Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јарадылыш 9:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бәшәријјәт үчүн ҝөстәришләр (1—7)

    • Ганла бағлы ганун (4—6)

  • Ҝөј гуршағы әһди (8—17)

  • Нуһун нәсли илә бағлы пејғәмбәрлик (18—29)

9  Аллаһ Нуһа вә оғулларына хејир-дуа вериб деди: «Төрәјиб чохалын, бүтүн јер үзүнү долдурун.+  Јер үзүндәки бүтүн вәһши вә диҝәр һејванлар, ҝөјдәки бүтүн ганадлы мәхлуглар, дәниздәки бүтүн балыглар бундан сонра да сиздән горхуб дәһшәтә ҝәләҹәкләр. Онлары сизин ихтијарыныза верирәм.+  Јердә јашајан бүтүн һејванлары јејә биләрсиниз.+ Биткиләр кими, бунларын да һамысыны сизә верирәм.+  Анҹаг һејванын әтини онун ҹаны олан ганы+ илә јемәјин.+  Бундан савајы, инсан ганы төкән Мәнә ҹаваб вермәли олаҹаг. Әҝәр һәр һансы һејван инсанын өлүмүнә баис оларса, о, һөкмән өләҹәк. Кимсә һансыса адамы өлдүрәрсә, ондан да ҹаваб тәләб едәҹәјәм.+  Ким инсан ганы төкәрсә, онун да ганы инсан әли илә ахыдылаҹаг.+ Чүнки Аллаһ инсаны Өз бәнзәриндә јарадыб*.+  Сиз исә төрәјин, артыб јер үзүндә чохалын».+  Сонра Аллаһ Нуһа вә онун оғулларына деди:  «Сизинлә вә сизин нәслинизлә әһд бағлајырам.+ 10  Бу әһд сизинлә олан бүтүн ҹанлылара — гушлара, һејванлара вә јер үзүндәки бүтүн ҹанлылара, бир сөзлә, ҝәмидән чыхан ҹанлы варлыгларын һамысына вә онлардан төрәјәнләрә аиддир.+ 11  Бәли, сизинлә әһд бағлајырам ки, бир дә һеч вахт ҹанлыларын һамысыны дашгынла гырмајаҹағам, бир дә һеч вахт јер үзүнү дашгынла мәһв етмәјәҹәјәм».+ 12  Аллаһ сөзүнә әлавә едиб деди: «Сизинлә, бүтүн ҹанлыларла вә бүтүн ҝәләҹәк нәсилләрлә бағладығым әһдин нишанәси будур: 13  булудда Өз ҝөј гуршағымы гојурам. О, Мәнимлә јер арасында олан әһдин нишанәси олаҹаг. 14  Мән ҝөјүн үзүнә булуд ҝәтирәндә булудда ҝөј гуршағы пејда олаҹаг. 15  Онда Мән сизинлә вә бүтүн ҹанлы варлыгларла бағладығым әһди хатырлајаҹағам; даһа һеч вахт сулар дашгын әмәлә ҝәтириб ҹанлы варлыгларын һамысыны мәһв етмәјәҹәк.+ 16  Булудда ҝөј гуршағы олаҹаг вә Мән ону ҝөрәндә јер үзүндә јашајан бүтүн ҹанлы варлыгларла бағладығым әбәди әһди хатырлајаҹағам». 17  Аллаһ јенә Нуһа деди: «Јер үзүндәки бүтүн ҹанлы варлыгларла бағладығым әһдин нишанәси будур».+ 18  Нуһун ҝәмидән чыхан оғуллары бунлар иди: Сам, Һам вә Јафәс.+ Сонралар Һамын Кәнан адында оғлу олду.+ 19  Бу үч нәфәр Нуһун оғуллары иди. Бүтүн дүнјадакы адамлар онлардан төрәјәрәк һәр јерә јајылыб.+ 20  Нуһ әкинчилик етмәјә башлады вә үзүм бағы салды. 21  Бир ҝүн о, шәраб ичиб сәрхош олду вә чадырында палтарларыны сојунду. 22  Кәнанын атасы Һам атасыны чылпаг ҝөрдү вә ҝедиб буну бајырдакы ики гардашына сөјләди. 23  Самла Јафәс бүрүнҹәк ҝөтүрүб чијинләринә салдылар вә далдалы ичәри ҝирдиләр. Онлар үзләри әкс тәрәфә аталарынын ејиб јерини өртдүләр, беләликлә дә, онун ејиб јерини ҝөрмәдиләр. 24  Шәрабын тәсири кечәндән сонра Нуһ ајылды вә кичик оғлунун она нә етдијини билди. 25  Онда о деди: «Кәнана ләнәт олсун.+ Гој о, гардашларынын гулу, көләси олсун».+ 26  Сонра сөзүнә әлавә едиб деди: «Самын Аллаһы Јеһоваја алгыш олсун!Кәнан исә Сама гул олсун.+ 27  Аллаһ Јафәсин јурдуну ҝениш етсин,Гој о, Самын чадырларында мәскән салсын. Гој Кәнан она да гул олсун». 28  Дашгындан сонра Нуһ үч јүз әлли ил јашады.+ 29  Беләликлә, Нуһ доггуз јүз әлли ил өмүр сүрүб өлдү.

Һашијәләр

Һәрфән: О, инсаны Аллаһын әкси олараг јарадыб.