Ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ 19​:​1-30

  • Nesi ɖɔkʋʋ nɛ ɖama kizuu (1-9)

  • Ɛɖandʋ caɣʋ haɖɛ (10-12)

  • Yesu wazɩ piya (13-15)

  • Tɔm ndʋ evebu ñɩm tʋ nɔɔyʋ pɔzaa yɔ (16-24)

  • Kewiyaɣ yɔɔ kɩlaŋ laʋ (25-30)

19  Yesu tɛm tɔm ndʋ yɔɔdʋʋ lɛ, ɛkʋyɩ Galilee nɛ ɛkɔɔ Yuudee kamasɩ yɔɔ Yɔɔrdaŋ wayɩ.+  Ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ ɖɔɖɔ tɩŋ ɛ-wayɩ, nɛ ɛla nɛ mba pɩwɩɣaɣ-wɛ yɔ pɔ-yɔɔ cɛ peeɖe.  Nɛ Farɩsɩ mba kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ pañɩnaɣ se patakɩ-ɩ, nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: «Paɣtʋ ha nʋmɔʋ se abalʋ ekizi ɛ-halʋ paa tɔm ndʋ lɛ tɩ-yɔɔ?»+  Ecosi-wɛ se: «Ɩtɩkalɩ se weyi ɛlɩzɩ-wɛ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛlabɩ-wɛ abalʋ nɛ halʋ+  nɛ ɛtɔ se: “Pʋyɔɔ lɛ, abalʋ kaɣ yebu ɛ-caa nɛ e-ɖoo nɛ ɛñɔɔnɩ ɛ-halʋ, nɛ pa-naalɛ pakaɣ kɛʋ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ” na?+  Pʋyɔɔ lɛ patɩtasɩ kɛʋ ɛyaa 2, ɛlɛ tomnaɣ kʋɖʋmaɣ. Ye mbʋ, mbʋ Ɛsɔ kpɛndaa yɔ, ɛyʋ nɔɔyʋ ɛtaayasɩ-pʋ.»+  Nɛ pɔpɔzɩ-ɩ se: «Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ Moyizi ɖʋ paɣtʋ se ɛyʋ ɛcɛlɩ halʋ ɖɔɔnʋʋ takayaɣ nɛ ekizi-i?»+  Ecosi-wɛ se: «Mɩ-laŋkpɩzɩyɛ yɔɔ Moyizi ha-mɩ nʋmɔʋ se ikizi mɩ-halaa;+ ɛlɛ kiɖe tɛɛ lɛ, pɩtaawɛɛ mbʋ.+  Meheyiɣ-mɩ se weyi ekiziɣ ɛ-halʋ nɛ pɩtɩkɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ* yɔɔ nɛ ɛkpaɣ halʋ lɛlʋ yɔ, ɛlabɩ acɛyɛ.»+ 10  Tɔmkpɛlɩkɩyaa heyi-i se: «Ye mbʋ pɩwɛ abalʋ nɛ ɛ-halʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɛyʋ ɛtaaɖɔkɩ nesi.» 11  Eheyi-wɛ se: «Pɩtɩkɛ ɛyaa tɩŋa pɩzɩɣna nɛ pɔɖɔŋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ mba pɩha-wɛ yɔ pe-ɖeke.+ 12  Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, aliŋga* naayɛ wɛɛ lɛ, palʋlɩ-yɛ mbʋ; nɛ aliŋga naayɛ lɛ, ɛyaa pɩsɩnɩ-yɛ aliŋga; nɛ aliŋga naayɛ ɖɔɖɔ lɛ, a-maɣmaɣ apɩsɩnɩ a-tɩ aliŋga ɛsɔdaa Kewiyaɣ yɔɔ. Weyi ɛpɩzɩɣ se ɛɖɔ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛɖɔ tɩ-yɔɔ.»+ 13  Pʋwayɩ lɛ, ɛyaa kɔnɩ-ɩ piya cikpesi se ɛtɩnɩ e-nesi sɩ-yɔɔ nɛ ɛtɩmɩ sɩ-yɔɔ, ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa kalɩ-wɛ.+ 14  Ɛlɛ Yesu heyi-wɛ se: «Iyele piya cikpesi, ɩtaaɖaŋ-sɩ se sɩtaakɔɔ mɔn-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mba pɛwɛ ɛzɩ piya nzɩ yɔ, mba tɩnɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ.»+ 15  Nɛ ɛtɩnɩ e-nesi sɩ-yɔɔ nɛ ɛkʋyɩ peeɖe nɛ ɛɖɛɛ. 16  Nɛ na, nɔɔyʋ kɔɔ ɛ-cɔlɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se: «Wɩlɩyʋ, kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se mala nɛ mehiɣ wezuu maatɛŋ?»+ 17  Ecosi-i se: «Ɛbɛ yɔɔ ŋpɔzʋʋ-m mbʋ pɩkɛ kɩbandʋ yɔ pɩ-yɔɔ tɔm? Ɛsɔ ɖeke kɛnɩ kɩbanʋ.+ Ɛlɛ ye ŋcaɣ se ŋhiɣ wezuu yɔ, ɖɔ paɣtʋ yɔɔ paa ɛzɩmtaa.»+ 18  Ɛpɔzɩ-ɩ se: «Paɣtʋ ndʋ?» Yesu cosi-i se: «Taakʋ ɛyʋ,+ taala acɛyɛ,+ taamɩlɩ,+ taalɩzɩ cɛtɩm aseɣɖe,+ 19  ɖʋ ña-caa nɛ ño-ɖoo hɩɖɛ,+ nɛ ŋsɔɔlɩ ɛyʋ lɛlʋ* ɛzɩ ña-maɣmaɣ yɔ.»+ 20  Evebu ɛnʋ ekitini-i se: «Mɔnɖɔm paɣtʋ ndʋ tɩ-tɩŋa payɩ tɩ-yɔɔ; ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩtasɩ-m kazʋʋ?» 21  Yesu heyi-i se: «Ye ŋcaɣ se ŋwɛɛ pilim yɔ, wolo nɛ ŋpɛdɩ mbʋ ŋwɛna yɔ nɛ ŋha kʋñɔndɩnaa, nɛ ŋkaɣ wɛnʋʋ ñɩm ɛsɔdaa;+ nɛ ŋkɔɔ ŋtɩŋ ma-wayɩ.»+ 22  Evebu ɛnʋ ɛnɩ mbʋ lɛ, ɛɖɛɛnɩ laŋwɛɛkɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛnɩ ñɩm sakɩyɛ.+ 23  Peeɖe Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: «Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se pɩkaɣ wɛʋ ñɩm tʋ kaɖɛ se ɛsʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa.+ 24  Mantasɩɣ-mɩ heyuu se pɩwɛ aɖaaɖaa kɛlɛʋ se ɛsʋʋnɩ ɛjɔʋ pɔʋ nɛ pɩkɩlɩ se ñɩm tʋ ɛsʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa.»+ 25  Alɩwaatʋ ndʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa nɩ mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti siŋŋ nɛ pɔtɔŋ se: «Anɩ ɖeyi ɖeyi pɩzɩɣ nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ?»+ 26  Yesu cɔnɩ-wɛ cuɖuɖu lɛ, eheyi-wɛ se: «Ɛyaa ɛsɩndaa lɛ, pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ; ɛlɛ Ɛsɔ ñapɩzɩɣ nɛ ɛla pɩtɩŋa.»+ 27  Nɛ Pɩyɛɛrɩ pɔzɩ-ɩ se: «Na! Ðiyebi pɩtɩŋa payɩ nɛ ɖɩtɩŋ ña-wayɩ; ɛbɛ ɖɩkaɣ hiɣu yɔ?»+ 28  Yesu cosi-wɛ se: «Toovenim taa lɛ, meheyiɣ-mɩ se wondu ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ taa, alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ Pɩyalʋ cakɩ e-kewiyaɣ kpelaɣ sɔsɔɔ yɔɔ yɔ, mɩ mba ɩtɩŋ ma-wayɩ yɔ, ɩkaɣ caɣʋ kewiyaɣ kpelisi 12 yɔɔ, nɛ ɩhʋʋnɩ Izrayɛɛlɩ cejewe 12 tɔm.+ 29  Nɛ weyi eyebi ɖɩsɩ yaa ɖalaa yaa newaa yaa kɔɔnaa yaa caa yaa ɖoo yaa piya yaa tɛtʋ ma-hɩɖɛ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ hiɣu pi-lone taa tam mɩnʋʋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ ɛkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ.+ 30  «Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ mba pɛkɛ kajalaɣ ñɩma yɔ, pakaɣ pɩsʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩma; nɛ kɛdɛzaɣ ñɩma ñapɩsɩ kajalaɣ ñɩma.+

Pɩ-tɛɛ tɔm

Grɛɛkɩ taa lɛ pɔrɩneya. Cɔnɩ Tɔm pee sɔsɔna tɔbʋʋ lɩzʋʋ.
Tɔm piye nɖɩ palabɩnɩ tʋmɩyɛ Grɛɛkɩ taa yɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se pɩkɛ ñɔ-cɔlɔ tʋ.