Marcos 11:1-33

  • Pagsulod ni Jesus madinalag-on (1-11)

  • Higuera ginpakamalaut (12-14)

  • Si Jesus nagtinlo sa templo (15-18)

  • Leksion sa nalaya nga higuera (19-26)

  • Awtoridad ni Jesus ginhangkat (27-33)

11  Sang malapit na sila sa Jerusalem, sang yara na sila sa Betfage kag Betania+ sa Bukid sang mga Olibo, ginpadala niya ang duha sa iya mga disipulo+  kag ginsilingan sila: “Kadto kamo sa baryo nga yara sa unhan, kag pagsulod ninyo didto, makita ninyo ang isa ka tinday nga asno nga nagaid, nga wala pa sing tawo nga nakasakay. Hubari ninyo ini kag dalha diri.  Kag kon may magpamangkot sa inyo, ‘Ngaa ginahimo ninyo ina?’ isiling ninyo, ‘Kinahanglan ini sang Ginuo, kag iuli man ini gilayon sa inyo.’”  Gani naglakat sila kag nakita nila ang tinday nga asno nga nagaid sa atubangan sang puertahan sang isa ka balay nga yara sa higad sang dalan, kag ginhubaran nila ini.+  Apang may mga tawo nga nagpamangkot sa ila: “Ngaa ginahubaran ninyo ang tinday nga asno?”  Ginsabat nila sila suno sa ginsiling ni Jesus, gani ginpabay-an na lang sila sang mga tawo.  Kag gindala nila ang tinday nga asno+ kay Jesus, kag ginhapinan nila ini sang ila mga kunop, kag nagsakay sia sa sini.+  Madamo nga tawo ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan, kag ang iban naman nagladlad sang mga sanga nga gin-utod nila sa higad sang dalan.+  Ang mga tawo nga nagauna kag nagasunod sa iya padayon nga nagasinggit: “Nagapangamuyo kami, luwasa sia!+ Pakamaayuhon ang isa nga nagakari sa ngalan ni Jehova!*+ 10  Pakamaayuhon ang nagakari nga Ginharian sang amon amay nga si David!+ Luwasa sia, nagapangamuyo kami, sa kahitaasan!” 11  Nagsulod sia sa Jerusalem kag nagkadto sa templo, kag gintan-aw ang palibot, kag bangod hapon na gid, nagkadto sia sa Betania upod ang 12 ka apostoles.+ 12  Sang masunod nga adlaw, sang naghalin sila sa Betania, gingutom sia.+ 13  Nakita niya sa unhan ang isa ka kahoy nga higuera nga may madabong nga dahon, kag ginpalapitan niya ini agod tan-awon kon may bunga ini. Apang wala sia sing nakita nga bunga kundi mga dahon lang, kay indi pa tigpalamunga sang higuera. 14  Gani nagsiling sia: “Halin karon, wala na sing makakaon sang imo bunga.”+ Nabatian ini sang iya mga disipulo. 15  Nag-abot sila sa Jerusalem. Nagsulod sia sa templo kag gintabog ang mga nagabaligya kag nagabakal sa templo, kag ginbaliskad niya ang mga lamesa sang mga manugbaylo sing kuarta kag ang pulungkuan sang mga nagabaligya sang mga salampati,+ 16  kag wala niya ginpalaktod sa templo ang bisan sin-o nga nagadala sang bisan ano nga butang. 17  Nagpanudlo sia kag nagsiling sa ila: “Wala bala masulat, ‘Ang akon balay tawgon nga balay nga palangamuyuan para sa tanan nga pungsod’?+ Apang ginahimo ninyo ini nga kueba sang mga kawatan.”+ 18  Kag nabatian ini sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba, gani nangita sila sing paagi nga patyon sia;+ apang nahadlok sila sa iya, kay ang tanan nga tawo nahayanghag sa iya pagpanudlo.+ 19  Kinaandan na nga kada magsirom, nagagua sila sa siudad. 20  Sang masunod nga aga, samtang nagalakat sila sa dalan, nakita nila nga laya na ang kahoy nga higuera pati na ang mga gamot sini.+ 21  Nadumduman ni Pedro ang natabo sang nagligad nga adlaw, gani nagsiling sia: “Rabbi, tan-awa! Ang kahoy nga higuera nga imo ginpakamalaut nalaya.”+ 22  Nagsabat si Jesus: “Magtuo kamo sa Dios. 23  Sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo nga ang bisan sin-o nga magsiling sa sini nga bukid, ‘Alsa kag saylo sa dagat,’ kag wala nagaduhaduha kundi nagatuo nga ini mahanabo, mahanabo gid ini.+ 24  Gani nagasiling ako sa inyo, magtuo kamo nga ang tanan nga inyo ginapangamuyo, nabaton na ninyo, kag mabaton gid ninyo ini.+ 25  Kag kon kamo nagatindog nga nagapangamuyo, patawara ninyo ang sala nga nahimo sang iban sa inyo, agod ang inyo Amay sa langit magapatawad man sang inyo mga sala.”+ 26 * —— 27  Nag-abot sila liwat sa Jerusalem. Samtang nagalakat sia sa templo, ang puno nga mga saserdote kag ang mga escriba kag ang mga gulang nagpalapit sa iya 28  kag ginpamangkot sia: “Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang? Ukon sin-o ang naghatag sa imo sini nga awtoridad nga himuon ini nga mga butang?”+ 29  Nagsabat si Jesus: “Mamangkot ako sa inyo. Sabta ninyo ako, kag sugiran ko man kamo kon ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. 30  Ang awtoridad bala ni Juan sa pagbawtismo+ halin sa langit ukon sa mga tawo? Sabta ninyo ako.”+ 31  Naghambalanay sila: “Kon magsiling kita, ‘Sa langit,’ masiling sia, ‘Ti, ngaa wala kamo magpati sa iya?’ 32  Apang mangahas bala kita nga magsiling, ‘Sa mga tawo’?” Nahadlok sila sa pagsiling sini, kay ginakabig sang mga tawo si Juan nga isa gid ka manalagna.+ 33  Gani, nagsabat sila kay Jesus: “Wala kami makahibalo.” Nagsiling si Jesus sa ila: “Indi ko man kamo pagsugiran kon ano ang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang.”

Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A3.