Marcos 12:1-44

  • Ilustrasyon tuhoy sa manugpatay nga mga agsador (1-12)

  • Dios kag Cesar (13-17)

  • Pamangkot sa pagkabanhaw (18-27)

  • Duha ka pinakaimportante nga sugo (28-34)

  • Ang Cristo bala anak ni David? (35-37a)

  • Paandam batok sa mga escriba (37b-40)

  • Duha ka sensilyo sang balo (41-44)

12  Kag naghambal sia sa ila paagi sa mga ilustrasyon: “May isa ka tawo nga nagtanom sang mga ubas sa iya ulubasan.+ Ginkudalan niya ini kag nagkutkot sia sing buho para linasan sang ubas. Dayon nagpatindog sia sing torre,+ kag ginpaagsa ang ulubasan sa mga mangunguma. Kag naglakat sia sa iban nga pungsod.+  Sang tion na sa pagpamupo, ginpakadto niya ang isa ka ulipon sa mga agsador agod kuhaon ang iya parte sa patubas sang ulubasan.  Apang, gindakop nila sia kag ginbunal kag ginpalakat nga wala sing dala.  Ginpakadto niya liwat sa ila ang isa pa ka ulipon, apang ginlampusan nila sia sa ulo kag ginpakahuy-an.+  Kag ginpakadto niya ang isa pa gid, apang ginpatay nila sia. Madamo pa ang ginpakadto niya, apang ang iban ginbunal nila kag ang iban pa ginpatay nila.  Sang ulihi, ginpakadto niya ang iya anak nga hinigugma.+ Sia ang katapusan nga ginpakadto niya sa ila. Naghunahuna sia, ‘Tahuron nila ang akon anak.’  Apang ang mga agsador nagsiling, ‘Amo ini ang manunubli.+ Kari kamo, patyon naton sia, agod mangin aton ang palanublion.’  Gani gindakop nila sia kag ginpatay kag ginguyod pagua sa ulubasan.+  Ano ang himuon sang tag-iya sang ulubasan? Magakari sia kag pamatyon ang mga agsador kag ipaagsa ang ulubasan sa iban.+ 10  Wala gid bala ninyo mabasahi ini nga kasulatan: ‘Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato.*+ 11  Ginhimo ini ni Jehova,* kag makatilingala ini sa aton mga mata’?”+ 12  Bangod nakahibalo sila nga sila ang ginatumod sa ilustrasyon, luyag nila nga dakpon* sia, apang nahadlok sila sa mga tawo. Gani ginbayaan nila sia kag naglakat.+ 13  Dayon ginpakadto nila sa iya ang pila ka Fariseo kag ang pila ka katapo sang partido sang mga Herodes agod madakop nila sia paagi sa iya ginahambal.+ 14  Pag-abot nila, nagsiling sila sa iya: “Manunudlo, nahibaluan namon nga tampad ka kag wala ka sing ginapasulabi nga tawo, kay wala ka nagatan-aw kon sin-o sila, kundi nagatudlo ka sang dalanon sang Dios suno sa kamatuoran. Ginatugot bala sang kasuguan ang pagbayad sing buhis sa Cesar* ukon ginadumili ini? 15  Mabayad bala kami, ukon indi?” Bangod nahibaluan niya ang ila pagkasalimpapaw, nagsiling sia sa ila: “Ngaa ginatilawan ninyo ako? Dal-a ninyo diri ang denario* kay may tan-awon ako.” 16  Gindala nila sa iya ang isa ka denario, kag ginpamangkot niya sila: “Kay sin-o bala ini dagway kag ngalan?” Nagsabat sila: “Iya sang Cesar.” 17  Dayon nagsiling si Jesus: “Ihatag ninyo sa Cesar ang mga butang nga iya sang Cesar,+ apang sa Dios ang mga butang nga iya sang Dios.”+ Natingala sila sa iya ginsiling. 18  Nagpalapit sa iya ang mga Saduceo nga wala nagapati sa pagkabanhaw,+ kag ginpamangkot sia:+ 19  “Manunudlo, si Moises nagsulat sa aton nga kon ang utod sang isa ka tawo mapatay nga wala sing anak, dapat pangasaw-on sang iya utod ang iya balo agod makapanganak sila para sa iya utod nga napatay.+ 20  May pito ka mag-utod nga lalaki. Nangasawa ang kamagulangan, apang napatay sia nga wala sing anak. 21  Ginpangasawa sang ikaduha ang balo, apang napatay man sia nga wala sing anak, kag amo man ang natabo sa ikatlo. 22  Kag ang pito napatay nga wala sing anak. Sang ulihi, napatay man ang babayi. 23  Sa pagkabanhaw, sin-o sa ila ang mangin bana niya? Kay sila nga pito napamana niya.” 24  Nagsabat si Jesus: “Sala gid kamo, bangod wala kamo makahangop sang Kasulatan ukon sang gahom sang Dios.+ 25  Kay kon mabanhaw sila, ang mga tawo indi na magpangasawa ukon magpamana, kundi mangin kaangay sila sang mga anghel sa langit.+ 26  Apang nahanungod sa mga patay nga pagabanhawon, wala bala ninyo mabasahi sa ginsulat ni Moises tuhoy sa tunukon nga kahoykahoy, nga nagsiling ang Dios sa iya: ‘Ako ang Dios ni Abraham kag Dios ni Isaac kag Dios ni Jacob’?+ 27  Dios sia sang mga buhi, kag indi sang mga patay. Sala gid kamo.”+ 28  Isa sa mga escriba nga nagkadto man didto ang nakabati sa ila nga nagabinaisay. Tungod nahibaluan niya nga maayo ang sabat ni Jesus sa ila, nagpamangkot sia: “Ano nga sugo ang pinakaimportante sa tanan?”+ 29  Nagsabat si Jesus: “Ang pinakaimportante amo, ‘Magpamati ka, O Israel, si Jehova* nga aton Dios isa gid lang nga Jehova,* 30  kag higugmaa si Jehova* nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag* kag sa bug-os mo nga hunahuna kag sa bug-os mo nga kusog.’+ 31  Ang ikaduha amo ini, ‘Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.’+ Wala na sing sugo nga mas importante pa sa sini.” 32  Ang escriba nagsiling sa iya: “Manunudlo, suno gid sa kamatuoran ang ginsiling mo, ‘Sia Isa gid lang, kag wala na sing iban pa luwas sa iya’;+ 33  kag ang paghigugma sa Dios sa bug-os nga tagipusuon, sa bug-os nga paghangop, kag sa bug-os nga kusog kag ang paghigugma sa isigkatawo subong sang kaugalingon mas importante sangsa tanan nga dulot nga sinunog kag mga halad.”+ 34  Pagkabati ni Jesus nga maayo ang iya sabat, nagsiling sia sa iya: “Indi ka malayo sa Ginharian sang Dios.” Kag wala na sing nangisog nga magpamangkot sa iya.+ 35  Apang, sang nagapanudlo si Jesus sa templo, nagsiling sia: “Ngaa nagasiling ang mga escriba nga ang Cristo anak ni David?+ 36  Paagi sa balaan nga espiritu,+ si David nagsiling, ‘Si Jehova* nagsiling sa akon Ginuo: “Pungko ka sa akon tuo tubtob mahimo ko ang imo mga kaaway nga palatungan sang imo mga tiil.”’+ 37  Gintawag sia ni David nga Ginuo, gani paano nga sia anak niya?”+ Ang madamo nga tawo nalipay gid sa pagpamati sa iya. 38  Sa iya pagpanudlo, nagsiling sia: “Mag-andam kamo sa mga escriba nga luyag magdayandayan nga may malaba nga mga bayo kag luyag nila nga tamyawon sila sang mga tawo sa mga tiendahan+ 39  kag luyag nila magpungko sa nahauna* nga mga pulungkuan sa mga sinagoga kag sa mga pulungkuan nga para sa dungganon nga mga bisita sa mga sinalusalo.+ 40  Ginapanguha nila ang pagkabutang sang mga balo nga babayi* kag nagapangamuyo sila sing malawig agod magpakitakita. Magabaton sila sing mas mabug-at nga silot.” 41  Kag nagpungko sia diin makita niya ang mga tawo nga nagahulog sing amot sa mga bahandian.+ Madamo nga manggaranon ang nakita niya nga nagahulog sing madamo nga kuarta.+ 42  Kag nag-abot ang isa ka imol nga balo nga babayi kag naghulog sing duha lang ka sensilyo.*+ 43  Gani gintawag niya ang iya mga disipulo kag ginsilingan sila: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ining imol nga balo nga babayi naghulog sing kapin pa sangsa tanan nga naghulog sang kuarta sa mga bahandian.+ 44  Kay sila tanan naghulog kon ano lang ang sobra sa ila manggad, apang ang balo, bisan pa imol, naghulog sang tanan niya nga palangabuhian.”+

Footnote

Sa literal, “ang ulo sang pamusod.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “arestuhon.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise B14.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “pinakamaayo.”
Sa literal, “Ginakaon nila ang mga balay sang mga balo nga babayi.”
Sa literal, “duha ka lepton, nga isa ka quadrans.” Tan-awa ang Apendise B14.