Marcos 4:1-41

 • ILUSTRASYON TUHOY SA GINHARIAN (1-34)

  • Manugsab-ug (1-9)

  • Kon ngaa naggamit si Jesus sing ilustrasyon (10-12)

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugsab-ug ginpaathag (13-20)

  • Suga wala sa idalom sang sulukban (21-23)

  • Talaksan nga ginagamit (24, 25)

  • Manugsab-ug nga nagtulog (26-29)

  • Binhi sang mustasa (30-32)

  • Paggamit sing ilustrasyon (33, 34)

 • Ginpalinong ni Jesus ang unos (35-41)

4  Nagpanudlo sia liwat sa higad sang dagat, kag nagtipon malapit sa iya ang madamo gid nga tawo. Gani nagsakay sia kag nagpungko sa sakayan kag nagpalayo diutay sa higad sang dagat, apang ang tanan nga tawo nabilin sa higad sang dagat.+  Kag gintudluan niya sila sing madamo nga butang paagi sa mga ilustrasyon,+ kag nagsiling sia:+  “Pamati kamo. Isa ka manugsab-ug ang naglakat sa pagsab-ug.+  Samtang nagasab-ug sia, ang iban nga binhi nagtupa sa higad sang dalan, kag nag-abot ang mga pispis kag gintuka ini.  Ang iban nagtupa sa batuhon nga lugar kag nagtubo ini gilayon bangod indi madalom ang duta.+  Apang sang nagbutlak ang adlaw, nalayong ini kag nalaya bangod wala ini nakapanggamot sing maayo.  Ang iban pa nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom, kag sang nagdabong ang tunukon nga mga tanom, nalumos ini, kag wala magpamunga.+  Apang ang iban nagtupa sa maayo nga duta. Nagtubo ini, nagdaku, kag nagpamunga sing 30, 60, kag 100 ka pilo.”+  Nagsiling pa sia: “Ang makabati magpamati sing maayo.”+ 10  Sang isa na lang sia, ang pila ka disipulo kag ang 12 ka apostoles nagpamangkot sa iya tuhoy sa mga ilustrasyon.+ 11  Nagsiling sia sa ila: “Ginhatagan kamo sing paghangop sa sagrado nga likom+ sang Ginharian sang Dios, apang ang iban nagpamati lamang sa mga ilustrasyon.+ 12  Amo kon ngaa bisan pa nagatulok sila, indi sila makakita, kag bisan pa nagapamati sila, indi sila makahangop, amo kon ngaa wala sila nagapanumbalik agod mapatawad.”+ 13  Nagsiling pa sia sa ila: “Indi kamo makahangop sini nga ilustrasyon, gani paano ninyo mahangpan ang iban pa nga ilustrasyon? 14  “Ang manugsab-ug nagasab-ug sang pulong.+ 15  Ang binhi nga nagtupa sa higad sang dalan amo ang pulong nga ginsab-ug sa mga tawo nga sang pagkabati nila sang pulong, nag-abot si Satanas+ kag gin-agaw niya ang pulong nga ginsab-ug sa ila.+ 16  Subong man, ang binhi nga nagtupa sa batuhon nga mga lugar amo ang pulong nga ginsab-ug sa mga tawo nga sang pagkabati nila sang pulong, sa gilayon ginbaton nila ini nga may kalipay.+ 17  Apang, wala ini makapanggamot sing maayo sa ila, gani wala ini magdugay. Pag-abot sang kapipit-an ukon paghingabot tungod sa pulong, nadula ang ila pagtuo. 18  Ang iban nga binhi nga nagtupa sa tunga sang tunukon nga mga tanom amo ang pulong nga ginsab-ug sa mga tawo nga nakabati sang pulong,+ 19  apang ang mga kabalaka+ sa sini nga sistema sang mga butang* kag ang limbong sang manggad+ kag ang iban pa nga handum+ nagsulod sa ila tagipusuon kag naglumos sang pulong, gani nangin indi mabungahon ini. 20  Ang binhi nga nagtupa sa maayo nga duta amo ang pulong nga ginsab-ug sa mga tawo nga nagpamati sang pulong kag nagbaton sini kag nagpamunga sing 30, 60, kag 100 ka pilo.”+ 21  Nagsiling pa sia sa ila: “Indi bala ang suga wala ginabutang sa idalom sang alat* ukon sa idalom sang hiligdaan? Indi bala ginabutang ini sa tulungtungan?+ 22  Kay wala sing bisan ano nga tinago nga indi mabuyagyag; wala sing bisan ano nga nalipdan sing maayo nga indi madayag.+ 23  Ang makabati magpamati sing maayo.”+ 24  Nagsiling pa sia: “Talupangda ang inyo ginapamatian.+ Kay sa talaksan nga ginataksan ninyo takson kamo, huo, kapin pa ang idugang sa inyo. 25  Kay ang may paghangop makabaton sing dugang nga paghangop,+ apang ang wala sing paghangop, bisan ang iya diutay nga paghangop kuhaon.”+ 26  Nagsiling pa sia: “Ang Ginharian sang Dios kaangay sang isa ka tawo nga nagasab-ug sang binhi sa duta. 27  Nagatulog sia sa gab-i kag nagabangon sa aga, kag ang binhi nagatubo kag nagataas, nga wala niya mahibalui kon paano. 28  Ang duta nagapatubas sing amat-amat, una ang dahon, masunod ang uhay, sa katapusan ang matinggas nga uyas. 29  Apang kon ang uyas alanyon na, nagagarab sia bangod tig-alani na.” 30  Nagsiling pa gid sia: “Sa ano naton ipaanggid ang Ginharian sang Dios, ukon sa ano nga ilustrasyon naton ini ipaathag? 31  Kaangay ini sang binhi sang mustasa, nga sang ginsab-ug sa duta amo ang pinakagamay sa tanan nga binhi sa duta.+ 32  Apang sang nasab-ug na, nagatubo ini kag nangin ang pinakadaku sa mga ulutanon kag nagapananga sing dalagku, gani bisan ang mga pispis sa langit nagapasilong sa handong sini.” 33  Paagi sa madamo nga ilustrasyon+ subong sini, ginasugid niya ang pulong sa ila suno sa masarangan nila hangpon. 34  Sa pagkamatuod, kon wala sing ilustrasyon indi sia magtudlo sa ila, apang ginapaathag niya ang tanan sa iya mga disipulo nga silahanon lang.+ 35  Sang sirom na sina nga adlaw, nagsiling sia sa ila: “Matabok kita sa pihak.”+ 36  Gani sang ginpalakat na nila ang madamo nga tawo, nagsakay sila sa sakayan nga ginasakyan ni Jesus, kag may iban pa nga mga sakayan nga nag-upod sa ila.+ 37  Nag-abot ang mabaskog nga unos, kag ang mga balod nagbasya sa sakayan, amo nga madali na lang magkapan ang sakayan.+ 38  Apang yara sia sa ulin, nga nagakatulog sa ulunan. Gani ginpukaw nila sia kag nagsiling sa iya: “Manunudlo, wala ka bala nagakabalaka nga mapatay na kita?” 39  Bangod sini nagbangon sia kag ginsaway ang hangin kag nagsiling sa dagat: “Hipos! Maglinong ka!”+ Kag nagtinong ang hangin, kag naglinong ini. 40  Gani nagsiling sia sa ila: “Ngaa hinadlukan gid kamo? Wala pa bala kamo sing pagtuo?” 41  Apang hinadlukan gid sila, kag nagpinamangkutanay: “Sin-o gid bala ini? Bisan ang hangin kag dagat nagatuman sa iya.”+

Footnote

Ukon “sini nga tion.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “sulukban nga alat.”