Đi đến nội dung

Nhân Chứng Giê-hô-va tham gia việc cứu trợ khi có tai ương không?

Nhân Chứng Giê-hô-va tham gia việc cứu trợ khi có tai ương không?

 Có, Nhân Chứng Giê-hô-va thường giúp đỡ khi tai ương ập đến. Chúng tôi giúp đỡ anh em đồng đức tin lẫn người khác, phù hợp với lời hướng dẫn của Kinh Thánh nơi Ga-la-ti 6:10: “Hãy làm điều lành cho mọi người, và đặc biệt là cho anh em đồng đức tin”. Chúng tôi cũng cố gắng nâng đỡ các nạn nhân về tinh thần lẫn tâm linh.—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.

Cách tổ chức

 Sau tai ương, trưởng lão của các hội thánh trong vùng bị ảnh hưởng cố gắng liên lạc tất cả thành viên để xem họ có an toàn hay không, xem họ cần giúp đỡ điều gì. Sau đó, trưởng lão báo cáo cho văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va địa phương biết kết quả và việc họ đã bắt tay thực hiện các bước cứu trợ nào.

 Nếu hội thánh trong vùng cần thêm sự giúp đỡ thì Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va sắp xếp để cung cấp những điều cần thiết. Cách này tương tự như các tín đồ thời ban đầu, họ chăm sóc lẫn nhau trong thời kỳ đói kém (1 Cô-rinh-tô 16:1-4). Văn phòng chi nhánh địa phương chỉ định những Ủy ban cứu trợ để tổ chức và hướng dẫn việc cứu trợ. Các Nhân Chứng ở những vùng khác sẵn lòng dành thời gian và của cải để giúp đỡ.—Châm-ngôn 17:17.

Tài trợ

 Một cách dùng số tiền đóng góp đã gửi cho văn phòng chi nhánh của Nhân Chứng Giê-hô-va là để cứu trợ các nạn nhân gặp tai ương (Công vụ 11:27-30; 2 Cô-rinh-tô 8:13-15). Vì công việc này do các tình nguyện viên thực hiện nên số tiền đóng góp cho việc cứu trợ chỉ dành cho việc cứu trợ chứ không phải trả lương. Chúng tôi thận trọng khi dùng số tiền đóng góp.​—2 Cô-rinh-tô 8:20.