Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 37:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

 • Јеһоваја ҝүвәнән уғурлу олар

  • «Шәр иш ҝөрәнләрдән өтрү ганыны гаралтма» (1)

  • «Гој сәадәтин Јеһова олсун» (4)

  • «Јолуну Јеһоваја тапшыр» (5)

  • «Һәлимләр јер үзүнә саһиб олаҹаг» (11)

  • Салеһин диләндији ҝөрүнмәјиб (25)

  • Салеһләр јердә әбәди јашајаҹаг (29)

Давудун мәзмуру. א [Алеф]* 37  Шәр иш ҝөрәнләрдән өтрү ганыны гаралтма,Һагсызлыг едәнләрин пахыллығыны чәкмә,+   Чүнки онлар от кими тез гурујаҹаг,+Јашыл чәмәнтәк саралыб-солаҹаглар. ב [Бет]   Сән Јеһоваја ҝүвән, јахшылыг ет,+Јер үзүндә јаша, сәдагәтлә аддымла.+   Гој сәадәтин Јеһова олсун,О, гәлбинин мурадыны чин едәр. ג [Гимел]   Јолуну Јеһоваја тапшыр,+Она ҝүвән, О, сәнин ишини һасил едәр.+   Салеһлијини сүбһ шәфәгитәк,Әдаләтини ҝүнорта ҝүнәшитәк парладар. ד [Далет]   Јеһованын һүзурунда сүкут ет,+Ону сәбирлә ҝөзлә. Фитнә-фәсадла уғур газананАдамдан өтрү ганыны гаралтма.+ ה [Һе]   Гәзәби бурах, һиддәтдән чәкин,+Дилхор олуб шәрә әл атма*.   Писләрин көкү кәсиләҹәк,+Јеһоваја ҝүвәнәнләр исә јер үзүнә саһиб олаҹаг.+ ו [Вав] 10  Аз галыб!Артыг пис адам олмајаҹаг,+Јеринә бахаҹагсан, о, јохдур.+ 11  Һәлимләр јер үзүнә саһиб олаҹаг,+Әмин-аманлығын боллуғундан һәзз алаҹаглар.+ ז [Зајн] 12  Шәр адам салеһин гәсдинә дурур,+Она диш гыҹајыр. 13  Амма Јеһова она ҝүләҹәк,Ахы билир ки, онун сону ҝәлир.+ ח [Хет] 14  Шәр адамлар гылынҹ чәкир, каман ҝәрир,Мәзлуму, фағыры јыхмаг үчүн,Јолу дүрүст оланын ҹаныны алмаг үчүн. 15  Лакин гылынҹлары өз үрәкләринә батаҹаг,+Каманлары гырыг-гырыг олаҹаг. ט [Тет] 16  Салеһин аз малы,Чохлу шәр адамын сәрвәтиндән јахшыдыр.+ 17  Чүнки шәрләрин голу сынаҹаг,Салеһләрә исә Јеһова арха дураҹаг. י [Јуд] 18  Јеһова саф инсанларын нәләр чәкдијини билир,Онларын мирасы даима дураҹаг.+ 19  Дара дүшәндә хәҹаләт чәкмәјәҹәкләр,Аҹлыг ҝүнләриндә тох јашајаҹаглар. כ [Каф] 20  Шәр адамлар исә јох олаҹаг,+Јеһованын дүшмәнләри әлван чәмәнтәк солуб ҝедәҹәк,Думан кими дағылаҹаглар. ל [Ламед] 21  Шәр адам борҹ ҝөтүрәр, гајтармаз,Салеһ адам исә сәхавәтлидир, әлиачыгдыр.+ 22  Аллаһын мүбарәк бәндәләри јерә саһиб олаҹаг,Онун ләнәтләдији кәсләринсә көкү кәсиләҹәк.+ מ [Мем] 23  Јеһова инсанын јолундан разы галанда+Онун аддымларыны јөнәлдир.+ 24  О инсан бүдрәсә дә јыхылмаз,+Чүнки Јеһова онун әлиндән тутур.+ נ [Нун] 25  Ҹаванлығымдан бәри, бу гоҹа јашымадәк,Нә салеһ адамын атылдығыны,+Нә дә өвладларынын чөрәк диләндијини ҝөрмәмишәм.+ 26  О, һәмишә сәхавәтлә борҹ верәр,+Өвладлары да хејир-бәрәкәт ҝөрәр. ס [Самех] 27  Шәрдән гачыб јахшылыг етсән,+Әбәди јашајарсан. 28  Чүнки Јеһова әдаләти севир,Садиг бәндәләрини тәрк етмәз.+ ע [Ајн] Онлар даима һифз олунар,+Писләринсә нәсли кәсиләҹәкдир.+ 29  Салеһләр јерә саһиб олаҹаг,+Орада әбәди јашајаҹаглар.+ פ [Пе] 30  Салеһ адамын ағзындан һикмәт төкүлүр,Дилиндән әдаләт јағыр.+ 31  Аллаһынын гануну онун гәлбиндәдир,+Ајағы бүдрәмәз.+ צ [Тсаде] 32  Шәр адам салеһи ҝүдүр,Ону өлдүрмәк үчүн фүрсәт ахтарыр. 33  Лакин Јеһова салеһи шәр адамын әлинә салмаз,+Ону мәһкәмәдә тәгсирли чыхармаз.+ ק [Коф] 34  Үмидини Јеһоваја бағла, Онун јолуну тут,О, сәни јүксәлдәҹәк, јер үзүнә саһиб олаҹагсан, Писләрин көкү кәсиләндә+ ҝөзүнлә ҝөрәҹәксән.+ ר [Рејш] 35  Амансыз, залым адамы ҝөрдүм,Јашыл ағаҹтәк гол-будаг атмышды өз торпағында.+ 36  Лакин гәфил солду, јох олуб ҝетди,+Ахтардым ону, тапмадым.+ ש [Син] 37  Камил адама фикир вер,Әмәлисалеһә бах,+Белә адамын ҝәләҹәји әмин-аман олаҹаг.+ 38  Лакин асиләрин һамысы мәһв едиләҹәк,Шәр адамларын ахыры јохдур.+ ת [Тав] 39  Салеһләрин хиласы Јеһовадандыр,+Дар ҝүндә онларын пәнаһы Одур.+ 40  Јеһова онларын имдадына јетиб хилас едәҹәк,+ Онлары шәр адамын әлиндән гуртарыб ниҹат верәҹәк,Чүнки Она сығыныблар.+

Һашијәләр

Ибрани әлифбасынын илк һәрфидир. Бу мәзмур орижинал мәтндә әлифба сырасы илә јазылмышдыр.
Диҝәр вариант: дилхор олма, чүнки бу, зијандан башга һеч нә ҝәтирмәз.