Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ cɛyɩsɩɣ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ cɛyɩsɩɣ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ

“Laŋhɛzɩyɛ nɛ laŋhʋlʋmɩyɛ pɩkɛnaa, ɛyaa wɛʋ ɖama cɔlɔ ɛzɩ koobiya yɔ!”​—KEƔA 132:1.

HENDU: 18, 14

1, 2. (a) Pɩnaɣ 2018 taa sɔnzɩ nzɩ kaɣ kpeɣluu ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ nɔɔ kʋyʋmaɣ taa nɛ pɩkpaɖɩ? (b) Ɛbɛ yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

31 MARS 2018 wiye, wɩsɩ ɖʋʋ nɛ pɩtɛ lɛ, Ɛsɔ samaɣ nɛ laŋa kɩbana tɩnaa sakɩyɛ kaɣ kpeɣluu se pala Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ Tɔɔʋ sɔnzɩ nzɩ palakɩ tam kʋɖʋmam pɩnaɣ taa yɔ. Ðanaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kaɣ kpeɣluu se pɔtɔzɩ Krɩstʋ sɩm yɔɔ. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, sɔnzɩ nzɩ sɩ-labʋ kɔŋnɩ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga ka-wayɩ fɛyɩ yɔ!

2 Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ mba pakaɣ wobu sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ puwiye ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ, ɖɩɩpɩtɩɣ se pɔ-tɔm kaɣ kɛdɩnʋʋ Yehowa nɛ Yesu pɩdɩɩfɛyɩ! Bibl kaatɛm pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ. Kɩyɔɔdaa se “samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ, ŋga nɔɔyʋ taapɩzɩɣ ka-kalʋʋ yɔ, kalɩnɩ ajɛɛ kpeekpe nɛ waŋ kpeekpe nɛ ɛyaa kpeekpe taa, nɛ yɔɔdasɩ kpeekpe taa” nɛ kɔyɔɔdʋʋ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ se: “Ðɛ-Ɛsɔ tɩna ñʋʋ yabɩtʋ, ɛnʋ caɣnɩ Kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ, nɛ heɣa.” (Natʋ 7:9, 10) Pɩlabɩ ɖeu kpem se pɩtɩŋnɩ pɩnaɣ pɩnaɣ sɔnzɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa panɛ pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ hɩɖɛ Yehowa nɛ Yesu!

3. Tɔm ndʋ yɔɔ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ cosuu?

 3 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, ɖɩkaɣ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ cosuu: (1) Ye ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ camɩyɛ pʋcɔ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ talɩ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwolo sɩ-taa; ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ? (2) Ðoŋ weyi Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wɛnɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ kɔ-yɔɔ? (3) Ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyele nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛcɛyɩsɩ camɩyɛ? (4) Ɛzɩmtaa ɖɩkaɣ labʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩmbʋ?

ÑƆƆZƖ ÑA-TƖ PƲCƆ NƐ SƆNZƖ TALƖ, WOLO SƖ-TAA NƐ PƖWAZƖ-Ŋ

4. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖiwolo Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kediɣzaɣ?

4 Maɣzɩ ɛzɩma Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ taa wobu cɛyɩ siŋŋ yɔ pɩ-yɔɔ. Tɔzɩ se kediɣzisi kɛnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa nɛ Yesu panaɣ ɛzɩma ɖɩñakɩ pana se ɖiwolo pɩnaɣ taa kediɣzaɣ kanɛ yɔ. Pɩnaɣ kpeekpe taa lɛ, kɔ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ. Toovenim taa lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩwɩlɩ Yehowa nɛ Yesu se ye pɩtɩkɛ kʋdɔŋ yaa wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ yɔɔ kɔyɔ, ɖiiyeki nɛ nabʋyʋ ɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖitaawolo Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ kediɣzaɣ kanɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩŋɩɣnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ cɛyɩ siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa yɔ, piyeki se Yehowa ɛma ɖa-hɩɖɛ “ɛ-camɩyɛ lakasɩ takayaɣ taa” yaa takayaɣ ŋga ka-taa ɛmaɣ mba ɛkaɣ pɔ-yɔɔ tɔzʋʋ yɔ pa-hɩla yɔ nɛ ŋga ɖɔɖɔ payaɣ se “wezuu takayaɣ”. Mba pamʋnaa se pehiɣ tamtam wezuu yɔ, pa-hɩla pamaɣ ka-taa.​—Mal. 3:16; Natʋ 20:15.

5. Avema cabɩ pʋcɔ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ talɩ lɛ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ‘ɖiwili ɖa-taa camɩyɛ se ɖɩna se ɖɩwɛ tisuu nʋmɔʋ taa’?

5 Avema cabɩ pʋcɔ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kediɣzaɣ kɩyakʋ talɩ lɛ, pɩcɛyaa se paa evemiye nɖɩ lɛ, ɖɩñɩnɩ alɩwaatʋ natʋyʋ nɛ ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna se ɛzɩma ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa taabalɩyɛ wɛɛ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 13:5.) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ? ‘Ðiwili ɖa-taa camɩyɛ nɛ ɖɩna se ɖɩwɛ tisuu nʋmɔʋ taa’ yaa we. Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Man-taa tɛma se toovenim lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa mɛwɛɛ yɔ, nɖɩ Yehowa lɩzaa se ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm yaa we? Menɖiɣni labʋ mon-ɖoŋ ɖeɖe tɔm susuu nɛ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ wɩlʋʋ tʋmɩyɛ taa yaa we? Ɛzɩ ma-lakasɩ wɩlɩɣ se man-taa tɛma se toovenim lɛ, ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa nɛ Sataŋ kewiyitu tɔɔʋ wɩzɩ tɛm na? Tisuu mbʋ mɛwɛnɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ yɔ pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ ɛzɩ mbʋ maawɛna pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩɣ-m lɩm yɔ?’ (Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1; Ebr. 3:14) Ye ɖɩmaɣzɩɣ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛyaa mba ɖɩkɛnɩ ɖeyi ɖeyi fezuu taa yɔ.

6. (a) Nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ehiɣ wezuu? (b) Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ paa pɩnaɣ ŋga pʋcɔ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ talɩ? (c) Nɛ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ-ɩ?

6 Kalɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ nzɩ sɩwɩlɩɣ ɛzɩma Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ tɔm cɛyaa yɔ. Maɣzɩ tɔm ndʋ ŋkalɩ sɩ-taa yɔ tɩ-yɔɔ camɩyɛ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16; 17:3.) Nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛtɩŋna nɛ ehiɣ wezuu maatɛŋ yɔ ŋgʋ lɛ se ‘ɛtɩlɩ’ Yehowa nɛ ‘etisi’ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ Yesu yɔɔ. Pʋcɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wazɩ-ŋ lɛ, pɩwɛɣ ɖeu se ŋñɩnɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa tɔm ñʋŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔɔnɩ Yehowa nɛ Yesu nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Mbʋ koobu nɔɔyʋ lakɩ, ɛkɛʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Pɩnzɩ sakɩyɛ taa lɛ, ɛɛwɛɛ nɛ ekpeɣliɣ Feŋuu Tilimiye taa tɔm ñʋŋ weyi ɩyɔɔdɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ tɔm. Ekpeɣli ɖɔɖɔ tɔm ñʋŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa nɛ Yesu palɩzaa nɛ pawɩlɩ-ɖʋ yɔ. Kpɩtaŋ cabɩ pʋcɔ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ talɩ lɛ, ɛkalɩɣ tɔm ñʋŋ ɛnɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ mbʋ pʋyɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyaa yɔ pɩ-yɔɔ. Nabʋyʋ taa ɛɛkalɩɣ takayɩsɩ lɛ, ɛlɩɣ tɔm ñʋʋ kɩfalʋʋ kʋyʋmʋʋ yaa naalɛ yɔɔ nɛ ɛkpakɩɣ-ɩ nɛ ɛsɔzʋʋ tɔm ñʋŋ weyi ɛɛtɛm kpeɣluu yɔ ɩ-yɔɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ ɛkɔm nɛ eɖiɣzina se alɩwaatʋ ndʋ ɛtasɩɣ kalʋʋ tɔm ñʋŋ ɛnɩ nɛ ɛmaɣzɩɣ Bibl hɔɔlɩŋ weyi pahawa se pakalɩ sɔnzɩ nzɩ sɩ-alɩwaatʋ taa yɔ ɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ tɔm kɩfatʋ paa pɩnaɣ ŋga. Pɩtasɩ lɛ, ɛkɔm nɛ ɛna se paa pɩnaɣ ŋga  lɛ, sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ yɔ pɩwɛɛ nɛ pɩkpaɣ ɖoŋ. Ye ŋmaɣzɩnɩ ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ yɔ, Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ pɩzɩɣ nɛ sɩwazɩ-ŋ nɛ pɩkpaɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ piyeki nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ sɔɔlɩm nɛ ɛsɩmɩyɛ nɖɩ ŋwɛnɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ yɔ.

YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ SƖƔNƖ-ÐƲ SE ÐƖWƐƐ NƆƆ KƲÐƲMAƔ TAA

7. (a) Ɛbɛ Yesu pɔzɩ adɩma taa alɩwaatʋ ndʋ ɛtɛm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ Tɔɔʋ sɔnzɩ labʋ yɔ? (b) Ɛbɛ wɩlɩɣ se Yehowa cosi Yesu adɩma yɔɔ?

7 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɛm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ Tɔɔʋ sɔnzɩ labʋ yɔ, ɛtɩmaa nɛ ɛpɔzɩ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɛwɛɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tɩŋa hɛkʋ taa ɛzɩ ɛ nɛ ɛ-Caa pɛ-hɛkʋ taa wɛʋ yɔ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:20, 21.) Yehowa cosi ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ adɩma ana a-yɔɔ nɛ sɔnɔ lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ tisaa se Yehowa tiyini ɛ-Pɩyalʋ Yesu. Ɛsɔ samaɣ kediɣzisi tɩŋa taa lɛ, Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kɛnɩnɩ kediɣzaɣ ŋga kawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɛkʋ taa yɔ. Ɛyaa mba palɩnɩ ajɛɛ ndɩ ndɩ taa nɛ pɛwɛɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ yɔ, pekpeɣliɣ lona ndɩ ndɩ taa pe-kediɣzisi ɖɩlaɖɛ taa. Ɛlɛ ageeta naayɛ taa lɛ, pɩfɛyɩ kɛlɛʋ se ɛyaa mba pɛwɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ yɔ, pekpeɣli nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa nɛ pala Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ nɛ halɩ nabɛyɛ ñamaɣzɩɣ se pɩtɩmʋna se ɛyaa mba pɛwɛnɩ tomnaɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ yɔ pɛkpɛndɩ. Ɛlɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɛkʋ taa yɔ, kɛwɛ kajʋka Yehowa nɛ Yesu pɛ-ɛsɩndaa kpem.

8. Tɔm ndʋ Yehowa heyi Ezekɩyɛɛlɩ pɩlɩɩnɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ labʋ yɔɔ?

8 Ða mba ɖɩkɛ Yehowa samaɣ yɔ, pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ ɖɛ-hɛkʋ taa. Yehowa kaatɛm yɔɔdʋʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɔ-tɔm. Maɣzɩ tɔm ndʋ eheyi nayʋ Ezekɩyɛɛlɩ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Eheyi-i se ɛkpaɣ ‘Yuuda ɖaʋ’ nɛ ‘Yosɛɛfʋ ɖaʋ’ nɛ ɩkpɛndɩ ɖaŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ nɛ pɩla ɖaʋ kʋɖʋmʋʋ. (Kalɩ Ezekɩyɛɛlɩ 37:15-17.) Juillet 2016 tɛ Feŋuu Tilimiye taa tɔm ñʋʋ “Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ” lɩzɩ pɩ-taa se: “Yehowa kaaheyi Ezekɩyɛɛlɩ natʋ tɔm natʋyʋ se ɛnʋ kaɣ yebu nɛ Izrayɛɛlɩ piya pɩsɩ Kanaŋ tɛtʋ taa nɛ sɩkpɛndɩ nɛ sɩpɩsɩ ɛjaɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ. Tɔm ndʋ, tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma Ɛsɔ sɛyaa kaɣ kpɛndʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ [. . .] taa nɛ papɩsɩ samaɣ kʋyʋmaɣ yɔ.”

9. Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɖɩɩlakɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ lɛ, ɛzɩma pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se natʋ tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Ezekɩyɛɛlɩ takayaɣ taa yɔ, tɩlaba?

9 Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1919 lɛ, Yehowa wobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ patam numwaa nɛ ɛkpɛndɩ-wɛ nɛ pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ. Patam numwaa mba, mba sɩŋnɩ “Yuuda” ɖaʋ. Nɛ pazɩ pazɩ lɛ, mba pɛwɛnɩ lidaʋ se pakaɣ caɣʋ tɛtʋ yɔɔ, nɛ pasɩŋnɩ “Yosɛɛfʋ” ɖaʋ yɔ, pɔkɔm nɛ pala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ patam numwaa nɛ ɛyaa tindima naalɛ anɛ akpɛndɩ “laŋaɣ kʋɖʋmaɣ” tɛɛ. (Yoh. 10:16; Zek. 8:23) Yehowa kaayɔɔdaa se ɛkaɣ kpɛndʋʋ ɖaŋ ɛnɛ ɩ-naalɛ nɛ ɩpɩsɩ ɖaʋ kʋɖʋmʋʋ e-nesi tɛɛ. (Ezek. 37:19) Lɛɛlɛɛyɔ ɛyaa tindima ana a-naalɛ akpɛndaa nɛ ala nɔɔ kʋɖʋmaɣ Ɛsɔ sɛtʋ taa Wiyaʋ Yesu Krɩstʋ weyi Ɛsɔ ha waɖɛ sɔsɔɖɛ yɔ ɛ-tɛɛ. Yesu ɛnʋ paaya natʋ tɔm taa se Ɛsɔ “lɩmɖʋyʋ Daviid.” (Ezek. 37:24, 25) Nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Ezekɩyɛɛlɩ takayaɣ taa yɔ, ɖɩnaɣ-kɛ paa pɩnaɣ ŋga alɩwaatʋ ndʋ patam numwaa mba pakazaa yɔ nɛ “wondu lɛɛtʋ” yaa heŋ lɛɛŋ pɛkpɛndɩɣ nɛ pɔtɔzʋʋ Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ yɔ. Ye mbʋ, ɛbɛ ɖa-taa paa weyi ɛpɩzɩɣ ɛla nɛ eyele nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛcɛyɩsɩ camɩyɛ?

ŊPƖZƖƔ NƐ ŊCƐYƖ NƆƆ KƲÐƲMAƔ ŊGA KƐWƐ ÐƐ-HƐKƲ TAA YƆ

10. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ?

10 Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛtasɩ lɔŋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se poluzi pa-tɩ. (Mat. 23:12) Ye ɖiluzuu ɖa-tɩ yɔ, ɖɩɩkaɣ yebu se tɩ kpazʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ tɩñɔ ɖa-laŋɩyɛ taa. Tɩ luzuu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaakaɖɩnɩ mba pɛɖɛɣ-ɖʋ nɔɔ yɔ nɛ wɛtʋ tʋnɛ tɩ-tɔm cɛyaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tiyeki nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Pɩtasɩ lɛ, ye ɖɩwɛnɩ tɩ  luzuu yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ “Ɛsɔ kaɖɩɣnɩ mba pakpazɩɣ pa-tɩ yɔ, piyele ɛhaɣ ɛ-kʋjɔʋ mba poluzuu pa-tɩ yɔ.”​—1 Pɩy. 5:5.

11. Ɛzɩma Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ wondu yɔɔ maɣzʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ?

11 Nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ lɛ se ɖɩmaɣzɩ mbʋ kpɔnɔ nɛ vɛɛ ŋgʋ palakɩnɩ tʋmɩyɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ alɩwaatʋ taa yɔ pɩsɩŋnaa yɔ pɩ-yɔɔ. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩ sɔnzɩ nzɩ si-wiye, nɛ kɔzɩ kɔzɩ si-wiye maɣmaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ camɩyɛ mbʋ kpɔnɔ kɩtɩñɩŋʋʋ nɛ vɛɛ kɩsɛɛmʋʋ pasɩŋnaa yɔ pɩ-yɔɔ. (1 Kɔr. 11:23-25) Kpɔnɔ sɩŋnɩ Yesu tomnaɣ ŋga kɛfɛyɩnɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɛkpaɣ-kɛ nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ yɔ. Nɛ vɛɛ ñasɩŋnɩ ɛ-calɩm mbʋ ɛkpɛdɩ-pʋ se pɩya ɖa-ñʋʋ yɔ. Ɛlɛ ye ɖɩsɩm mbʋ sɔnzɩ wondu ndʋ tɩsɩŋnaa yɔ, pɩtɩmaɣ. Tɔzɩ se Yesu kɩlaʋ wɩlɩɣ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa wɩlɩ-ɖʋ nɛ ɛkpaɣ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ se ɖihiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ, nɛ kɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ sɔɔlɩm mbʋ Yesu ñawɩlɩ-ɖʋ nɛ etisi faaa nɛ ɛkpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ pɔ-sɔɔlɩm pʋnɛ pɩ-yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩsɔɔlɩ-wɛ. Nɛ sɔɔlɩm mbʋ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɩwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, pɩnɩɣzɩnɩ nimaɣ, nɛ pɩwɛ ɛzɩ ŋga pakpaɣ nɛ pata ɖɛ-hɛkʋ taa; nɛ kakpazɩɣ ɖoŋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.

Ye ɖikpeɣu lalaa yɔ, piyeki nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Ɛsɔ samaɣ hɛkʋ taa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 12, 13)

12. Yesu yɔɔdaɣ wiyaʋ weyi ɛpɔzaɣ akɔnta ɛ-tʋmlaɖaa yɔ ɛ-tɔm kɩɖaʋ nakʋyʋ taa lɛ, ɛzɩma ɛwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Yehowa sɔɔlaa se ɖikpeɣ ɖama?

12 Nʋmɔʋ naadozo ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ lɛ se ɖɩsɔɔlɩ lalaa kpeɣu faaa. Ye ɖikpeɣu mba payʋsɩnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ ŋgʋ Krɩstʋ labɩ ɖɔ-yɔɔ se pɩsa nɛ pakpaɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ pekpeɣ-ɖʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, maɣzɩ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 18:23-34 taa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ piseɣtiɣ-m se malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ Yesu wɩlɩ kɩɖaʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ? Mawɩlɩɣ mon-koobiya se mɛwɛnɩ suuɖu nɛ manɩɣ pɔ-tɔm taa? Mɔnsɔɔlaa se paa ɛzɩmtaa lɛ, menkpeɣ mba payʋsɩnɩ-m yɔ?’ Pɩkɛ toovenim se kɩwɛɛkɩm mbʋ papɩzɩɣ pala ɛyʋ yɔ, pɩwɛ ndɩ ndɩ nɛ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ, pɩwɛ kaɖɛ ɛyʋ mantɩtalɩ pilim se ɛkpaɣ-pʋ nɛ ekpeɣ. Ɛlɛ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu yɔɔdaa yɔ, kɩwɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩla yɔ. (Kalɩ Maatiyee  18:35.) Yesu wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se ye pʋpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖikpeɣ ɖo-koobiya ɛlɛ ɖikizi yɔ, Yehowa ɖɔɖɔ ɛɛkaɣ-ɖʋ kpeɣu ɖa-kɩwɛɛkɩm. Pɩkɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ! Ye ɖikpeɣu lalaa paa ɛzɩmtaa ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩcɛyɩsɩɣ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ.

13. Ye ɖɩkɛnɩ laŋhɛzɩyɛ tɩnaa yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ?

13 Ye ɖikpeɣu lalaa yɔ, mbʋ wɩlɩɣna se ɖɩkɛ laŋhɛzɩyɛ tɩnaa. Tɔzɩ apostoloo Pɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Ɩcɛyɩ mɩ-tɩ nɛ ɩkpɛndɩ fezuu nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ pɩtɩŋnɩ laŋhɛzɩyɛ taŋgbaka nimaɣ yɔɔ.” (Efɛz. 4:3) Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ alɩwaatʋ taa nɛ kɔzɩ kɔzɩ evemiye nɖɩ palakɩ-sɩ yɔ, pɩwɛɛ se ŋmaɣzɩ camɩyɛ nɛ ŋna ɛzɩma ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa wɛɛ yɔ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Ma-lakasɩ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se mɛnkɛ ɛyʋ weyi ɛɛcakɩnɩ lalaa yɔ? Pasɩmɩ-m se mɛnkɛ ɛyʋ weyi ɛñɩnɩɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ?’ Pɩcɛyaa se ɖa-taa paa weyi lɛ, ɛmaɣzɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa.

14. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛɛ nɛ ‘ɖɩkatɩɣ ɖama nɛ sɔɔlɩm?’

14 Nʋmɔʋ naanza ñɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩcɛyɩsɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ lɛ se ɖɩlɩzɩ sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɩlɩ ɛzɩ sɔɔlɩm tɛ Ɛsɔ Yehowa yɔ. (1 Yoh. 4:8) Ðɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩyɔɔdɩ tɔm tʋnɛ ɖo-koobiya yɔɔ wiɖiyi kaaʋ: “Pɛkɛ mon-koobiya yɔɔ pɩwɛɛ se mɔnsɔɔlɩ-wɛ, ɛlɛ toovenim taa lɛ pɔ-tɔm tɩkɛdɩnɩ-m”! Lɩmaɣza ana akaɖɩɣnɩ lɔŋ weyi Pɔɔlɩ tasɩ-ɖʋ yɔ se: “Ɩkatɩ ɖama nɛ sɔɔlɩm.” (Efɛz. 4:2) Yʋsɩ se Pɔɔlɩ tɩyɔɔdɩ yem se ‘ɖɩkatɩ ɖama’ ɛlɛ ɛsɔzaa se ɖɩla mbʋ “nɛ sɔɔlɩm.” Tʋkaɣ nakɛyɛ wɛ ‘ɖama katʋʋ’ nɛ ‘ɖama katʋʋ nɛ sɔɔlɩm’ pɛ-hɛkʋ taa. Krɩstʋ agbaa wena a-taa ɖɩwɛɛ yɔ, Yehowa hɔmnɩ ɛyaa ndɩ ndɩ mba ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛndaa yɔ nɛ ɛkɔna. (Yoh. 6:44) Ye Yehowa ɛhɔmnɩ-wɛ nɛ ɛkɔna yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-wɛ. Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se ɖo-koobu nɔɔyʋ tɩmʋna se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ? Yehowa ɖʋ paɣtʋ se ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya ɛzɩma yɔ; pɩtɩmʋna se ɖikizi se ɖɩɩsɔɔlʋʋ-wɛ mbʋ!​—1 Yoh. 4:20, 21.

ÐOOYE YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ SƆNZƖ KAƔ SƖƲ TƖNAƔ?

15. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ?

15 Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna? Apostoloo Pɔɔlɩ ma ɛ- kajalaɣ takayaɣ Kɔrɛntɩ ñɩma lɛ, ɛyɔɔdɩ ka-taa se paa pɩnaɣ ŋga paatɔzʋʋ Yesu sɩm yɔɔ lɛ, peɖiɣni ‘susuu Kɩbaɣlʋ sɩm tɔm pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-kɔmtʋ wiye.’ (1 Kɔr. 11:26) Yesu yɔɔdaɣ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ yɔɔ tɔm nɛ ɛyɔɔdɩ “ɛ-kɔmtʋ” tɔm ndʋ yɔ, tɩ-tɔm ɖɔɖɔ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ mayaɣ kanɛ ka-taa. Yesu yɔɔdaɣ kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ lɛɛlɛɛyɔ ɖɩñɔtɩnɩ-kʋ kpam yɔ kɩ-tɔm lɛ, ɛkɛdaa se: “Pakaɣ naʋ ɛyʋ Pɩyalʋ kɔŋ ɛsɔdaa mɩndʋ yɔɔ, ɛ nɛ e-ɖoŋ sɔsɔŋ nɛ ɛ-paɣlɩka sɔsɔɔ. Ɛkaɣ tiyuu e-tiyiyaa nɛ peketi ɛ-ɛyaa kiɖeɖema ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ naanza taa, ɖooo tɛtʋ kamaɣ yɔɔ nɛ ɛsɔdaa kamaɣ yɔɔ.” (Mat. 24:29-31) ‘Ɛyaa kiɖeɖema ketuu’ alɩwaatʋ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ cɩnɛ yɔ, ndʋ lɛ alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ patam numwaa mba pakazɩ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ pa-tɩŋa pakaɣ mʋʋ pa-kɩhɛyʋʋ ɛsɔdaa yɔ. Pɩkaɣ labʋ mbʋ alɩwaatʋ ndʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ kajalaɣ hɔɔlʋʋ tɛm paɣzʋʋ ɛlɛ Armaagedɔɔ you tɩkɔmta yɔ. Pʋwayɩ lɛ, patam numwaa 144 000 nɛ Yesu pakaɣ you labʋ nɛ pawa tɛtʋ yɔɔ awiya. (Natʋ 17:12-14) Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ pakaɣ labʋ pʋcɔ nɛ patam numwaa ketuu pʋnɛ pɩtalɩ yɔ, nzɩ kaɣnɩ kɛʋ kɛdɛzaɣ ñɩnzɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Yesu tɛm ‘kɔm.’

16. Ɛbɛ yɔɔ ŋtɛm ña-taa se ŋkaɣ wobu Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ pakaɣ labʋ pɩnaɣ kanɛ yɔ?

16 Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ pakaɣ labʋ 31 Mars 2018 wiye yɔ nɛ ɖihiɣ sɩ-wazasɩ! Ða-taa paa weyi lɛ, ɛpɔzɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖʋ nesi nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ ɛ-samaɣ hɛkʋ taa yɔ kɛɖɛɛnɩ ɛsɩndaa! (Kalɩ Keɣa 132:1.) Taasɔɔ se wiɖiyi lɛ, Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ ɖɩkaɣ labʋ yɔ, sɩkaɣ kɛʋ kɛdɛzaɣ ñɩnzɩ. Pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, iyele nɛ ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɖɩtaafɛɛ sɔnzɩ nzɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ kpam nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ sɔnzɩ nzɩ sɩ-labʋ alɩwaatʋ taa yɔ.