Fas leta i go long Korin 10:1-33

  • Eksampol blong ol man Isrel we oli raetem blong givim woning long yumi (1-13)

  • Woning long fasin blong wosipim ol aedol (14-22)

    • Tebol blong Jehova, tebol blong ol rabis spirit (21)

  • Yumi fri mo yumi lukaot rod blong givhan long ol narafala man (23-33)

    • “Yufala i mas mekem olgeta samting blong givim glori long God” (31)

10  Ol brata. Mi wantem yufala i save se ol olfala blong yumi bifo, olgeta evriwan oli stap aninit long klaod+ mo olgeta evriwan oli pastru long solwota,+  mo olgeta evriwan oli baptaes long klaod mo long solwota ya taem oli folem Moses,  mo olgeta evriwan oli kakae sem kakae ya we God i givim,+  mo oli dring sem wota we God i givim.+ Oli stap dring wota we i kamaot long ston we i folem olgeta. Ston ya God i givim, mo i minim Kraes.*+  Be God i no glad long bighaf blong olgeta, taswe oli ded long draeples.+  Ol samting ya oli stap olsem ol eksampol long yumi, blong yumi no stap wantem ol rabis samting olsem olgeta oli mekem.+  Mo yufala i no mas wosipim ol aedol olsem sam long olgeta oli mekem. Baebol i talem se: “Ol man ya oli go sidaon oli kakae mo oli dring. Biaen oli girap oli mekem lafet.”+  Yumi no mas mekem enikaen doti fasin blong seks* olsem sam long olgeta oli mekem, nao long wan dei nomo 23,000 long olgeta oli ded.+  Yumi no mas traem Jehova* olsem sam long olgeta oli traem hem,+ nao snek i kilim olgeta oli ded.+ 10  Yufala i no mas komplen agens long ol narafala, olsem we sam long olgeta oli bin komplen,+ nao oli ded long han blong man ya blong kilim man.+ 11  Ol samting ya we oli hapen long olgeta, oli raetem blong givim woning long yumi ya+ we yumi stap laef klosap long en blong ol sistem blong wol.* 12  Man we i ting se hem i stap stanap strong, hem i mas lukaot blong bambae hem i no foldaon.+ 13  Ol samting we oli stap traem yufala, oli sem mak nomo long ol samting we oli stap traem olgeta man.+ Be God i stap holem promes blong hem, mo hem i no save letem wan samting i traem yufala we i strong tumas blong yufala i winim.+ Mo taem samting olsem i traem yufala, hem bambae i mekem rod blong yufala i naf blong stanap strong.+ 14  Taswe ol gudfala fren blong mi, yufala i mas ronwe long fasin ya blong wosipim ol aedol.+ 15  Mi mi luk se yufala i gat hed, mo mi wantem blong yufala i traem skelem ol tok blong mi. 16  Kap ya we yumi prea blong talem tangkiu long God from, hem i minim blad blong Kraes, ?i tru?+ Mo bred ya we yumi brekem, hem i minim bodi blong Kraes, ?i tru?+ 17  I gat wan bred nomo, taswe nating se yumi plante, be yumi wan bodi nomo+ from we yumi evriwan yumi kakae wan bred ya nomo. 18  Yufala i traem tingbaot ol man Isrel: Taem oli stap kakae animol we oli kilim long olta blong mekem sakrefaes, i olsem we oli joen wetem olta ya blong kakae.+ 19  ?Be tok ya blong mi i minim wanem? ?Hem i min se animol ya we oli kilim blong mekem sakrefaes long aedol i impoten, o aedol ya nao i impoten? 20  I no olsem, mi mi min se samting we ol nesen oli givim olsem sakrefaes, oli no givim long God, be long ol dimon,+ mo mi mi no wantem we yufala i joen wetem ol dimon blong kakae.+ 21  Yufala i no save gohed blong dring long kap blong Jehova* mo tu long kap blong ol dimon. Yufala i no save gohed blong sidaon blong kakae long “tebol blong Jehova”*+ mo tu long tebol blong ol dimon. 22  ?Olsem wanem? ‘?Yumi stap mekem olsem blong Jehova* i jalus?’+ ?Yufala i ting se yumi strong moa long hem? 23  Yumi fri blong mekem evri samting, be i no evri samting we oli gud long yumi. Yumi fri blong mekem evri samting, be i no evri samting we oli mekem bilif blong yumi i kam strong.+ 24  I nogud man i stap lukaot rod we i save givhan long hem nomo. Hem i mas lukaot rod blong givhan long ol narafala man.+ 25  Yufala i save kakae eni mit we oli salem long ples blong mit, mo yufala i no mas askem kwestin from we yufala i fraet se tingting blong yufala i save jajem yufala, 26  from we “wol ya mo evri samting long hem, oli blong Jehova.”*+ 27  Sipos wan man we i no bilif i invaetem yufala mo yufala i glad blong go, yufala i kakae evri samting we hem i putum long fored blong yufala mo yufala i no mas askem kwestin from we yufala i fraet se tingting blong yufala i save jajem yufala. 28  Be sipos wan man i talem long yufala se: “Samting ya oli givim finis olsem sakrefaes,” yufala i no mas kakae. Yufala i mas tingbaot man ya we i talem tok ya, mo yufala i mas tingbaot tingting blong ol narafala we i save jajem olgeta.+ 29  Mi mi no tokbaot tingting blong yufala we i save jajem yufala, be tingting blong narafala man ya. Nating se mi mi fri blong mekem eni samting, mi mi no wantem we tingting blong narafala i jajem mi from.+ 30  Sipos mi mi kakae wan kakae we mi talem tangkiu long God from, ?from wanem ol narafala oli tok nogud long mi?+ 31  Taswe sipos yufala i stap kakae o yufala i dring, o yufala i stap mekem narafala samting, yufala i mas mekem olgeta samting blong givim glori long God.+ 32  Yufala i no mas kam olsem ston we i mekem ol man Jiu mo ol man Gris, mo kongregesen blong God oli stambol.+ 33  Mi tu mi stap traem blong mekem olgeta man oli glad long olgeta samting we mi mekem. Mi mi no mekem samting we i save givhan long mi nomo,+ be mi mi mekem samting we i save givhan long plante narafala man, blong God i save sevem olgeta.+

Ol futnot

NT: “mo ston ya hem i Kraes.”
Grik: por·nei′a. Yu luk Diksonari.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.
Yu luk Ap. A5.