«Дүшүнҹәнизи јениләшдирәрәк бүсбүтүн дәјишин» (РОМ. 12:2).

НӘҒМӘ: 61, 52

1—3. а) Вәфтиздән сонра өзүмүздә һансы дәјишикликләри етмәк бизә чәтин ола биләр? б) Инкишаф етмәк ҝөзләдијимиздән чәтин оланда өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

ҺӘГИГӘТИ өјрәнәндә Кевинин [1] бирҹә истәји вар иди. О да Јеһова илә јахын мүнасибәтдә олмаг иди. Анҹаг узун илләр әрзиндә о, гумарбаз, наркоман олмушду, сигарет чәкиб әјјашлыг етмишди. Кевин Аллаһын рәғбәтини газанмаг үчүн бүтүн бу чиркин әмәлләрдән әл чәкмәли иди. О, Јеһоваја ҝүвәнәрәк вә Онун Кәламындан ҝүҹ алараг буна мүвәффәг олду (Ибр. 4:12).

2 Вәфтиз олунандан сонра да Кевин өзүнү дәјишмәјә давам едирди. О, өзүндә мәсиһи кејфијјәтләри тәрбијә етмәк үчүн һәлә дә чалышмалы иди (Ефес. 4:31, 32). Мәсәлән, она һирсини ҹиловламаг чох чәтин иди. Кевин дејир: «Мәним үчүн пис вәрдишләри тәрҝитмәк даһа раһат олду, нәинки өзүмү ҹиловламағы өјрәнмәк». Анҹаг о, гызғын дуалар едәрәк вә Мүгәддәс Китабы өјрәнәрәк хасијјәтиндә лазыми дәјишикликләр етди.

3 Кевин кими, чохларымыз Мүгәддәс Китабын әсас тәләбләринә  ујғун ҝәлмәк үчүн вәфтиздән габаг һәјатымызда бөјүк дәјишикликләр етмишик. Анҹаг вәфтиздән сонра баша дүшмүшүк ки, Аллаһа вә Иса Мәсиһә даһа чох бәнзәмәк үчүн әввәлкиләрә нисбәтән кичик дә олса, һәлә дә өзүмүздә дәјишикликләр етмәлијик (Ефес. 5:1, 2; 1 Бут. 2:21). Мәсәлән, ола биләр, мүшаһидә едирик ки, һәр шејә тәнгиди јанашырыг, инсандан горхуруг, гејбәтә мејиллијик, јахуд башга зәиф ҹәһәтләримиз вар. Бу саһәләрдә дәјишмәк ҝөзләдијимиздән чәтин ола биләр. Белә олан һалда биздә суал јарана биләр: «О гәдәр бөјүк дәјишиклији етдијим һалда нәјә ҝөрә кичик мәсәләләрдә дәјишиклик етмәк белә чәтиндир? Мүгәддәс Китабын мәни бундан сонра да дәјишмәси үчүн нә етмәлијәм?»

ВӘЗИЈЈӘТӘ РЕАЛ ЈАНАШЫН

4. Нәјә ҝөрә һәмишә Јеһованы разы сала билмирик?

4 Биз Јеһованы таныјыб севдијимиз үчүн сидги-үрәкдән Ону разы салмаг истәјирик. Белә ҹошгун истәјин олмасына бахмајараг, гејри-камиллик уҹбатындан һәмишә Она хош ҝедән ишләр ҝөрә билмирик. Тез-тез өзүмүзү һәвари Булус кими һисс едирик. О јазмышды: «Јахшы иш ҝөрмәк истәјим вар, амма ону едә билмирәм» (Ром. 7:18; Јаг. 3:2).

5. Вәфтиздән әввәл һансы дәјишикликләри етмишик, бәс һансы зәифликләрлә, ола билсин, һәлә дә мүбаризә апарырыг?

5 Биз мәсиһи јығынҹағынын үзвү олмаздан әввәл ҝүнаһ ишләрдән әл чәкмишик. Әкс һалда, јығынҹағын үзвү ола билмәздик (1 Кор. 6:9, 10). Бунунла белә, биз һәлә дә гејри-камилик (Кол. 3:9, 10). Буна ҝөрә дә дүшүнмәмәлијик ки, әҝәр вәфтиз олунмушугса вә ја узун илләрдир һәгигәт јолундајыгса, демәли, даһа сәһвләр етмәјәҹәјик, һансыса мәгамда зәифлик ҝөстәрмәјәҹәјик, артыг үрәјимиздә јанлыш нијјәтләр вә ја мејилләр олмајаҹаг. Бәзи зәифликләрлә илләр узуну мүбаризә апармалы олуруг.

6, 7. а) Гејри-камиллијимизә бахмајараг, нәјин сајәсиндә Јеһова илә дост ола билирик? б) Нәјә ҝөрә Јеһовадан әфв диләмәјә чәкинмәмәлијик?

6 Гејри-камил олсаг да, јенә дә Јеһова Аллаһла дост олуб Она хидмәт едә биләрик. Унутмајын: Јеһова бизи Өзүнә ҹәлб едәндә билирди ки, һәрдән хәталар едәҹәјик (Јәһ. 6:44). Аллаһ бизим хасијјәтимиздән, үрәјимиздәкиләрдән аҝаһдыр. Буна ҝөрә дә О билирди ки, һансы зәиф ҹәһәтләрдән јаха гуртармаг бизә хүсусилә чәтин олаҹаг вә Она јахшы мәлум иди ки, һәрдән сәһвләр едәҹәјик. Анҹаг бу, Она мане олмады ки, бизи Өзүнә дост сечсин.

7 Јеһова Аллаһ мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк бизә гијмәтли һәдијјә бәхш едиб — севимли Оғлуну фидјә олараг уғрумузда гурбан вериб (Јәһ. 3:16). Биз хәта едәндә төвбә едиб бу дәјәрли фидјәнин әсасында Јеһовадан әфв диләјә биләрик. Ејни заманда әмин ола биләрик ки, О, бизи бағышлајыр вә Онунла достлуғумуз позулмајыб (Ром. 7:24, 25; 1 Јәһ. 2:1, 2). Биз өзүмүзү ҝүнаһкар вә ја чиркаба булашмыш һисс едәндә өзүмүзү фидјәнин дәјәриндән мәһрум етмәмәлијик. Јохса бу, она бәнзәјәрди ки, әлләримиз чирклидир, анҹаг онлары јумаг истәмирик. Ахы фидјә төвбә едән ҝүнаһкарлар үчүн өдәнилиб. Буна ҝөрә дә гејри-камил олсаг да, фидјәнин сајәсиндә Јеһованын досту олараг гала биләрик. (1 Тимутијә 1:15 ајәсини охујун.)

8. Нәјә ҝөрә зәифликләримизә бармагарасы бахмамалыјыг?

8 Сөзсүз ки, зәиф ҹәһәтләримизә бармагарасы бахмамалыјыг. Јеһова илә дост олмаг үчүн Она вә Мәсиһә даһа чох бәнзәмәјә чалышмалы вә Онларын истәдији кими адамлар олмалыјыг (Зәб. 15:1—5). Биз һәмчинин Аллаһа хош ҝетмәјән мејилләри ҹиловламалы, мүмкүн олан һалларда исә  онлары көкүндән гопарыб атмалыјыг. Истәр тәзәликҹә вәфтиз олаг, истәрсә дә чохдан һәгигәтдә олаг, һәмишә дүзәлмәјә чалышмалыјыг (2 Кор. 13:11).

9. Һарадан билирик ки, јени шәхсијјәтә бүрүнмәк даими просесдир?

9 Дүзәлмәк вә јени шәхсијјәтә бүрүнмәк үчүн һәмишә чалышмаг лазымдыр. Һәвари Булус диндашларына хатырлатмышды: «Сиз өјрәнмишдиниз ки, әввәлки давраныш тәрзинизә хас олан вә алдадыҹы арзулары илә позғунлашан көһнә шәхсијјәти әјниниздән чыхармалысыныз, даима дүшүнҹә тәрзинизи јениләшдирмәлисиниз, Аллаһын ирадәсинә әсасән вә һәгиги салеһликлә сәдагәтә ујғун јарадылмыш јени шәхсијјәтә бүрүнмәлисиниз» (Ефес. 4:22—24). «Даима дүшүнҹә тәрзинизи јениләшдирмәлисиниз» ифадәси ону ҝөстәрир ки, јени шәхсијјәтә бүрүнмәк даими просесдир. Бу, адамы чох руһландырыр, чүнки баша дүшүрүк ки, Јеһоваја нә гәдәр мүддәтдир хидмәт едириксә-едәк, јени шәхсијјәти тәшкил едән мәсиһи кејфијјәтләрини һәмишә јетишдирә вә јахшылашдыра биләрик. Бәли, Мүгәддәс Китабын сајәсиндә биз даима өзүмүзү дәјишә биләрик.

НӘЈӘ ҜӨРӘ ЧӘТИНДИР?

10. Аллаһын Кәламынын көмәјилә даима дәјишмәк үчүн нә етмәлијик вә бунунла бағлы ортаја һансы суаллар чыхыр?

10 Әҝәр Аллаһын Кәламынын бизи дәјишмәсини истәјириксә, өзүмүз дә вар ҝүҹүмүзлә чалышмалыјыг. Ахы нәјә ҝөрә сәј ҝөстәрмәлијик? Әҝәр Јеһова бизә көмәк едирсә, онда руһани ҹәһәтдән инкишаф етмәк асан баша ҝәлмәли дејил? Мәҝәр Јеһова елә едә билмәзди ки, јанлыш мејилләримиз өз гүввәсини итирсин вә биз чох асанлыгла өзүмүздә мәсиһи кејфијјәтләри јетишдирәк?

11—13. Нәјә ҝөрә Јеһова истәјир ки, зәифликләримизә галиб ҝәлмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едәк?

11 Каината баханда Јеһованын нә гәдәр бөјүк гүдрәт саһиби олдуғу ҝөрүнүр. Мәсәлән, ҝүнәш санијәдә беш милјон тон материјаны енержијә чевирир. Һәмин енержинин чох кичик һиссәси јерин атмосфер тәбәгәсинә дахил олса да, бу бәс едир ки, јер үзүндә һәјатын мөвҹуд олмасы үчүн лазым олан гәдәр истилик вә ишыг олсун (Зәб. 74:16; Әшј. 40:26). Јеһова еһтијаҹ јарананда хидмәтчиләринә мәмнунијјәтлә лазым олан гәдәр ҝүҹ верир (Әшј. 40:29). О истәсәјди, бизә ҝүҹ верәрди ки, һеч бир мүбаризә апармадан, асанлыгла бүтүн зәифликләримизә галиб ҝәләк. Анҹаг О, белә етмир. Бу да сәбәбсиз дејил.

12 Јеһова бизә тајы-бәрабәри олмајан бир бәхшиш, ирадә азадлығы вериб. Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәји сечмәклә вә буну етмәк үчүн вар ҝүҹүмүзлә чалышмагла Јеһованы үрәкдән севдијимизи вә Ону разы салмаг истәдијимизи ҝөстәририк. Белә етмәклә һәмчинин Онун һакимијјәтинин тәрәфиндә олдуғумузу ҝөстәририк. Шејтан Јеһованын һөкмранлыг етмәк һүгугуну шүбһә алтына алмышды. Буна ҝөрә дә алиҹәнаб вә гәдирбилән Аллаһымыз бизим көнүл хошлуғу илә вә вар ҝүҹүмүзлә Онун һакимијјәтини дәстәкләмәјимизи чох гијмәтләндирир (Әјј. 2:3—5; Мәс. 27:11). Лакин әҝәр Јеһова бизи зәифликләримизлә апардығымыз мүбаризәдән тамамилә азад етсәјди, Она садиг олдуғумузу, Онун һакимијјәтини дәстәкләдијимизи демәјин һеч бир мәнасы олмазды.

13 Беләликлә, Јеһова Аллаһ бизә вар ҝүҹүмүзлә чалышыб Она мәгбул кејфијјәтләр јетишдирмәји бујурур (2 Бутрус 1:5—7 ајәләрини охујун; Кол. 3:12). О истәјир ки, биз ҹидд-ҹәһдлә чалышыб дүшүнҹәләримизи вә һиссләримизи нәзарәтдә сахлајаг (Ром. 8:5; 12:9). Бу саһәдә әлимиздән ҝәләни едәндә Мүгәддәс Китабын бизи һәлә дә дәјишдијини һисс едирик вә бу бизә мәмнунлуг ҝәтирир.

 ГОЈ АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫ СИЗИ БУНДАН СОНРА ДА ДӘЈИШСИН

14, 15. Өзүмүздә Јеһоваја хош олан кејфијјәтләри јетишдирмәк үчүн нә едә биләрик? (« Мүгәддәс Китаб вә дуа онлары дәјишди» адлы чәрчивәјә бахын.)

14 Мәсиһи кејфијјәтләри јетишдириб Јеһованы разы салмаг үчүн нә едә биләрик? Бунун үчүн өзүмүздә нәләри дүзәлтмәли олдуғумуза өзүмүз гәрар вермәмәлијик. Јол вермәлијик ки, Аллаһ бизә јол ҝөстәрсин. Ромалылара 12:2 ајәсиндә дејилир: «Бундан сонра бу зәманәјә ујғунлашмајын. Әксинә, дүшүнҹәнизи јениләшдирәрәк бүсбүтүн дәјишин ки, Аллаһын јахшы, хош вә камил ирадәсини дәрк едәсиниз». Јеһова Кәламы вә мүгәддәс руһу васитәсилә бизә Онун ирадәсини дәрк етмәјә, јеринә јетирмәјә вә Онун тәләбләринә ујғун ҝәлмәк үчүн лазыми дәјишикликләр етмәјә көмәк едир. Биз Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумалы, охудугларымызын үзәриндә дүшүнмәли вә дуа едиб Аллаһдан мүгәддәс руһ диләмәлијик (Лука 11:13; Гал. 5:22, 23). Бу јолла мүгәддәс руһун рәһбәрлијинә табе олуб, дүшүнҹәмизи Јеһованын дүшүнҹәсинә ујғунлашдыра биләрик. Белә етсәк, фикирләримиз, сөзләримиз вә әмәлләримиз Јеһованы даһа чох разы салаҹаг. Анҹаг бу һалда да еһтијатлы олмалыјыг ки, һансыса зәифликләримиз јенидән өзүнү бүрузә вермәсин (Мәс. 4:23).

Зәифликләринизлә мүбаризәдә көмәк едәҹәк ајәләри вә мәгаләләри топлајыб нәзәрдән кечирмәк сизин үчүн фајдалы олаҹаг (15-ҹи абзаса бахын)

15 Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумагдан әлавә биз нәшрләримизи дә охумалыјыг. Мәгсәд өзүмүздә Јеһованын мөһтәшәм хүсусијјәтләрини јетишдирмәк олмалыдыр. Бу нәшрләрдә, мәсәлән, «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналында бир чох мәгаләләр бизә мәсиһи кејфијјәтләрини јетишдирмәји вә зәифликләрин өһдәсиндән ҝәлмәји өјрәдир. Ола билсин ки, бу мәгаләләрдән, јахуд Мүгәддәс Китабдакы ајәләрдән һансыларыса охујанда ҝөрүрүк ки, бу, санки, бизим үчүн јазылыб. Онда бу ајәләри вә мәгаләләри бир јерә топлајыб вахташыры охуја биләрик.

16. Әҝәр тез бир заманда руһани ҹәһәтдән инкишаф едә билмириксә, нәјә ҝөрә руһдан дүшмәмәлијик?

16 Әҝәр сизин руһани инкишафыныз зәиф ҝедирсә, унутмајын ки, инкишаф етмәк үчүн вахт лазымдыр. Мәсиһи кејфијјәтләри јетишдирмәк давамлы просесдир. Әҝәр сизи өзүнүздәки дәјишикликләр гане етмирсә, онда сәбирли олун. Әввәлҹә, ола билсин, өзүмүзү Мүгәддәс Китабда дејилдији кими давранмаға мәҹбур етмәли олаҹағыг. Лакин вахт кечдикҹә Аллаһын дедији кими дүшүнмәк вә давранмаг асанлашаҹаг. Ҝетдикҹә дүшүнҹәмизи вә әмәлләримизи Јеһованын дүшүнҹәсинә вә әмәлләринә ујғунлашдырмаг биздә тәбии олараг алынаҹаг (Зәб. 37:31; Мәс. 23:12; Гал. 5:16, 17).

 ҜӨЗӘЛ ҜӘЛӘҸӘК БАРӘДӘ ДҮШҮНҮН

17. Әҝәр Јеһоваја садигиксә, неҹә бир ҝәләҹәјә үмид едә биләрик?

17 Әввәл-ахыр Јеһованын садиг хидмәтчиләри камил олуб әбәдијјән Она хидмәт едәҹәкләр. Һәмин вахт Аллаһа мәгбул кејфијјәтләри тәзаһүр етдирмәк чәтин олмајаҹаг. Әксинә, бу кејфијјәтләри әкс етдирмәкдән зөвг дујаҹағыг. Анҹаг нә гәдәр ки о вахт ҝәлмәјиб фидјәнин сајәсиндә меһрибан Аллаһымыз бизә Она ибадәт етмәјә изин верир. Әҝәр һәмишә Онун Кәламында ҝөстәрилән јолла ҝедиб дәјишмәјә чалышырыгса, индики гејри-камил һалымызда да Она ибадәт едә биләрик.

18, 19. Мүгәддәс Китабын бизи даима дәјишмәјә гадир олдуғуна неҹә әмин ола биләрик?

18 Мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Кевин өзүнү ҹиловламаг үчүн ҹидд-ҹәһдлә чалышырды. О, Мүгәддәс Китаб принсипләри үзәриндә дүшүнүб онлары тәтбиг едирди, диндашларынын көмәјини вә мәсләһәтини гәбул едирди. Бир нечә ил әрзиндә Кевин өзүндә әһәмијјәтли дәрәҹәдә дәјишиклик етди вә јығынҹаг хидмәтчиси кими хидмәт етмәјә јарарлы олду. Сон 20 илдә исә о, јығынҹагда ағсаггал кими хидмәт едир. Буна бахмајараг, о һәлә дә сон дәрәҹә еһтијатла давраныр ки, әввәлки зәифликләри дала гајытмасын.

19 Кевинин нүмунәсиндән ҝөрүрүк ки, Мүгәддәс Китаб бизә өзүмүзү даима јахшылыға доғру дәјишмәјә көмәк едир. Буна ҝөрә дә ҝәлин һеч вахт тәслим олмајаг. Гој Аллаһын Кәламы һәмишә бизи дәјишсин вә Јеһова илә мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирсин (Зәб. 25:14). Јеһованын ҝөстәрдијимиз ҹәһдләрә уғур вердијини ҝөрдүкҹә әмин олаҹағыг ки, Мүгәддәс Китаб бизи бундан сонра да дәјишә биләр (Зәб. 34:8).

^ [1] (1-ҹи абзас) Ад шәртидир.