Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fas Leta Blong Jon

Ol Japta

1 2 3 4 5

Ol Save Insaed

 • 1

  • Tok we i givim laef (1-4)

  • Wokbaot long laet (5-7)

  • Mas talemaot ol sin blong yumi (8-10)

 • 2

  • Jisas, wan sakrefaes blong kavremap ol sin (1, 2)

  • Folem ol komanmen blong hem (3-11)

   • Olfala komanmen mo niufala komanmen (7, 8)

  • Risen blong raetem tok ya (12-14)

  • Yufala i no mas lavem wol (15-17)

  • Woning long saed blong antikraes (18-29)

 • 3

  • Yumi pikinini blong God (1-3)

  • Pikinini blong God mo pikinini blong Setan (4-12)

   • Jisas bambae i brekemdaon ol wok blong Setan (8)

  • Yumi lavem ol brata blong yumi (13-18)

  • God i hae moa long hat blong yumi (19-24)

 • 4

  • Yufala i mas traem evri tok we man i talem se God i givim long hem (1-6)

  • Save God mo lavem hem (7-21)

   • “God hem i lav” (8, 16)

   • Man i no fraet taem hem i gat lav (18)

 • 5

  • Man we i bilif long Jisas, hem i winim wol (1-12)

   • Lavem God i minim wanem (3)

  • Trastem paoa blong prea (13-17)

  • Stap longwe long rabis wol ya (18-21)

   • Fulwol i stap long paoa blong Man ya we i rabis (19)