Marcos 15:1-47

  • Si Jesus sa atubangan ni Pilato (1-15)

  • Ginyaguta sa kadam-an (16-20)

  • Ginlansang sa usok sa Golgotha (21-32)

  • Kamatayon ni Jesus (33-41)

  • Paglubong kay Jesus (42-47)

15  Sa gilayon sang pamanagbanag, naghambalanay ang puno nga mga saserdote kag ang mga gulang kag mga escriba, nga amo ang bug-os nga Sanhedrin.* Gingapos nila si Jesus kag gindala sia kag gintugyan kay Pilato.+  Ginpamangkot sia ni Pilato: “Ikaw bala ang Hari sang mga Judiyo?”+ Nagsabat sia: “Ikaw mismo ang nagsiling sina.”+  Apang madamo ang panumbungon sang puno nga mga saserdote batok sa iya.  Ginpamangkot sia liwat ni Pilato: “Wala ka bala sing isabat?+ Tan-awa kon daw ano kadamo ang ila panumbungon batok sa imo.”+  Apang wala na magsabat si Jesus, amo nga natingala si Pilato.+  Kada kapiestahan sang Paskua, kinabatasan niya ang paghilway sa isa ka bilanggo nga ginapangayo sang mga tawo.+  Sadto nga tion, may tawo nga nagahingalan kay Barabas. Sia kag ang mga kaupod niya nabilanggo kay nagrebelde sila sa panguluhan kag nakapatay.  Gani nagpalapit ang mga tawo kay Pilato kag nagpangayo nga hilwayon niya ang isa ka bilanggo suno sa kinabatasan niya.  Nagpamangkot sia sa ila: “Luyag bala ninyo nga buy-an ko ang Hari sang mga Judiyo?”+ 10  Nakahibalo gid si Pilato nga gintugyan sia sang puno nga mga saserdote bangod nahisa sila.+ 11  Apang ginsugyot sang puno nga mga saserdote ang mga tawo nga si Barabas na lang ang ila pangayuon nga buy-an.+ 12  Nagpamangkot liwat si Pilato: “Kon amo, ano ang himuon ko sa iya nga ginatawag ninyo nga Hari sang mga Judiyo?”+ 13  Sa liwat nagsinggit sila: “Ibutang sia sa usok!”*+ 14  Apang nagpamangkot pa gid si Pilato: “Ngaa? Ano bala nga sala ang iya nahimo?” Apang nagbaskog pa gid ang ila singgit: “Ibutang sia sa usok!”*+ 15  Gani tungod luyag ni Pilato nga pahamut-an ang mga tawo, ginbuy-an niya si Barabas; kag pagkatapos nga mapalatigo si Jesus,+ gintugyan niya sia sa mga soldado agod patyon sa usok.+ 16  Dayon, gindala sia sang mga soldado sa luwang sang puluy-an sang gobernador, kag gintipon nila ang bug-os nga hubon sang mga soldado.+ 17  Kag ginpasuksukan nila sia sang bayo nga purpura* kag naghimo sila sang korona nga tunukon kag ginsuksok ini sa iya ulo; 18  Kag nagsinggit sila: “Mabuhi ang Hari sang mga Judiyo!”+ 19  Ginhanot man nila sia sang tabun-ak sa ulo kag ginduplaan sia, kag nagluhodluhod sila kag nagduko* sa iya. 20  Sang mayaguta nila sia, gin-uba nila ang bayo nga purpura kag ginpasuksukan sia sang iya bayo. Kag gindala nila sia sa gua agod ilansang sa usok.+ 21  Ginpilit man nila si Simon nga naglabay lang halin sa iya uma, sa pagpas-an sang usok sang pag-antos*+ ni Jesus. Taga-Cirene sia, kag amay nanday Alejandro kag Rufo. 22  Gani gindala nila sia sa Golʹgo·tha, nga kon badbaron, “Lugar sang Bagol.”+ 23  Didto ginhatagan nila sia sang alak nga ginsimbugan sang makahulubog nga mira,+ apang wala niya ini gin-inom. 24  Kag ginlansang nila sia sa usok kag ginpartida ang iya mga bayo paagi sa pagabutgabot* agod makapamat-od sila kon ano ang makuha sang kada isa.+ 25  Ikatlo nga oras* sang ginlansang nila sia sa usok. 26  Kag ginsulat nila ang panumbungon batok sa iya: “Ang Hari sang mga Judiyo.”+ 27  Dayon, ginbutang nila sa usok ang duha ka kawatan sa tupad niya, ang isa sa iya tuo kag ang isa sa iya wala.+ 28 * —— 29  Kag ang mga nagaalagi naglungolungo sang ila ulo+ kag nagpasipala sa iya. Nagsiling sila: “Ikaw nga nagasiling nga gub-on mo ang templo kag patindugon ini liwat sa sulod sang tatlo ka adlaw,+ 30  luwasa ang imo kaugalingon paagi sa pagpanaug sa usok sang pag-antos.”* 31  Amo man sina ang yaguta sang puno nga mga saserdote kag sang mga escriba. Nagsiling sila: “Ginluwas niya ang iban; apang indi niya maluwas ang iya kaugalingon!+ 32  Magpanaug karon sa usok sang pag-antos* ang Cristo nga Hari sang Israel agod makita naton kag mapati kita.”+ Bisan ang mga yara sa mga usok sa tupad niya nagyaguta man sa iya.+ 33  Sang mga ikan-om nga oras,* nagdulom ang bug-os nga duta tubtob sang ikasiam nga oras.*+ 34  Kag sang ikasiam nga oras, nagsinggit si Jesus sing mabaskog: “Eʹli, Eʹli, laʹma sa·bach·thaʹni?” nga kon badbaron: “Dios ko, Dios ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?”+ 35  Pagkabati sini, ang iban nga nagatindog didto nagsiling: “Pamatii ninyo! Ginatawag niya si Elias.” 36  Dayon ang isa nagdalagan kag gintusmog ang espongha sa maaslom nga alak. Gintakod niya ini sa punta sang tabun-ak, kag ginpainom ini sa iya,+ nga nagasiling: “Pabay-i ninyo sia! Tan-awon naton kon makari si Elias sa pagpapanaug sa iya.” 37  Apang si Jesus nagsinggit sing mabaskog kag nabugtuan sang ginhawa.+ 38  Kag ang kurtina sang santuaryo+ napihak halin sa ibabaw paidalom.+ 39  Kag sang nakita sang opisyal sang mga soldado nga nagatindog didto ang natabo sang nabugtuan sia sang ginhawa, nagsiling sia: “Matuod gid nga ini nga tawo amo ang Anak sang Dios.”+ 40  May mga babayi man sa unhan nga nagatan-aw. Kaupod nila si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Santiago nga mas bataon* kag ni Joses, kag si Salome,+ 41  nga nag-upod kag nag-alagad sa iya+ sang didto pa sia sa Galilea, kag ang madamo pa nga babayi nga nagtaklad kaupod niya sa Jerusalem. 42  Sang kahapunanon na, kag bangod adlaw sadto sang Paghanda,* nga amo ang bisperas sang Adlaw nga Inugpahuway, 43  nag-abot si Jose nga taga-Arimatea. Isa sia ka talahuron nga katapo sang Konseho,* kag nagahulat man sa Ginharian sang Dios. Nangisog sia sa pagkadto kay Pilato kag nagpangayo sing pahanugot nga sia na ang malubong kay Jesus.+ 44  Apang luyag mahibaluan ni Pilato kon bala patay na si Jesus, amo nga ginpatawag niya kag ginpamangkot ang opisyal sang mga soldado. 45  Sang nahibaluan niya nga patay na sia, ginhatag niya ang bangkay kay Jose. 46  Gani nagbakal si Jose sing maayo nga klase sang linen kag ginkuha niya sia. Ginsamburan niya sia sing maayo nga klase sang linen kag ginhamyang sa lulubngan*+ nga ginguhab sa igang; dayon ginpaligid niya ang bato pakadto sa puertahan sang lulubngan.+ 47  Apang si Maria Magdalena kag si Maria nga iloy ni Joses nagpadayon sa pagtan-aw sa ginlubngan sa iya.+

Footnote

Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Patya sia sa usok!”
Ukon “Patya sia sa usok!”
Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ukon “nagyaub.”
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Mga alas nuebe sang aga.
Tan-awa ang Apendise A3.
Tan-awa ang Glossary.
Tan-awa ang Glossary.
Mga alas 12 sang udto.
Mga alas tres sang hapon.
Ukon “mas manubo.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “Sanhedrin.”
Ukon “handumanan nga lulubngan.”