Fas leta i go long Korin 11:1-34

  • “Yufala i mas folem fasin blong mi” (1)

  • Hu i hed mo kavremap hed (2-16)

  • Kakae Blong Masta (17-34)

11  Yufala i mas folem fasin blong mi olsem we mi stap folem fasin blong Kraes.+  Mi mi glad long yufala from we yufala i stap tingbaot mi oltaem, mo yufala i stap holemtaet ol kastom we mi mi tijim yufala long hem.  Be mi wantem we yufala i save se Kraes i hed blong man,+ mo man i hed blong woman,+ mo God i hed blong Kraes.+  Man we i prea o i talemaot profet tok, be i kavremap hed blong hem, hem i mekem sem long hed blong hem,  be woman we i prea o i talemaot profet tok,+ be i no kavremap hed blong hem, hem i mekem sem long hed blong hem, from we hemia i sem mak nomo olsem we hem i pulum resa long hed blong hem.  Sipos wan woman i no kavremap hed blong hem, hem i mas katemaot hea blong hem. Be sipos hem i sem blong katem o sevemaot hea blong hem, hem i mas kavremap hed blong hem.  Man i no mas kavremap hed blong hem from we hem i pija blong God+ mo i givim glori long God, be woman i givim glori long man,  from we man i no kamaot long woman, be woman nao i kamaot long man.+  Mo God i no wokem man se i blong woman, be hem i wokem woman se i blong man.+ 10  From samting ya, woman i mas kavremap hed blong hem olsem wan saen we i soemaot se hem i stap aninit long hasban blong hem, from we ol enjel oli stap lukluk.+ 11  Mo tu, long olgeta ya we oli joen long Masta, woman i no save stap sipos i no gat man, mo man i no save stap sipos i no gat woman. 12  God i wokem woman long man,+ mo man i bon long woman, be olgeta samting oli kamaot long God.+ 13  Yufala i traem skelem samting ya: ?I stret blong wan woman i prea long God we hem i no kavremap hed blong hem? 14  Yumi lanem long laef se taem hea blong man i longfala, hemia wan bigfala sem long hem, ?i tru? 15  Taem wan woman i gat longfala hea, hemia i givim glori long hem, ?i tru? God i no givim narafala samting long woman blong i kavremap hed blong hem, be i givim hea long hem. 16  Be sipos wan man i wantem rao from sam narafala kastom, yumi save we yumi no gat narafala kastom mo ol kongregesen blong God tu oli no gat. 17  Be long tok ya blong mi, mi no wantem presem yufala from we ol miting ya blong yufala i no givhan long yufala, oli stap spolem yufala nomo. 18  Fas samting, mi harem se taem yufala i joen long kongregesen, yufala i stap seraot mo mi ting se tok ya i tru, 19  from we i mas gat ol sekt* long medel blong yufala,+ blong soemaot se hu long yufala we God i glad long olgeta. 20  Taem yufala i kam wanples, yufala i no rili kam from Kakae Blong Masta,+ 21  from we taem yufala i kam, yufala i kakae kakae blong yufala fastaem, mo biaen yufala i kakae Kakae Blong Masta. Nao sam long yufala oli drong be sam narafala oli hanggri. 22  ?Olsem wanem? ?Yufala i no gat haos blong kakae mo dring long hem? ?Yufala i no gat respek long kongregesen blong God, mo yufala i wantem mekem olgeta we oli no gat samting oli sem? ?Bambae mi talem wanem long yufala? ?Bambae mi presem yufala? !Nogat! Mi mi no save presem yufala from samting ya. 23  Tok ya mi mi kasem long Masta, mo mi talemaot long yufala finis se, long naet ya we biaen oli letem Masta Jisas i go long han blong ol enemi,+ hem i tekem wan bred, 24  mo i talem tangkiu long God from, i brekem mo i talem se: “Hemia i minim bodi blong mi,+ we bambae mi givim from yufala. Yufala i mas gohed blong mekem samting ya oltaem blong tingbaot mi.”+ 25  Mo long sem fasin, taem olgeta oli kakae finis, hem i tekem kap,+ nao hem i talem se: “Kap ya i minim niufala kontrak+ we blad blong mi i mekem i stanap.+ Evri taem we yufala i dring long hem, yufala i mas mekem samting ya oltaem blong tingbaot mi.”+ 26  Taem yufala i kakae bred ya mo yufala i dring long kap ya, yufala i stap gohed blong talemaot ded blong Masta long ol man gogo kasem we hem i kam. 27  Taswe sipos wan man i kakae bred mo i dring long kap blong Masta be i no stret blong hem i mekem olsem, hem i mekem sin agens long bodi mo blad blong Masta. 28  Fastaem, i gud we man i jekem gud sipos hat blong hem i stret o nogat,+ ale biaen nomo hem i save kakae bred mo dring long kap ya, 29  from we man we i kakae mo i dring be i no kasem save se bodi i minim wanem, bambae hem i kasem jajmen. 30  From samting ya, plante long yufala oli slak, oli sik, mo sam oli stap slip long ded.*+ 31  Sipos yumi luksave se yumi wanem kaen man, bambae yumi no kasem jajmen. 32  Mo sipos yumi kasem jajmen, hemia Jehova* ya we i stap stretem yumi,+ blong yumi no save kasem panis wetem wol ya.+ 33  Taswe ol brata blong mi, taem yufala i kam wanples blong kakae kakae ya, yufala i mas wet long yufala evriwan. 34  Sipos wan long yufala i hanggri, i gud hem i kakae long haos, nao taem yufala i joen wanples, yufala i no kam blong kasem jajmen.+ Taem mi mi kamtru long yufala, bambae mi save stretem ol narafala samting.

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Hemia i no prapa ded, be i min se oli no moa fren wetem God.
Yu luk Ap. A5.