Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2016

 Архивимиздән

«Бу иш кимә һәвалә олунуб?»

«Бу иш кимә һәвалә олунуб?»

1919-ҸУ ИЛ, 1 сентјабр, базар ертәси. Ҝүнләрлә давам едән күләкли вә јағышлы һавадан сонра, нәһајәт ки, ҝөјүн үзү ачылды, һава мүлајимләшди. Һәмин ҝүн ҝүнорта АБШ-ын Оһајо штатынын Сидар-Поинт шәһәриндә кечирилән топлантынын биринҹи һиссәсиндә 2500 нәфәрлик залда јығышанларын сајы һеч 1000 нәфәрә чатмырды. Ахшамаҹан ҝәми, машын вә хүсуси гатарларла 2000-дән чох адам ҝәлди. Чәршәнбә ахшамы адам о гәдәр чох иди ки, топланты програмынын галан һиссәсини бајырда, ағаҹларын алтында кечирмәли олдулар.

Ағаҹларын јарпаглары арасындан сүзүлән ҝүнәш шүалары кишиләрин плашларынын үстүнә нахышлар салырды. Ери ҝөлүндән әсән хәфиф меһ гадынларын папагларынын хәзинә еһмалҹа сығал чәкирди. Бир гардаш хатырлајыр: «Ҝөзәл тәбиәтин гојнунда, бу көһнә дүнјанын сәс-күјүндән узагда өзүмүзү Ҹәннәтдә һисс едирдик».

Анҹаг тәбиәтин ҝөзәллији орадакы инсанларын үзүндән јаған севинҹин јанында көлҝәдә галырды. Јерли гәзетдә јазылмышды: «Һамы чох мөмин ҝөрүнүр, бунунла белә, онлар сон дәрәҹә шәндир, һамынын үзү ҝүлүр». Өтән илләрин мәһрумијјәтләриндән сонра гардашларла үнсијјәт Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларына даһа да ширин ҝәлирди. Белә ки, тәгибләр, јығынҹагдакы ихтилафлар, Бруклин Бејтелинин бағланмасы, баҹы-гардашларын һәбси, о ҹүмләдән сәккиз гардашын 20 иләдәк һәбс ҹәзасына мәһкум олунмасы мүһарибә дөврүндә онлара мәшәггәтли анлар јашатмышды *.

О илләрин әзаб-әзијјәтинә ҝөрә руһдан дүшән, пәришан олан бәзи Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары шаһидлик ишини дајандырмышдылар. Диҝәрләри исә һөкумәтин сыхма-боғмасына бахмајараг, мәтин галмышдылар. Бир дәфә мүстәнтиг мәрузә етмишди ки, онун истинтаг етдији Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары сәрт хәбәрдарлыглара бахмајараг, сона гәдәр Аллаһын Кәламыны тәблиғ едәҹәкләрини демишдиләр.

О сынаг дөврүндә садиг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары «Ағанын рәһбәрлијини диггәтлә изләјир,.. һәмишә дуа едирдиләр ки, Аллаһ онлара јол ҝөстәрсин». Инди онлар бурада, Сидар-Поинтдакы топлантыда севинҹ ичиндә бир арада топлашмышдылар. Бир баҹы чохларынын дүшүнҹәсини әкс етдирәрәк демишди ки, ҝөрәсән, хидмәт јенидән неҹә дирчәлиб мүтәшәккил  шәкилдә һәјата кечириләҹәк. Онларын ән үмдә арзусу о иди ки, иш давам етсин.

«ГӘ» — ЈЕПЈЕНИ ВӘСАИТ!

Бүтүн һәфтә боју топлантыја ҝәләнләр топланты програмынын, ачыгҹаларынын вә топланты әразисиндәки лөвһәләрин үстүндәки «ГӘ» һәрфләринә бахыб онларын нә демәк олдуғуну баша дүшмәјә чалышырдылар. «Әмәкдашлар ҝүнү» адланан ҹүмә ҝүнү Ҹозеф Рутерфорд топлантында олан 6000 нәфәрә ахыр ки бу сирри ачыглады. «ГӘ» һәрфләри хидмәт үчүн нәзәрдә тутулан «Гызыл әср» адлы јени журналын адынын баш һәрфләри иди *.

Рутерфорд гардаш мәсһ олунмуш мәсиһиләрдән данышараг демишди: «Онлар иман ҝөзләри илә бу кешмәкешли дөврүн архасында Мәсиһин шанлы һакимијјәтинин Гызыл әсрини ҝөрүрләр... Онлар Гызыл әсрин ҝәләҹәјини дүнјаја бәјан етмәји өзләринә һәм борҹ, һәм дә шәрәф билирләр. Бу, Аллаһын онлара вердији тапшырыгдыр».

Үз габығында «Факт, үмид вә инам журналы» јазылан «Гызыл әср» журналы һәгигәти чатдырмаг үчүн јени үсула — ев-ев ҝәзиб абунәчи топламаг үсулуна јол ачды. Сорушанда ки, нә гәдәр инсан бу ишдә иштирак етмәк истәјир, һамы јериндән сычрады. Сонра јалныз Мәсиһин изләри илә ҝедәнләрә хас олан бөјүк шөвг вә ҹошгу илә онлар: «Аға, нуруну вә һәгигәтини ҝөндәр», — дејә охумаға башладылар. Норис гардаш хатырлајырды: «Һеч вахт јадымдан чыхмајаҹаг, сәсимиздән санки ағаҹлар тәрпәнирди».

Програмдан сонра баҹы-гардашлар саатларла нөвбәдә дурмушдулар ки, журналын илк абунәчиләриндән олсунлар. Мејбл Филбрик бир чохларынын кечирдији һиссләри дилә ҝәтирәрәк демишди: «Биз хошбәхт идик. Нәһајәт ки, ҝөрмәјә ишимиз вар иди!»

«БУ ИШ КИМӘ ҺӘВАЛӘ ОЛУНУБ?»

Тәхминән 7000 Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы ишә ҝиришмәјә һазыр иди. «Тәшкилолунма үсулу» вәрәгәсиндә вә «Бу иш кимә һәвалә олунуб?» буклетиндә тәфәррүатлар изаһ олунурду: баш идарәдә јени тәсис олунан Хидмәт шөбәси ишә нәзарәт едәҹәк, јығынҹагда да Хидмәт шөбәси јарадылаҹаг, ишә рәһбәрлик етмәк үчүн хидмәт рәһбәри тәјин олунаҹаг, саһәләр 150—200 евлик һиссәләрә бөлүнәҹәк, дөрдүнҹү ҝүн ахшамлар Хидмәт ҝөрүшү кечириләҹәк ки, гардашлар башларына ҝәлән һадисәләри данышсынлар вә хидмәтлә бағлы һесабат версинләр.

Һерман Филбрик демишди: «Евә гајыданда һамымыз абунәчи кампанијасына ҝиришдик». Һамы онлара һәвәслә гулаг асырды. «Мүһарибәдән, о гәдәр әзаб-әзијјәтдән сонра һәр кәс гызыл әср барәдә сөһбәти бөјүк һәвәслә динләјирди», — дејә Бјуле Кове адлы баҹы бөлүшмүшдү. Артур Клаус гардаш јазмышды: «Абунәчиләрин сајы о гәдәр чох иди ки, бүтүн јығынҹаг мат галмышды». «Гызыл әср» журналынын илк сајы чыханда ики ајын ичиндә онун тәхминән јарым милјон нүсхәси пајланмышды, абунәчиләрин сајы исә 50 000 нәфәрә чатмышды.

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1920-ҹи ил 1 ијул сајынын «Падшаһлыг мүждәси» адлы мәгаләси барәдә сонралар Макмиллан гардаш демишди ки, һәмин мәгалә «һазырда бүтүн дүнјада ҝедән үмумдүнја тәблиғ иши үчүн илк рәсми чағырыш иди». Һәмин мәгаләдә бүтүн мәсһ олунмуш мәсиһиләр тәшвиг олунурдулар ки, «сәмави падшаһлығын јахын олдуғуна даир бүтүн дүнјаја шаһидлик етсинләр». Бу ҝүн милјонларла инсанлар тәблиғ ишинин һәвалә олундуғу мәсһ олунмушлара гошулуб Кәламы шөвглә тәблиғ едир. Онлар да Мәсиһин һакимијјәтинин гызыл әсрини сәбирсизликлә ҝөзләјирләр.

^ абз. 5 «Јеһованын Шаһидләри — Аллаһын Падшаһлығынын мүждәчиләри» китабынын «Сынаг вахты (1914—1918)» адлы 6-ҹы фәслинә (рус.) бахын.

^ абз. 9 «Гызыл әср» журналынын адыны 1937-ҹи илдә дәјишиб «Тәсәлли», 1946-ҹы илдә исә «Ојанын!» гојдулар.