ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Мај 2016

Бу сајда 2016-ҹы ил ијунун 27-дән ијулун 31-дәк арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Мүбаһисәләри мәһәббәтлә јолуна гојун

Сизин мәгсәдиниз нә олмалыдыр? Мүбаһисәдә галиб ҝәлмәк, хәтринизә дәјән адама сәһвини бојнуна алдырмаг, јохса башга шеј?

«Ҝедин вә бүтүн халгларын ичиндә шаҝирд һазырлајын»

Дөрд суалын ҹавабы ҝөстәрир ки, бу ҝүн кимләр Исанын пејғәмбәрилијини јеринә јетирир.

Гәрарларынызы неҹә верирсиниз?

Мүгәддәс Китабда конкрет ганун олмадығы һалларда неҹә давранмалысыныз?

Мүгәддәс Китаб һәлә дә сизи дәјишир?

Бир Шаһид гумары, сигарети, әјјашлығы вә наркотики тәрҝитмишди, амма ҝөрмүшдү ки, башга дәјишиклији етмәк даһа чәтиндир.

Јеһованын сүфрәсиндәки һәр тәамы дадын

Һансы фикир бизә руһани тәамларын бәзиләриндән фајдаланмаға мане ола биләр?

FROM OUR ARCHIVES

«Бу иш кимә һәвалә олунуб?»

1919-ҹу илдәки һадисә үмумдүнја мигјасында һәјата кечириләҹәк тәблиғ ишинин башланғыҹы олду.

Охуҹуларын суаллары

Мәсиһиләр һөкумәт ишчиләринә ширинлик вермәјин мүнасиб олуб-олмадығыны неҹә мүәјјән едә биләр? Јығынҹагда киминсә бәрпа олундуғу елан олунанда јығынҹаг үзвләри севинҹини неҹә ифадә едә биләр? Јерусәлимдәки Бејтзата һовузунун сујуну нә чалхаландырырды?