Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һәвариләрин ишләри 15:1—41

МҮНДӘРИҸАТ

  • Антакјада сүннәт мәсәләси илә бағлы мүбаһисә (1, 2)

  • Бу мәсәләјә Јерусәлимдә бахылыр (3—5)

  • Ағсаггалларла һәвариләр бир јерә јығышырлар (6—21)

  • Рәһбәрлик шурасынын мәктубу (22—29)

    • Гандан узаг дурун (28, 29)

  • Бу мәктуб јығынҹаглары руһландырыр (30—35)

  • Булусла Барнәбанын јоллары ајрылыр (36—41)

15  Јәһудијјәдән ҝәлән бәзи адамлар гардашлары: «Әҝәр Мусанын гојдуғу адәт үзрә сүннәт едилмәсәниз,+ хилас олмајаҹагсыныз», — дејә өјрәтмәјә башладылар.  Лакин бу адамларла Булус вә Барнәба арасында ҹидди фикир ајрылығы јаранды вә онлар мүбаһисәјә башладылар. Буна ҝөрә дә белә гәрара алынды ки, Булус, Барнәба вә бир нечә башга гардаш бу мәсәлә илә әлагәдар Јерусәлимә+, һәвариләрин вә ағсаггалларын јанына ҝетсинләр.  Јығынҹаг онлары бир гәдәр өтүрдү. Онлар Финикија вә Сәмәријјәдән кечәркән диҝәр халгларын олан адамларын имана неҹә ҝәлдикләрини тәфәррүаты илә данышыр вә бүтүн гардашларын үрәјини шад едирдиләр.  Јерусәлимә чатанда јығынҹаг, һәвариләр вә ағсаггаллар онлары меһрибанлыгла гаршыладылар. Булусла Барнәба Аллаһын онларын васитәсилә ҝөрдүјү чохсајлы ишләрдән данышдылар.  Лакин әввәлләр фәриси тәригәтинин үзвү олмуш бәзи иманлылар ајаға галхыб дедиләр: «Онлар сүннәт едилмәлидирләр. Онлардан тәләб олунмалыдыр ки, Мусанын Ганунуна риајәт етсинләр».+  Онда һәвариләр вә ағсаггаллар бу ишә бахмаг үчүн топлашдылар.  Гызғын мүзакирәләрдән сонра Бутрус ајаға галхыб сөзә башлады: «Гардашлар, сизә јахшы мәлумдур ки, Аллаһ диҝәр халглардан олан адамларын мүждәни ешидиб иман ҝәтирмәләри үчүн илк ҝүнләрдән сизин араныздан мәни сечиб.+  Үрәкләри билән Аллаһ,+ бизә вердији кими, бу адамлара да мүгәддәс руһуну вермәклә онлары гәбул етдијини ҝөстәрди.+  О, бизимлә онларын арасында һеч бир фәрг гојмады+ вә иман васитәсилә онларын үрәјини тәмизләди.+ 10  Белә исә, нәјә ҝөрә нә әҹдадларымызын, нә дә бизим дашыја билмәдијимиз+ бојундуруғу+ шаҝирдләрин бојнуна гојуб Аллаһы сынајырсыныз? 11  Ахы биз өзүмүз дә о инсанлар кими,+ Ағамыз Исанын лүтфү сајәсиндә хилас олаҹағымыза инанырыг»+. 12  О заман бүтүн топлашанлар сусуб Барнәба илә Булусу динләмәјә башладылар. Бу ики гардаш Аллаһын диҝәр халглар арасында онларын әли илә ҝөстәрдији чохлу мөҹүзә вә әламәтләрдән данышдылар. 13  Онлар данышыб гуртаранда Јагуб сөзә башлады: «Гардашлар, мәни динләјин. 14  Аллаһын диҝәр халглардан Өз адыны дашыјан бир халг+ тәшкил етмәк үчүн онлара илк дәфә неҹә нәзәр салдығыны Шәмун*+ әтрафлы нәгл етди. 15  Пејғәмбәрләрин китабында јазыланлар да бунунла үст-үстә дүшүр: 16  “Бундан сонра гајыдыб Давудун јыхылмыш чардағыны јенидән гураҹағам, харабалыгларыны бәрпа едиб, әввәлки һалына гајтараҹағам ки, 17  бу халгдан галмыш адамлар диҝәр халглардан олуб Мәним адымы дашыјан инсанларла бирҝә Јеһованы үрәкдән ахтарсынлар. 18  Та гәдимдән бәлли олан+ бу шејләри едән Јеһова белә дејир”.+ 19  Буна ҝөрә дә белә һесаб едирәм ки, диҝәр халглардан Аллаһа тәрәф дөнән инсанлар үчүн чәтинлик јаратмамалыјыг.+ 20  Ҝәлин онлара јазаг ки, бүтпәрәстликлә мурдарланмыш шејләрдән+, әхлагсызлыгдан*+, боғулмуш һејван әтиндән вә гандан+ узаг дурсунлар. 21  Чүнки та гәдимдән һәр шәһәрдә Мусанын јаздыгларыны изаһ едән адамлар вар. Онлар һәр шәнбә ҝүнү онун китабларыны синагогларда уҹадан охујурлар».+ 22  Бундан сонра һәвариләр, ағсаггаллар вә бүтүн јығынҹаг өз араларындан Барсәбас адланан Јәһуданы вә Силаны+ сечиб Булус вә Барнәба илә Антакјаја ҝөндәрмәк гәрарына ҝәлдиләр. Сечиләнләр јығынҹагда мәсул гардашлар идиләр. 23  Онларла бу мәктубу ҝөндәрдиләр: «Гардашларыныз һәвариләр вә ағсаггаллардан Антакја+, Сурија вә Киликијадакы диҝәр халглардан олан гардашлара салам! 24  Арамыздан бәзиләринин өз сөзләри илә сизи тәлаша салдығыны,+ иманынызы сарсытмаға чалышдығыны ешитмишик, һалбуки биз онлара һеч бир ҝөстәриш вермәмишдик. 25  Биз јекдилликлә гәрара алдыг ки, ики нәфәр сечиб 26  Ағамыз Иса Мәсиһин ады уғрунда ҹанларыны тәһлүкәјә атан әзизләримиз Барнәба вә Булусла јаныныза ҝөндәрәк.+ 27  Беләликлә, Јәһуда вә Силаны јаныныза ҝөндәририк, онлар бу мәктубда јаздыгларымызы сизә шифаһи чатдыраҹаглар.+ 28  Биз мүгәддәс руһун көмәји илә+ гәрара ҝәлдик ки, үзәринизә бу зәрури шејләрдән әлавә јүк гојмајаг: 29  бүтләрә гурбан ҝәтирилмиш шејләрдән+, гандан+, боғулмуш һејван әтиндән+ вә әхлагсызлыгдан+ узаг дурун. Әҝәр диггәтли олуб өзүнүзү бу шејләрдән узаг сахласаныз, хејир тапарсыныз. Сағлыгла галын!» 30  Сонра гардашлары јола салдылар. Бу гардашлар Антакјаја ҝәлиб шаҝирдләри топладылар вә мәктубу онлара вердиләр. 31  Онлар мәктубда јазылан бу руһландырыҹы сөзләри охујанда севиндиләр. 32  Јәһуда вә Сила, һәм дә пејғәмбәр олдугларындан, гардашлары бир чох сөзләрлә руһландырыб мөһкәмләндирдиләр.+ 33  Бир мүддәт орада галандан сонра гардашлар онлары ҝеријә, онлары ҝөндәрмиш гардашларын јанына сағ-саламат јола салдылар. 34  *⁠—— 35  Амма Булусла Барнәба Антакјада галыб бир чох шаҝирдлә бәрабәр Јеһованын сөзү һаггындакы мүждәни тәблиғ едир вә өјрәдирдиләр. 36  Бир нечә ҝүндән сонра Булус Барнәбаја деди: «Ҝәл инди* Јеһованын сөзүнү тәблиғ етдијимиз бүтүн шәһәрләрә гајыдаг вә орадакы гардашлара баш чәкәк, ҝөрәк неҹәдирләр».+ 37  Барнәба Марк ләгәбли Јәһјаны+ да ҝөтүрмәк фикриндә иди. 38  Амма Булус ону бу сәјаһәтә ҝөтүрмәји мүнасиб билмәди, чүнки о, Памфилијада һәвариләрдән ајрылмыш вә онларла бу иши давам етдирмәмишди.+ 39  Бу мәсәлә онларын арасында гызғын чәкишмәјә сәбәб олду вә онлар бир-бириндән ајрылдылар. Барнәба+ Маркы өзү илә ҝөтүрүб Кипрә јолланды. 40  Булус исә Силаны сечди. Гардашлар Булусу Јеһованын лүтфүнә әманәт етдикдән сонра о, јола чыхды.+ 41  О, Сурија вә Киликијадан кечәрәк јығынҹаглары мөһкәмләндирирди.

Һашијәләр

Шимон (Бутрус) адынын диҝәр формасы.
Јун. порнеја. дә «әхлагсызлыг» сөзүнә бах.
Диҝәр вариант: нә олурса, олсун.