Marcos 7:1-37

  • Ginbuyagyag mga tradisyon (1-13)

  • Ang nagapahigko halin sa tagipusuon (14-23)

  • Pagtuo sang babayi nga taga-Sirofenicia (24-30)

  • Gin-ayo ang bungol (31-37)

7  Ang mga Fariseo kag ang pila ka escriba nga naghalin sa Jerusalem nagtipon sa palibot niya.+  Kag nakita nila ang iya pila ka disipulo nga nagakaon nga indi matinlo ang mga kamot, kon sayuron, wala mahinawan.*  (Kay ang tanan nga Judiyo, lakip ang mga Fariseo, indi magkaon kon indi anay makapanghinaw sang ila mga kamot tubtob sa siko. Estrikto nila nga ginasunod ang tradisyon sang mga tawo sang una.  Kag kon halin sila sa balaligyaan, indi sila magkaon kon indi anay nila matinluan ang ila kaugalingon. May madamo pa nga tradisyon nga estrikto nila nga ginasunod, subong sang pagtum-oy sa tubig sang mga kopa, mga pitsel, kag mga suludlan nga saway.)+  Gani ginpamangkot sia sang mga Fariseo kag mga escriba: “Ngaa ginalapas sang imo mga disipulo ang tradisyon sang mga tawo sang una, kay nagakaon sila nga indi matinlo ang ila mga kamot?”+  Nagsiling sia sa ila: “Mga salimpapaw, husto gid ang gintagna ni Isaias tuhoy sa inyo, subong sang nasulat, ‘Ini nga katawhan nagapadungog sa akon paagi lamang sa ila bibig, apang ang ila tagipusuon malayo sa akon.+  Wala sing pulos ang ila padayon nga pagsimba sa akon, kay ang ila mga panudlo mga sugo lamang sang mga tawo.’+  Wala ninyo ginasunod ang mga sugo sang Dios, apang estrikto nga ginasunod ninyo ang mga tradisyon sang mga tawo.”+  Nagsiling pa sia sa ila: “Maayo kamo magpadihot sa pagsikway sa mga sugo sang Dios agod masunod ang inyo mga tradisyon.+ 10  Halimbawa, si Moises nagsiling, ‘Padunggi ang imo amay kag ang imo iloy,’+ kag, ‘Ang nagatamay sa iya amay ukon iloy patyon.’+ 11  Apang nagasiling kamo, ‘Kon ang isa ka tawo magsiling sa iya amay ukon sa iya iloy: “Ang mapanginpuslan ninyo halin sa akon isa ka corban, (kon sayuron, isa ka dulot nga ginhalad sa Dios).”’ 12  Wala na ninyo sia ginaobligar nga magbulig sa iya amay ukon sa iya iloy,+ 13  gani ginahimo ninyo nga wala sing pulos ang pulong sang Dios bangod sang inyo tradisyon nga ginpanubli ninyo kag ginpasubli man sa iban.+ Kag madamo pa ang inyo ginahimo nga kaangay sini.”+ 14  Gani, gintawag niya liwat ang mga tawo kag ginsilingan sila: “Pamati kamo sa akon kag hangpa ninyo ini.+ 15  Indi ang nagasulod sa baba sang tawo ang nagapahigko sa iya, kundi ang nagagua sa iya baba.”+ 16 * —— 17  Sang ginbayaan ni Jesus ang mga tawo, nagsulod sia sa isa ka balay kag ang iya mga disipulo nagpamangkot sa iya tuhoy sa ilustrasyon.+ 18  Gani nagsiling sia sa ila: “Wala man bala kamo makahangop kaangay sa ila? Wala bala kamo makahibalo nga wala sing nagasulod sa baba sang tawo ang nagapahigko sa iya? 19  Kay wala ini nagasulod sa iya tagipusuon, kundi sa iya tinai, kag nagagua ini sa imburnal.” Paagi sa pagsiling sini ginapahayag niya nga ang tanan nga pagkaon matinlo. 20  Nagsiling pa sia: “Ang nagagua sa baba sang tawo amo ang nagapahigko sa iya.+ 21  Kay nagahalin sa tagipusuon sang mga tawo+ ang makahalalit nga mga pangatarungan: seksuwal nga imoralidad,* pagpangawat, pagpatay, 22  pagpanghilahi, paghamkon, malaut nga mga buhat, pagpangdaya, matampalason nga paggawi,* mahisaon nga mata, pagpasipala, pagkamatinaastaason, kag pagkadimakatarunganon. 23  Ining malaut nga mga butang nagagua sa tagipusuon sang tawo kag nagapahigko sa iya.” 24  Naghalin sia didto kag nagkadto sa rehiyon sang Tiro kag Sidon.+ Nagsulod sia sa isa ka balay kag indi niya luyag nga may makahibalo sini, apang indi malikawan nga matalupangdan sia sang mga tawo. 25  Nabalitaan sa gilayon sang isa ka babayi ang tuhoy kay Jesus. May anak sia nga babayi nga ginsudlan sang demonyo. Gani, nagkadto sia sa iya kag naghapa sa iya tiilan.+ 26  Ang babayi isa ka Griego, nga taga-Sirofenicia; kag padayon sia nga nagpangabay sa iya nga tabugon ang demonyo sa iya anak. 27  Apang nagsiling si Jesus sa iya: “Busga anay ang mga anak, kay indi husto nga kuhaon ang tinapay sang mga anak kag ihaboy sa mga totoy.”+ 28  Apang, nagsabat ang babayi: “Huo, ginuo, apang bisan ang mga totoy sa idalom sang lamesa nagakaon sang mga usik sang mga anak.” 29  Gani nagsiling si Jesus: “Bangod ginhambal mo ini, mahimo ka na makapauli. Ang demonyo naggua na sa imo anak.”+ 30  Gani, nagpauli sia kag nakita niya ang bata nga nagahigda sa hiligdaan, kag ang demonyo nakagua na.+ 31  Pagbalik ni Jesus halin sa rehiyon sang Tiro, nag-agi sia sa Sidon kag sa rehiyon sang Decapolis* pakadto sa Dagat sang Galilea.+ 32  Kag gindala nila kay Jesus ang isa ka tawo nga bungol kag may diperensia sa paghambal,+ kag nagpakiluoy sila sa iya nga itungtong niya ang iya kamot sa iya. 33  Gindala niya sia sa unhan nga malayo sa mga tawo. Dayon ginbutang niya ang iya mga tudlo sa mga dulunggan sang tawo, kag nagdupla sia kag gintandog niya ang dila+ sang tawo. 34  Nagtangla sia sa langit, nagginhawa sing madalom kag nagsiling sa iya: “Ephʹpha·tha,” kon sayuron, “Magbukas ka.” 35  Kag nabuksan ang iya dulunggan,+ kag nag-ayo ang diperensia sa iya dila, kag naghambal na sia sing normal. 36  Ginsilingan niya sila nga indi gid ini pag-isugid kay bisan sin-o.+ Apang sa sagad niya dumili sa ila, labi pa gid gani nga ginpanugid nila ini.+ 37  Nahayanghag gid sila+ kag nagsiling: “Makatilingala gid ang tanan niya nga ginhimo. Bisan ang bungol napabati niya kag ang apa napahambal niya.”+

Footnote

Indi matinlo suno sa seremonya.
Tan-awa ang Apendise A3.
Plural sang Griego nga por·neiʹa. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “makahuluya nga paggawi.” Sa Griego, a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.