Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Paha pa-tɩ faaa—Myanmar ɛjaɖɛ taa

Paha pa-tɩ faaa—Myanmar ɛjaɖɛ taa

“MƖLA sɛwa nɛ a-kʋnɖaa tɩɖɔɔ. Ɩtɩmnɩ hayɩm tʋ se etiyi tʋmɩyɛ tɩnaa ɛ-hayɩm taa.” (Luka 10:2) Yesu yɔɔdʋʋ tɔm tʋnɛ yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 2000 yɔ, ɛlɛ tɩmʋnɩ ɖeyi ɖeyi wɛtʋ ndʋ tɩ-taa Myanmar ɛjaɖɛ wɛ sɔnɔ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Myanmar ɛjaɖɛ taa ɛyaa kpɛndɩ miiliyɔɔwaa 55, ɛlɛ ɛyaa 4200 ɖeke kɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba posusuu tɔm peeɖe yɔ.

Paa mbʋ yɔ, Yehowa weyi ɛkɛ “hayɩm tʋ” yɔ, eseɣti ajɛɛ ndɩ ndɩ taa koobiya nɛ pakʋyɩ pɛ-tɛtʋ taa nɛ powolo Myanmar Aazii nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa se paɖʋ nesi fezuu taa kʋmtʋ tʋmɩyɛ. Ɛbɛ seɣti-wɛ nɛ pakʋyɩ pɛ-tɛ nɛ powolo peeɖe? Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ papɩzɩ powolo peeɖe? Nɛ wazasɩ nzɩ pehiɣaa? Pɩ-tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

“ƖKƆƆ PƖPƆZƲƲ-ÐƲ NƲMƆƲ LƖZƖYAA SAKƖYƐ!”

Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ Japɔŋ tɛtʋ taa nʋmɔʋ lɩzɩyʋ weyi payaɣ se Kazuhiro yɔ, kʋdɔŋ kɩtɔlʋʋ kaakpa-ɩ. Powoni-i ɖɔkɔtɔ lɛ, ɖɔkɔtɔ heyi-i se ɛtaatasɩ lɔɔɖɩyɛ saʋ pɩnzɩ naalɛ. Peheyi-i mbʋ lɛ, pitibi-i yɔɔɔ. Peeɖe ɛpaɣzɩ ɛ-tɩ pɔzʋʋ se ɛzɩma ɛlakɩ nɛ ewolo nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɛsɔɔlɩ kpem yɔ ɖɩ-yɔɔ? Peeɖe ɛtɩmnɩ Yehowa siŋŋ se ɛlɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛna nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛtɩŋna nɛ ɛpɩzɩ nɛ ewolo nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ yɔ.

Kazuhiro nɛ Mari

Kazuhiro kɛdaa se: “Kʋdɔŋ ŋgʋ kɩkpa-m nɛ pɩla ɛzɩ fenaɣ mbʋ yɔ pʋwayɩ nɛ man-taabalʋ weyi ɛwɛ Myanmar yɔ ɛnɩɩ mbʋ pɩtalɩ-m yɔ lɛ, ɛya-m nɛ eheyi-m se: ‘Myanmar cɩnɛ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ sʋʋ lɔɔɖa nɛ powoki ɖenɖe pɔsɔɔlaa yɔ, ye ŋkɔm cɩnɛ yɔ, pɩtɩcɛyɩ ña-maɣmaɣ ŋsaa ñɔ-lɔɔɖɩyɛ nɛ ŋwolo tɔm susuu.’ Peeɖe mɔnpɔzɩ ɖɔkɔtɔ se manpɩzɩɣ nɛ mowolo Myanmar yaa we? Pɩlabɩ-m piti, alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ cosi-m se: ‘Ñʋʋ taa fɩtɩyɩm kʋdɔmɩŋ tɛ fɛɖʋ nɔɔyʋ kaɣ lɩnʋʋ Myanmar se ɛkɔɔ Japɔŋ cɩnɛ sɔnɔ. Yele nɛ ɛkɔŋ lɛ, mowoni-ŋ ɛ-cɔlɔ. Manawa se ye kʋdɔŋ ŋgʋ kɩkɔm nɛ kɩkʋyɩnɩ-ŋ peeɖe yɔ, ɛkaɣ ñɔ-yɔɔ cɔnʋʋ camɩyɛ.’ Tɔm ndʋ ecosi-m mbʋ yɔ, tɩɩlabɩ-m ɛzɩ Yehowa maɣmaɣ wɛna nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-m yɔ.”

Kpaagbaa mbʋ lɛ, Kazuhiro ma koobiya mba palakɩ tʋmɩyɛ Myanmar Ɛgbɛyɛ piliŋa taa yɔ takayaɣ nɛ eheyi-wɛ se ɛ nɛ ɛ-halʋ pɔsɔɔlaa se powolo Myanmar nɛ pala nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Kɩyakɩŋ kagbanzɩ wayɩ lɛ, ɛgbɛyɛ cosi-wɛ se “Ɩkɔɔ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ nʋmɔʋ lɩzɩyaa sakɩyɛ!” Kazuhiro nɛ ɛ-halʋ Mari pɛpɛdɩ pɔ-lɔɔɖa naalɛ wena paawɛna yɔ, nɛ palabɩnɩ nʋmɔʋ ɖɔm takayɩsɩ. Sɔnɔ pɛwɛɛ panɩɣ leleŋ siŋŋ ndamaa kʋnʋŋ ɛgbɛyɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ Mandalay yɔ ɖɩ-taa. Kazuhiro yɔɔdaa se “Mbʋ pɩtalɩ-m yɔ, piyeba nɛ tisuu mbʋ ɖɩɩwɛnɩ tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdɩ Keɣa 36:5 taa yɔ pɩɖaɣnɩ cɛyɩsʋʋ. Mayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ  se: ‘Pɛɖɩ ña-tɩ [Yehowa] tɛɛ, yele ña-tɩ nɛ ɩ ɛ-maɣmaɣ ɛlabɩna.’”

YEHOWA TƲLƖ-ÐƲ NƲMƆƲ

Pɩnaɣ 2014 taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɛwɛ Myanmar yɔ, pɩɩkɛnɩ-wɛ taa leleŋ siŋŋ se paha-wɛ waɖɛ se pala ŋgee kigbeɣluu sɔsɔʋ. Ɛyaa sakɩyɛ kaalɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ powolo kigbeɣluu ŋgʋ. Pa-taa weyi ɛɛlɩnɩ Etaazuunii nɛ payaɣ-ɩ se Monique nɛ ɛɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 35 mbʋ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ðɩlɩnɩ kigbeɣluu ŋgʋ nɛ ɖɩpɩsɩ lɛ, mantɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-m nɛ mɛnkpɛzɩ nɩŋgbaŋaɣ naalɛ ñɩŋga ŋga pɩɩpɔzaa se mɛnkpɛzɩ me-wezuu caɣʋ taa yɔ. Pɩtasɩ lɛ, meheyi ma-lʋlɩyaa fezuu taa kaɖʋsɩ nzɩ maawɛna yɔ sɩ-tɔm. Ða-tɩŋa ɖɩɩnawa se pɩwɛɛ se manpɩsɩ Myanmar, ɛlɛ pɩɩpɔzɩ-ɖʋ alɩwaatʋ nɛ adɩma sakɩyɛ pʋcɔ nɛ mɔnkɔɔ mantalɩ man-kaɖʋwa ŋga.” Monique heyiɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ ɛlabɩ mbʋ yɔ.

Monique nɛ Li

“Yesu kaaheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ ‘kuduyuu maʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɛtʋʋzɩ ki-liidiye’ nɛ pʋcɔ. Pʋyɔɔ lɛ, mɔnpɔzɩ man-tɩ se: ‘Manpɩzɩɣ nɛ mɛwɛnɩ liidiye nɖɩ pɩpɔzʋʋ-m nɛ pʋcɔ nɛ manpɩzɩ mowolo Myanmar peeɖe yɔ? Manpɩzɩɣ nɛ mɔncɔnɩ man-tɩ yɔɔ peeɖe paa maalakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩmʋʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ?’” Ɛyɔɔdaa se: “Toovenim lɛ, liidiye nɖɩ maawɛna yɔ, ɖɩtaapɩzɩɣ se ɖiwoni-m ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.” Ye mbʋ, ɛzɩma ɛlaba nɛ ɛpɩzɩ ewolo ɖɩ-taa pʋwayɩ?—Luka 14:28.

Monique kɛdaa se: “Kɩyakʋ nakʋyʋ man-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ heyi-m se ɛnʋ caɣ se ɛna-m. Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, man-taa paɣzɩ wɩʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mamaɣzaɣ se ɛcaɣ ɛɖɔɔnɩ-m tʋmɩyɛ taa. Ɛlɛ pɩɖɩɣzɩ-m se ma-ñʋʋdʋ ya-m se ɛsamɩ-m tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ malakɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Eheyi-m se ɛnʋ labɩ lɩmaɣza se esuyuu-m liidiye, nɛ liidiye nɖɩ ɛɛɖʋwa se esuyuu-m yɔ, nɖɩ ɖeyi ɖeyi pɩɩpɔzɩ-m alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa se manpɩzɩ nɛ mɔncɔnɩ liidiye kɩcɛyɩm mbʋ pɩ-taa maawɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ pi-ɖeɖe!”

Décembre 2014 Monique paɣzɩ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ Myanmar nɛ eɖiɣni-ɖɩ labʋ halɩ nɛ sɔnɔ. Ɛzɩma ɛha ɛ-tɩ se ɛɖʋ nesi ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa yɔ, ekpiɖiɣ lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yaa we? Ɛyɔɔdaa se: “Man-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se mɔnkɔm cɩnɛ. Lɛɛlɛɛyɔ mɛwɛnɩ Bibl kpɛlɩkɩyaa naadozo. Pa-taa lɛlʋ wɛnɩ pɩnzɩ 67. Paa ɛzɩmtaa, ɛsɛɣ-m nɛ amʋʋya nɛ ɛlakɩ-m atuu. Ɛkpɛlɩkaa nɛ ɛtɩlɩ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa lɛ, pɩla ɛ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ etisi ɛsɩtɛɣlɩm. Ɛyɔɔdaa se: ‘Ðooo palʋlʋʋ-m yɔ, sɔnɔ manɩɣ se payaɣ Ɛsɔ se Yehowa. Ŋpɩzaɣ se ŋkɛ man-pɩɣa, ɛlɛ sɔnɔ ŋwɩlɩ-m tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ mantɩnɩɩ-tʋ ɖoli kaaʋ yɔ.’ Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, ma ɖɔɖɔ mɛ-ɛsɩtɛɣlɩm paɣzɩ tibu. Kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ye ɖɩha ɖa-tɩ nɛ ɖɩlakɩ fezuu taa tʋma ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ nɛ koboyaɣ siŋŋ.” Pitileɖi yɔ paha waɖɛ Monique se ewolo Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli.

Mbʋ piseɣti lalaa nɛ powolo Myanmar yɔ lɛ, tɔm ndʋ Annuaire des Témoins de Jéhovah 2013 kɛdaa pɩlɩɩnɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ yɔ. Koobu halɩñɩnʋ Li ñɛwɛ Aazii nɛ hadɛ kiŋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Ɛlakaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩkpakaɣ ɛ-alɩwaatʋ kpeekpe yɔ, ɛlɛ tɔm ndʋ Annuaire ŋgʋ kɩyɔɔdaa yɔ, tiyeba nɛ ɛpaɣzɩ lɩmaɣza labʋ se ewoki Myanmar nɛ ɛɖʋ nesi. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩnaɣ 2014 taa alɩwaatʋ ndʋ maawobi ŋgee kigbeɣluu sɔsɔʋ Yangon yɔ, mankatɩ abalʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-halʋ mba paaha pa-tɩ nɛ paɖʋʋ nesi Siini kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa Myanmar ɛjaɖɛ taa yɔ. Ɛzɩma mɔyɔɔdʋʋ Siini kʋnʋŋ yɔ pʋyɔɔ lɛ, malabɩ lɩmaɣza se mowoki Myanmar nɛ manɖʋ nesi ɖɔɖɔ Siini kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa ɛgbɛyɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɩwɛ peeɖe yɔ. Peeɖe ma nɛ Monique ɖɩnɩnɩ ɖama nɛ ɖɩɖɛɛ Mandalay. Yehowa wazɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ sukuli kʋɖʋmʋʋ taa tʋmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ alɩwaatʋ pazɩ, nɛ ɖihiɣ ɖɔɖɔ ɖɩɣa ŋga kɔñɔtɩnɩ peeɖe kpam yɔ. Paa soŋaɣ nɛ kala lɛɛna kaawɛ yɔ, peeɖe tɔm susuu kaaha-m taa leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Myanmar mba wezuu caɣʋ wɛ kɛlɛʋ nɛ pañaŋ ɛyaa ɖɔɖɔ nɛ pɔsɔɔlɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm welisuu kpem. Pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛzɩma Yehowa wɛɛ ɛɖʋʋ nesi tʋmɩyɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa yɔ. Maapɩtɩɣ kaaʋ se Yehowa yebina se mowolo Mandalay tɛtʋ taa nɛ manɖʋ nesi peeɖe.”

YEHOWA NƖƔ ADƖMA

Ɛyaa mba powoki nɛ paɖʋʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ ageeta wena a-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ nawa se toovenim lɛ, Yehowa welisiɣ adɩma. Ðɩkpaɣ Jumpei nɛ ɛ-halʋ Nao, mba paawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 35  mbʋ yɔ pa-kɩɖaŋ. Paawɛ Japɔŋ ndamaa kʋnʋŋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa. Ɛbɛ yɔɔ pakʋyaa nɛ powolo Myanmar? Jumpei kɛdaa se: “Paa ɛzɩmtaa lɛ, ma nɛ ma-halʋ ɖɩɩwɛɛ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖɩpɩzɩ ɖiwolo ɖɩɖʋ nesi ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa sakɩyɛ yɔ pɩ-yɔɔ. Ða nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɩɩwɛ ndamaa kʋnʋŋ ɛgbɛyɛ taa nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ Myanmar. Paa ɖɩtaawɛɛnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ, Mai 2010 taa ɖa ɖɔɖɔ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza nɛ ɖiwolo peeɖe. Myanmar koobiya kaamʋ-ɖʋ camɩyɛ kpem!” Lɛɛlɛɛyɔ, lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ Myanmar ndamaa kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa mba posusuu-wɛ tɔm yɔ pɔ-yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se: “Pɔsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm welisuu kpem. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ videowaa ndamaa kʋnʋŋ taa lɛ, pɩɖɩɣzɩɣ-wɛ nɛ pa-taa lakɩ leleŋ kpem. Ða-taa wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se ɖɩkɔŋ cɩnɛ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa!”

Nao and Jumpei

Ɛzɩma Jumpei nɛ ɛ-halʋ palaba nɛ papɩzɩ nɛ pehiɣ liidiye nɛ powolo tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ? Jumpei kɛdaa se: “Ðɩlabɩ pɩnzɩ naadozo lɛ, liidiye nɖɩ ɖɩɩɖɔkaa yɔ, ɖɩtɛma nɛ ɖɩtaapɩzɩɣ se ɖɩtasɩ hɛyʋʋ ɖɩɣa ŋga ɖɩlabɩ haya yɔ kɔ-yɔɔ nɛ ɖɩtasɩ labʋ pɩnaɣ. Peeɖe ma nɛ ma-halʋ ɖɩpaɣzɩ tɩmnʋʋ Yehowa siŋŋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ kpem se Ɛgbɛyɛ piliŋa tiyini-ɖʋ takayaɣ se ɖɩpaɣzɩ alɩwaatʋ pazɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ kiya tʋmɩyɛ labʋ. Ðɩta Yehowa liu nɛ toovenim lɛ ɛtɩlɔ-ɖʋ kaaʋ. Ɛwɛɛ ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ paa hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa.” Pitileɖi yɔ, paya Jumpei nɛ ɛ-halʋ Nao se powolo Kewiyaɣ tɔm susuyaa sukuli.

YEHOWA SEƔTIƔ ƐYAA SAKƖYƐ NƐ PAHAƔ PA-TƖ

Ɛbɛ seɣti Itaalii koobu weyi payaɣ se Simone (ɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 45 mbʋ yɔ) nɛ ɛ-halʋ Anna (ɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 35 mbʋ yɔ) weyi ɛlɩnɩ Nuvɛɛlɩ Zelandɩ yɔ nɛ pakʋyɩ nɛ powolo Mynamar ɛjaɖɛ taa? Anna cosaa se: “Tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Annuaire 2013 taa pɩlɩɩnɩ Myanmar yɔɔ yɔ, ndʋ seɣtini-ɖʋ!” Simone ñɔyɔɔdaa se: “Pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem se ɖɩla tʋmɩyɛ Myanmar. Cɩnɛ wezuu caɣʋ wɛ kɛlɛʋ nɛ pɩkpaɖɩ nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩlakɩ Yehowa tʋmɩyɛ. Ða-taa lakɩ leleŋ kpem alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛzɩma Yehowa ɖʋʋ-ɖʋ nesi nɛ ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ egeetiye ɖɩnɛ ɖɩ-taa yɔ.” (Keɣa 120:5) Anna tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Lɛɛlɛɛyɔ mɛwɛ koboyaɣ taa nɛ pɩkpaɖɩ. Ðɩcakɩ wezuu kɛlɛʋ. Ɛzɩma ma nɛ ma-walʋ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋma sakɩyɛ yɔ, piyeba nɛ ɖɩñɔtɩnɩ ɖama nɛ pɩkpaɖɩ. Pɩtasɩ lɛ, ɖɩɖaɣnɩ hiɣu taabalaa kɩfama mba ɖɩsɔɔlɩ pɔ-tɔm pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Cɩnɛ, ɛyaa fɛyɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ, nɛ tɔm susuu wɛ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ!” Ɛzɩma tɩyɛ?

Simone nɛ Anna

Anna kɛdaa se: “Evemiye naɖɩyɛ monsusi tɔm sukuli kɩtɛzʋʋ taa halɩbɩɣa nakɛyɛ kɩyakʋ taa nɛ ɖɩla ɖʋtʋ se pɩsa nɛ ɖɩkatɩ pʋwayɩ. Mɔnkɔm nɛ manpɩsɩ lɛ, ɛya ɛ-taabalʋ nɔɔyʋ nɛ ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩla faawɩyɛ. Manɖaɣnɩ pɩsʋʋ nabʋlɛ ɖeɖe lɛ, ɛɖaɣnɩ taabalaa kɩfama kɔnʋʋ se ɖɩla faawɩyɛ. Nabudozo ɖeɖe lɛ, lalaa tasɩ kɔm. Lɛɛlɛɛyɔ mɛwɛɛ nɛ mɛnkpɛlɩkɩɣnɩ pa-taa ɛyaa kagbanzɩ.” Simone ñɔyɔɔdaa se: “Cɩnɛ ɛyaa mʋʋ-ɖʋ camɩyɛ nɛ pɔsɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩ tɔm kɩfatʋ. Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ ɖɔ-tɔm welisuu. Ða ɖɛfɛyɩnɩnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩcɔnɩ pa-tɩŋa payɩ pe-ɖeɖe.”

Sachio nɛ Mizuho

Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛyʋ pɩzɩ nɛ ewolo Myanmar lɛ, nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ se ɛkpɛzɩ? Mizuho weyi ɛlɩnɩ Japɔŋ yɔ, ɛkɛdaa se: “Ma nɛ ma-walʋ Sachio ɖɩɩwɛɛ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ se ye pɩsaŋ yɔ, ɖɩkʋyɩ nɛ ɖiwolo ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩpɔzʋʋ tɔm  susuyaa sakɩyɛ yɔ. Ɛlɛ ɛzɩ le ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo? Ðɩkɔm nɛ ɖɩkalɩ tɔm ndʋ Annuaire 2013 yɔɔdɩ Myanmar yɔɔ lɛ, pɩlabɩ-ɖʋ leleŋ siŋŋ nɛ ɖɩpaɣzɩ labʋ lɩmaɣza se pɩsaŋ yɔ ɖiwolo ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa.” Sachio ñɔyɔɔdaa se: “Ðɩlabɩ lɩmaɣza se ɖɩkpakɩɣ kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ nɛ ɖiwolo ɖɩcɔɔ Myanmar ɛjaɖɛ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Yangon yɔ tɩ-taa kpɛɛɛ nɛ ɖɩna se ɛzɩma tɩwɛɛ. Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-ɖɔm sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiɖiɣzina se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖiwolo nɛ ɖɩcaɣ peeɖe.”

ŊPƖZƖƔ NƐ ŊHA ÑA-TƖ NƐ ÑA ÐƆÐƆ ŊWOLO NƐ ŊÐƲ NESI NA?

Jane, Danica, Rodney, nɛ Jordan

Rodney nɛ ɛ-halʋ Jane papa ñalɩnɩ Ositralii nɛ pɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 50 mbʋ yɔ. 2010 pa nɛ pa-pɩyalʋ Jordan nɛ pɛ-pɛlɛ Danica, pakʋyaa nɛ powolo Myanmar se paɖʋ nesi. Rodney yɔɔdaa se: “Fezuu taa ñɔɔsɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa kaawɛɛ yɔ, siseɣtaɣ-ɖʋ se ɖiwolo nɛ ɖɩsɩnɩ-wɛ. Menseɣtiɣ hɔŋ lɛɛŋ se pala lɩmaɣza nɛ papɩzɩ powolo lona wena awɛ ɛzɩ Myanmar yɔ a-taa.” Ɛbɛ yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se: “Wazasɩ nzɩ ɖɔ-hɔʋ hiɣaa yɔ, sɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ! Piya evelisi sakɩyɛ kam ñʋʋ nɛ pɔrtaabɩlɩwaa yɔɔ ñɩɣʋ, lɔɔɖa saʋ nɛ tʋma labʋ. Ɛlɛ ɖe-piya lɛ, sɩ-ɛsa sɛnɩ tɔm pee kɩfana kpɛlɩkʋʋ se sɩpɩzɩ nɛ sisusini tɔm. Pañakɩ pana se patɩlɩ ɛzɩma pɔcɔlɩ mba pawɩlɩɣ-wɛ Ɛsɔtɔm yɔ pa-lɩmaɣza camɩyɛ yɔ, ɛzɩma pɔñɔɔzɩ tɔm ndʋ pakaɣ cosuu ɛgbɛyɛ kediɣzisi taa yɔ, nɛ palakɩ ɖɔɖɔ fezuu taa tʋma kɩbana lɛɛna.”

Oliver nɛ Anna

Etaazuunii koobu weyi payaɣ se Oliver nɛ ɛñɔtɩnɩ pɩnzɩ 40 yɔ, ɛyɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ eseɣtiɣ lalaa se paha pa-tɩ ɛzɩ ɛnʋ yɔ pɩ-tɔm se: “Alɩwaatʋ ndʋ manpaɣzɩ Yehowa tʋmɩyɛ labʋ lone nɖɩ ɖɩtɩmalɩnɩ-m yɔ ɖɩ-taa yɔ, mehiɣ wazasɩ sakɩyɛ. Ɛzɩma mantɩtasɩ wɛʋ mɔ-hɔʋ taa ñɩma cɔlɔ yɔ, pɩsɩnɩ-m nɛ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, mantaɣ Yehowa liu nɛ ma-laŋɩyɛ pilim. Ma nɛ koobiya lalaa mba mantɩsɩm-wɛ ɖoli yɔ, ɛzɩma ɖɩkpɛndaa nɛ ɖɩlakɩ fezuu taa tʋma yɔ, pɩsɩnɩ-m nɛ mana se nabʋyʋ fɛyɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ se pɩ-tɔm cɛyaa nɛ pɩtalɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ.” Sɔnɔ Oliver nɛ ɛ-halʋ Anna pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi Siini kʋnʋŋ yɔɔdɩyaa nɛ kpekpeka.

Trazel

Ositralii koobu halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Trazel yɔ, ɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 50 mbʋ yɔ, nɛ pɩnaɣ 2004 taa ewoba nɛ ɛpaɣzɩ nesi ɖʋʋ Myanmar ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Mba pɛ-wɛtʋ haɣ-wɛ nʋmɔʋ yɔ, menseɣtiɣ-wɛ kpem se pɩsaŋ yɔ, paha pa-tɩ nɛ powolo ɖenɖe pɩpɔzʋʋ tɔm susuyaa sakɩyɛ yɔ. Mɔnkɔm nɛ mana se ye ŋsɔɔlaa se ŋlakɩ Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, Yehowa kaɣ wazʋʋ ña-pana ñaɣʋ yɔɔ. Mantɩmaɣzɩ kaaʋ se wiɖiyi mankaɣ pɩzʋʋ nɛ mala tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Wezuu caɣʋ kʋnɛ kɩhaɣnɩ koboyaɣ nɛ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ.”

Yele nɛ mba paha pa-tɩ faaa nɛ paɖʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ Myanmar yɔ, pɛ-kɛdɛsɩ kɩbanzɩ sɩnɛ siseɣti-ŋ nɛ ña ɖɔɖɔ ŋla lɩmaɣza se ŋwoki nɛ ŋsɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa mba pɛwɛ lona wena a-taa toovenim tɩtalɩta yɔ. Mba paha pa-tɩ nɛ paɖʋʋ nesi tɔm susuu tʋmɩyɛ Myanmar ɛjaɖɛ taa yɔ, pɛwɛɛ nɛ payaɣ lalaa nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ɩkɔɔ Myanmar, ɩkɔɔ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ!”