Jajes 11:1-40

  • Oli ronemaot Jeftaha, biaen oli mekem hem i kam lida (1-11)

  • Jeftaha i toktok wetem ol man Amon (12-28)

  • Promes blong Jeftaha mo gel blong hem (29-40)

    • Laef blong gel blong hem we i no mared (38-40)

11  Jeftaha i wan man Gilead, mo hem i wan strong man blong faet. Hem i boe blong wan prostitut, mo papa blong hem Gilead.  Be waef blong Gilead i bonem sam narafala boe tu. Mo taem ol boe ya we waef blong hem i bonem oli kam bigwan, oli ronemaot Jeftaha, mo oli talem long hem se: “Bambae yu no kasem eni samting we i blong papa blong yumi, from we yu yu pikinini blong wan narafala woman.”  Ale Jeftaha i aot long ol brata blong hem, i go stap long ples ya Tob. Nao sam man we oli stap westem taem nomo, oli kam joen wetem Jeftaha, mo oli stap folem hem.  Smoltaem biaen, ol man Amon oli kam faet agensem ol man Isrel.  Mo taem ol man Amon oli faet agensem ol man Isrel, kwiktaem nomo ol elda blong Gilead oli go long Tob blong tekem Jeftaha i kambak.  Oli talem long Jeftaha se: “Yu kam, yu komanda blong mifala blong yumi save faet agensem ol man Amon.”  Be Jeftaha i talem long ol elda blong Gilead se: “?I no yufala ya we yufala i no laekem mi nating, nao yufala i ronemaot mi long haos blong papa blong mi? ?From wanem yufala i kam luk mi taem yufala i stap long trabol?”  Nao ol elda blong Gilead oli talem long Jeftaha se: “Hemia nao from wanem mifala i kam from yu. Sipos yu kam wetem mifala, mo yu faet agensem ol man Amon, bambae yu kam lida blong olgeta man Gilead.”  Ale Jeftaha i talem long ol elda blong Gilead se: “Sipos yufala i tekem mi mi gobak blong faet agensem ol man Amon, nao Jehova i mekem se mi winim olgeta, bambae mi mi kam lida blong yufala.” 10  Nao ol elda blong Gilead oli talem long Jeftaha se: “Jehova i stap olsem witnes blong yumi,* mo i gud hem i jajem mifala sipos mifala i no mekem samting we mifala i talem.” 11  Ale Jeftaha i go wetem ol elda blong Gilead. Mo ol man Gilead oli mekem hem i kam lida mo komanda blong olgeta. Mo long Mispa, Jeftaha i talem bakegen long fes blong Jehova, ol tok ya we oli agri long hem finis. 12  Nao Jeftaha i sanem sam man oli go long king blong Amon, oli talem long hem se: “?Mi mi mekem wanem nogud samting agensem yu,* nao yu kam blong mekem faet long graon blong mi?” 13  Nao king blong Amon i sanem olgeta i gobak long Jeftaha, blong talem long hem se: “Mi mekem olsem from we taem ol man Isrel oli aot long Ijip, oli kam tekem ol graon blong mi, stat long Anon i go kasem Jabok, mo i go kasem Jodan Reva. Naoia i gud yufala i kam gud nomo, yufala i givimbak ol graon ya.” 14  Be Jeftaha i sanem ol man ya oli gobak long king blong Amon, 15  blong talem long hem se: “Jeftaha i talem se: ‘Ol man Isrel oli no tekemaot graon blong ol man Moab, mo graon blong ol man Amon, 16  from we taem oli kamaot long Ijip, oli pas long draeples gogo oli kasem Red Si, mo oli kam long Kades. 17  Nao oli sanem ol mesenja i go long king blong Edom, blong talem long hem se: “Plis yu letem mifala i pastru long kantri blong yu.” Be king blong Edom i no lesin long olgeta. Mo oli sanem toktok i go long king blong Moab, be hem tu i no wantem. Taswe ol man Isrel oli gohed blong stap nomo long Kades. 18  Taem oli pas long draeples, oli pasraon long kantri blong Edom mo kantri blong Moab. Oli pas long is saed blong Moab, oli kam kamp long rijen blong Anon, be oli no go bitim Anon, from we hem i boda blong Moab. 19  “‘Biaen ol man Isrel oli sanem sam man oli go long Sihon, king blong Amoro we i rul long Hesbon, oli talem long hem se: “Plis yu letem mifala i pastru long kantri blong yu, blong go long graon blong mifala.” 20  Be Sihon i no wantem letem ol man Isrel oli pastru long teritori blong hem, from we hem i no trastem olgeta. Ale hem i singaot ol man blong hem oli kam wanples, nao oli go kamp long Jahaj, mo oli faet agensem ol man Isrel. 21  Be Jehova God blong Isrel i putum Sihon, mo ol man blong hem oli go long han blong ol man Isrel. Nao oli winim olgeta, mo oli tekem olgeta graon long ples ya we ol laen blong Amoro oli stap long hem. 22  Oli tekem olgeta teritori blong ol laen blong Amoro i blong olgeta, stat long Anon i go kasem Jabok, mo i stat long draeples i go kasem Jodan Reva. 23  “‘Jehova we i God blong Isrel, hem nao i ronemaot ol man Amoro long fes blong ol man blong hem, hemia ol man Isrel. ?Be naoia yu yu wantem ronemaot olgeta? 24  Yu yu holemtaet ol samting ya we god blong yu Kemos i givim long yu. Mo olgeta man we Jehova God blong mifala i ronemaot olgeta long fes blong mifala, olgeta ya nao bambae mifala i ronemaot olgeta. 25  ?Olsem wanem? ?Yu yu gud moa i winim Balak, king blong Moab we i boe blong Jiporo? Hem i neva rao wetem ol man Isrel, mo hem i neva faet agensem olgeta. 26  Ol man Isrel oli stap 300 yia finis long Hesbon wetem ol taon we oli dipen* long hem, mo long Aroere wetem ol taon we oli dipen long hem, mo long olgeta taon we oli stap long saed blong reva blong Anon, ?be from wanem long taem ya yufala i no wantem kam tekemaot ol taon ya? 27  Mi mi no mekem sin agensem yu, be yu yu mekem i no stret taem yu kam blong faet agensem mi. I gud Jehova we i Bigfala Jaj, i stap tede olsem jaj bitwin ol man Isrel mo ol man Amon.’” 28  Be king blong ol man Amon i no wantem lesin long tok ya we Jeftaha i sanem i go long hem. 29  Ale spirit blong Jehova i kam long Jeftaha, nao hem i go pastru long Gilead mo Manase blong go long Mispe long Gilead, mo i aot long Mispe long Gilead, i go blong faet agensem ol man Amon. 30  Nao Jeftaha i mekem wan strong promes long Jehova, i se: “Sipos yu putum ol man Amon long han blong mi, 31  nao mi win mo mi kambak, fas man we i kamaot long haos blong mi blong mitim mi, bambae hem i blong yu Jehova, mo bambae mi givim hem i kam long yu olsem wan ofring we i bon fulwan.” 32  Ale Jeftaha i go faet agensem ol man Amon, mo Jehova i putum olgeta long han blong hem. 33  Hem i kilim plante long olgeta oli ded, stat long taon ya Aroere go kasem Minit, hemia 20 taon evriwan. Mo hem i kilim olgeta gogo kasem Abelkeramim. Long taem ya, ol laen blong Isrel oli winim ol man Amon. 34  Nao Jeftaha i kamhom bakegen long Mispa, !mo luk! !Gel blong hem i stap kilim tamborin mo i stap danis i go blong mitim hem! Hem i gat wan pikinini ya nomo. Antap long hemia, hem i no gat wan boe o wan narafala gel. 35  Nao taem Jeftaha i luk hem, hem i terem klos blong hem mo i talem se: “!O no, gel blong mi! Yu yu brekem hat blong mi,* from we yu nao man ya we bambae mi sanemaot. Mi mi mekem wan promes long Jehova finis, mo mi no moa save brekem promes ya.” 36  Be gel ya i talem se: “Papa, sipos yu mekem promes ya finis long Jehova, yu mekem long mi olsem we yu promes, from we Jehova i givhan long yu finis blong kilim ol man Amon we oli enemi blong yu.” 37  Nao hem i talem long papa blong hem se: “Mi wantem askem wan samting long yu: Mi wantem se yu letem mi mi go stap mi wan blong tu manis. Olsem nao bambae mi wetem ol gel we oli fren blong mi, mifala i save go stap antap long ol bigfala hil, blong mifala i save harem nogud mo mifala i krae, from we mi mi no save man yet.”* 38  Ale papa blong hem i talem long hem se: “!Yu go!” Nao hem i sanem hem wetem ol fren blong hem, oli go antap long ol bigfala hil, blong oli harem nogud mo oli krae from we hem i no save man yet. 39  Mo biaen, taem tu manis i pas, hem i kambak long papa blong hem. Nao papa blong hem i mekem samting ya long hem folem strong promes blong hem. Gel ya i neva mekem seks wetem wan man. Mo ol man Isrel oli mekem i kam wan kastom* blong olgeta se: 40  Fo dei evri yia, ol yangfala woman Isrel oli stap go talem ol gudfala toktok long gel blong Jeftaha we i man Gilead.

Ol futnot

PT: “man we i harem samting we yumi talem.”
PT: “?Wanem long mi mo wanem long yu?”
NT: “oli stap raonabaot.”
PT: “Yu putum mi mi godaon olgeta.”
NT: “mifala i krae from we bambae mi neva mared.”
NT: “rul.”