Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ромалылара 14:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бир-биринизи мүһакимә етмәјин (1—12)

  • Башгаларынын иман јолундан дөнмәсинә баис олмајаг (13—18)

  • Сүлһ вә бирлик наминә чалышын (19—23)

14  Иманы зәиф олан адамы гәбул един,+ фәргли фикирләринә ҝөрә* ону мүһакимә етмәјин.  Киминсә иманы һәр шеј јемәјә јол верир, иманы зәиф олан исә анҹаг тәрәвәз јејир.  Гој һәр шеј јејән адам јемәјәнә јухарыдан ашағы бахмасын вә јемәјән дә јејән адамы мүһакимә етмәсин,+ чүнки Аллаһ ону гәбул едиб.  Сән кимсән ки, башгасынын гулуну мүһакимә едирсән?+ Ағасы билир, гулу ајаг үстәдир, јохса јыхылыб.+ О, ајаг үстә дураҹаг, чүнки Јеһова ону ајаг үстә сахламаға гадирдир.  Кимсә бир ҝүнү о бирисиндән ваҹиб сајыр,+ диҝәри үчүн исә бүтүн ҝүнләр ејнидир.+ Гој һәр кәс инандығы шејин доғру олуб-олмадығына там әмин олсун.  Һәр һансы бир ҝүнү үстүн тутан буну Јеһовадан өтрү едир. Һәмчинин јејән Јеһовадан өтрү јејир, чүнки Она шүкүр едир.+ Јемәјән дә Јеһовадан өтрү јемир, амма јенә дә Она шүкүр едир.+  Әслиндә, һеч биримиз тәкҹә өзүмүз үчүн јашамырыг+ вә тәкҹә өзүмүз үчүн өлмүрүк.  Јашајырыгса, Јеһова үчүн јашајырыг,+ өлүрүксә, Јеһова үчүн өлүрүк. Бәли, јашасаг да, өлсәк дә, Јеһоваја мәхсусуг.+  Мәсиһ дә һәм өлүләрин, һәм дириләрин Ағасы олмаг үчүн өлдү вә сонра һәјата гајытды.+ 10  Бәс сән нијә гардашыны мүһакимә едирсән?+ Нәјә ҝөрә гардашына јухарыдан ашағы бахырсан? Ахы биз һамымыз Аллаһын һөкм күрсүсү гаршысында дураҹағыг,+ 11  неҹә ки јазылыб: «Јеһова белә дејир: “Варлығыма анд ичирәм+ ки, һәр диз гаршымда бүкүләҹәк, һәр дил Аллаһ олдуғуму ачыг-ашкар етираф едәҹәк”».+ 12  Беләликлә, һәр биримиз өзүмүзә ҝөрә Аллаһа ҹаваб верәҹәјик.+ 13  Буна ҝөрә дә ҝәлин индән белә бир-биримизи мүһакимә етмәјәк.+ Әксинә, гаршыныза мәгсәд гојун ки, һеч бир гардашын јыхылмасына, иман јолундан дөнмәсинә баис олмајасыныз.+ 14  Ағамыз Исанын хидмәтчиси кими, билирәм, һәм дә әминәм ки, өз-өзлүјүндә мурдар һеч нә јохдур,+ әҝәр адам нәји исә мурдар һесаб едирсә, һәмин шеј онун үчүн мурдардыр. 15  Буна ҝөрә дә әҝәр једијин јемәјә ҝөрә гардашын пис олурса, сән артыг мәһәббәтлә һәрәкәт етмирсән.+ Бир гарын јемәјә ҝөрә гардашыны мәһв етмә, ахы бу гардашына ҝөрә Мәсиһ ҹанындан кечиб.+ 16  Гојмајын ки, инсанлар јахшы ишләринизи писләсинләр. 17  Чүнки Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәк јемәк-ичмәкдән јох,+ мүгәддәс руһдан һасил олан салеһлик, сүлһ вә севинҹдән асылыдыр. 18  Ким Мәсиһә бу ҹүр хидмәт едирсә, Аллаһын да, инсанларын да рәғбәтини газаныр. 19  Буна ҝөрә дә ҝәлин сүлһә+ апаран вә бир-биримизи руһландыран шејләрә ҹан атаг.+ 20  Јемәкдән өтрү Аллаһын ишини дағытма!+ Дүздүр, һәр шеј тәмиздир, анҹаг јемәк башгаларынын иманыны сарсыдырса, бу, јејән үчүн писдир.+ 21  Јахшысы одур, нә әт је, нә шәраб ич, нә дә гардашынын иманыны сарсыдан башга бир иш ҝөр.+ 22  Иманын гој Аллаһла сәнин аранда галсын. Ҝөрдүјү ишә ҝөрә өзүнү гынамајан хошбәхтдир. 23  Анҹаг јејәркән онун үрәјиндә шүбһә варса, о өзүнү мәһкум едир, чүнки имана әсасән һәрәкәт етмир. Имана әсасән ҝөрүлмәјән һәр бир иш исә ҝүнаһдыр.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: гәлбиндәки шүбһәләрә ҝөрә.