Marcos 10:1-52

  • Pag-asawahay kag pagdiborsio (1-12)

  • Mga bata ginpakamaayo ni Jesus (13-16)

  • Manggaranon nga tawo (17-25)

  • Sakripisyo para sa Ginharian (26-31)

  • Kamatayon ni Jesus gintagna liwat (32-34)

  • Pangabay ni Santiago kag ni Juan (35-45)

    • Si Jesus gawad para sa madamo (45)

  • Si Bartimeo nga bulag gin-ayo (46-52)

10  Naghalin sia didto kag nagkadto sa mga dulunan sang Judea sa tabok sang Jordan, kag nagtipon liwat ang mga tawo sa iya. Suno sa masami niya nga ginahimo, nagpanudlo sia liwat.+  Nagpalapit ang mga Fariseo agod tilawan sia kag ginpamangkot nila sia kon bala ginatugot sang kasuguan nga diborsiohan sang isa ka lalaki ang iya asawa.+  Nagsabat sia: “Ano ang ginsugo ni Moises sa inyo?”  Nagsiling sila: “Gintugutan ni Moises ang pagsulat sing papeles sa diborsio agod diborsiohan sia.”+  Apang nagsabat si Jesus: “Bangod sang katig-a sang inyo tagipusuon,+ ginsulat niya ini nga sugo para sa inyo.+  Apang, sa ginsuguran, ‘Gintuga niya sila nga lalaki kag babayi.+  Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag iloy,+  kag sila nga duha mangin isa ka unod,’+ amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod.  Gani, ang gintingob* sang Dios, indi pagbulagon sang tawo.”+ 10  Sang didto na sila liwat sa balay, ang mga disipulo nagpamangkot sa iya tuhoy sini. 11  Nagsiling sia sa ila: “Ang bisan sin-o nga magdiborsio sang iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi+ kag nakasala sa iya, 12  kag kon ang babayi magdiborsio sang iya bana kag magpamana sang iban, nagapanghilahi sia.”+ 13  Gindala sa iya sang mga tawo ang mga bata agod matandog niya sila, apang ginsaway sila sang mga disipulo.+ 14  Sang nakita ini ni Jesus, naakig sia kag ginsilingan niya ang iya mga disipulo: “Pabay-i ang mga bata nga magpalapit sa akon; indi sila pagpunggi, kay ang Ginharian sang Dios ila sang mga kaangay nila.+ 15  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang bisan sin-o nga indi magbaton sang Ginharian sang Dios subong sang isa ka bata indi gid makasulod sa sini.”+ 16  Kag ginhakos niya ang mga bata kag ginpakamaayo sila, nga ginatungtong ang iya mga kamot sa ila.+ 17  Sang manuglakat na sia, may tawo nga nagdalagan palapit sa iya kag nagluhod sa iya atubangan kag nagpamangkot sa iya: “Maayo nga Manunudlo, ano bala ang dapat ko himuon agod mapanubli ang kabuhi nga wala sing katapusan?”+ 18  Si Jesus nagsabat: “Ngaa ginatawag mo ako nga maayo? Wala sing isa nga maayo, kundi ang Dios lamang.+ 19  Nahibaluan mo ang mga sugo: ‘Indi ka magpatay,+ indi ka magpanghilahi,+ indi ka magpangawat,+ indi ka magsaksi sing binutig,+ indi ka magpangdaya,+ padunggi ang imo amay kag ang imo iloy.’”+ 20  Ang tawo nagsiling sa iya: “Manunudlo, ginatuman ko ini tanan halin sang bata pa ako.” 21  Mahigugmaon sia nga gintulok ni Jesus kag nagsiling, “May isa pa ka butang nga dapat mo himuon: Lakat ka, ibaligya ang imo mga pagkabutang kag ihatag ang kuarta sa mga imol, kag makatigayon ka sing bahandi sa langit; kag kari ka, mangin sumulunod ko.”+ 22  Apang pagkabati niya sa sabat ni Jesus, nagkasubo sia kag naglakat nga masinulub-on, kay madamo ang iya pagkabutang.+ 23  Nagtulok si Jesus sa palibot kag nagsiling sa iya mga disipulo: “Mabudlay gid para sa mga may kuarta nga magsulod sa Ginharian sang Dios!”+ 24  Apang ang mga disipulo nakibot sa iya ginsiling. Nagsiling pa gid si Jesus: “Mga anak, mabudlay gid magsulod sa Ginharian sang Dios! 25  Mas mahapos pa para sa kamelyo nga maglusot sa buho sang dagom sangsa manggaranon nga tawo nga magsulod sa Ginharian sang Dios.”+ 26  Natingala pa gid sila kag nagpamangkot sa iya: “May maluwas pa bala?”+ 27  Gintulok sila ni Jesus kag ginsilingan: “Kon sa tawo lang imposible gid ini, apang sa Dios ang tanan nga butang posible.”+ 28  Si Pedro nagsiling sa iya: “Ginbiyaan namon ang tanan kag nagsunod sa imo.”+ 29  Si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, wala sing bisan sin-o nga nagbiya sang balay ukon mga utod nga lalaki ukon mga utod nga babayi ukon iloy ukon amay ukon mga anak ukon mga uma tungod sa akon kag tungod sa maayong balita+ 30  ang indi makabaton sa sini nga tion sing 100 ka pilo nga mga balay, mga utod nga lalaki, mga utod nga babayi, mga iloy, mga anak, kag mga uma, lakip ang mga paghingabot,+ kag sa palaabuton nga sistema sang mga butang,* sing kabuhi nga wala sing katapusan. 31  Apang, madamo nga nauna nga mangin ulihi, kag ulihi nga mauna.”+ 32  Sang nagataklad sila sa dalan pakadto sa Jerusalem, si Jesus nagauna sa iya mga disipulo. Natingala gid sila, kag ang iban nga nagasunod sa ila hinadlukan. Kag gintawag niya liwat ang 12 ka apostoles kag ginsugiran sila sang mahanabo sa iya:+ 33  “Nagataklad kita pakadto sa Jerusalem, kag ang Anak sang tawo itugyan sa puno nga mga saserdote kag mga escriba. Pamatbatan nila sia sing kamatayon kag itugyan sia sa mga Gentil, 34  kag yagutaon nila sia, duplaan, lapdusan, kag patyon, apang sa ikatlo nga adlaw banhawon sia.”+ 35  Nagpalapit sa iya ang duha ka anak ni Zebedeo,+ nga sanday Santiago kag Juan, kag nagsiling sa iya: “Manunudlo, luyag namon nga ihatag mo sa amon ang bisan ano nga pangayuon namon sa imo.”+ 36  Nagpamangkot sia sa ila: “Ano ang luyag ninyo nga ihatag ko sa inyo?” 37  Nagsabat sila: “Papungkua kami upod sa imo kon maggahom ka na sa imo Ginharian. Ang isa sa imo tuo kag ang isa sa imo wala.”+ 38  Apang si Jesus nagsiling sa ila: “Wala kamo makahibalo sang inyo ginapangabay. Makasarang bala kamo sa pag-inom sa kopa nga akon ginaimnan ukon makasarang bala kamo sa pagpabawtismo sa bawtismo nga ginabawtismo sa akon?”+ 39  Nagsabat sila sa iya: “Makasarang kami.” Gani, si Jesus nagsiling sa ila: “Ang kopa nga akon ginaimnan, imnan ninyo, kag sa bawtismo nga ginabawtismo sa akon, bawtismuhan kamo.+ 40  Apang, indi ako ang magapili kon sin-o ang magapungko sa akon tuo ukon sa akon wala kundi ang akon Amay. Ihatag niya ini sa mga ginpili niya.” 41  Sang mabatian ini sang napulo ka disipulo, naakig sila kay Santiago kag kay Juan.+ 42  Apang gintawag sila ni Jesus kag ginsilingan: “Nahibaluan ninyo nga ang ginakabig nga mga manuggahom sang mga pungsod nagapakaginuo sa ila mga sakop kag ang mga may awtoridad nagapigos sa ila.+ 43  Dapat nga indi amo sini sa inyo; kay ang luyag mangin labaw sa inyo mangin alagad ninyo,+ 44  kag ang luyag mangin una sa inyo mangin ulipon sang tanan. 45  Ang Anak sang tawo wala nagkari agod alagdon, kundi agod mag-alagad+ kag ihatag ang iya kabuhi* nga gawad kabaylo sang madamo.”+ 46  Nag-abot sila sa Jerico. Apang sang nagapagua na sia sa Jerico upod ang iya mga disipulo kag ang madamo nga tawo, may isa ka bulag nga manugpakilimos nga nagapungko sa higad sang dalan. Sia si Bartimeo (nga anak ni Timeo).+ 47  Sang nabatian niya nga nagalabay si Jesus nga Nazaretnon, nagsinggit sia: “Jesus, Anak ni David,+ maluoy ka sa akon!”+ 48  Ginpahipos sia sang mga tawo, apang nagsinggit pa gid sia sing mabaskog: “Anak ni David, maluoy ka sa akon!” 49  Nagdulog si Jesus kag nagsiling: “Tawga sia kag pakadtua sa akon.” Gani gintawag nila ang bulag, kag ginsilingan sia: “Magpakabakod ka! Tindog ka; ginapatawag ka niya.” 50  Ginhaboy niya ang iya kunop, maabtik nga nagtindog kag nagpalapit kay Jesus. 51  Dayon nagsiling si Jesus sa iya: “Ano ang luyag mo nga himuon ko sa imo?” Ang bulag nagsiling sa iya: “Rab·boʹni,* luyag ko makakita.” 52  Kag si Jesus nagsiling sa iya: “Lakat ka, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo.”+ Kag sa gilayon nakakita sia,+ kag nagsunod sa iya sa dalan.

Footnote

Sa literal, “gingutahan sing tingob.”
Ukon “sa magaabot nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “kalag.”
Buot silingon, “Manunudlo.”