Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Sɔɔlɩm mbʋ haɣ koboyaɣ siŋŋ?

Sɔɔlɩm mbʋ haɣ koboyaɣ siŋŋ?

“Samaɣ ŋga [Yehowa] kɛ kɛ-Ɛsɔ yɔ, kanɩ leleŋ!”​—KEƔA 143:15.

HENDU: 111, 109

1. Ɛbɛ yɔɔ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩwɛ ŋgee?

ÐA-ALƖWAATƲ tʋnɛ tɩwɛ ŋgee kpem. Ɛzɩ Bibl kaatɛm yɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa ɖiɣni kpeɣluu “samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ . . . kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe nɛ waŋ kpeekpe nɛ ɛyaa kpeekpe taa, nɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa.” Ɛyaa mba ɛtɛm-wɛ kpeɣluu yɔ, pɛkɛ “ɛjaɖɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ” nɛ ɖɩ-taa ɛyaa cɛzɩ miiliyɔɔwaa lutozo nɛ “paɖʋʋ [Ɛsɔ] lɩm ɖoo nɛ wɩsɩ” nɛ taa leleŋ. (Natʋ 7:9, 15; Iza. 60:22) Ɛyaa samaɣ ŋga kɔsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛyaa lalaa yɔ, wiɖiyi katɩɖɔɔ nɛ pɩtalɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa.

2. Sɔɔlɩm mbʋ patɩlɩɣnɩ ɛyaa mba poposi pa-tɩ nɛ Ɛsɔ yɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

2 Paa mbʋ yɔ, Masɩ kiɖeɖesi tasɩ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa ɛyaa kaɣ wɛnʋʋ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ndɩ kpem nɛ toovenim Ɛsɔ sɛyaa ñɩmbʋ yɔ. Bibl wɩlɩ kpayɩ se ɛyaa mba poposi pa-tɩ nɛ Ɛsɔ yɔ, pakaɣ wɛnʋʋ piɖeni men-ɖeke sɔɔlɩm. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Wayɩ wayɩ wɛɛ [yaa kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ] taa lɛ, . . . ɛyaa kaɣ nɩnʋʋ pa-tɩ yeke, pakaɣ wɛʋ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ, . . . pakaɣ kɛʋ leleŋ ɛgbaɣdɩnaa pɩkɩlɩ Ɛsɔ mba.” (2 Tim. 3:1-4) Piɖeni men-ɖeke sɔɔlɩm mbʋ pɩ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdɩ masɩ sɩnɛ sɩ-taa yɔ, pɩwɛ ndɩ kpem nɛ sɔɔlɩm mbʋ Krɩstʋ mba wɛna yɔ. Piɖeni men-ɖeke kaɖʋsɩ ɩɩhaɣ taa leleŋ weyi ɛyaa taɣ liu se papɩzɩɣ nɛ pehiɣ yɔ. Halɩ sɔɔlɩm mbʋ  piseɣtiɣni ɛyaa nɛ pɛwɛɣnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tiyeba nɛ wezuu caɣʋ wɛɛ “kaɖɛ pɩŋŋ” ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ.

3. Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

3 Pɔɔlɩ kaaɖiɣzinaa se piɖeni men-ɖeke sɔɔlɩm mbʋ, pɩkaɣ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ, nɛ pɩkaɣ kɛʋ kpaca Krɩstʋ mba. Pʋyɔɔ ɛtasɩ lɔŋ Krɩstʋ mba se ‘pese’ ɛyaa mba pɛwɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ yɔ. (2 Tim. 3:5) Ɛlɛ pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɖiposi ɖa-tɩ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ ɛyaa mba pɛwɛnɩ ɛjaɖɛ sɔɔlɩm mbʋ yɔ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa. Ye mbʋ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖise ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩcɔ-ɖʋ nɛ tɩta yɔ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ sɔɔlɩm tɛ Ɛsɔ Yehowa? Tʋkaɣ wɛ sɔɔlɩm kɩbam nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɔyɔɔdɩ pɩ-tɔm 2 Timootee 3:2-4 taa yɔ pɩ-hɛkʋ taa. Iyele nɛ ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna se tʋkaɣ ŋga. Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖiwili ɖa-tɩ nɛ ɖɩna se sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛna; nɛ pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩna se ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩhaɣ koboyaɣ siŋŋ yɔ?

ƐSƆ ŊSƆƆLAA YAA ÑA-MAƔAMAƔ ÑA-TƖ ŊSƆƆLAA?

4. Ye ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩtɩwɛɛkɩ?

4 Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛma se “ɛyaa kaɣ nɩnʋʋ pa-tɩ yeke.” Ɛzɩ kɩwɛɛkɩm pɩkɛnaa se ɛyʋ ɛnɩɩnɩ ɛ-tɩ yaa ɛsɔɔlɩ ɛ-tɩ yaa we? Aayɩ, pɩtɩkɛ kɩwɛɛkɩm. Pɩmʋnaa se ɛyʋ ɛsɔɔlɩ ɛ-tɩ, nɛ halɩ pɩ-tɔm cɛyaa kpem. Yehowa lɩzɩnɩ ɛyʋ nɛ wɛtʋ ndʋ. Yesu yɔɔdaa se: “Ŋŋsɔɔlɩ ño-koobu ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.” (Mark. 12:31) Pɩwɩlɩɣ se ye ɖɩtɩsɔɔlɩ ɖa-maɣmaɣ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobu. Masɩ kiɖeɖesi heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se: “Pɩwɛnɩ walaa se pɔsɔɔlɩ pa-halaa ɛzɩ pa-maɣmaɣ po-tomnasɩ yɔ. Weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-halʋ yɔ pɩtɩkɛ ɛ-tɩ ɛsɔɔlaa? Nɔɔyʋ eeniŋ e-tomnaɣ, ɛlɛ ɛcalɩɣ-kɛ nɛ ɛsandɩɣ-kɛ.” (Efɛz. 5:28, 29) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩmʋnaa se ɛyʋ ɛsɔɔlɩ ɛ-tɩ.

5. Ɛbɛ patɩlɩɣnɩ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-tɩ kadadayaɣ yɔ?

5 Ɛlɛ 2 Timootee 3:2 taa tɔm loyaɣ “ɛyaa kaɣ nɩnʋʋ pa-tɩ yeke” yɔɔdʋʋ sɔɔlɩm mbʋ pɩtɩmʋna yɔ pɩ-tɔm. Pɩkɛ piɖeni men-ɖeke sɔɔlɩm. Ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-tɩ kadadayaɣ yɔ, ɛwɛnɩ tɩ kpazʋʋ. (Kalɩ Roma 12:3.) Mbʋ ɛñɩnɩɣ e-wezuu caɣʋ kpeekpe taa yɔ lɛ se piɖeni e-ɖeke. Ɛmaɣzɩɣ ɛ-kɛzɛɣa yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa lalaa ñɩŋga. Ye nabʋyʋ ɛɛɖɔŋ camɩyɛ yɔ, eetisiɣ se ɛla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, ɛlɛ lalaa tɔm ɛkʋʋ se pɔ-cɔlɔ pɩlɩnaa. Bibl taa tazɩyʋ nɔɔyʋ kpaɣ ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ pa-tɩ yɔ, nɛ ɛmaɣzɩnɩ ‘Eliijanɛ nɖɩ ɖikpiyiɣ ɖɩ-tɩ ɖɩ-tɔnʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩlɛzaa nɛ kisoŋ yɔ kɩ-taa, nɛ ɖiyeki ɖɩ-tɔnʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ sɔɔ lɔŋ ñɩna wɛɛ yɔ nɛ lalaa yɔ.’ Ɛyʋ weyi ɛnɩɣnɩ ɛ-tɩ ɖeke mbʋ yɔ, eehikiɣ taa leleŋ siŋŋ.

6. Ye ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

6 Bibl yɔɔ lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ tɔm se apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ ɛyaa kaɣ wɛnʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ tɩ-tɔm lɛ, ɛcalɩnɩ yɔɔdʋʋ ‘ɛyʋ tɩ ɖeke nɩnʋʋ’ yaa ɛyʋ tɩ ɖeke sɔɔlʋʋ tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ lɛɛtʋ ndʋ ɛyɔɔdɩ tɩ-tɔm pʋwayɩ yɔ tɩlɩnaa. Ɛlɛ mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ kpem nɛ ndʋ tɩ-tɔm apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ cɩnɛ yɔ. Bibl yɔɔdʋʋ se ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ leleŋ, laŋhʋlʋmɩyɛ, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, camɩyɛ lakasɩ, wazʋʋ, tisuu, hɛɛɛ wɛtʋ nɛ tɩ ɖɔkʋʋ mbʋ yɔ. (Gal. 5:22, 23) Keɣa maɖʋ mawa se: “Samaɣ ŋga [Yehowa] kɛ kɛ-Ɛsɔ yɔ, kanɩ leleŋ!” (Keɣa 143:15) Yehowa kɛ Ɛsɔ koboyaɣ tʋ nɛ wɛtʋ ndʋ ɖɔɖɔ ɛyaa mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ pɛwɛna. Pɩtasɩ lɛ, Yehowa sɛyaa wɛtʋ wɛ ndɩ nɛ ɛyaa mba panɩɣnɩ pa-tɩ ɖeke yɔ pa-ñɩndʋ. Paa ɛzɩmtaa lɛ, paba sɔɔlɩ mʋʋ kɩmʋʋ, ɛlɛ Yehowa sɛyaa ñehikiɣ taa leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔsɔɔlaa se paha pa-tɩ faaa nɛ pala tʋma nɛ pɩwazɩ ɛyaa lalaa.​—Tʋma 20:35.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖikizi ɖa-tɩ ɖeke sɔɔlʋʋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 7)

7. Tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɛzɩma sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Ɛsɔ yɔ pɩwɛɛ?

7 Ɛlɛ ɛzɩ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ ɖa-tɩ yɔ pɩwɛɛ nɛ pɩmʋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ pi-lone na? Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖicosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ? Iyele nɛ ɖɩmaɣzɩ  lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Filiipi 2:3, 4 taa yɔ pɩ-yɔɔ. Pama peeɖe se: “Itaatisi nɛ ɩcɩyɩ ɖama, ɩtaañɩnɩ falaa samtʋ, ɛlɛ paa weyi lɛ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛcɔnɩ lalaa se pakɩlɩ-ɩ; ɩtaañɩnɩ, paa weyi lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɛzɛɣa, ɛlɛ paa weyi lɛ, ɛmaɣzɩ lalaa ŋga yɔɔ.” Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa weyi ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Menɖiɣni lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ me-wezuu caɣʋ taa? Toovenim taa lɛ, menɖiɣni pana ñaɣʋ se mala Ɛsɔ sɔɔlɩm na? Mɔnsɔɔlɩ ɛyaa lalaa sɩnʋʋ faaa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa nɛ tɔm susuu taa?’ Pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ faaa. Pɩpɔzɩ paña ñaɣʋ nɛ tɩ laʋ. Ɛlɛ ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩha ɛyʋ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ se ɛtɩlɩ se ɛ-tɔm kɛdɩnɩ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ.

8. Sɔɔlɩm mbʋ nabɛyɛ wɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, ɛbɛ piseɣti-wɛ se pala?

8 Sɔɔlɩm mbʋ nabɛyɛ wɛnɩ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, piseɣti-wɛ se peyele tʋma sɔsɔna wena apɩzaɣ se akɔnɩ-wɛ liidiye sakɩyɛ yɔ nɛ papɩzɩ nɛ pɛsɛɛ Yehowa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ericka kɛ fɛɖʋ nɛ ɛwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Ɛpɩzaɣ se ɛñɩnɩ ɖɔkɔtɔ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɛ ɛla, ɛlɛ ɛlɩzaa se ɛlakɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Piyeba nɛ ɛ nɛ ɛ-walʋ powolo ajɛɛ sakɩyɛ taa nɛ pasɩnɩ ɛyaa fezuu taa. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛzɩma ɖɩtɩŋnɩ tɔm susuu yɔɔ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖɔɖɔ taabalaa sakɩyɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖiikpiɖiɣ kaaʋ. Menɖiɣni ɖɔkɔtɔ tʋmɩyɛ labʋ, ɛlɛ ɛzɩma mankpakɩɣ ma-alɩwaatʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nɛ mon-ɖoŋ nɛ mawaɣnɩ ɛyaa fezuu taa nɛ mɔncɔŋnɩ ɛgbɛyɛ kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ, pɩhaɣ-m taa leleŋ nɛ koboyaɣ siŋŋ.”

ƐSƆDAA YAA TATAA ŊÐIƔNI ÑƖM KPEƔLUU?

9. Ɛbɛ yɔɔ liidiye sɔɔlʋʋ ɛɛhaɣ koboyaɣ?

9 Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se ɛyaa “kaɣ wɛʋ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ.” Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, nʋmɔʋ lɩzɩyʋ nɔɔyʋ susaɣ tɔm abalʋ nɔɔyʋ Irɩlandɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, abalʋ ɛnʋ ɛlɩzɩ liidiye hatʋ cabɩ nɛ e-liidiye huyuu taa nɛ ɛkpazɩ-tʋ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ taa leleŋ se: “Mɛ-ɛsɔ yɔ!” Pɩkɛ toovenim se pɩtɩkɛ ɛyaa sakɩyɛ pɩzɩɣna nɛ pɔyɔɔdʋʋ lɩmaɣza wena pɛwɛnɩ liidiye yɔɔ yɔ kpayɩ ɛzɩ abalʋ ɛnɛ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ liidiye nɛ wondu ndʋ liidiye pɩzɩɣ nɛ ɖɩya yɔ, pɔɖɔ sakɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ. Ɛlɛ Bibl ñapakɩ-ɖʋ se: “Weyi ɛsɔɔlɩ liidiye yɔ, ɛɛhakɩ liidiye nɛ weyi ɛsɔɔlɩ ñɩm yɔ, ɛfɛyɩnɩ pɩ-yɔɔ kɛzɛɣa.” (Ekl. 5:9) Ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ liidiye yɔ, pañɩnɩɣ-ɖɩ kaahɛzaɣ nɛ pañakɩ pana se pakaa ñɩm huwa, ɛlɛ “kʋñɔmɩŋ” sakɩyɛ pɩkɔŋnɩ-wɛ.—1 Tim. 6:9, 10.

10. Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdɩ ñɩm wɛnʋʋ nɛ tanɩm taa wɛʋ pɔ-yɔɔ?

10 Toovenim taa lɛ, pɩpɔzʋʋ ɖa-tɩŋa liidiye. Ðihuuzuu ɛyʋ yɔɔ nabʋyʋ taa. (Ekl. 7:12) Ɛlɛ ye ɛyʋ ɛwɛnɩ liidiye pazɩ yem se ɛcɔnɩnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ taa leleŋ na? Ðicosuu se ‘ɛɛɛ.’ (Kalɩ Eklesɩyastɩ 5:11.) Yakee pɩyalʋ Aguuri mawa se: “Taaha-m tanɩm nɛ ñɩm, ha-m tɔɔnaɣ ŋga kamaɣnɩ-m yɔ.” Ðɩnɩɣ mbʋ pʋyɔɔ ɛtaasɔɔlɩ se Ɛsɔ ɛha-ɩ tanɩm, yaa mbʋ pʋyɔɔ ɛtaasɔɔlɩ se ɛwɛɛ kʋñɔndʋtʋ sɔsɔtʋ taa yɔ pɩ-taa. Ɛzɩ ɛlɩzʋʋ pɩ-taa yɔ, ɛtaasɔɔlɩ se pɩtakɩ-ɩ nɛ ɛmɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩlɩm wɛɛkɩɣ Ɛsɔ hɩɖɛ. Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ ɛtɩmaa se Ɛsɔ ɛtaaha-ɩ ñɩm yɔ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa se “Ñazɩ ɛzɩma nɛ maahaɣ nɛ menkizi-ŋ nɛ mɔntɔ se ‘Anɩ yɔ [Yehowa]?’” (Adu. 30:8, 9) Pɩtɩla pɩtɔzʋʋ-ŋ ɛyaa mba peyebi Ɛsɔ nɛ pataɣ liu pa-ñɩm yɔ pa-taa nabɛyɛ yɔɔ.

11. Lɔŋ weyi Yesu ha liidiye yɔɔ?

11 Mba pɔsɔɔlɩ liidiye yɔ paapɩzɩɣ nɛ pala Ɛsɔ sɔɔlɩm. Yesu yɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛwɛɛnɩ caanaa naalɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, yaa ɛsɔɔlʋʋ lɛlʋ nɛ ɛpaɖɩ lɛlʋ, yaa ɛmalɩɣnɩ lɛlʋ nɛ ese lɛlʋ. Ɩɩpɩzɩɣ ɩla Ɛsɔ nɛ liidiye pa-tʋmɩyɛ.” Pʋcɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ lɛ, ɛɛcalɩnɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɩtaakpeɣli ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩm nɛ ɩkpazɩ huwa, kaakɔdaɣ nɛ sonzoowa paawɛɛkɩ-pʋ, nɛ mɩlaa ɖɔɖɔ iiyeki-pʋ. Ɛlɛ ɩcazɩ ɛsɔdaa ñɩm nɛ ɩkpazɩ huwa, kaakɔdaɣ nɛ sonzoowa paawɛɛkɩɣ-pʋ, nɛ mɩlaa ɩɩpɩzɩɣ pɩ-mɩlʋʋ ɖɔɖɔ.”—Mat. 6:19, 20, 24.

12. Ɛzɩma wezuu kɛlɛʋ caɣʋ pɩzɩɣ piyele nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩsɛɛ Ɛsɔ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

 12 Pɩtasɩnɩ taa leleŋ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ kɔm nɛ peɖiɣzina se wezuu kɛlɛʋ caɣʋ yeba nɛ pehiɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɛsɛɣnɩ Yehowa. Jack wɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Ɛpɛdɩ ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɛ ɖɩɣa sɔsɔɔ ŋga ɛɛwɛna yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ye ɛlabɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛpaɣzɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ ɛzɩ ɛ-halʋ yɔ. Ɛtɔzʋʋ se: “Pɩtaawɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖɩpɛdɩ ɖɩɣa kɩbaŋa ŋga ɖɩɩwɛna yɔ nɛ pɩtasɩnɩ ɖa-ñɩm lɛɛbʋ. Ɛlɛ pɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa man-tʋmɩyɛ taa tɩlasɩ yɔɔ lɛ, paa ɛzɩmtaa manpɩsaɣ ɖɩɣa nɛ ɛsɩñɩŋɩyɛ. Pʋbʋ taa lɛ, ma-halʋ kaakɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ, nɛ ɛɛwɛ taa leleŋ taa paa ɛzɩmtaa. Ɛyɔɔdaɣ se: ‘Tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ sɔsɔ weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ mɛwɛna.’ Lɛɛlɛɛyɔ ma ɖɔɖɔ manpɩsʋʋ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ, ma nɛ ɩ ɖɩlakɩ Ɛyʋ kʋɖʋm tʋmɩyɛ na; ɛnʋ lɛ Yehowa.”

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖikizi liidiye sɔɔlʋʋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 13)

13. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ liidiye yɔɔ yɔ?

13 Pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ liidiye yɔɔ yɔ camɩyɛ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖiheyi ɖa-tɩ toovenim alɩwaatʋ ndʋ ɖiicosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ: ‘Mentisiɣ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ liidiye yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ me-wezuu caɣʋ lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ? Liidiye ñɩnʋʋ mansɩ kajalaɣ lone taa me-wezuu caɣʋ taa? Tomnaɣ yɔɔ wondu mʋ ñɩm mɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ma nɛ Yehowa nɛ ɛyaa lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ? Toovenim taa lɛ, mantaɣ liu Yehowa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ man-kɩcɛyɩm ɖeɖe na?’ Ðɩɩpɩtɩɣ se mba pataɣ Yehowa liu yɔ, paakaɣ fɛyɛ tɔɔʋ kpa.​—Mat. 6:33.

TOMNAƔ YƆƆ LELEŊ YAA ƐSƆ ƐGBAƔDƲ ŊKƐNAA?

14. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ leleŋ nɩʋ yɔɔ?

14 Pɔɔlɩ yɔɔdaa ɖɔɖɔ se ɛyaa kaɣ “kɛʋ leleŋ ɛgbaɣdɩnaa” ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa. Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, ye ɖɩwɛnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩmʋnaa yɔ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ, yaa ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana liidiye yɔɔ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ yɔɔ yɔ pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Yehowa tɩsɔɔlɩ se ɖɩpɛ ɖa-tɩ lakasɩ nzɩ sɩmʋnaa nɛ sɩpɩzɩɣ se siyele nɛ ɛyʋ nɩɩ leleŋ yɔ. Bibl seɣtiɣ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ se: “Wolo nɛ ŋtɔɔ ñɔ-tɔɔnaɣ nɛ ña-taa leleŋ nɛ ŋñɔɔ ña-sʋlʋm nɛ amɛya.”​—Ekl. 9:7.

15. Leleŋ nɩʋ mbʋ tɔm 2 Timootee 3:4 yɔɔdʋʋ?

 15 Pɔyɔɔdʋʋ 2 Timootee 3:4 taa ɛyaa mba pɛ-ɛsa sɛnɩ leleŋ nɩʋ nɛ peyeki Ɛsɔ nɛ hɔɔlʋʋ yɔ pɔ-tɔm. Yʋsɩ se Bibl mayaɣ ŋga, kɔyɔɔdaa se ɛyaa kaɣ “kɛʋ leleŋ ɛgbaɣdɩnaa pɩkɩlɩ Ɛsɔ mba.” Ɛlɛ tɔm loyaɣ ŋga kaawɩlɩɣ se pɛwɛnɩ sɔɔlɩm nabʋyʋ Ɛsɔ yɔɔ nɛ pʋcɔ pɩtɩɖɔɔ kɩɖɔʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl yɔɔ lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “[Bibl mayaɣ] ŋga kaawɩlɩɣ se pɛwɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm nabʋyʋ. Kawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se patɩsɔɔlɩ Ɛsɔ paa ññɩɩ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩkɛnɩ paɣʋ kɩbam ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ kadadayaɣ yɔ. “Leleŋ ɛgbaɣdɩnaa” mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ 2 Timootee 3:4 taa yɔ, pɛkɛnɩ ɛyaa mba peyeba nɛ ‘ɛjaɖɛ yɔɔ leleŋ’ kʋ Ɛsɔtɔm pa-taa yɔ.​—Luka 8:14.

16, 17. Tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ nʋmɔʋ taa lɛ, kɩɖaʋ ŋgʋ Yesu ha-ɖʋ?

16 Lɩmaɣza wena Yesu kaawɛnɩ tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ nʋmɔʋ taa yɔ, aamʋnaa ɖeyi ɖeyi. Eewobi “nesi ɖɔkʋʋ tɛ kazandʋ” natʋyʋ taa nɛ ewolo ɖɔɖɔ “kɩzaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ” taa. (Yoh. 2:1-10; Luka 5:29) Ewobi nesi ɖɔkʋʋ taa nɛ pɩkɛdaa nɛ sʋlʋm tɛ lɛ, ɛlabɩ piti lakasɩ nɛ lɩm pɩsɩ vɛɛ. Alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛkʋ ɛyaa mba pamaɣzaɣ se pɛkɛ siɣsiɣ tɩnaa nɛ pɔhɔŋnɩ-ɩ tɔm se pʋyɔɔ ɛtɔkɩ nɛ ɛñɔʋ yɔ pɔ-tɔm.​—Luka 7:33-36.

17 Ɛlɛ tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ taakɛnɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ Yesu ɛsɩndaa yɔ. Ɛsɩ Yehowa kajalaɣ lone taa nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha pilim nɛ ɛɖʋ nesi ɛyaa lalaa. Ɛɛsɔɔlɩ faaa nɛ ɛtɔɔ kʋñɔŋ nazɩm sizika yɔɔ nɛ ɛkɔɔ ɛsɩ se ɛyaa sakɩyɛ ɛpɩzɩ nɛ pehiɣ wezuu. Ɛyaa mba pakaɣ tɩŋʋʋ ɛ-naataŋ taa yɔ eheyi-wɛ se: “Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ mɩ, ye ɛyaa ɩlɔʋ mɩ-yɔɔ nɔɔ nɛ pawɩlɩɣ-mɩ ñaŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ mɩ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ kpeekpe [nɛ] pɛcɛtɩɣ mɩ-yɔɔ tɔm, mɔ-yɔɔ kɔyɔ. Ɩmɛyɩ nɛ ɩpaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɩ-kɩhɛyʋʋ paɣlɩ ɛsɔdaa, mbʋ ɖɔɖɔ paawɩlɩ ñaŋ nayaa, mɩ-nɔɔɖɛyaa.”​—Mat. 5:11, 12.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖikizi tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ kadadayaɣ? (Cɔnɩ tayʋʋ 18)

18. Tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖɩtɔlɩ tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ kadadayaɣ kpaca taa yaa ɖɩtɩtɔlɩ?

18 Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se ɖɩtɔlɩ tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ kadadayaɣ kpaca taa yaa ɖɩtɩtɔlɩ? Pɩwɛɣ ɖeu se ɖa-taa paa weyi lɛ, ɛpɔzɩ ɛ-tɩ se: ‘Aleɣya tɔm cɛyɩ mɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩ kediɣzisi nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ na? Mɛnpɛŋ man-tɩ mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ faaa se mala Yehowa sɔɔlɩm na? Alɩwaatʋ ndʋ mañɩnɩɣ se mala nabʋyʋ yaa aleɣya naayɛ yɔ, mɔntɔzʋʋ Yehowa paɣtʋ kila yɔɔ?’ Ye ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ toovenim taa yɔ, pɩtɩkɛ mbʋ ɖɩnawa se pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ pi-ɖeke ɖiseɣ, ɛlɛ ɖiseɣ ɖɔɖɔ mbʋ ɖɩmaɣzɩɣ se pɩpɩzɩɣ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.​—Kalɩ Maatiyee 22:37, 38.

KOBOYAƔ NƲMƆƲ

19. Mba ɩɩpɩzɩɣ nɛ pehiɣ koboyaɣ siŋŋ wiɖiyi kaaʋ?

19 Sataŋ ɛjaɖɛ sʋzʋʋ ɛyaa kʋñɔŋ taa yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ 6000 yɔ. Nɛ Sataŋ ɛjaɖɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa, ɛyaa mba panɩɣnɩ pa-tɩ ɖeke, ɛyaa mba pɛwɛnɩ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ nɛ mba pɔsɔɔlɩ tomnaɣ yɔɔ leleŋ nɩʋ yɔ, pe-ɖeke pɔtɔyɩnɩ tɛtʋ yɔɔ. Mbʋ piiɖeni pe-ɖeke yɔ, pɩ-yɔɔ pamaɣzɩɣ; nɛ pɔ-sɔɔlɩm ɖeke palakɩ. Ɛyaa mba pɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ pehiɣ koboyaɣ siŋŋ wiɖiyi. Ɛlɛ keɣa maɖʋ ñamawa se: “Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛmalɩɣnɩ Yakɔɔb tɛ Ɛsɔ yɔ, weyi ɛtaɣ [Yehowa] ɛ-Ɛsɔ liu yɔ.”—Keɣa 145:5.

20. Ɛzɩma ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, taa leleŋ weyi pɩha-ŋ?

20 Sɔɔlɩm mbʋ Yehowa sɛyaa wɛnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩkpaɣ ɖoŋ paa ɖooye. Nɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛyaa kɩfama sakɩyɛ kpɛlɩkɩɣ nɛ patɩlɩɣ-ɩ nɛ pɔsɔɔlʋʋ-ɩ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiɣni ka-tʋmɩyɛ labʋ nɛ pɩkazɩ pazɩ lɛ, kakaɣ yebu nɛ ɖihiɣ wazasɩ nzɩ ɖɩtɩɖʋna yɔ tɛtʋ yɔɔ. Toovenim taa lɛ, ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ; ye ɖɩnawa se ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ kedeŋa kpeekpe Kɩlɩm yɔ, mbʋ haɣnɩ koboyaɣ siŋŋ, nɛ kakaɣ wɛʋ tam. Nɛ mba pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ, pakaɣ wɛʋ taa leleŋ taa tam! Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ piɖeni men-ɖeke sɔɔlɩm wɛtʋ natʋyʋ taa nɛ ɖɩna ɛzɩma tɩwɛ ndɩ nɛ Yehowa sɛyaa wɛtʋ yɔ.