Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәтта 4:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иблис Исаны сынајыр (1—11)

  • Иса Ҹәлиләдә тәблиғә башлајыр (12—17)

  • Илк шаҝирдләр (18—22)

  • Иса тәблиғ едир, инсанлара шәфа верир (23—25)

4  Бундан сонра Аллаһын руһу Исаны чөллүјә апарды ки, Иблис+ ону имтаһана чәксин.+  Иса гырх ҝүн-гырх ҝеҹә оруҹ тутду, сонра аҹды.  Онда Иблис+ ҝәлди вә ону сынајараг деди: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, әмр ет ки, бу дашлар чөрәјә дөнсүн».  Амма Иса ҹаваб верди: «Јазылыб: “Инсан јалныз чөрәклә јашамамалыдыр, Јеһованын ағзындан чыхан һәр бир кәлмә илә јашамалыдыр”».+  Сонра Иблис ону мүгәддәс шәһәрә+ ҝәтириб мәбәдин ән һүндүр јеринә гојду+  вә деди: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, өзүнү ашағы ат, ахы јазылыб: “Мәләкләринә әмр едәҹәк, ајағын даша дәјмәсин дејә, сәни әлләри үстүндә апараҹаглар”».+  Иса она ҹаваб верди: «Бу да јазылыб: “Аллаһын Јеһованы сынаға чәкмә”».+  Иблис јенидән ону ҝөтүрүб чох уҹа бир дағын башына ҝәтирди, дүнјанын бүтүн сәлтәнәтләрини вә онларын ҹалалыны она ҝөстәриб+  деди: «Әҝәр диз чөкүб мәнә сәҹдә гылсан, бүтүн бунлары сәнә верәрәм». 10  Иса она деди: «Рәдд ол, Шејтан! Јазылыб: “Аллаһын Јеһоваја сәҹдә гыл+ вә јалныз Она гуллуг ет”».+ 11  Бундан сонра Иблис ондан әл чәкди+ вә мәләкләр ҝәлиб Исаја хидмәт етдиләр.+ 12  Иса Јәһјанын һәбс едилдијини+ ешидәндә Ҹәлиләјә ҝетди.+ 13  Сонра Насирәдән чыхыб Зәбулун вә Нифталы торпагларына, дәнизин* кәнарында јерләшән Кәфәрнаһума+ ҝәлиб орада мәскән салды. 14  Беләликлә, Әшија пејғәмбәр тәрәфиндән дејилмиш бу сөзләр јеринә јетди: 15  «Еј јаделлиләр јашајан Ҹәлилә! Иордан чајынын о тәрәфиндә, дәниз* јолу бојунҹа узанан Зәбулун вә Нифталы торпаглары! 16  Зүлмәтдә отуран халг парлаг ишыг ҝөрдү, өлүм көлҝәсиндә отуранларын үзәринә нур+ әләнди».+ 17  О вахтдан етибарән, Иса бу сөзләрлә тәблиғ етмәјә башлады: «Төвбә един, чүнки сәмави Падшаһлыг јахынлашыр».+ 18  Иса Ҹәлилә дәнизинин саһили бојунҹа ҝедәркән ики гардаш ҝөрдү. Бутрус+ ләгәбли Шимон вә онун гардашы Андреас суја тор атырдылар. Онлар балыгчы идиләр.+ 19  Иса онлара деди: «Ардымҹа ҝәлин. Бундан сонра балыг јох, инсан тутаҹагсыныз».+ 20  Онлар дәрһал торларыны атыб онун ардынҹа ҝетдиләр.+ 21  Иса јолуна давам етди вә башга ики гардашы, Зәбәдинин оғуллары Јагубла Јәһјаны ҝөрдү.+ Онлар аталары Зәбәди илә гајыгда торларыны тәмир едирдиләр. Иса онлары чағырды.+ 22  Онлар дәрһал гајығы вә аталарыны гојуб Исанын далынҹа ҝетдиләр. 23  Иса бүтүн Ҹәлиләни ҝәзиб онларын синагогларында+ вәз едир*,+ Падшаһлыг һаггындакы мүждәни тәблиғ едир, һәр ҹүр хәстәни вә нахошу сағалдырды.+ 24  Онун сорағы бүтүн Суријаја јајылды. Мүхтәлиф хәстәликләрдән вә ағрылардан әзаб чәкән бүтүн хәстәләри,+ ичинә ҹин ҝирмиш адамлары,+ епилептикләри,+ ифлиҹ олмуш адамлары Исанын јанына ҝәтирдиләр вә о, бу адамлары сағалтды. 25  Нәтиҹәдә Ҹәлилә, Декапол*, Јерусәлим, Јәһудијјә вә Иордан чајынын о тајындан сајсыз-һесабсыз адам онун ардынҹа ҝетди.

Һашијәләр

Ҹәлилә дәнизи.
Еһтимал ки, Аралыг дәнизи. Бәзиләринин фикринҹә, Ҹәлилә дәнизи.
Јахуд тәлим верир.
Јахуд Он шәһәр бөлҝәси.