Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лука 18:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исрар едән дул гадын мәсәли (1—8)

  • Фәриси вә верҝијыған (9—14)

  • Иса вә ушаглар (15—17)

  • Варлы рәһбәрин суалы (18—30)

  • Иса өләҹәјини јенә хәбәр верир (31—34)

  • Кор диләнчинин ҝөзләри ачылыр (35—43)

18  Сонра Иса һәмишә дуа етмәјин вә руһдан дүшмәмәјин ваҹиблији барәсиндә онлара бир мәсәл чәкди:+  «Бир шәһәрдә Аллаһдан горхмајан вә инсанлары сајмајан бир һаким варды.  Орада һәмчинин бир дул гадын да јашајырды. Бу гадын даима һакимин јанына ҝедиб: “Мәнимлә рәгибимин ишинә бах, мәним үчүн әдаләти бәргәрар ет”, — дејирди.  Һаким бир мүддәт она көмәк етмәди, амма сонрадан өз-өзүнә деди: “Дүздүр, Аллаһдан горхмурам, инсанлары да сајмырам,  амма бу дул гадынын ҝәлиб-ҝетмәји мәни лап боғаза јығды. Ҝәрәк онун үчүн әдаләти бәргәрар едим ки, даһа ҝәлиб баш-бејними апармасын”».+  Аға деди: «Ҝөрүрсүнүз, һагг-наһаг танымајан һаким нә деди?!  Әҝәр о, белә етдисә, мәҝәр сәбирли Аллаһ+ Ондан ҝеҹә-ҝүндүз имдад диләјән сечилмишләри үчүн әдаләти бәрпа етмәјәҹәк?+  Буну билин ки, Аллаһ тез бир заманда онлар үчүн әдаләти бәрпа едәҹәк. Бәс ҝөрәсән, инсан Оғлу ҝәләндә јер үзүндә белә иман тапаҹаг?»  Өзүнү салеһ сајыб башгаларыны һеч сајан адамлар үчүн Иса бу мәсәли чәкди: 10  «Ики адам дуа етмәк үчүн мәбәдә ҝирди. Онлардан бири фәриси, диҝәри верҝијыған иди. 11  Фәриси ајаг үстә дуруб үрәјиндә белә дуа етди: “Шүкүр Сәнә, Илаһи! Мән башгалары кими сојғунчу, һагсыз, зинакар дејиләм. Нә дә бу верҝијығанын тајы дејиләм. 12  Һәфтәдә ики дәфә оруҹуму тутурам, әлдә етдијим һәр шејин онда бирини верирәм”.+ 13  Верҝијыған исә узагда дуруб ҝөзләрини дә ҝөјә галдырмаға ҹүрәт етмирди, амма синәсинә вуруб дејирди: “Ја Аллаһ, мән ҝүнаһкара рәһмин ҝәлсин”.+ 14  Буну билин ки, бу адам фәрисидән даһа салеһ сајылараг евинә ҝетди.+ Чүнки өзүнү јүксәлдән алчалдылаҹаг, өзүнү алчалдан исә јүксәлдиләҹәк».+ 15  Ҹамаат өз көрпәләрини Исанын јанына ҝәтирирди ки, Иса онлара тохунсун. Шаҝирдләр исә онлары данлајырды.+ 16  Амма Иса ушаглары јанына чағырды вә деди: «Гојун ушаглар јаныма ҝәлсин, онлара мане олмајын, чүнки Аллаһын Падшаһлығы беләләринә мәхсусдур.+ 17  Билин вә аҝаһ олун: Аллаһын Падшаһлығыны балаҹа ушаг кими гәбул етмәјән әсла ора ҝирмәјәҹәк».+ 18  Рәһбәрләрдән бири ондан сорушду: «Ҝөзәл Устад, әбәди һәјаты алмаг үчүн мән нә етмәлијәм?»+ 19  Иса она деди: «Мәни нијә белә адландырырсан? Аллаһдан башга ҝөзәл Варлыг јохдур.+ 20  Сән ки “зина етмә+, адам өлдүрмә+, оғурлуг етмә+, јалан шаһидлик етмә+, атана вә анана һөрмәт ет+” әмрләрини билирсән». 21  О адам ҹаваб верди: «Бүтүн бунлара та ушаглыгдан әмәл едирәм». 22  Иса она гулаг асыб деди: «Амма бир шеј дә етмәлисән. Нәјин варса, сат, касыблара пајла. Онда ҝөјдә хәзинән олаҹаг. Сонра мәним ардымҹа ҝәл».+ 23  О, буну ешидәндә бәрк кәдәрләнди, чүнки чох варлы иди.+ 24  Иса она бахыб деди: «Пуллу адамлара Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәк неҹә дә чәтин олаҹаг!+ 25  Дәвәнин ијнә дешијиндән кечмәси варлы адамын Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәсиндән даһа асандыр».+ 26  Бу сөзләри ешидәнләр сорушдулар: «Бәс онда ким хилас ола биләр?»+ 27  Иса ҹаваб верди: «Инсан үчүн мүмкүн олмајан шеј Аллаһ үчүн мүмкүндүр».+ 28  Онда Бутрус деди: «Бах, нәјимиз вардыса гојуб сәнин ардынҹа ҝәлдик».+ 29  Иса онлара деди: «Әмин олун, Аллаһын Падшаһлығы уғрунда евини, арвадыны, гардашларыны, валидејнләрини вә ушагларыны гојуб ҝәлән+ 30  бу дөврдә әвәзини артыгламасы илә алаҹаг, ҝәләҹәкдә исә әбәди һәјата говушаҹаг».+ 31  Сонра Иса он ики һәварисини кәнара чәкиб онлара деди: «Инди Јерусәлимә ҝедирик. Пејғәмбәрләрин инсан Оғлуна аид јаздыглары һәр шеј јеринә јетәҹәк.+ 32  Мәсәлән, о, башга халглардан олан адамларын әлинә вериләҹәк.+ Ону лаға гојаҹаглар+, тәһгир едәҹәкләр+, үзүнә түпүрәҹәкләр. 33  Ону гамчы илә дөјәҹәк, сонра өлдүрәҹәкләр,+ амма о, үчүнҹү ҝүн дириләҹәк».+ 34  Анҹаг шаҝирдләр бу сөзләрдән бир шеј баша дүшмәдиләр, чүнки бунларын мәнасы онлардан ҝизләдилмишди, буна ҝөрә дә онун дедикләрини дәрк етмәдиләр. 35  Иса Әриһаја јахынлашанда јолун гырағында бир кор диләнчи отурмушду.+ 36  О, јолдан чохлу адамын кечдијини ешидәндә нә баш вердијини сорушду. 37  Она дедиләр: «Нәсрани Иса кечир!» 38  Кор буну ешидәндә гышгырды: «Еј Давуд Оғлу Иса, мәнә рәһм ет!» 39  Габагда ҝедәнләр тәпинәрәк ону сусдурмаға чалышдылар, амма о, даһа да бәркдән гышгырмаға башлады: «Давуд Оғлу, мәнә рәһм ет!» 40  Иса ајаг сахлады вә әмр етди ки, о адамы јанына ҝәтирсинләр. О јахынлашанда Иса сорушду: 41  «Нә истәјирсән? Сәнин үчүн нә едим?» О ҹаваб верди: «Аға, ҝөзләримә шәфа вер». 42  Иса она деди: «Гој ҝөзләрин ҝөрсүн, иманын сәни сағалтды».+ 43  Һәмин андаҹа о адамын ҝөзләри ачылды вә о, Аллаһа алгыш охуја-охуја Исанын ардынҹа ҝетди.+ Буну ҝөрән ҹамаат да Аллаһа алгыш охуду.+

Һашијәләр