Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын сүфрәсиндәки һәр тәамы дадын

Јеһованын сүфрәсиндәки һәр тәамы дадын

«Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам, Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм» (ӘШЈ. 48:17).

НӘҒМӘ: 117, 114

1, 2. а) Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китаба неҹә јанашырлар? б) Мүгәддәс Китабын һансы һиссәсини даһа чох хошлајырсыныз?

ЈЕҺОВАНЫН ШАҺИДЛӘРИ Мүгәддәс Китабы чох севир. Орада инсана дүзҝүн јолда јеримәјә көмәк едән өјүд-нәсиһәтләр јазылыб. Бу китаб бизә тәсәлли вә үмид верир (Ром. 15:4). Биз Мүгәддәс Китаба инсан фикирләринин гәләмә алындығы бир китаб кими јох, «әслиндә, неҹә вар елә, Аллаһын сөзү кими» бахырыг (1 Салон. 2:13).

2 Һәр биримизин Мүгәддәс Китабда севдијимиз парча вар. Бәзиләри Мүждәләри севир. Бу китабларда Мәсиһин тимсалында Јеһованын хүсусијјәтләри там долғунлуғу илә тәсвир олунуб (Јәһ. 14:9). Бир башгалары Мүгәддәс Китабын пејғәмбәрликләрдән ибарәт бөлмәләрини, мәсәлән, «тезликлә баш верәҹәк» һадисәләрин тәсвир олундуғу «Вәһј» китабыны хошлајыр (Вәһј 1:1). Бәс ким «Зәбур» китабыны охујанда тәсәлли тапмајыб вә ја «Мәсәлләр» китабындакы өјүд-нәсиһәтин фајдасыны ҝөрмәјиб? Һәгигәтән дә, Мүгәддәс Китаб һәр кәс үчүн јазылыб.

3, 4. а) Нәшрләримизә неҹә јанашырыг? б) Мүәјјән груп инсанлар үчүн нәзәрдә тутулан һансы нәшрләримиз вар?

3 Биз Мүгәддәс Китабы севдијимиз үчүн Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләри дә севирик. Китаблар, брошүрләр, журналлар  вә диҝәр әдәбијјатлар шәклиндә алдығымыз руһани гиданы гијмәтләндиририк. Биз билирик ки, бу руһани тәамларын мәнбәји Јеһовадыр вә бунлар бизә руһән ојаг галмаға, бәсләнмәјә вә иманда мөһкәм олмаға көмәк едир (Тит. 2:2).

4 Бир чох нәшрләр үмумиликдә бүтүн Јеһованын Шаһидләри үчүндүр. Лакин бәзи нәшрләр мүәјјән груп инсанлар нәзәрдә тутулараг јазылыр. Чап шәклиндә вә веб-сајтда чыхан материалларын чоху Јеһованын Шаһиди олмајан кәсләр үчүн һазырланыр. Руһани гиданын боллуғу бизә хатырладыр ки, Јеһова вәдинә садиг галараг јағлы хөрәкләрдән зијафәт гурур (Әшј. 25:6).

5. Јеһова нәји гијмәтләндирир?

5 Јәгин чохумуз арзулајырыг ки, каш Мүгәддәс Китабы вә она әсасланан нәшрләри охумаг үчүн даһа чох вахтымыз оларды. Әмин ола биләрик ки, вахтын гәдрини билиб Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм охујанда, мүталиә илә мәшғул оланда Јеһова мәмнун галыр (Ефес. 5:15, 16). Сөзүн ачығы, алдығымыз һәр нәшри өјрәнмәјә ејни дәрәҹәдә вахт сәрф едә билмирик. Лакин биз өзүмүзү бир тәһлүкәдән горумалыјыг. Бу тәһлүкә елә дә ајдын сезилмир. Ҝәлин ҝөрәк бу нә тәһлүкәдир.

6. Неҹә ола биләр ки, Јеһованын бәзи тәамларындан фајдаланмарыг?

6 Әҝәр еһтијатлы олмасаг, мүәјјән руһани тәамларын бизә аид олмадығыны дүшүнүб, онун фајдасыны әлдән верә биләрик. Мәсәлән, бизә елә ҝәлә биләр ки, Мүгәддәс Китабын һансыса парчасынын бизим вәзијјәтимизлә һеч бир әлагәси јохдур. Јахуд әҝәр мүәјјән нәшр һансыса тәбәгә инсанлара үнванланыбса вә биз һәмин тәбәгәјә аид дејиликсә, онда елә ола биләр ки, биз һәмин мәлуматы ја үздән охујарыг, ја да үмумијјәтлә охумарыг. Белә олан һалда биз өзүмүзү бөјүк бир фајдадан мәһрум едәрик. Бу тәләјә дүшмәмәк үчүн һәр шејдән әввәл јадда сахламалыјыг ки, алдығымыз руһани тәамларын Мәнбәји Аллаһдыр. О, Әшија пејғәмбәр васитәсилә демишди: «Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам, Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм» (Әшј. 48:17). Бу мәгаләдә Мүгәддәс Китабын бүтүн һиссәләриндән вә руһани гиданын бүтүн нөвләриндән фајдаланмаға көмәк едәҹәк үч мәсләһәти нәзәрдән кечирәҹәјик.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫ ОХУМАҒА ДАИР МӘСЛӘҺӘТЛӘР

7. Нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китабы охујанда ҝениш дүшүнмәлијик?

7 Ҝениш дүшүнүн. Мүгәддәс Китабда ајдын шәкилдә дејилир ки, орадакы «һәр кәлмә Аллаһдандыр» (2 Тим. 3:16). Дүздүр, Мүгәддәс Китабын бәзи һиссәләри илк олараг һансыса бир кәсә вә ја мүәјјән груп инсанлара үнванланмышды. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Јазылары охујанда ҝениш дүшүнҹәли олмалыјыг. Бир гардаш дејир: «Мән Мүгәддәс Китабы охујанда һәмишә дүшүнүрәм ки, бу парчадан бир нечә шеј өјрәнмәк олар. Бу фикир мәни охудуғумун дәринлијинә вармаға тәшвиг едир». Аллаһын Кәламыны охумаздан әввәл дуа едиб Јеһовадан хаһиш етмәлијик ки, ҝениш дүшүнмәјә бизә көмәк етсин вә бизә һикмәт версин ки, Онун бизә баша салмаг истәдији шеји өјрәнәк (Үзр. 7:10; Јагуб 1:5 ајәсини охујун).

Мүгәддәс Китабы охујаркән дәринлијә вармаға чалышырсыныз? (7-ҹи абзаса бахын)

8, 9. а) Мүгәддәс Китабы охујаркән өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик? б) Ағсаггаллар үчүн јазылан тәләбләр бизә Јеһова барәдә нә дејир?

8 Суаллар верин. Мүгәддәс Китабдан һансыса парчаны охујанда бир анлыг дајаныб өзүнүзә нөвбәти суаллары верин: «Бу ајәләр Јеһова барәдә нә дејир? Бу мәлуматы өзүмә неҹә тәтбиг едә биләрәм? Бурадан өјрәндикләримлә башгаларына неҹә көмәк едә биләрәм?» Бу кими суалларын үзәриндә дүшүнәндә охудуғумуз парчадан  даһа чох фајда әлдә едәҹәјик. Мәсәлән, ҝәлин Мүгәддәс Јазыларда ағсаггаллар үчүн јазылан тәләбләр барәдә дүшүнәк. (1 Тимутијә 3:2—7 ајәләрини охујун.) Әксәријјәтимиз ағсаггал кими хидмәт етмирик, буна ҝөрә дә илк әввәл елә фикирләшә биләрик ки, бу парчанын бизә аидијјәти јохдур. Анҹаг нөвбәти суалларын үзәриндә дүшүнсәк, ҝөрәҹәјик ки, бу тәләбләр һамымыза чохлу фајда ҝәтирә биләр.

9 Бу ајәләр Јеһова барәдә нә дејир? Јеһова бу тәләбләри ирәли сүрәрәк ҝөстәрир ки, мәсул шәхс кими хидмәт едәнләрдән јүксәк нормалара ҹаваб вермәји тәләб едир. О, онлардан јығынҹаға јахшы нүмунә гојмағы ҝөзләјир. Онлар «Аллаһын Өз Оғлунун ганы баһасына алдығы» јығынҹагла етдикләри рәфтара ҝөрә Аллаһын гаршысында мәсулијјәт дашыјырлар (Һәв. 20:28). Јеһова истәјир ки, биз ағсаггалларын гајғысыны һисс едиб әмин-аманлыгда јашајаг (Әшј. 32:1, 2). Бу нөгтеји-нәзәрдән баханда Мүгәддәс Китабда ағсаггаллар үчүн јазылан тәләбләрдән ҝөрүрүк ки, Јеһова нә гәдәр бизим гајғымыза галыр.

10, 11. а) Ағсаггаллар үчүн олан тәләбләри охујанда буну өзүмүзә неҹә тәтбиг едә биләрик? б) Бу мәлуматдан истифадә едәрәк башгаларына неҹә көмәк едә биләрик?

10 Бу мәлуматы өзүмә неҹә тәтбиг едә биләрәм? Вахташыры олараг, мәсул гардашлар бу тәләбләрә ујғун ҝәлиб-ҝәлмәдикләрини јохламалы, һансы саһәдә јахшылашмалы олдугларыны мүәјјән етмәлидирләр. «Нәзарәтчи олмаға ҹан атан» гардашлар да бу тәләбләрә диггәт јетирмәлидирләр. Онлар баҹардыглары гәдәр чалышмалыдырлар ки, бу тәләбләрә ҹаваб версинләр (1 Тим. 3:1). Әслиндә, һәр мәсиһи бу ајәләрдә јазылан тәләбләрдән өзүнә чох шеј ҝөтүрә биләр, чүнки бу тәләбләрдән әксәријјәтинә ҹаваб вермәји Јеһова бүтүн мәсиһиләрдән ҝөзләјир. Мәсәлән, һамымыз дәрракәли вә сағламдүшүнҹәли олмалыјыг (Филип. 4:5; 1 Бут. 4:7). Ағсаггаллар сүрүјә нүмунә оланда биз онлардан чох шеј өјрәнирик вә иманларыны өрнәк ҝөтүрүрүк (1 Бут. 5:3; Ибр. 13:7).

11 Бурадан өјрәндикләримлә башгаларына неҹә көмәк едә биләрәм? Нәзарәтчиләр үчүн олан тәләбләри марагланан, јахуд Мүгәддәс Китабы өјрәнән инсанлара ҝөстәрәрәк онлара Јеһованын Шаһидләринин  ағсаггаллары илә Христиан дининин руһаниләри арасындакы фәрги баша сала биләрик. Һәмчинин бу тәләбләри охујанда јығынҹағымыздакы ағсаггалларын бизим үчүн чәкдикләри зәһмәти јада сала биләрик. Онларын әмәји барәдә дүшүнәндә арамызда «зәһмәт чәкәнләрә» һөрмәтимиз артыр (1 Салон. 5:12). Бу зәһмәткеш нәзарәтчиләрә нә гәдәр чох һөрмәт ҝөстәрсәк, онларын севинҹини бир о гәдәр артырарыг (Ибр. 13:17).

12, 13. а) Әлимиздә олан вәсаитләрдән истифадә едәрәк неҹә ахтарыш апара биләрик? б) Әлавә мәлуматын сајәсиндә Мүгәддәс Китаб парчасынын дәринлијинә неҹә вара биләрик? Нүмунә чәкин.

12 Арашдырма апарын. Әлиниздә олан вәсаитләрдән истифадә едәрәк нөвбәти суалларын ҹавабыны ахтара биләрсиниз:

  • Мүгәддәс Јазыларын бу һиссәсини ким јазыб?

  • Бу һиссә һарада вә нә вахт јазылыб?

  • Мүгәддәс Јазыларын мүәјјән бөлмәси јазыларкән һансы мүһүм һадисәләр баш вериб?

Бу гәбилдән олан мәлуматын сајәсиндә биз Мүгәддәс Китабдан һансыса бир парчаны охујаркән илк бахышдан ајдын ҝөрүнмәјән шејләр өјрәнәҹәјик.

13 Мәсәлән, ҝөтүрәк Һизгијал 14:13, 14 ајәләрини. Орада јазылыб: «Әҝәр һансыса өлкә хәјанәт едиб Мәнә гаршы ҝүнаһ етсә, әлими она гаршы галдырыб әрзаг еһтијатыны мәһв едәҹәјәм, үстүнә аҹлыг ҝөндәрәҹәјәм. Өлкәдә нә бир адам галаҹаг, нә дә бир һејван. “Һәтта бу үч нәфәр — Нуһ, Дәнјал вә Әјјуб да орада олсајды, онлар салеһликләри сајәсиндә јалныз өз ҹанларыны гуртара биләрдиләр”, — Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир». Арашдырма апаранда мәлум олур ки, Һизгијал китабынын бу һиссәси тәхминән е. ә. 612-ҹи илдә гәләмә алыныб. Һәмин вахт Нуһ вә Әјјуб артыг нечә әср иди ки өлмүшдү. Јеһова онларын сәдагәтини унутмамышды. Лакин Дәнјал сағ иди. Јеһова Дәнјалын Нуһ вә Әјјуб кими салеһ олдуғуну дејәндә Дәнјал һарадаса ијирми јашларында иди. Бундан нә өјрәнирик? Јеһова бүтүн садиг хидмәтчиләринин, еләҹә дә ҹаванларын нөгсансызлығыны ҝөрүр вә дәјәрләндирир (Зәб. 148:12—14).

ЗӘНҜИН РУҺАНИ ТӘАМЛАРДАН ФАЈДАЛАНЫН

14. Ҝәнҹләр үчүн тәртиб олунан нәшрләр онлара неҹә көмәк едир вә бу нәшрләр башгаларына неҹә фајда ҝәтирир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бахын.)

14 Аллаһын Кәламынын һәр бир парчасынын бизә фајдасы олдуғу кими, бүтүн руһани тәамларын да бизә фајдасы вар. Бир нечә нүмунәјә бахаг. Ҝәнҹләр үчүн нәшрләр. Сон илләр ҝәнҹләр үчүн чохлу нәшрләр дәрҹ олунуб. [1] Бу материалларын бәзиләри онлара мәктәбдә үзләшдикләри вә диҝәр чәтинликләрә синә ҝәрмәјә көмәк етмәк үчүн нәзәрдә тутулуб. Бәс бу нәшрләрин һамымыза һансы фајдасы вар? Бу нәшрләри охујанда садиг ҝәнҹләрин һансы чәтинликләрлә үзләшдијини баша дүшүрүк. Бунун сајәсиндә исә онлара даһа јахшы көмәк едә, онлары руһландыра биләрик.

15. Нәјә ҝөрә јашҹа бөјүк мәсиһиләр дә ҝәнҹләр үчүн олан нәшрләри охумалыдыр?

15 Ҝәнҹләр үчүн олан нәшрләрдә данышылан проблемләрин чоху јалныз ҝәнҹләрә аид дејил. Һәр биримиз иманымызы мүдафиә етмәли, һиссләримизи ҹиловламалы, јашыдларымызын тәзјигинә гаршы дурмалы, пис достлугдан вә әјләнҹәдән узаг дурмалыјыг. Јенијетмәләр үчүн олан нәшрләрдә бу вә диҝәр мөвзулардан сөз ачылыр. Јашҹа бөјүк мәсиһи дүшүнмәмәлидир ки, бу нәшрләри охумаг она јарашмаз. Бу нәшрләр ҝәнҹләрин үслубунда јазылса да, орадакы мәлумат һәр заман гүввәдә олан Мүгәддәс Китаб принсипләринә әсасланыб.  Бу руһани тәамлардан һәр биримиз фајда әлдә едә биләрик.

16. Нәшрләримиз ҝәнҹләрә даһа неҹә көмәк едир?

16 Нәшрләримиз ҝәнҹләрә проблемләрин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етмәклә јанашы, онлара руһән бөјүмәјә вә Јеһова илә сых мүнасибәт гурмаға көмәк едир. (Ваиз 12:1, 13 ајәләрини охујун.) Јашҹа бөјүк мәсиһиләр бундан да јарарлана биләрләр. Мәсәлән, «Ојанын!» журналынын 2009-ҹу ил апрел сајында «Ҝәнҹләрин суаллары. Мүгәддәс Китабы охумағы неҹә мараглы едим?» адлы мәгалә (рус.) јер алмышды. Мәгаләдә бир нечә мәсләһәт, һәмчинин чәрчивә вар иди. Һәмин чәрчивәни кәсиб Мүгәддәс Китабын ичиндә сахламаг вә мүталиә едән заман бахмаг оларды. Јашҹа бөјүкләр дә бу мәгаләдән јарарланыр. 24 јашлы бир ана јазмышды: «Мүгәддәс Китабы охумаг һәмишә мәним үчүн проблем олуб. Анҹаг бу мәгаләдәки мәсләһәтләрә риајәт едирәм. Бу чәрчивәни дә кәсиб сахламышам вә һәр дәфә охујанда бу чәрчивәјә бахырам. Инди Мүгәддәс Китабы һәвәслә охујурам. Мүгәддәс Китабын бөлмәләринин бир-бири илә неҹә һәмаһәнҝ олдуғуну, бирликдә неҹә ҝөзәл бир рәсм әсәри јаратдығыны ҝөрүрәм. Мүгәддәс Китабы охумаг һәлә һеч вахт мәнә белә мараглы ҝәлмәјиб».

17, 18. Јеһованын Шаһиди олмајан инсанлар үчүн нәзәрдә тутулан нәшрләри охумаг нәјә ҝөрә фајдалыдыр? Нүмунә чәкин.

17 Јеһованын Шаһиди олмајанлар үчүн нәшрләр. 2008-ҹи илдән «Ҝөзәтчи гүлләси»нин тәлим нәшри дәрҹ олунур. Бу нәшр әсас етибарилә Јеһованын Шаһидләри үчүн нәзәрдә тутулуб. Анҹаг Јеһованын Шаһиди олмајан инсанлар үчүн нәзәрдә тутулан журналларымыз да вар. Бу нәшрләри охумағын да бизә фајдасы вар. Бир нүмунәјә бахаг. Тутаг ки, бир ҝүн јығынҹагда мәрузәдән әввәл ҝөрүрсүнүз ки, дәвәт етдијиниз адам ибадәт евинә ҝәлиб. Чох севинирсиниз. Гардаш чыхыш етдикҹә һәмин адам һагда дүшүнүрсүнүз. Бу мәрузәјә һәмин адамын мөвгејиндән гулаг асырсыныз. Нәтиҹәдә, мөвзу сизин үчүн даһа да дәјәрли олур.

18 Јеһованын Шаһиди олмајанлар үчүн нәзәрдә тутулан нәшрләри охујанда да ејни шеј баш верә биләр. Мисал үчүн, «Ҝөзәтчи гүлләси»нин күтләви нәшриндә Мүгәддәс Китаба әсасланан мөвзулар елә јазылыб ки, Јеһованын Шаһиди олмајан охуҹу онлары баша дүшә билсин. Сајтымызда чыхан бир чох мәгаләләр дә, мәсәлән, «Мүгәддәс Јазылара аид суаллара ҹаваб» вә «Тез-тез верилән суаллар» бөлмәсиндәки мәгаләләр бу гәбилдәндир. Бу мәлуматлары охујанда бизә таныш олан һәгигәтләри даһа дәриндән баша дүшүрүк. Үстәлик, хидмәтдә өз етигадларымызы изаһ етмәк үчүн тәзә үсуллар өјрәнирик. Буна бәнзәр тәрздә, «Ојанын!» журналы да бизим Аллаһын мөвҹудлуғуна олан әминлијимизи даима мөһкәмләндирир вә бизә иманымызы мүдафиә етмәји өјрәдир. (1 Бутрус 3:15 ајәсини охујун.)

19. Јеһоваја вердији тәамлара ҝөрә миннәтдарлығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

19 Јеһова руһани тәләбатымызы тәмин етмәк үчүн бизә бол-бол тәамлар верир (Мәт. 5:3). Ҝәлин бундан сонра да Јеһованын сүфрәсиндәки бүтүн тәамлары дадаг. Белә етмәклә бизим хејримизә бизи өјрәдән Аллаһа миннәтдарлығымызы ҝөстәрәҹәјик (Әшј. 48:17).

^ [1] (14-ҹү абзас) Бу нәшрләрә «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр. Ҹилд 1», еләҹә дә һазырда јалныз Интернет сәһифәмиздә јерләшдирилән «Ҝәнҹләрин суаллары» рубрикасы дахилдир.