Fas Leta Blong Jon 5:1-21

  • Man we i bilif long Jisas, hem i winim wol (1-12)

    • Lavem God i minim wanem (3)

  • Trastem paoa blong prea (13-17)

  • Stap longwe long rabis wol ya (18-21)

    • Fulwol i stap long paoa blong Man ya we i rabis (19)

5  Man we i bilif se Jisas hem i Kraes, hem i pikinini blong God.+ Mo man we i lavem God, hem i lavem ol pikinini blong God tu.  Taem yumi lavem God, mo yumi stap folem ol komanmen blong hem, yumi save se yumi lavem ol pikinini blong hem.+  Taem yumi lavem God, hemia i min se yumi stap obei long ol komanmen blong hem,+ mo ol komanmen blong hem oli no had tumas blong folem,+  from we olgeta* we oli pikinini blong God, oli winim wol.+ Mo samting we i mekem se yumi winim wol, hemia bilif blong yumi.+  ?Hu i save winim wol?+ Man we i bilif se Jisas i Pikinini blong God, hem nomo i save winim wol.+  I gat wota mo i gat blad+ taem Jisas Kraes i kam. I no gat wota nomo+ be i gat blad tu. Mo spirit i stap talemaot se samting ya i tru,+ from we spirit i trutok.  I gat tri samting we i soemaot se Jisas hem i hu:  Spirit,+ mo wota,+ mo blad.+ Mo trifala samting ya i soemaot sem samting nomo.  Sipos yumi bilif long tok we ol man oli talem taem oli witnes, be tok we God i talem taem hem i witnes i hae moa, from we hemia nao tok we hem i talem blong soemaot se Pikinini blong hem i hu. 10  Man we i bilif long Pikinini blong God, tok we God i talem i stap long hat blong hem. Be man we i no bilif long God, hem i talem se God i giaman,+ from we hem i no bilif long tok we God i talem blong tokbaot Pikinini blong hem. 11  Mo tok we God i talem i olsem, hem i givim laef we i no save finis long yumi+ mo laef ya i stap long Pikinini blong hem.+ 12  Man we i akseptem Pikinini ya, hem i gat laef ya, be man we i no akseptem Pikinini blong God, hem i no gat laef ya.+ 13  Yufala we i bilif long nem blong Pikinini blong God, mi mi raetem tok ya i kam long yufala, blong yufala i save we yufala i gat laef ya we i no save finis.+ 14  Yumi save trastem hem,*+ se nomata wanem samting yumi askem long hem, mo sipos i laenap wetem wil blong hem, hem i harem yumi.+ 15  Mo from we yumi save se hem i stap harem yumi taem yumi askem samting long hem, yumi save se bambae yumi kasem ol samting ya from we yumi askem long hem finis.+ 16  Sipos wan man i luk brata blong hem i stap mekem sin, be i no sin blong ded, hem i mas prea from hem, nao God bambae i givim laef long man ya.+ Yes, hemia i blong olgeta we sin blong olgeta i no blong ded. Be i gat sin we i blong ded.+ Mi mi no talem long man ya blong i prea from man we i mekem kaen sin ya. 17  Olgeta fasin we i no stret, oli sin,+ be i gat wan sin we i no blong ded. 18  Yumi save se man we i pikinini blong God, hem i no mekem sin, be man ya* we i pikinini blong God i stap lukaot long hem, mo man ya we i rabis* i no save holemtaet* hem.+ 19  Yumi save we yumi man blong God, be fulwol i stap long paoa blong man ya we i rabis.*+ 20  Yumi save se Pikinini blong God i kam long wol,+ mo hem i openem tingting blong yumi,* blong yumi kasem save long God ya we i tru. Hem i God ya we i tru, mo hem i laef we i no save finis.+ Mo Pikinini blong hem Jisas Kraes i mekem se yumi joen long hem.+ 21  Ol smol pikinini, yufala i mas stap longwe long ol aedol.+

Ol futnot

PT: “evri samting.”
NT: “Yumi save toktok long God we yumi no fraet.”
Hemia Jisas Kraes.
Hemia Setan.
NT: “tajem.”
Hemia Setan.
PT: “hem i givim paoa blong tingting; hem i mekem yumi kam waes.”