Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гәрарларынызы неҹә верирсиниз?

Гәрарларынызы неҹә верирсиниз?

«Јеһованын ирадәсини даима гаврајын» (ЕФЕС. 5:17).

НӘҒМӘ: 69, 57

1. Мүгәддәс Китабда һансы ганунлар вар вә нәјә ҝөрә онлара итаәт етмәјин бизә хејри дәјир?

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ Өз Кәламы васитәсилә бизә гајда-ганунлар вериб. Мәсәлән, О, әхлагсызлығы, бүтпәрәстлији, оғурлуғу вә сәрхошлуғу гадаған едиб (1 Кор. 6:9, 10). Үстәлик, Аллаһын Оғлу Иса Мәсиһ өз давамчыларына мәсулијјәтли, ејни заманда мараглы иш тапшырыб: «Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын, онлары Ата, Оғул вә мүгәддәс руһ ады илә вәфтиз един, сизә әмр етдијим һәр шејә риајәт етмәји онлара өјрәдин. Мән бу дөврүн јекунуна кими һәмишә сизинләјәм» (Мәт. 28:19, 20). Аллаһын ганунлары вә әмрләри инсаны һифз едир. Онлара итаәт едәндә инсанын өзүнә һөрмәти артыр, сәһһәти јахшылашыр вә аиләсиндә фираванлыг һөкм сүрүр. Ән ваҹиби исә Јеһованын әмрләринә сәдагәтлә риајәт едәндә, о ҹүмләдән, бујурдуғу тәблиғ ишиндә иштирак едәндә Онун рәғбәтини вә лүтфүнү газанырыг.

2, 3. а) Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабда бүтүн вәзијјәтләр үчүн гајда-ганунлар јазылмајыб? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары нәзәрдән кечирәҹәјик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

2 Анҹаг Мүгәддәс Китабда һәр вәзијјәт үчүн конкрет ганун јохдур. Мәсәлән, мәсиһиләр үчүн һансы ҝејимин мүнасиб  олдуғуна даир Мүгәддәс Китабда узун-узады гајда-ганунлар гојулмајыб. Бу, Јеһованын һикмәтиндән хәбәр верир. Ҝејим тәрзи вә адәтләр јалныз әразидән-әразијә јох, һәм дә илдән-илә дәјишир. Әҝәр Мүгәддәс Китабда ҝејим-кеҹимлә бағлы гајдалар сијаһысы јазылсајды, онда о, индики зәманәјә ујғун ҝәлмәзди. Ејни сәбәбдән, Аллаһын Кәламында мәсиһиләр үчүн иш, мүалиҹә вә әјләнҹә илә бағлы чохлу гајда-ганунлар јохдур. Буна ҝөрә дә һәр кәс, еләҹә дә аилә башчылары бу мәсәләләрдә өзләри гәрар верә биләрләр.

3 Беләликлә, бәзән ваҹиб, һәтта бүтүн һәјатымыза тәсир едәҹәк гәрарлар вермәли олуруг. Бу, о демәкдирми ки, белә вәзијјәтдә һансы гәрары вермәјимизин Јеһова үчүн һеч бир фәрги јохдур? О, Мүгәддәс Китабын ганунуна зидд ҝетмәјән һәр гәрардан разы галыр? Неҹә мүәјјән едә биләрик ки, һансы гәрар Јеһоваја хош ҝедәр?

ШӘХСИ ГӘРАРЛАРЫН ТӘСИРИ

4, 5. Гәрарларымыз бизә вә башгаларына неҹә тәсир едә биләр?

4 Бәзи адамлар фикирләшир ки, вердикләри гәрарларын һеч кимә дәхли јохдур. Анҹаг мүдрик гәрарлар вериб Јеһованы разы салмаг истәјириксә, Онун Кәламындакы ганун вә принсипләри нәзәрә алмалы вә онлара ујғун давранмалыјыг. Мәсәлән, Аллаһын рәғбәтини газанмаг үчүн Онун ганла бағлы вердији гануна табе олмалыјыг (Јар. 9:4; Һәв. 15:28, 29). Дуа бизә Мүгәддәс Јазылардакы ганун вә принсипләрә ујғун гәрарлар вермәјә көмәк едәҹәк.

5 Мүһүм гәрарларын бизим руһани рифаһымыза да бөјүк тәсири ола биләр. Вердијимиз гәрарлар Јеһова илә мүнасибәтимизә тәсирсиз өтүшмүр. Һәр бир гәрар Онунла мүнасибәтимизә ја јахшы, ја да пис тәсир ҝөстәрир. Јахшы гәрар Аллаһла достлуғумузу мөһкәмләндирир, пис гәрар исә достлуғумуза хәләл јетирир. Үстәлик, пис гәрар башгаларыны кәдәрләндирә биләр, иманыны зәифләдә биләр вә јығынҹагда бирлији поза биләр. Доғрудан да, вердијимиз гәрарлар бөјүк әһәмијјәт кәсб едир. (Ромалылара 14:19; Галатијалылара 6:7 ајәләрини охујун.)

6. Гәрарлары нәјин әсасында гәбул етмәлијик?

6 Мүгәддәс Китабда билаваситә ҝөстәриш олмајан вәзијјәтләрдә нә етмәлијик? Белә вәзијјәтдә бизим үзәримизә мәсулијјәт дүшүр ки, һәр шеји әтрафлы арашдыраг вә өз истәјимизи јох, Јеһованын ирадәсини рәһбәр тутараг гәрар гәбул едәк. Онда О, мүтләг бу гәрара хејир-дуа верәҹәк. (Зәбур 37:5 ајәсини охујун.)

ЈЕҺОВАНЫН ИРАДӘСИНИ ГАВРАЈЫН

7. Мүгәддәс Китабда мәсәләјә даир ганун олмадыгда Јеһованын биздән нә ҝөзләдијини неҹә мүәјјән едә биләрик?

7 Сиз дүшүнә биләрсиниз: «Әҝәр мәсәләјә даир Аллаһын Кәламында конкрет ҝөстәриш јохдурса, Јеһоваја нәјин мәгбул олдуғуну неҹә билә биләрик?» Ефеслиләрә 5:17 ајәсиндә дејилир: «Јеһованын ирадәсини даима гаврајын». Мүгәддәс Китабда конкрет ганун олмадыгда Јеһованын ирадәсини неҹә баша дүшә биләрик. Она дуа етмәклә вә мүгәддәс руһун вердији рәһбәрлијә табе олмагла.

8. Иса Мәсиһ һарадан билирди ки, Јеһова онун неҹә давранмасыны истәјир? Нүмунә чәкин.

8 Иса Мәсиһ һәмишә билирди ки, Атасы ондан неҹә давранмағы ҝөзләјир. Ики дәфә ҹамаат аҹ оланда о дуа едиб онлара мөҹүзәви шәкилдә јемәк вермишди (Мәт. 14:17—20; 15:34—37). Анҹаг өзүнүн аҹ вахтында Иблис ону дашлары чөрәјә чевирмәјә тәһрик едәндә о, буну етмәди.  (Мәтта 4:2—4 ајәләрини охујун.) О, Атасынын дүшүнҹә тәрзинә јахшы бәләд иди, билирди ки, дашлары чөрәјә чевирмәси дүзҝүн һәрәкәт олмаз. Иса баша дүшүрдү ки, Аллаһ онун мүгәддәс руһдан өз хејри үчүн истифадә етмәсини истәмир. Дашы чөрәјә чевирмәмәклә Иса ҝөстәрди ки, Јеһованын она рәһбәрлик едәҹәјинә вә лазым оланда јемәјини јетирәҹәјинә архајындыр.

9, 10. Мүдрик гәрарлар вермәјә бизә нә көмәк едәҹәк? Нүмунә чәкин.

9 Әҝәр биз Иса кими, мүдрик гәрарлар вермәк истәјириксә, онда Јеһоваја ҝүвәнмәлијик. Бизә бу һикмәтли сөзләрә ујғун давранмаг лазымдыр: «Бүтүн гәлбинлә Јеһоваја етибар ет, өз ағлына ҝүвәнмә. Һәр ишиндә Ону дүшүн, О да јолларыны рәван едәр. Өз ҝөзүндә ағыллы олма, Јеһовадан горх, писликдән чәкин» (Мәс. 3:5—7). Мүгәддәс Китабын васитәсилә Јеһованын дүшүнҹәсинә бәләд оланда баша дүшәҹәјик ки, О, мүәјјән вәзијјәтдә биздән неҹә давранмағымызы ҝөзләјир. Јеһованын дүшүнҹә тәрзи барәдә даһа чох өјрәндикҹә үрәјимиз дә Онун рәһбәрлијинә гаршы һәссас олаҹаг (Һизг. 11:19).

10 Белә бир нүмунәјә бахаг. Тутаг ки, әрли гадын алыш-вериш едир. Бир ајаггабыдан хошу ҝәлир, амма ҝөрүр ки, чох баһадыр. Өз-өзүнә фикирләшир: «Бу гәдәр пул вериб ајаггабыны алсам, әрим нә дејәр?» Әри јанында олмаса да, онун нә дејәҹәјини билир. Онлар артыг мүәјјән вахтдыр ки, евлидирләр. О, артыг әринин пулу неҹә хәрҹләмәјә даир фикрини билир. Буна ҝөрә дә баша дүшүр ки, ајаггабыны алса, әри нә дејәҹәк. Буна бәнзәр тәрздә биз дә Јеһованын дүшүнҹәси вә ишләри илә таныш олдугҹа Онун мүхтәлиф вәзијјәтләрдә биздән неҹә давранмағы ҝөзләдијини даһа јахшы баша дүшәҹәјик.

ЈЕҺОВАНЫН НӘ ДҮШҮНДҮЈҮНҮ НЕҸӘ МҮӘЈЈӘН ЕДӘ БИЛӘРИК?

11. Мүгәддәс Китабы охујаркән вә арашдыраркән өзүмүзә һансы суаллары верә биләрик? (« Аллаһын Кәламыны мүталиә едәркән дүшүнүн» адлы чәрчивәјә бахын.)

11 Јеһованын дүшүнҹә тәрзи илә таныш олмаг үчүн мүталиәјә сон дәрәҹә ҹидди јанашмалыјыг. Аллаһын Кәламыны охујуб арашдыранда өзүмүздән соруша биләрик: «Бу материалдан Јеһова, Онун адил јоллары вә дүшүнҹәси һагда нә өјрәндим?» Давуд кими, биз дә Јеһовадан хаһиш етмәлијик ки, Ону јахындан танымаға бизә көмәк етсин. Давуд јазмышды: «Мәнә јолларыны ҝөстәр, еј Јеһова, мәнә јолларыны өјрәт. Мәни һагг јолунда јерит, мәнә тәлим вер, еј Аллаһым, Сәнсән хиласкарым. Әлим һәр заман Сәнин әтәјиндәдир» (Зәб. 25:4, 5). Мүгәддәс Китабдан охудуғунуз парчанын үзәриндә дүшүнәндә өзүнүзә бу кими суаллары верин: «Бу охудугларымы аиләдә неҹә тәтбиг едә биләрәм? Башга һарада бунлары тәтбиг едә биләрәм? Евдә? Ишдә? Мәктәбдә? Хидмәтдә?» Охудуғумузу һарада тәтбиг едәҹәјимизи мүәјјән етдикдән сонра ону неҹә тәтбиг едәҹәјимизи баша дүшмәк асан олаҹаг.

12. Нәшрләримиз вә јығынҹаг ҝөрүшләри Јеһованын мүхтәлиф мәсәләләрә даир фикрини өјрәнмәјә неҹә көмәк едир?

12 Јеһованын дүшүнҹәсинә јахындан бәләд олмағын бир јолу тәшкилатын Мүгәддәс Китаба әсасланан рәһбәрлијинә диггәт јетирмәкдир. Мәсәлән, гәрар вермәли оланда «Ҝөзәтчи Гүлләси нәшрләринин индекси» вә «Јеһованын Шаһидләринин нәшрләри үзрә ахтарыш» вәсаитләринин көмәјилә Јеһованын нә фикирләшдијини анлаја биләрик. Биз һәмчинин јығынҹаг ҝөрүшләринә диггәтлә гулаг асыб, орада иштирак етмәклә дә бөјүк фајда әлдә  едирик. Өјрәндикләримиз барәдә фикирләшсәк, Јеһованын дүшүнҹәсини даһа јахшы анлајаҹаг вә Онун дүшүнҹә тәрзини мәнимсәјәҹәјик. Руһән гидаланмағымыз үчүн Јеһованын тәгдим етдији васитәләрдән там јарарлансаг, Онун јолларына ҝетдикҹә даһа јахшы бәләд олаҹағыг. Бунун сајәсиндә, сәмави Атамызын разы галыб хејир-дуа верәҹәји гәрарлар гәбул едәҹәјик.

ГОЈ ГӘРАРЛАРЫНЫЗДА ЈЕҺОВАНЫН ДҮШҮНҸӘСИ ӘКС ОЛУНСУН!

13. Јеһованын нә дүшүндүјүнү ҝөтүр-гој едәндә неҹә мүдрик гәрар верә биләрик? Нүмунә чәкин.

13 Ҝәлин бир нүмунәјә бахаг вә ҝөрәк Јеһованын дүшүнҹәсинә бәләд олмаг бизә мүдрик гәрарлар вермәјә неҹә көмәк едә биләр. Падшаһлығын мүждәчиси кими, ола билсин, сиз өнҹүлләрин сырасына гошулмаг истәјирсиниз. Бу арзунузу һәјата кечирмәк үчүн һәјатынызы садәләшдирмәјә башлајырсыныз. Ејни заманда нараһат олурсунуз ки, ҝөрәсән, гәнаәт едә-едә јашамаг сизи севинҹдән мәһрум етмәјәҹәк. Сөзсүз ки, Мүгәддәс Китабда белә бир әмр јохдур ки, һамы өнҹүл олмалыдыр. Биз ади тәблиғчи кими Јеһоваја сәдагәтлә хидмәтимизи давам етдирә биләрик. Лакин Иса Мәсиһ вәд етмишди ки, Падшаһлыг уғрунда гурбанлар верәнләр бунун әвәзини артыгламасыјла алаҹаглар. (Лука 18:29, 30 ајәләрини охујун.) Бундан әлавә, Мүгәддәс Јазылардан өјрәнирик ки, Јеһоваја мәдһләрдән көнүллү тәгдимәләр ҝәтирәндә вә һәгиги ибадәтин ирәлиләмәси үчүн көнүл хошлуғу илә әлимиздән ҝәләни едәндә бу, Она хош ҝедир (Зәб. 119:108; 2 Кор. 9:7). Мәсәләјә бу тәрәфдән баханда вә дуа едиб Јеһовадан рәһбәрлик истәјәндә Онун дүшүнҹәсини гавраја биләрик. Бу фикирләрин үзәриндә дүшүнәндә биз өз вәзијјәтимиз үчүн әлверишли гәрар гәбул едәҹәјик. Сәмави Атамыз да ишимизи аванд едәҹәк.

14. Мүәјјән ҝејим тәрзинин Јеһоваја мәгбул олуб-олмадығыны неҹә билә биләрик?

14 Башга бир нүмунәјә бахаг. Тутаг ки, сизин һансыса ҝејим тәрзиндән хошунуз ҝәлир. Амма билирсиниз ки, елә ҝејинсәниз, јығынҹагда бәзи баҹы-гардашларын виҹданына пис тәсир едәҹәк. Диҝәр тәрәфдән, Мүгәддәс Китабда бу ҹүр ҝејинмәји гадаған едән һеч бир ганун јохдур. Бәс Јеһова бу вәзијјәт барәдә нә фикирләшир? Һәвари Булус белә бир мәсләһәт вермишди: «Ејнилә гадынлар да өзләрини ҹүрбәҹүр сач дүзүмү, гызыл, мирвари, јахуд баһалы либасларла јох, ләјагәтли  ҝејимлә, абыр-һәја илә, ағыл-камалла бәзәсинләр, мөмин олдугларыны иддиа едән гадынлара јарашан тәрздә, јахшы ишләрлә өзләринә зинәт версинләр» (1 Тим. 2:9, 10). Сөзсүз ки, бу мәсләһәт мәсиһи кишиләрә дә аиддир. Јеһованын садиг хидмәтчиси кими, биз јалныз өз истәкләримизи дүшүнмәмәлијик, ҝејим-кеҹимимизин башгаларына неҹә тәсир едәҹәјини дә фикирләшмәлијик. Абыр-һәјадан ирәли ҝәләрәк биз башгаларынын ҝејимимиз барәдә нә дүшүнәҹәјини нәзәрә алмалыјыг. Иман баҹы-гардашларымыза мәһәббәт исә бизи тәшвиг етмәлидир ки, ҝејимимизлә онлары инҹитмәјәк (1 Кор. 10:23, 24; Филип. 3:17). Мүгәддәс Јазыларда дејиләнләри јадымызда сахласаг, Јеһованын бу мәсәләјә бахышыны дәрк едәҹәјик вә Ону разы салан гәрарлар верәҹәјик.

15, 16. а) Әхлагсыз шејләр барәдә дүшүнмәјә давам етсәк, Јеһова нә һисс едәр? б) Әјләнҹә сечәркән Јеһоваја нәјин мәгбул олдуғуну неҹә мүәјјән едә биләрик? в) Мүһүм гәрарлары неҹә вермәк лазымдыр?

15 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, инсанлар пис ишләр ҝөрәндә вә үрәкләриндәки фикирләр вә нијјәтләр анҹаг пислијә мејилли оланда Јеһова чох кәдәрләнир. (Јарадылыш 6:5, 6 ајәләрини охујун.) Бундан баша дүшүрүк ки, әхлагсыз сәһнәләри фикриндә ҹанландырмаг дүзҝүн дејил, чүнки бу, Мүгәддәс Јазыларда мүһакимә олунан ағыр ҝүнаһа апарыб чыхара биләр. Һәмчинин бу ҹүр фикирләр Јеһованын дүшүнҹәси илә гәтијјән узлашмыр. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Јухарыдан назил олан һикмәт илк нөвбәдә сафдыр, сонра сүлһпәрвәр, мүлајим, итаәткардыр, мәрһәмәтли вә фајдалы бәһрәләрлә долудур. Ајры-сечкиликдән, ријакарлыгдан узагдыр» (Јаг. 3:17). Буну биләрәк биз натәмиз фикирләр вә арзулар ојадан әјләнҹәләри рәдд етмәлијик. Јеһованын дүшүнҹәсини дәрк едән мәсиһи һәр дәфә башгаларындан сорушмајаҹаг ки, Онун бәјәнмәдији әмәлләр тәсвир олунан китаблары охумаг, филмләрә бахмаг, ојунлары ојнамаг олар, ја олмаз. Аллаһын белә мәсәләләрә даир фикри Онун Кәламында ачыг-ајдын гејд олунуб.

16 Бир чох мәсәләләрлә бағлы мүхтәлиф ҹүр гәрар гәбул етмәк олар вә бу гәрарларын һамысы Јеһованы разы салар. Лакин ҹидди гәрарлар верәркән бәзән ағсаггалларла вә ја јеткин мәсиһиләрлә мәсләһәтләшмәк јахшы оларды (Тит. 2:3—5; Јаг. 5:13—15). Сөзсүз ки, башгаларындан бизим јеримизә гәрар вермәји хаһиш етмәк дүзҝүн олмаз. Мәсиһи ағлыны ишләтмәји өјрәнмәлидир (Ибр. 5:14). Һәр биримиз һәвари Булусун сөзләринә ујғун давранмалыјыг: «Һәр кәс өз мәсулијјәт јүкүнү дашыјаҹаг» (Гал. 6:5).

17. Јеһова Аллаһа мәгбул гәрарлар вермәјин бизә һансы фајдасы олаҹаг?

17 Јеһованын дүшүнҹәсинә ујғун гәрарлар гәбул едәндә Она јахынлашырыг (Јаг. 4:8). Онун рәғбәтини вә хејир-дуасыны газанырыг. Бу исә бизим сәмави Атамыза иманымызы мөһкәмләндирир. Буна ҝөрә дә ҝәлин Мүгәддәс Китабын ганун вә принсипләрини рәһбәр тутаг, ахы онларда Јеһованын бахышы әкс олунуб. Сөзсүз ки, биз Јеһова һаггында һәмишә јени нәсә өјрәнәҹәјик (Әјј. 26:14). Анҹаг чалышсаг, артыг индидән һикмәтә, дәрракәјә, бәсирәтә јијәләниб мүдрик гәрарлар верә биләрик (Мәс. 2:1—5). Гејри-камил инсанын фикирләри вә планлары ҝәлди-ҝедәрдир, анҹаг мәзмурчу демишкән, «Јеһованын гәрарлары... әбәди дурар, гәлбинин дүшүнҹәләри нәсилдән-нәслә јашар» (Зәб. 33:11). Бәли, фикирләримиз вә әмәлләримиз һикмәт саһиби Јеһова Аллаһын дүшүнҹәсинә ујғун ҝәләндә биз ән јахшы гәрарлары верәҹәјик.