ paɖʋ pa-taa se palakɩ fenasɩ naalɛ. Hans yɔɔdaa se: “Ða-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ nɛ ɛzɩma ɖa nɛ koobiya ɖɩɩlabɩ tʋmɩyɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖituzi alɩwaatʋ ndʋ pɩɩwɛɛ se ɖɩpɩsɩɣ ɖɛ-tɛ yɔ.”

Adria nɛ George

George nɛ ɛ-halʋ Adria pɔñɔtɩnɩ pɩnzɩ 40 nɛ pɛwɛɛ Kanadaa ɛjaɖɛ taa. Paanawa se pɩwɛ ɖeu se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ kaɖʋwa kɩbaŋa, ɛlɛ ye ɛñaɣ pana nɛ ɛtalɩ-kɛ yɔ, Yehowa wazɩɣ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ. Pʋyɔɔ pɛkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ se patalɩ pa-kaɖʋwa. Paya koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ weyi ewobi Kana ɛjaɖɛ taa se ɛwalɩsɩ ɛ-tɔm susuu yɔ nɛ pɔpɔzɩ-ɩ tɔm sakɩyɛ. Paama ɖɔɖɔ takayɩsɩ nɛ petiyini Kanadaa nɛ Kana ɛgbɛyɛ pilinzi. Adria yɔɔdaa se: “Ðɩɩñɩnɩ ɖɔɖɔ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋna nɛ ɖe-wezuu caɣʋ tasɩ wɛʋ kɛlɛʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ.” Pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɩnaɣ 2004 taa lɛ, pakʋyɩ nɛ powolo Kana ɛjaɖɛ taa.

ƐZƖMA PALƲBƖNƖ KALA YƆ

Ɩkʋyaa nɛ iwolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ lɛ, kala wena ɩkataa nɛ ɛzɩma ɩlʋbɩnɩ-yɛ? Kaɖɛ nɖɩ Amy calɩ katʋʋ yɔ lɛ se pɩlakaɣ-ɩ liu kpem se ɛna ɛ-hɔʋ taa mba. Ɛtɔm se: “Pɩtɩŋa pɩɩwɛ ndɩ kpem nɛ ɛzɩma pɩwɛ mɛn-tɛ yɔ.” Ɛbɛ sɩnɩ Amy? Ɛyɔɔdaa se:  “Mɔ-hɔʋ taa mba yaɣaɣ-m nɛ peheyiɣ-m se pa-taa wɛ leleŋ nɛ mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ; pɩsɩnɩ-m nɛ mowolo man-tʋmɩyɛ yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ma nɛ mɔ-hɔʋ taa mba ɖɩtɩŋɩɣnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɖama. Ðɩnaɣaɣ ɖama video yɔɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩtaawɛ-m ɛzɩ monposini mɔ-hɔʋ taa mba yɔ.” Amy kɛdaa se ɛzɩma ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔ, piyeba nɛ ɛtɩlɩ peeɖe sɔnzɩ ndɩ ndɩ. Ɛkɛdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lakɩ lakasɩ nasɩyɩ nɛ maanɩɣ pʋ-tɔbʋʋ yɔ, koobu ɛnʋ ɛ-cɔlɔ mowoki se ɛsɩnɩ-m. Ɛsɩnɩ-m nɛ mantɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se mala nɛ mbʋ pɩtɩmʋna se mala yɔ, nɛ pɩsɩnɩ-m tɔm susuu taa siŋŋ.”

George nɛ Adria pɛkɛdaa se pacalɩ kɔm Kana ɛjaɖɛ taa lɛ, pɩɩwɛ ɛzɩ papɩsɩ ɖooo caanaʋ taa yɔ. Adria kɛdaa se: “Ðɩtaawɛɛnɩ menziiniwaa se ɖɩcɔtɩnɩ ɖo-wondu, pʋyɔɔ lɛ tɔkasɩ taa ɖɩcɔtaɣ. Pʋcɔ nɛ ɖɩtɩzɩ tɔɔnaɣ nakɛyɛ lɛ, pɩkpakaɣ-ɖʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɖooo lɛ. Ɛlɛ alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, kala wena ɖɩkataɣ yɔ, apɩsɩ taa leleŋ tɔm ndʋ ɖɩkɛdaɣ lalaa yɔ.” Brook ñɔyɔɔdaa se: “Ða nʋmɔʋ lɩzɩyaa lɛ, ɖɩkatɩɣ kala sakɩyɛ, paa mbʋ yɔ ɖihikiɣ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɔzʋʋ taa leleŋ weyi ɖihiɣaa yɔ ɩ-yɔɔ lɛ, pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ siŋŋ, nɛ ɖɩɩkaɣ ɩ-yɔɔ sɔʋ wiɖiyi kpa.”

WAZASƖ NZƖ PEHIƔAA YƆ

Ɛbɛ yɔɔ iseɣtiɣ ɛyaa lalaa se pala tʋmɩyɛ nɖɩ? Stephanie yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm nɛ ɖɩkatɩɣ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ toovenim nɛ pañɩnɩɣ se ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl paa evemiye nɖɩ yɔ lɛ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ mankpaɣ me-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ lɛ ɛzɩma mankʋyaa nɛ mowolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ.” Pɩnaɣ 2014 taa, Stephanie walɩ Aaron, nɛ sɔnɔ palakɩ tʋmɩyɛ Kana ɛgbɛyɛ piliŋa taa.

Christine lɩnɩ Caama ɛjaɖɛ taa nɛ ɛkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ. Ɛwɛnɩ pɩnzɩ ɛzɩ 30 mbʋ yɔ. Ɛɛwɛ Polivii ɛjaɖɛ taa pʋcɔ nɛ ewoki Kana. Ɛtɔm se: “Pɩkɛnɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ. Ɛzɩma monposini mɔ-hɔʋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, Yehowa mantɩmaɣnɩ paa ɛzɩmtaa se ɛsɩnɩ-m. Ɛkɔm nɛ ɛpɩsɩ man-taabalʋ kɩbanʋ siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ ɖooo lɛ. Mana ɖɔɖɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ kɩbaŋa ŋga kɛwɛ Yehowa sɛyaa hɛkʋ taa yɔ. Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɖiyeba nɛ mehiɣ wazasɩ sakɩyɛ me-wezuu caɣʋ taa.” Pitileɖi yɔ, Christine walɩ Gideon nɛ ɛ nɛ ɩ pɛwɛɛ nɛ palakɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ Kana ɛjaɖɛ taa.

Christine nɛ Gideon

Filip nɛ Ida peheyiɣ-ɖʋ mbʋ palaba nɛ pasɩnɩ pe-Bibl kpɛlɩkɩyaa se powobini ɛzɩdaa yɔ. Pɛkɛdaa se: “Ðɩɩwɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩ 15 mbʋ yɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɖɩpasɩ-wɛ nɛ pɩkazɩ 10 se pɩsa nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ.” Pɩwazɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa mba? Filip kɛdaa se: “Mɛnkpɛlɩkaɣnɩ evebu nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Michael. Ɛɛsɔɔlaa se ɖɩkpɛlɩkɩ paa evemiye nɖɩ, nɛ ɛñɔɔzaɣ ɛ-takayaɣ camɩyɛ. Piyeba nɛ pɩlakaɣ fenaɣ kʋɖʋmaɣ mbʋ yɔ lɛ, ɖɩtɛm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ kpɛlɩkʋʋ. Pʋwayɩ lɛ, Michael pɩsɩ tɔm susuyu patɩmɩyɩsɩtɩ-m lɩm. Kɩyakʋ ŋgʋ ɛpaɣzɩ tɔm susuu yɔ, ɛpɔzɩ-m se: ‘Ŋpɩzɩɣ ŋsɩnɩ-m nɛ mɛnkpɛlɩkɩnɩ men-Bibl kpɛlɩkɩyaa na?’ Peeɖe pɩɖɩɣzɩ-m nɛ mɔncɔnɩ-ɩ pɩŋŋ. Michael heyi-m se ɛnʋ wɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa naadozo nɛ ɛsɔɔlaa se mansɩnɩ-ɩ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩnɩ-wɛ.” Maɣzɩ kpem nɛ ŋna. Ɛzɩma tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, Bibl kpɛlɩkɩyaa maɣmaɣ pɩsaa nɛ pɛkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl.

Ida nɛ Filip

Amy kɛdɩ-ɖʋ mbʋ piyeba nɛ eɖiɣzina se pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa sakɩyɛ yɔ. Ɛkɛdaa se: “Mantalɩ Kana nɛ pitileɖi lɛ, ɖiwolo nɛ ɖisusi tɔm kɔfɩ cikpeluu nakʋyʋ taa nɛ ɖɩñɩnɩɣ tandamaa. Ɛlɛ kɔfɩ ŋgʋ kɩ-taa ɖeke, ɖɩna tandamaa mba yɔ, pɛkpɛndɩ lutozo.” Pɩlabɩ alɩwaatʋ pazɩ lɛ, Amy walɩ Eric nɛ pa-naalɛ papɩsɩ nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya. Pɛwɛ tandamaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa nɛ pasɩɣnɩ koobiya tandamaa nɛ tandamaa mba pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, nɛ pa-tɩŋa pɛcɛzɩ 300 mbʋ yɔ. George nɛ Adria pawalɩsɩ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ Kana lɛ, pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pana ɛzɩma Ɛsɔtɔm tiyiyaa tʋmɩyɛ wɛɛ yɔ. Piyeba nɛ pa-taa la leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ paya-wɛ se powolo Gileyaadɩ sukuli yɔ. Sɔnɔ, pɛkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa Moozambiiki ɛjaɖɛ taa.

SƆƆLƖM SEƔTINI-WƐ

Ða-taa lakɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ koobiya sakɩyɛ kʋyʋʋ pa-ajɛɛ taa nɛ powoki ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pa nɛ peeɖe koobiya palakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ. (Yoh. 4:35) Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, pamɩyɩsɩɣ ɛyaa ɛzɩ 120 mbʋ yɔ lɩm Kana ɛjaɖɛ taa. Sɔɔlɩm seɣtini koobiya 17 mba pakʋyaa nɛ powolo Kana peeɖe yɔ. Sɔɔlɩm kʋɖʋmam mbʋ piseɣtini koobiya sakɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ nɛ paha pa-tɩ faaa nɛ palakɩ Yehowa tʋmɩyɛ ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛzɩma koobiya mba paha pa-tɩ faaa yɔ, pɩhaɣ Yehowa taa leleŋ siŋŋ.—Keɣa 110:3, nwt; Ad. 27:11.

^ tay. 9 Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ tɔm ñʋŋ ɛnɛ: Pouvez-vous vous rendre là où il y a grand besoin de prédicateurs du Royaume? kɩwɛ La Tour de Garde 15 avril 2009 taa. Nɛ Pourriez-vous passer en Macédoine? kɩwɛ La Tour de Garde 15 décembre 2009 taa.