Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ yɔɔ pahaɣ weyi ɛwɛnɩ pɩtɩŋa yɔ?

Ɛbɛ yɔɔ pahaɣ weyi ɛwɛnɩ pɩtɩŋa yɔ?

“Ðɛ-Ɛsɔ, ɖɩɖɛyɩɣ-ŋ, ɖɩñɔkʋʋ ña-hɩɖɛ ɖɩ-sɛʋ yɔɔ.”​—3 AW. 29:13.

HENDU: 80, 50

1, 2. Ɛzɩma Yehowa kpakɩɣ ɛ-ñɩm mbʋ pɩwɛ kedeŋa yɔɔ yɔ nɛ ɛlakɩnɩ kʋjɔʋ?

YEHOWA kɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ tʋ. Mbʋ payɩ ɖɩwɛɣna yɔ, ɛnʋ haɣnɩ-ɖʋ pʋ. Yehowa tɩnɩ liidiye nɛ sika nɛ kedeŋa yɔɔ ñɩm kpeekpe nɛ ɛlakɩnɩ-pʋ tʋmɩyɛ nɛ ɛcɔŋnɩ mbʋ pɩwɛ wezuu tɛtʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. (Keɣa 103:13-15; Agee 2:8) Bibl taa kɛdɛsɩ sakɩyɛ wɩlɩɣ ɛzɩma Yehowa tɩŋnɩ piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ e-wondu ndɩ ndɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ yɔ.

2 Yehowa ha Izrayɛɛlɩ samaɣ maana nɛ lɩm alɩwaatʋ ndʋ kaawɛ kañɩmbusuu taa pɩnzɩ 40 yɔ. (Ejl. 16:35) Piiyeba nɛ “nabʋyʋ tɩlabɩ-wɛ kɛdɛɖaɣ.” (Neh. 9:20, 21) Yehowa tɩŋnɩ nayʋ Eliizee yɔɔ nɛ ɛla piti lakasɩ nɛ eyele nɛ lelu weyi ɛɛwɛ siɣsiɣ yɔ e-num huu. Ɛsɔ haɖɛ ɖɩnɛ ɖɩɩsɩnɩ lelu ɛnʋ nɛ ɛhɛyɩ ɛ-kɩma nɛ halɩ pɩkazɩ-ɩ liidiye sakɩyɛ nɛ ɛpɩzɩ ɛcɔnɩ ɛ nɛ ɛ-pɩyalaa pɔ-yɔɔ. (2 Aw. 4:1-7) Alɩwaatʋ natʋyʋ Yehowa sɩnɩ Yesu nɛ ɛlɛ tɩŋnɩ piti lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ nɛ ɛha ɛyaa tɔɔnaɣ nɛ halɩ nabʋyʋ taa ɛha ɖɔɖɔ liidiye.​—Mat. 15:35-38; 17:27.

3. Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

3 Yehowa tɩnɩ ñɩm mbʋ payɩ pɩwɛ kedeŋa yɔɔ nɛ pɩwazɩɣ  e-wondu kɩlɩzɩtʋ ndʋ tɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ ti-kpeekpe. Paa mbʋ yɔ, ɛpɔzʋʋ ɛ-sɛyaa se pakpaɣ tomnaɣ yɔɔ wondu ndʋ pɛwɛna yɔ nɛ paɖʋnɩ nesi ɛ-ɛgbɛyɛ tʋma. (Ejl. 36:3-7; kalɩ Aduwa 3:9.) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩkpaɣ ɖa-ñɩm nɛ ɖɩha-ɩ? Ɛzɩma caanaʋ taa Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kpaɣ pe-liidiye nɛ paɖʋnɩ nesi e-lone taa caɣyaa? Sɔnɔ ɛzɩma ɛgbɛyɛ lakɩnɩ tʋmɩyɛ liidiye nɖɩ Ɛsɔ samaɣ haɣ yɔ? Ðɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa.

ƐBƐ YƆƆ PƖWƐƐ SE ÐƖHA YEHOWA ÐA-ÑƖM?

4. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖʋʋ nesi Yehowa tʋmɩyɛ yɔ, ɛbɛ ɖɩwɩlɩɣ-ɩ?

4 Ðɩhaɣ Yehowa ɖa-ñɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ mbʋ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Ðɩmaɣzɩɣ mbʋ payɩ Yehowa labɩ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩɩnaɣ se ɖɩsɛɛ-ɩ nɛ we. Alɩwaatʋ ndʋ wiyaʋ Daviid yɔɔdaɣ mbʋ pɩkaɣ pɔzʋʋ se pamanɩ templo yɔ pɩ-tɔm lɛ, eeɖiɣzinaa se mbʋ payɩ ɖɩwɛna yɔ Yehowa hanɩ-ɖʋ pʋ nɛ mbʋ payɩ ɖɩhaɣ-ɩ yɔ, ɛ-pʋyʋ pɩkɛnaa.​—Kalɩ 3 Awiya 29:11-14.

5. Ɛzɩma Masɩ wɩlɩɣ se sɔɔlɩm faaa haɖɛ labʋ kɛnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ?

5 Haɖɛ labʋ kɛ ɖɔɖɔ Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Natʋ natʋyʋ taa apostoloo Yohanɛɛsɩ nɩ Yehowa tiyiyaa yɔɔdaa se: “Pʋmʋnɩ-ŋ, hayɩ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩzɩnɩ kedeŋa ñɔ-sɔɔlɩm taa, kataafɛyɩ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm taa ŋlɩzɩ-kɛ.” (Natʋ 4:11) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋtisiɣ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se Yehowa mʋnɩnɩ samtʋ tɩŋa nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ pɩwɛɛ se ɖɩha-ɩ ñɩm kɩbam mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Yehowa tɩŋnɩ Moyizi yɔɔ nɛ ɛɖʋ Izrayɛɛlɩ piya paɣtʋ se pɔkɔɔ Yehowa ɛsɩndaa tam nabudozo pɩnaɣ taa nɛ pala kazandʋ. Kazandʋ ndʋ tɩɩkɛ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ nɛ pɩtaapɔzɩ se Izrayɛɛlɩ piya iwolo Yehowa “ɛsɩndaa ndaakpasɩ.” (Wp. 16:16) Mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ, sɔɔlɩm faaa haɖɛ nɖɩ ɖɩlakɩ se ɖɩɖʋ nesi Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ tɛtʋ yɔɔ, nɛ ɖɩwɩlɩnɩ ɖɔɖɔ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ yɔ, pɩkɛ Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ.

6. Ye ɖɩsɔɔlɩ kʋjɔŋ labʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩwazɩɣ ɖa-maɣmaɣ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

6 Ye ɖɩsɔɔlɩ kʋjɔŋ labʋ nɛ pɩkɩlɩ mʋʋ yɔ pɩwazɩɣ ɖa-maɣmaɣ. (Kalɩ Tʋma Labʋ 20:35.) Ðɩkpaɣ se lʋlɩyaa nabɛyɛ ha liidiye pazɩ pa-pɩɣa nakɛyɛ nɛ kaka lɩzɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ kaɖaɣnɩ-wɛ haʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se lʋlɩyaa mba pɩlakɩ-wɛ leleŋ siŋŋ! Abalɩbɩɣa yaa halɩbɩɣa nʋmɔʋ lɩzɩyʋ weyi ɛwɛ ɛ-lʋlɩyaa cɔlɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha-wɛ liidiye naɖɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pɔcɔnɩ hɔʋ taa kɩcɛyɩm ɖeɖe. Paa lʋlɩyaa ɩtɩpɔzɩ pa-pɩɣa ŋga se kaɖʋ-wɛ nesi yɔ, papɩzɩɣ petisi nɛ pamʋ haɖɛ nɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panawa se pɩkɛnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pa-pɩɣa tɩŋɩɣna se kalɩzɩ kɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ kawɩlɩ-wɛ mbʋ payɩ palabɩ-kɛ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa nawa se ye ɖɩhaɣ-ɩ ɖa-ñɩm yɔ pɩwazɩɣ ɖa-maɣmaɣ.

ƐZƖMA CAANAƲ TAA ƐSƆ SƐYAA LAKAƔ HAÐƐ?

7, 8. Ɛzɩma caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa wɩlaa se (a) ye Yehowa ɛgbɛyɛ ɛcaɣ labʋ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ nesi nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ? (b) pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ nesi Ɛsɔ sɛtʋ tʋma tɩŋa?

7 Masɩ wɩlɩɣ se pɩmʋnaa se ɛyʋ ɛkpaɣ ɛ-ñɩm nɛ ɛlabɩnɩ haɖɛ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa Yehowa sɛyaa labɩ haɖɛ nɛ paɖʋ nesi tʋma naayɛ. Ðɩkpaɣ ɛzɩ Moyizi alɩwaatʋ taa mbʋ yɔ, ɛɛpɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩla haɖɛ nɛ palabɩnɩ kediɣzaɣ kizinziku, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ Wiyaʋ Daviid kaapɔzɩ-sɩ se sɩla haɖɛ nɛ pamanɩ templo. (Ejl. 35:5; 3 Aw. 29:5-9) Wiyaʋ Yehowaasɩ alɩwaatʋ taa cɔjɔnaa kaakpaɣ liidiye nɖɩ samaɣ hawa yɔ nɛ pɔñɔɔzɩnɩ Yehowa ɖɩɣa. (2 Aw. 12:5, 6) Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma nɩwa se ñɔɔsɩ lɩ Yudee egeetiye taa lɛ, palabɩ lɩmaɣza se “pa-taa paa weyi lɛ ɛcɔɔ mbʋ ɛpɩzɩɣ yɔ nɛ petiyini koobiya mba pɛwɛ Yudee yɔ.”​—Tʋma 11:27-30.

 8 Alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa ɖɔɖɔ lɛ, Yehowa samaɣ ha liidiye nɛ kaɖʋ nesi mba pɛɖɛɣaɣ nɔɔ Yehowa tʋmɩyɛ labʋ taa yɔ. Moyizi paɣtʋ taa lɛ, pataaha Leevi piya waɖɛ se patayɩnɩ-sɩ tɛtʋ ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya lɛɛsɩ yɔ. Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya lakaɣ hɔɔlʋʋ hiu ñɩŋgʋ haɖɛ se pɩsɩnɩ Leevi piya nɛ sɩka sɩ-lɩmaɣza nɛ kizinziku tɛɛ tʋmɩyɛ labʋ. (Kɩg. 18:21) Pʋwayɩ lɛ, mbʋ ɖɔɖɔ halaa nabɛyɛ ‘kaakpaɣ pa-ñɩm nɛ pasɩnɩ’ Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa.​—Luka 8:1-3.

9. Nʋmɔŋ weyi yɔɔ caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa tɩŋnaa nɛ pala haɖɛ?

9 Toovenim taa lɛ, pɩtaakɛ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa tɩŋaɣna nɛ palakɩ haɖɛ. Alɩwaatʋ ndʋ paapɔzɩ Izrayɛɛlɩ piya kañɩmbusuu taa se sɩla haɖɛ nɛ palabɩnɩ kediɣzaɣ kizinziku yɔ, pɩtɩla ñɩm mbʋ sɩkpaɣnɩ Ejipiti ɛjaɖɛ taa yɔ, pɩ-yɔɔ sɩlɩzaɣ nɛ sɩhaɣ. (Ejl. 3:21, 22; 35:22-24) Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ pɛdɩ pa-ñɩm ɛzɩ pa-hayɩm yaa pa-ɖɩsɩ mbʋ yɔ nɛ pɛcɛlɩ liidiye apostoloowaa. Nɛ apostoloowaa tayɩ liidiye nɖɩ mba paawɛ kɩcɛyɩm taa yɔ. (Tʋma 4:34, 35) Lalaa ñasɩɣaɣ liidiye naɖɩyɛ hɔɔlʋʋ se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ palakɩ haɖɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ paɖʋ nesi Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. (1 Kɔr. 16:2) Pɩwɩlɩɣ se ɛyaa kpeekpe kaaɖʋ nesi Ɛsɔ sɛtʋ tʋma; kpaɣnɩ kʋñɔndʋ nɛ puwolo ñɩm tʋ.​—Luka 21:1-4.

ƐZƖMA ƐSƆ SƐYAA LAKƖ HAÐƐ SƆNƆ?

10, 11. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ caanaʋ taa Yehowa sɛyaa mba paasɔɔlɩ kʋjɔŋ labʋ yɔ? (b) Ŋŋmaɣzɩɣ waɖɛ nɖɩ ŋwɛna se ŋɖʋ nesi Kewiyaɣ tʋma yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ?

10 Sɔnɔ, ɖa ɖɔɖɔ papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ-ɖʋ se ɖɩla haɖɛ nɛ ɖɩɖʋ nesi tʋma naayɛ. Pɩtɩla palabɩ ɖʋtʋ se pamaɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ Kewiyaɣ Kpaaŋ kɩfalʋʋ; yaa pʋtɔma yɔ, pɩpɔzʋʋ se paɖaɣnɩ ñɔɔzʋʋ Kpaaŋ ŋgʋ kɩ-taa ŋlakɩ kediɣzisi yɔ. Papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ se ɖɩcɔɔ liidiye nɛ pɔñɔɔzɩnɩ ɖɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa kuduyuŋ, pɔcɔnɩnɩ kigbeɣluu nakʋyʋ kɩcɛyɩm ɖeɖe yaa paɖʋnɩ nesi koobiya mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ. Ðɩlakɩ haɖɛ ɖɔɖɔ se ɖɩɖʋ nesi mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ taa yɔ nɛ mba palakɩ tʋmɩyɛ ɛgbɛyɛ pilinzi ndɩ ndɩ taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Haɖɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖʋʋ nesi Ɛsɔtɔm tiyiyaa, nʋmɔʋ lɩzɩyaa kiya nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa. Pɩtʋʋ fɛyɩ ɖɔɖɔ se ñɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya labɩ lɩmaɣza se pahaɣ liidiye naɖɩyɛ paa fenaɣ ŋga nɛ paɖʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Kigbeɣluu Kpaamɩŋ nɛ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ maʋ ɖʋtʋ ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ laba se pɩsɩnɩ ɖo-koobiya ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.

11 Ða-taa paa anɩ pɩzɩɣ nɛ ɛla haɖɛ nɛ ɛɖʋnɩ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖiɣni labʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa yɔ. Alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, ɖiiyeki se ɛyaa ɛna mbʋ ɖɩhaɣ yɔ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖʋʋ liidiye sɔɔlɩm haɖɛ aɖakasɩ taa Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yaa ɖɩtɩŋɩɣnɩ jw.org yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ haɖɛ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ mbʋ ɖɩhaɣ yɔ pɩtɩlɩɩ pʋyʋ. Paa sɔnɔ ɖa-taa sakɩyɛ ɩɩpɩzɩɣ nɛ pahaɣ liidiye sakɩyɛ yaa wondu sakɩyɛ yɔ, pɛkpɛndɩɣ mbʋ ɖɩhaɣ pazɩ pazɩ yɔ lɛ, piyeki nɛ ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma. Ðo-koobiya, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba pɛwɛ liidiye kʋñɔŋ taa yɔ, panɩɣzɩɣnɩ Masedonii koobiya mba paawɛ “kʋñɔndʋtʋ sɔsɔtʋ” taa, ɛlɛ pɔpɔzɩ se paha-wɛ waɖɛ nɛ pala sɔɔlɩm haɖɛ yɔ.​—2 Kɔr. 8:1-4.

12. Ɛzɩma ɛgbɛyɛ ñakɩ pana se ɖɩlabɩnɩ liidiye nɖɩ koobiya haɣ yɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ?

12 Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ tɩmɩɣ kpem nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɛɛ siɣsiɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖɩlabɩnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ liidiye tʋmɩyɛ camɩyɛ. (Mat. 24:45) Palakɩ haɖɛ nɖɩ koobiya laba yɔ ɖɩ-tɛ akɔnta nɛ pañɩnɩɣ nʋmɔŋ weyi yɔɔ patɩŋna nɛ palabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ yɔ. (Luka 14:28) Caanaʋ taa lɛ, mba pɔcɔŋaɣnɩ liidiye nɖɩ pahawa se palabɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ yɔ, pɔɖɔŋaɣ ɖʋtʋ natʋyʋ yɔɔ se pɩsa nɛ palabɩnɩ liidiye nɖɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ ɖeyi ɖeyi yɔ. Ðɩkpaɣ Ɛzra kɩɖaʋ; alɩwaatʋ  ndʋ Pɛrsɩ wiyaʋ ha liidiye, sika nɛ ñɩm lɛɛbʋ mbʋ pɩcɛzɩ sɔnɔ liidiye miiliyaarɩwaa 56 (56 000 000 000 F CFA) yɔ lɛ, ɛkpaɣ haɖɛ nɖɩ nɛ ɛpɩsɩ Yeruzalɛm. Ɛzra ɛsɩndaa lɛ, haɖɛ nɖɩ ɖɩɩkɛ Yehowa pʋyʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛlabɩ ɖʋtʋ camɩyɛ nɛ ɛkandɩyɩ ɖɩ-yɔɔ se ɖɩtalɩ Yeruzalɛm camɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ nʋmɔʋ ŋgʋ pakpakaɣ-ɖɩ se patɩŋna yɔ kɩwɛ kaɖɛ. (Ɛsd. 8:24-34) Apostoloo Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ kaamʋ liidiye nɖɩ koobiya hawa se pasɩnɩ Yudee koobiya yɔ. Pɔɔlɩ kaalabɩ mbʋ ɛpɩzɩɣ yɔ se koobiya mba pakpakɩɣ haɖɛ nɖɩ se powoni Yudee mba yɔ, peyele nɛ palabɩnɩ haɖɛ nɖɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ se pɩsa nɛ ‘pɛwɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ nɛ ɛyaa ɛsɩndaa.’ (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 8:18-21.) Sɔnɔ, Yehowa ɛgbɛyɛ maɣzɩɣnɩ Ɛzra nɛ Pɔɔlɩ pa-kɩɖaʋ nɛ palakɩ ɖʋtʋ yaa paɖʋʋ paɣtʋ se pɩsɩna nɛ palabɩnɩ koobiya haɖɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ.

13. Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛnɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ ɛgbɛyɛ labɩ pitileɖi yɔ tɩ-yɔɔ?

13 Hɔʋ nakʋyʋ taa mba pɩzɩɣ nɛ pala liidiye nɖɩ pehikiɣ fenaɣ taa, nɛ nɖɩ pakpakɩɣ nɛ pɔcɔŋnɩnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ ɖɩ-tɛ akɔnta nɛ pala lɛɣzɩtʋ se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pacaɣ wezuu kɛlɛʋ yaa papasɩ mbʋ mbʋ payakɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ papɩzɩ nɛ pala Yehowa tʋmɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ. Mbʋ ɖeyi ɖeyi Yehowa ɛgbɛyɛ lakɩ ɖɔɖɔ. Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖi yɔ sɩ-taa, paakpaɣ lɩmaɣza kɩbana nɛ palakɩ tʋma kɩfana sakɩyɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Piiyeba nɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, liidiye nɖɩ ɖɩlɩɣaɣ yɔ ɖɩkɩlɩɣ ɖɔʋ nɖɩ ɖɩsʋwaɣ yɔ. Pʋyɔɔ ɛgbɛyɛ ñɩnɩ nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩpasɩ liidiye nɖɩ ɖɩkpakɩɣ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ, nɛ ɖiyele nɛ tʋma naayɛ labʋ wɛɛ kɛlɛʋ nɛ pɩkɩlɩ se pɩsa nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ɩlakɩ yɔ.

YELE NƐ SƆƆLƖM HAÐƐ NÐƖ ŊLAKƖ YƆ ÐƖWAZƖ-Ŋ

Sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ŋlakɩ yɔ, nɖɩ sɩɣnɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlakɩ ɖa-tʋmɩyɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 14-16)

14-16. (a) Mbʋ mbʋ pakpakɩɣ sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ŋlakɩ yɔ nɛ palakɩna yɔ, pɩ-taa lɛɛbʋ lɛ mbʋ? (b) Mbʋ palakɩnɩ ñɔ-sɔɔlɩm haɖɛ yɔ ɛzɩma pɩtɛmɩ-ŋ wazʋʋ?

14 Ɛyaa mba peleɖi toovenim taa yɔ, pa-taa sakɩyɛ yɔɔdaa se wiɖiyi fezuu taa tɔɔnaɣ tɩtɔyɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa nɛ pɩtalɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa. Ña-maɣmaɣ maɣzɩ nɛ ŋna! Pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖi yɔ sɩ-taa, ɖɩpaɣzɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ jw.org nɛ JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ. Palɩzɩ ɖɔɖɔ Les Saintes Écritures. Traduction du monde nouveau kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Pɩnaɣ 2014 nɛ puwolo 2015 taa, palabɩ Ajɛɛ kigbeɣliŋ weyi ɩ-ñʋʋ tɔŋ se “Ɩcalɩnɩ Ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ!” yɔ pombo kadasɩ sɔsɔsɩ taa tɛtʋ sɔsɔtʋ 14 taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Mba payɩ paawobi kigbeɣliŋ ɛnɩ yɔ pa-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ.

15 Wazasɩ sakɩyɛ nzɩ ɛyaa sakɩyɛ ɖiɣni hiɣu yɔ sɩ-yɔɔ lɛ, palɩzɩ pɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ  pawɩlɩ Yehowa ɛgbɛyɛ. Halʋ nɔɔyʋ nɛ ɛ-walʋ pɛwɛ Aazii ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa. Pama takayaɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa mba nɛ pɛsɛɛ-wɛ JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ ɖʋtʋ yɔɔ. Pamawa se: “Tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa ɖɩlakɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ nabʋyʋ taa pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩwɛ ɖe-ɖeke yɔ nɛ ɖɩɩnaɣ tʋma sɔsɔna wena Yehowa ɛgbɛyɛ ɖiɣni labʋ yɔ. Ɛlɛ ɖɩpaɣzɩ welisuu JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ yɔɔ tɔm nɛ ɖɩnaɣ ɛzɩma tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɔŋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ nɛ pitileɖi lɛ, pɩtɔzɩ-ɖʋ se ɖɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Yehowa hɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa. Ðe-egeetiye taa koobiya taa wɛ leleŋ kpem nɛ ɖʋtʋ ndʋ palakɩ JW Tɔm Ðɩyɔɔdɩyɛ yɔɔ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ pɔcɔŋna fenaɣ nakɛyɛ ɖʋtʋ tɛ video nɛ pɩtɛ lɛ, pɔyɔɔdʋʋ se piyeba nɛ mba tasɩ ñɔtɩnʋʋ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ pa-taa wɛ leleŋ kpem nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panawa se pɛwɛ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ taa.”

16 Kewiyaɣ Kpaamɩŋ weyi palabɩ ɖʋtʋ se pamaɣ yaa se paɖaɣnɩɣ-ɩ ñɔɔzʋʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, ɩñɔtɩnɩ 2 500. Honduras ɛjaɖɛ taa koobiya nabɛyɛ paɣzɩ kediɣzisi labʋ Kewiyaɣ Kpaaŋ kɩfalʋʋ ŋgʋ pama-wɛ yɔ kɩ-taa lɛ pɔyɔɔdaa se: “Pɩkɛnɩ-ɖʋ laŋhʋlʋmɩyɛ siŋŋ se ɖɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Yehowa hɔʋ taa nɛ ɖɩnɩɣ koobiɖe sɔɔlɩm leleŋ; mbʋ yebina nɛ lidaʋ ŋgʋ ɖɩɩwɛna se wiɖiyi ɖɩkaɣ wɛnaʋ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔ, sɔnɔ kɩla.” Ɛyaa sakɩyɛ ɖɔɖɔ lɩzɩ pɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ pawɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ pamʋ Bibl yaa Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋŋ taa yɔ, yaa alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ nɛ koobiya wolo nɛ pasɩnɩ-wɛ yaa alɩwaatʋ ndʋ pana ɛzɩma tɛtʋ sɔsɔtʋ samaɣ taa aseɣɖe lɩzʋʋ wɛɛ nɛ ɖɩlʋlʋʋ pee kɩbana pe-egeetiye taa yɔ.

17. Ɛbɛ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa wɛna nɛ ɛɖʋʋ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ lakɩ yɔ?

17 Ɛyaa naɣ tʋma sɔsɔna wena Yehowa ɛgbɛyɛ tɩŋɩɣnɩ sɔɔlɩm haɖɛ yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ yɔɔ lɛ, pɩlakɩ-wɛ piti. Tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ ñʋʋdʋ woba nɛ ɛcɔɔ nɛ ɛna ɛzɩma palakɩ tʋmɩyɛ ɖa-takayɩsɩ ɖɩlɩzɩyɛ naɖɩyɛ taa lɛ, pɩɖɩɣzɩ-ɩ yem se ɛyaa mba paha pa-tɩ faaa yɔ pe-ɖeke palakɩnɩ tʋmɩyɛ peeɖe nɛ pɩtasɩ lɛ, liidiye ɛɛlɩɣnɩ ɖoli nɛ pɩtasɩnɩ sɔɔlɩm haɖɛ. Ɛyɔɔdaa se nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlakɩ yɔ. Nɛ ɖitisiɣ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se ye pɩtaakɛ Yehowa ɖoŋ taa yɔ ɖɩtaapɩzɩ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɖɩ.​—Yɔɔb 42:2.

YE ÐƖLƖZƖƔ MBƲ YEHOWA HA-ÐƲ YƆ PƖ-TAA NƐ ÐƖHAƔ-Ɩ YƆ, ÐIHIKIƔ WAZASƖ

18. (a) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɖʋʋ nesi Kewiyaɣ tʋma yɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ? (b) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖe-piya nɛ ɛyaa mba pɔkɔm toovenim taa kɩfam yɔ se pɩcɛyaa se pala sɔɔlɩm haɖɛ?

18 Hɩɖɛ kpem Yehowa ɖʋ-ɖʋ nɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩɖʋ nesi tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ eɖiɣni labʋ sɔnɔ yɔ. Eheyi-ɖʋ kpayɩ se ye ɖɩɖʋʋ nesi e-Kewiyaɣ tʋma yɔ, ɛkaɣ-ɖʋ wazʋʋ. (Mal. 3:10) Yehowa ha-ɖʋ lidaʋ se weyi ɛhaɣnɩ laŋɩyɛ faaa yɔ, pɩkaɣ-ɩ ɖenuu. (Kalɩ Aduwa 11:24, 25.) Ye ɖɩhaɣ ɖɔɖɔ yɔ piyeki nɛ ɖɩwɛɛ taa leleŋ taa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ “haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.” (Tʋma 20:35) Ðɩwɛnɩ waɖɛ ɖɔɖɔ se ɖɩtɩŋnɩ ɖɔ-yɔɔdaɣ nɛ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖe-piya nɛ ɛyaa mba pɛkɛ kɩfama toovenim taa yɔ se papɩzɩɣ nɛ panɩɩ leleŋ sɔɔlɩm haɖɛ labʋ taa. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-wɛ ɛzɩma pala yɔ, nɛ wazasɩ nzɩ pehikiɣ sɔɔlɩm haɖɛ labʋ taa yɔ.

19. Ɛzɩma tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ?

19 Yehowa hanɩ-ɖʋ mbʋ payɩ ɖɩwɛna yɔ. Ye mbʋ, ye ɖɩlɩzɩɣ mbʋ ɛha-ɖʋ yɔ pɩ-taa nɛ ɖɩɖaɣnɩɣ-ɩ haʋ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ payɩ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. (3 Aw. 29:17) Izrayɛɛlɩ piya lakaɣ haɖɛ se pama templo lɛ, “ɛyaa samaɣ taa [labɩ] leleŋ nɛ haɖɛ nɖɩ pahanɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ yɔ, mbʋ yɔ pɩɩkɛnɩ laŋɩyɛ pilim pahaɣaɣnɩ haɖɛ nɖɩ [Yehowa].” (3 Aw. 29:9) Tɛtɛ Ɛsɔ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖiihiɣ taa leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ mbʋ Yehowa kuli ɛ-maɣmaɣ e-nikpiɖe nɛ ɛha-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ se ɖɩɖaɣnɩ-ɩ haʋ yɔ.