FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Janvier 2018

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 26 Février piwolo 1er avril 2018 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

PAHA TA-TƖ FAAA

Paha pa-tɩ faaa—Madaagasɩkaarɩ ɛjaɖɛ taa

Na ɛzɩma koobiya nabɛyɛ ha pa-tɩ faaa se pawalɩsɩ Kewiyaɣ tɔm susuu tʋmɩyɛ Madaagasɩkaarɩ ɛjaɖɛ taa yɔ.

‘Ɛkpazɩɣ weyi ehowa yɔ ɖoŋ’

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩtɛm ñɔtɩ kpam nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩtɩɣ se kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩkaɣ katʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ ɩwɛɣ nɛ ɩkpaɣ ɖoŋ. Pɩnaɣ 2018 mayaɣ taa tɔm tɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩpɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ɛkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ.

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ cɛyɩsɩɣ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ

Ɛzɩma Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ cɛyɩsɩɣ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ? Ðooye Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ?

Ɛbɛ yɔɔ pahaɣ weyi ɛwɛnɩ pɩtɩŋa yɔ?

Sɔɔlɩm haɖɛ labʋ kɛnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖɔ-sɔɔlɩm Yehowa yɔ, ɩ-taa lɛɛkʋ. Ye ɖɩkpakɩɣ ɖa-ñɩm nɛ ɖɩɖʋʋnɩ hɩɖɛ Yehowa yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

Sɔɔlɩm mbʋ haɣ koboyaɣ siŋŋ?

Ɛzɩma sɔɔlɩm siŋŋ wɛ ndɩ nɛ sɔɔlɩm mbʋ pɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ 2 Timootee 3:2-4 taa yɔ? Tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ cosuu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖihiɣ taa leleŋ nɛ koboyaɣ siŋŋ.

Yʋsɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Yehowa sɛyaa nɛ mba paasɛɣ-ɩ yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ

Tʋkaɣ ŋga wɛ wɛtʋ ndʋ ɛyaa wɛnɩ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa yɔ, nɛ wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ samaɣ wena tɩ-hɛkʋ taa?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ samaɣ taa tɔm ndʋ tɩkɔŋaɣ ɛyaa hɛkʋ taa yɔ, toovenim lɛ pakpakaɣ Moyizi paɣtʋ nɛ pahʋʋnɩ-tʋ yaa we?