Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәтта 15:1—39

МҮНДӘРИҸАТ

  • Инсан адәт-әнәнәләри ифша едилир (1—9)

  • Инсаны үрәкдән чыхан шејләр мурдар едир (10—20)

  • Финикијалы гадынын бөјүк иманы (21—28)

  • Иса бир чох хәстәни сағалдыр (29—31)

  • Иса 4000 нәфәри дојурур (32—39)

15  Јерусәлимдән фәрисиләр вә мирзәләр Исанын јанына ҝәлиб дедиләр:+  «Нијә сәнин шаҝирдләрин дәдә-бабаларымызын гојдуғу адәт-әнәнәни позур? Мисал үчүн, онлар јемәкдән габаг әлләрини јумурлар*».+  Иса онлара ҹаваб верди: «Бәс сиз нијә өз әнәнәләринизә ҝөрә Аллаһын әмрини позурсунуз?+  Мисал үчүн, Аллаһ белә дејиб: “Атана вә анана һөрмәт ет”+ вә “Атасыны ја анасыны тәһгир едән өлдүрүлмәлидир”.+  Сиз исә дејирсиниз: “Атасына ја анасына: “Сәни сахламаг үчүн нәјим варса, һамысы Аллаһа һәср едилмиш бәхшишдир”, — дејән+  атасына һөрмәт етмәјә биләр”. Бунунла сиз өз әнәнәниздән өтрү Аллаһын сөзүнү һечә ендирмисиниз.+  Еј икиүзлүләр, Әшија сизин һаггынызда јахшы пејғәмбәрлик едиб:+  “Бу халг Мәнә дилдә һөрмәт едир, үрәкдә исә Мәндән чох узагдырлар.  Онлар Мәнә әбәс јерә ибадәт едирләр, чүнки онларын өјрәтдикләри ади инсан әмрләридир”».+ 10  Бу сөзләрдән сонра Иса ҹамааты јанына чағырыб деди: «Гулаг асын вә сөзләрими дәрк един.+ 11  Инсаны једији шејләр мурдар етмир, ону ағыздан чыхан шејләр мурдар едир».+ 12  Онда шаҝирдләр јахынлашыб она дедиләр: «Хәбәрин вар ки, фәрисиләр сәнин сөзләриндән гәзәбләнибләр?»+ 13  Иса онлара ҹаваб верди: «Ҝөјдәки Атамын әкмәдији һәр бир битки көкүндән гопарылаҹаг. 14  Гој гәзәбләнсинләр. Онлар кор бәләдчидирләр. Әҝәр кор кора бәләдчилик едәрсә, икиси дә гујуја дүшәр».+ 15  Бутрус она деди: «О мәсәли бизә баша сал». 16  Иса деди: «Јәни сиз дә һәлә баша дүшмәмисиниз?+ 17  Мәҝәр билмирсиниз ки, инсанын једији һәр шеј бағырсаглардан кечиб бајыра чыхыр? 18  Ағыздан чыхан шејләр исә үрәкдән ҝәлир. Бах, бунлар адамы мурдар едир.+ 19  Мисал үчүн, пис фикирләр,+ гәтл, зина, әхлагсызлыг*, оғурлуг, јалан шаһидлик, күфр үрәкдән чыхыр. 20  Адамы белә шејләр мурдар едир. Јујулмамыш әллә чөрәк јемәк исә адамы мурдар етмир». 21  Иса орадан чыхыб Сур вә Сидон әразисинә ҝетди.+ 22  Орада јашајан бир финикијалы гадын ҝәлиб уҹадан деди: «Аға, Давуд Оғлу, мәнә рәһмин ҝәлсин. Ҹинләр гызыма зүлм едирләр».+ 23  Иса она бир кәлмә сөз демәди. Белә олдугда шаҝирдләри Исаја јахынлашыб дедиләр: «Она де чыхыб ҝетсин. Бајагдан далымызҹа дүшүб гышгырыр». 24  Иса деди: «Мән јалныз Исраил евинин итмиш гојунларынын јанына ҝөндәрилмишәм».+ 25  Гадын јахынлашды вә тәзим едиб деди: «Аға, мәнә көмәк елә!» 26  Иса гадына деди: «Чөрәји ушагларын әлиндән алыб күчүкләрин габағына атмаг дүзҝүн дејил». 27  Гадын деди: «Дүз дејирсән, Аға, амма ахы күчүкләр дә ағаларынын сүфрәсиндән төкүлән гырынтылары јејирләр».+ 28  Онда Иса гадына деди: «Еј гадын, сән бөјүк иман саһибисән. Гој истәдијин кими олсун». Онун гызы дәрһал сағалды. 29  Иса орадан чыхыб јолуна давам етди. О, Ҹәлилә дәнизинә ҝәлди+ вә даға галхыб отурду. 30  Бу заман Исанын јанына чохлу адам ҝәлди. Онларын арасында топал, шикәст, кор, лал вә башга хәстәләр варды. Ҹамаат хәстәләри Исанын ајағы алтына узадырды вә о, хәстәләри сағалдырды.+ 31  Ҹамаат лалларын данышдығыны, корларын ҝөрдүјүнү, шикәстләрин сағалдығыны, топалларын јеридијини ҝөрәндә һејрәтә ҝәлди вә Исраилин Аллаһыны мәдһ етди.+ 32  Иса шаҝирдләрини јанына чағырыб деди: «Ҹамаата јазығым ҝәлир.+ Артыг үч ҝүндүр ки, јанымдадырлар, һеч нә јемәјибләр. Онлары аҹ јола салмаг истәмирәм. Јолда тагәтдән дүшәрләр».+ 33  Шаҝирдләр исә она дедиләр: «Бу чөл-бијабанда бу бојда ҹамаат үчүн һарадан чөрәк тапаг?»+ 34  Иса онлара деди: «Нечә чөрәјиниз вар?» Онлар дедиләр: «Једди чөрәјимиз вар, бир нечә дәнә дә хырда балығымыз». 35  Иса ҹамаата деди ки, јерә отурсунлар, 36  сонра һәмин једди чөрәји вә балыглары ҝөтүрдү, шүкүр едиб чөрәји бөлдү вә шаҝирдләринә вермәјә башлады, онлар да ҹамаата пајладылар.+ 37  Һамы јејиб дојду. Артыг галан тикәләрдән једди долу сәбәт јығылды.+ 38  Гадынлары вә ушаглары чыхмагла јејәнләрин сајы дөрд мин киши иди. 39  Иса ҹамааты јола саландан сонра гајыға миниб Мәҹдән торпағына ҝәлди.+

Һашијәләр

Бурада сөһбәт дини ајинин иҹрасындан ҝедир.