Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Филиппилиләрә 3:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҹисмани шејләрә ҝүвәнмәмәк (1—11)

    • Булус Мәсиһә ҝөрә һәр шеји һеч сајыр (7—9)

  • Ирәлидәки шејләрә ҹан атмаг (12—21)

    • Ҝөјләрин вәтәндашыјыг (20)

3  Нәһајәт, гардашларым, Рәббә хидмәтдә һәмишә севинин.+ Сизә ејни шејләри јазмаг мәнә чәтин дејил, анҹаг бунлар сизи горујар.  Өзүнүзү мурдар адамлардан*, зијанкар вә бәдәни шикәст едән адамлардан ҝөзләјин.+  Һәгиги сүннәт олунмушлар+ бизик, чүнки биз Аллаһын руһу илә мүгәддәс хидмәти иҹра едир вә ҹисмани шејләрә ҝүвәнмирик, Мәсиһ Иса илә өјүнүрүк.+  Һәрчәнд ҹисмани шејләрә ҝүвәнмәјә мәним башгаларындан чох әсасым вар. Әҝәр кимсә ҹисмани шејләрә ҝүвәнмәјә әсасы олдуғуну фикирләширсә, мәним әсасым даһа чохдур.  Анадан оландан сонра сәккизинҹи ҝүндә сүннәт едилмишәм,+ өзүм Исраил халгындан, Бинјамин гәбиләсиндән, ибрани валидејнләрдән дүнјаја ҝәлмиш бир ибранијәм.+ Гануна ҝәлдикдә фәриси идим,+  ҹанфәшанлыг десәниз, јығынҹағы тәгиб едирдим,+ Гануна итаәтдән доған салеһлик десәниз, мән бурада да гүсурсуз идим.  Лакин мәним үчүн газанҹ олан шејләри Мәсиһә ҝөрә һеч сајдым*.+  Бәли, мән, доғрудан да, һәр шеји Ағам Мәсиһ Иса һаггындакы мисилсиз билијә ҝөрә һеч сајырам. Ағама ҝөрә һәр шејдән кечдим, һәр шеји зибил һесаб едирәм ки, Мәсиһи газаным.  Һәмчинин онунла вәһдәтдә олдуғум бәлли олсун. Буна Гануна әмәл етмәкдән доған салеһлијим сајәсиндә јох, Мәсиһә+ имандан доған,+ Аллаһдан ҝәлән вә имана әсасланан салеһлик сајәсиндә+ наил олмушам. 10  Мәгсәдим ону танымаг, дирилмәсинин ҝүҹүнү+ дәрк етмәк, чәкдији изтираблара шәрик олмаг,+ онун өлүмүнә бәнзәр өлүмә тәслим олмагдыр.+ 11  Истәјирәм ҝөрүм, илк дирилмәјә јетишә билирәм, ја јох.+ 12  Мән демирәм ки, артыг мүкафаты алмышам, јахуд артыг камиләм. Хејр, вар ҝүҹүмлә чалышырам+ ки, ҝөрүм Мәсиһ Исанын мәни сечиб мәнә вермәк истәдији мүкафаты ала билирәм, ја јох.+ 13  Гардашлар, мән һәлә бу мүкафаты алдығымы дүшүнмүрәм. Јалныз буну дејә биләрәм ки, архада галан шејләри унудуб,+ ирәлидәки шејләрә ҹан атараг+ 14  һәдәфә доғру, Аллаһын Мәсиһ Иса васитәсилә вердији ҝөјләр дәвәти+ мүкафатына+ доғру гачырам. 15  Беләликлә, бизләрдән ким јеткиндирсә,+ гој бу ҹүр фикирләшсин. Әҝәр нәдәсә башга ҹүр дүшүнүрсүнүзсә, Аллаһ сизә дүзҝүн дүшүнҹә тәрзини ачаҹаг. 16  Анҹаг јенә дә һансы сәвијјәјә чатмышыгса чатаг, ҝәлин бундан сонра да ејни ҹүр ирәлиләјәк. 17  Гардашлар, һамыныз мәндән нүмунә ҝөтүрүн+ вә сизә гојдуғумуз нүмунәјә әсасән јашајанлары диггәтлә изләјин. 18  Әввәлләр барәсиндә дәфәләрлә бәһс етдијим бир чохлары һаггында инди ҝөз јашлары илә данышырам. Чүнки онлар Мәсиһин ишҝәнҹә дирәјинин дүшмәни кими һәрәкәт едир. 19  Онларын агибәти мәһв, аллаһы нәфсани истәкләрдир. Өјүндүкләри шејләр әслиндә онлары рүсвај едир, онларын фикри-зикри дүнјәви шејләрдәдир.+ 20  Биз исә ҝөјләрин+ вәтәндашыјыг.+ Биз сәбирсизликлә орадан хиласкар, Ағамыз Иса Мәсиһи ҝөзләјирик.+ 21  О, бизим зәиф бәдәнимизи дәјишиб өз шанлы бәдәнинә+ бәнзәр һала ҝәтирәҹәк. О, буну һәр шеји өзүнә табе етдирмәјә гадир олан бөјүк гүдрәтилә едәҹәк.+

Һашијәләр

Һәрфән: итләрдән.
Диҝәр вариант: лакин мәним үчүн газанҹ олан шејләрдән Мәсиһә ҝөрә өз хошумла әл чәкдим.