Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәтта 14:1—36

МҮНДӘРИҸАТ

  • Вәфтизчи Јәһјанын өлүмү (1—12)

  • Иса 5000 адамы дојурур (13—21)

  • Иса сујун үстү илә јеријир (22—33)

  • Иса Ҝеннесаретдә шәфа верир (34—36)

14  О вахт һаким Һирод* Иса+ һаггында ҝедән сөһбәтләри ешитди  вә нөкәрләринә деди: «Бу, Вәфтизчи Јәһјадыр. О дирилиб, буна ҝөрә дә бу гүдрәтли ишләри ҝөрүр».+  Һирод гардашы Филипин арвады Һиродиадаја ҝөрә Јәһјаны тутуб зиндана атмышды.+  Чүнки Јәһја она дејирди: «Сәнин о гадынла јашамағын дүзҝүн дејил».+  Һирод ону өлдүрмәк истәјирди, амма халгдан горхурду, чүнки һамы ону пејғәмбәр билирди.+  Һиродун ад ҝүнү+ гејд едиләндә Һиродиаданын гызы мәҹлисдә рәгс етди. Һирод гызын рәгсини елә бәјәнди ки,+  она истәдији һәр шеји верәҹәјинә анд ичди.  Онда гыз анасынын өјрәтдији кими белә деди: «Вәфтизчи Јәһјанын башыны синидә мәнә вер».+  Падшаһ дилхор олду, амма һәм анд ичдијинә ҝөрә, һәм дә мәҹлисдә әјләшмиш гонаглара ҝөрә гызын сөзүнү јерә салмады. 10  О, зиндана адам ҝөндәриб Јәһјанын бојнуну вурдурду. 11  Онун башыны бир синидә ҝәтириб гыза вердиләр, гыз да апарыб анасына верди. 12  Сонра Јәһјанын шаҝирдләри онун ҹәсәдини апарыб дәфн етдиләр вә ҝәлиб бу һадисәни Исаја данышдылар. 13  Иса буну ешидәндә тәкликдә галмаг үчүн гајыға миниб сакит бир јерә чәкилди. Амма ҹамаат бундан хәбәр тутанда шәһәрләрдән ахышыб гуру илә онун далынҹа ҝетди.+ 14  Иса гајыгдан чыханда бөјүк бир издиһам ҝөрдү. Исанын онлара јазығы ҝәлди+ вә араларындакы хәстәләри сағалтды.+ 15  Ахшам дүшәндә шаҝирдләр она јахынлашыб дедиләр: «Бура чөллүкдүр, һава да артыг гаралыб. Ҹамааты бурах, гој кәндләрә ҝедиб өзләринә јемәјә бир шеј алсынлар».+ 16  Иса онлара деди: «Ҝетмәләринә еһтијаҹ јохдур. Сиз онлара јемәк верин». 17  Шаҝирдләр дедиләр: «Бурада ҹәми беш чөрәк вә ики балыг вар». 18  Иса деди: «Онлары мәнә ҝәтирин». 19  Сонра ҹамаата деди ки, отун үстүндә отурсунлар. О, беш чөрәји вә ики балығы ҝөтүрдү, ҝөјә бахыб дуа еләди.+ Сонра чөрәкләри бөлүб шаҝирдләринә верди, шаҝирдләр дә онлары ҹамаата пајладылар. 20  Беләликлә, һамы јејиб дојду. Артыг галмыш тикәләрдән он ики долу сәбәт јығылды.+ 21  Гадынлары вә ушаглары чыхмагла чөрәк јејән кишиләрин сајы тәхминән беш мин нәфәр иди.+ 22  Бундан дәрһал сонра Иса шаҝирдләринә деди ки, гајыға миниб о бири саһилә үзсүнләр. Өзү исә ҹамааты јола салмаг үчүн орада галды.+ 23  Иса ҹамааты јола саландан сонра дуа етмәк үчүн даға галхды.+ О, ахшамадәк дағда тәк галды. 24  Гајыг саһилдән хејли* узаглашмышды. Күләк гаршыдан әсдији үчүн далғалар гајығы атыб-тутурду. 25  Сәһәрә јахын* Иса сујун үстү илә јеријәрәк онларын јанына ҝәлди. 26  Онун сујун үстү илә јеридијини ҝөрән шаҝирдләр ваһимәләндиләр вә горхудан: «Кабус, кабус!» — дејә гышгырдылар. 27  Лакин Иса дәрһал онлара деди: «Мәнәм, горхмајын, ҹәсарәтли олун!»+ 28  Бутрус деди: «Аға, әҝәр сәнсәнсә, мәнә әмр ет сујун үстү илә јанына ҝәлим». 29  Иса она деди: «Ҝәл!» Бутрус гајыгдан чыхыб сујун үстү илә Исаја тәрәф ҝетди. 30  Анҹаг фыртынаја баханда горхуб батмаға башлады вә: «Аға, мәни хилас ет!» — дејә гышгырды. 31  Иса тез әлини узадыб ону тутду вә деди: «Еј аз иманлы, нә үчүн шүбһә етдин?»+ 32  Онлар гајыға миндикдән сонра фыртына сакитләшди. 33  Бу заман гајыгдакылар Исанын гаршысында тәзим едиб дедиләр: «Сән, доғрудан да, Аллаһын Оғлусан*». 34  Сонра о бири саһилә јан алыб Ҝеннесарет торпағына ҝәлдиләр.+ 35  О әразинин сакинләри Исаны таныјанда бүтүн әтраф кәндләрә хәбәр ҝөндәрдиләр вә ҹамаат бүтүн хәстәләрини онун јанына ҝәтирди. 36  Онлар Исаја јалварырдылар ки, һеч олмаса палтарынын сачағына тохунсунлар+ вә палтарына тохунанларын һамысы тамамилә сағалырды.

Һашијәләр

Һирод Антипа. Лүғәтә бах.
Һәрфән: чох стади. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: ҝеҹәнин дөрдүнҹү нөвбәсиндә. Тәхминән ҝеҹә саат үчдән сәһәр саат алтыја кими.