Marcos 14:1-72

  • Paghimbon nga patyon si Jesus (1, 2)

  • Mahamot nga lana ginbubo kay Jesus (3-9)

  • Si Judas nagluib kay Jesus (10, 11)

  • Katapusan nga Paskua (12-21)

  • Panihapon sang Ginuo (22-26)

  • Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro (27-31)

  • Nangamuyo si Jesus sa Getsemane (32-42)

  • Gindakop si Jesus (43-52)

  • Bista sa Sanhedrin (53-65)

  • Ginpanghiwala ni Pedro si Jesus (66-72)

14  Duha na lang ka adlaw+ kag saulugon na ang Paskua*+ kag ang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura.+ Ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba nagpangita sang paagi kon paano nila sia madakop* sing malalangon kag mapapatay sia;+  kay nagasiling sila: “Indi naton sia pagdakpon sa tion sang kapiestahan; basi magkinagamo ang mga tawo.”  Kag sang didto sia sa Betania sa balay ni Simon nga aruon, samtang nagakaon sia,* nagpalapit sa iya ang isa ka babayi nga may dala nga suludlan nga alabastro nga may unod nga mahamot nga lana, nga puro nga nardo kag malahalon gid. Ginbuong niya agod mabuksan ang suludlan nga alabastro kag ginbubo ang lana sa iya ulo.+  Apang may iban nga naakig kag nagsiling: “Ngaa gin-uyangan lang niya ang mahamot nga lana?  Kay kuntani ginbaligya na lang naton ining mahamot nga lana sing kapin sa 300 ka denario* kag ginhatag ang kuarta sa mga imol!” Kag naakig gid sila sa babayi.  Apang si Jesus nagsiling: “Pabay-i ninyo sia. Ngaa ginagamo ninyo sia? Naghimo sia sang maayo sa akon.+  Ang mga imol kaupod ninyo pirme,+ kag bisan san-o nga luyag ninyo, makahimo kamo sang maayo sa ila, apang ako indi ninyo kaupod pirme.+  Ginhimo niya ang iya masarangan; ginbubuan na niya nga daan sing mahamot nga lana ang akon lawas para sa akon lubong.+  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, bisan diin man ibantala ining maayong balita sa bug-os nga kalibutan,+ ang ginhimo sini nga babayi isugid man bilang pagdumdom sa iya.”+ 10  Kag si Judas Iscariote, nga isa sa 12 ka apostoles, nagkadto sa puno nga mga saserdote agod itugyan* sia sa ila.+ 11  Sang nabatian nila ini, nagkasadya sila kag nagsaad sa paghatag sa iya sing kuarta nga pilak.+ Gani nagpangita sia sing kahigayunan sa pagluib sa iya. 12  Sa nahauna nga adlaw sang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura,+ kinabatasan na ang paghalad sang sapat para sa Paskua.+ Ang iya mga disipulo nagpamangkot sa iya: “Diin mo luyag nga magkadto kami kag maghanda agod makakaon ka sang panihapon sa Paskua?”+ 13  Gani ginpadala niya ang iya duha ka disipulo kag ginsilingan sila: “Kadto kamo sa siudad, kag sugataon kamo sang tawo nga nagadala sang tibod sang tubig. Sunod kamo sa iya,+ 14  kag kon diin sia magsulod, magsiling kamo sa agalon sang panimalay, ‘Ang Manunudlo nagsiling: “Diin ang kuarto para sa bisita nga pagakaunan ko sang panihapon sa Paskua upod sa akon mga disipulo?”’ 15  Kag ipakita niya sa inyo ang daku nga kuarto sa ibabaw, nga nasangkapan kag nahanda. Ihanda ninyo didto ang aton panihapon sa Paskua.” 16  Gani nagkadto ang mga disipulo sa siudad kag natabo ang suno gid sa ginsiling ni Jesus sa ila, kag naghanda sila para sa Paskua. 17  Sang sirom na, nag-abot sia upod ang 12 ka apostoles.+ 18  Kag samtang nagakaon sila, si Jesus nagsiling: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, ang isa sa inyo nga nagakaon upod sa akon, magaluib sa akon.”+ 19  Ginsubuan sila kag isaisa nga nagpamangkot sa iya: “Ako bala?” 20  Nagsiling sia sa ila: “Isa sia sa inyo nga 12 nga nagasawsaw sang iya kamot dungan sa akon sa yahong.+ 21  Matuod, ang Anak sang tawo mapatay, suno sa ginsulat tuhoy sa iya, apang makaluluoy ang tawo nga magaluib sa Anak sang tawo!+ Maayo pa kuntani sa sina nga tawo nga wala sia mabun-ag.”+ 22  Kag samtang nagakaon sila, nagkuha sia sang tinapay, kag nagpangamuyo. Dayon gintipiktipik niya ini kag ginhatag sa ila, kag nagsiling: “Kuha kamo sini; ini nagakahulugan sang akon lawas.”+ 23  Kag nagkuha sia sang isa ka kopa kag nagpasalamat sa Dios. Dayon ginhatag niya ini sa ila, kag nag-inom sila tanan sa sini.+ 24  Kag nagsiling sia sa ila: “Ini nagakahulugan sang akon ‘dugo+ sang katipan,’+ nga ibubo tungod sa madamo.+ 25  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, indi na gid ako mag-inom liwat sini nga alak tubtob sa adlaw nga magainom ako sing bag-o nga alak sa Ginharian sang Dios.” 26  Sang ulihi, sa tapos mag-amba sang mga pagdayaw,* nagkadto sila sa Bukid sang mga Olibo.+ 27  Nagsiling si Jesus sa ila: “Tanan kamo masandad, kay nasulat na: ‘Patyon ko ang manugbantay,+ kag magaalaplaag ang mga karnero.’+ 28  Apang kon mabanhaw na ako, mauna ako sa inyo sa Galilea.”+ 29  Nagsabat si Pedro sa iya: “Bisan pa ang tanan masandad, ako indi gid.”+ 30  Gani si Jesus nagsiling sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, karon gid nga gab-i, sa wala pa makapamalo ang manok sing duha ka beses, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”+ 31  Apang nag-insister gid sia: “Bisan mapatay pa ako kaupod mo, indi ko gid ikaw pag-ipanghiwala.” Amo man sini ang ginsiling sang tanan.+ 32  Kag nakalab-ot sila sa duog nga ginatawag Getsemane, kag nagsiling sia sa iya mga disipulo: “Pungko kamo diri samtang nagapangamuyo ako.”+ 33  Gin-upod niya sanday Pedro, Santiago, kag Juan.+ Nagakasubo gid sia kag nalisang. 34  Nagsiling sia sa ila: “Nagakasubo ako* sing tuman,+ nga daw mapatay ako. Pabilin kamo diri kag padayon nga magbantay.”+ 35  Nagkadto sia sa uluunhan, naghapa sa duta kag nagpangamuyo nga kon mahimo, paligaron sa iya ang oras. 36  Kag nagsiling sia: “Abba,* Amay,+ ang tanan nga butang posible sa imo; kuhaa sa akon ini nga kopa. Apang, indi suno sa luyag ko, kundi suno sa luyag mo.”+ 37  Nagbalik sia kag naabtan niya sila nga nagakatulog, gani nagsiling sia kay Pedro: “Simon, ngaa nagakatulog ka? Indi ka bala makabantay upod sa akon sing isa lang ka oras?+ 38  Magpadayon kamo sa pagbantay kag sa pagpangamuyo, agod indi kamo masulay.+ Sa pagkamatuod, ang espiritu handa, apang ang unod maluya.”+ 39  Kag naglakat sia liwat kag nagpangamuyo sing amo gihapon nga butang.+ 40  Kag nagbalik sia liwat kag naabtan naman niya sila nga nagakatulog, kay natuyo gid sila, gani indi sila makahibalo kon ano ang isabat sa iya. 41  Kag nagbalik sia sa ikatlo nga tion kag nagsiling sa ila: “Sa tion nga subong sini, nagakatulog kamo kag nagapahuway! Tuman na! Nag-abot na ang oras!+ Ang Anak sang tawo itugyan* sa mga makasasala. 42  Tindog kamo, malakat kita. Nagapalapit na ang magaluib sa akon.”+ 43  Sa gilayon, samtang nagahambal pa sia, nag-abot si Judas, nga isa sa 12 ka apostoles, kag upod niya ang madamo nga tawo nga may mga espada kag mga inuglampos. Ginpadala sila sang puno nga mga saserdote, mga escriba, kag mga gulang.+ 44  Karon, ang nagluib sa iya naghatag sa ila sang tanda nga ila ginkasugtan. Nagsiling sia: “Ang akon halukan, amo ina sia; dakpa ninyo sia, kag dalha. Guardiahi ninyo sia sing maayo.” 45  Nagpalapit sia sa iya kag nagsiling, “Rabbi!” kag ginhalukan sia. 46  Gani gindakop nila sia. 47  Apang, ang isa sa mga nagatindog sa malapit naggabot sang iya espada kag ginlabo ang ulipon sang mataas nga saserdote kag nautas ang iya dulunggan.+ 48  Gani si Jesus nagsiling sa ila: “Nagkari bala kamo nga may mga espada kag mga inuglampos sa pagdakop sa akon subong isa ka kawatan?+ 49  Adlaw-adlaw kaupod ninyo ako samtang nagapanudlo ako sa templo,+ apang wala ninyo ako gindakop. Apang, mahanabo ini agod matuman ang Kasulatan.”+ 50  Kag sila tanan nagbiya sa iya kag nagpalagyo.+ 51  Apang may nagsunod sa iya nga isa ka pamatan-on nga lalaki, nga nagasuksok lang sing kunop nga human sa maayo nga klase sang linen. Dakpon man kuntani nila sia, 52  apang ang iya kunop lang ang ila nahawiran, gani nagpalagyo sia nga naubahan. 53  Gindala nila si Jesus sa mataas nga saserdote,+ kag nagtipon ang tanan nga puno nga mga saserdote kag mga gulang kag mga escriba.+ 54  Apang si Pedro nagsunod sa iya tubtob lang sa luwang sang mataas nga saserdote; kag nagpungko sia upod sa mga alagad sa balay kag nagpainit-init sa kalayo.+ 55  Sini man nga tion, ang puno nga mga saserdote kag ang bug-os nga Sanhedrin* nagpangita sing butig nga panumbungon batok kay Jesus agod mapapatay sia, apang wala sila sing makita.+ 56  Madamo ang nagsaksi sing binutig batok sa iya,+ apang ang ila panumbungon wala magsinanto. 57  Kag may iban pa nga nagtindog kag nagsaksi sing binutig batok sa iya, nga nagasiling: 58  “Nabatian namon sia nga nagasiling, ‘Gub-on ko ini nga templo nga ginhimo sang tawo, kag sa tatlo ka adlaw patindugon ko ang isa naman nga wala ginhimo sang tawo.’”+ 59  Apang bisan sa sini, wala gihapon magsinanto ang ila panumbungon. 60  Dayon ang mataas nga saserdote nagtindog kag nagpamangkot kay Jesus: “Wala ka bala sing isabat? Ano ang masiling mo sa panumbungon nila batok sa imo?”+ 61  Apang naghipos lang sia kag wala gid magsabat.+ Sa liwat ang mataas nga saserdote nagpamangkot sa iya: “Ikaw bala ang Cristo, ang Anak sang Balaan nga Dios?” 62  Nagsabat si Jesus: “Huo, ako; kag makita ninyo ang Anak sang tawo+ nga nagapungko sa tuo+ sang Isa nga Gamhanan kag nagakari sa mga panganod sang langit.”+ 63  Kag gingisi sang mataas nga saserdote ang iya bayo kag nagsiling: “Kinahanglan pa bala naton ang mga saksi?+ 64  Nabatian na ninyo ang pagpasipala. Ano ang pamat-od ninyo?” Tanan sila nagpamatbat nga takus sia sa kamatayon.+ 65  Kag ang iban nagdupla sa iya+ kag nagtabon sang iya nawong kag ginsumbag sia. Nagsiling sila: “Kon ikaw isa ka manalagna, isugid sa amon kon sin-o ang nagsakit sa imo.” Kag ang mga alagad sa hukmanan nagtampa sa iya kag nagdala sa iya.+ 66  Sang didto si Pedro sa idalom sa luwang, nagpalapit ang isa sa mga alagad nga babayi sang mataas nga saserdote.+ 67  Sang nakita niya si Pedro nga nagapainit-init, ginhimutaran niya sia kag nagsiling: “Kaupod ka man ni Jesus nga Nazaretnon.” 68  Apang ginpanghiwala niya ini, nga nagasiling: “Wala ako makakilala sa iya kag wala ako makahangop sang imo ginasiling,” kag naggua sia pakadto sa gawang. 69  Didto nakita sia sang alagad nga babayi, kag nagsiling sia liwat sa mga nagatindog didto: “Isa sia sa ila.” 70  Ginpanghiwala niya ini liwat. Dugaydugay ang mga nagatindog didto nagsiling liwat kay Pedro: “Pat-od gid nga isa ka man sa ila, kay taga-Galilea ka man.” 71  Apang nagpanumpa gid sia: “Indi ko kilala ining tawo nga inyo ginasiling.” 72  Gilayon nga nagpamalo ang manok sa ikaduha nga beses,+ kag nadumduman ni Pedro ang ginsiling ni Jesus sa iya: “Sa wala pa makapamalo ang manok sing duha ka beses, ipanghiwala mo ako sing tatlo ka beses.”+ Kag nahanusbo sia kag naghilibion.

Footnote

Ukon “maaresto.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “nagasaliay sia sa lamesa.”
Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “luiban.”
Ukon “mga kanta; mga salmo.”
Ukon “ang akon kalag.”
Hebreo ukon Aramaiko nga tinaga nga nagakahulugan “O Amay!”
Ukon “luiban.”
Tan-awa ang Glossary.