Ditiro Tsa Baaposetoloi 27:1-44

  • Paulo o ya kwa Roma ka sekepe (1-12)

  • Setsuatsue se kgokgweetsa sekepe (13-38)

  • Sekepe se a thubega (39-44)

27  Jaanong e re ka go ne go dirilwe tshwetso ya gore re ye kwa Itali ka sekepe,+ ba ne ba tsaya Paulo le magolegwa a mangwe mme ba ba neela modiredi wa masole yo o neng a bidiwa Juliase, wa mophato wa ga Aguseto.  Re ne ra palama sekepe se se tswang kwa Adaramitiama se se neng se tloga se ya kwa mafelong a dikepe di emang mo go one a a bapileng le lotshitshi lwa lewatle lwa porofense ya Asia mme ra tsamaya; re ne re na le Arisetareko,+ Momakedonia yo o tswang kwa Thesalonika.  Letsatsi le le latelang re ne ra fologa kwa Sidona, mme Juliase o ne a nna pelonomi mo go Paulo mme a mo letla gore a ye kwa ditsaleng tsa gagwe gore di tle di mo tlhokomele.  Fa re ne re tswa koo ka sekepe, re ne ra tsamaya re iphaphathile ka Kupero gore re sireletsege mo diphefong tse re neng re lebagane le tsone.  Foo re ne ra tsamaya mo lewatleng re bapile le Kilikia le Pamfilia mme re ne ra ema mo lefelong le dikepe di emang mo go lone kwa Mira kwa Likia.  Fa re goroga koo, modiredi wa masole o ne a bona sekepe se se neng se tswa kwa Alekesanderia se ya kwa Itali, mme o ne a re laela gore re se palame.  Mme fa re sena go tsamaya ka bonya ka sekepe seo malatsi a le mantsi thata, re ne ra goroga kwa Kinido re sokotse. E re ka re ne re lebagane le diphefo, re ne ra tsamaya re iphaphathile ka Kereta gaufi le Salamone gore re sireletsege mo diphefong tseo.  Fa re ntse re tsamaya go bapa le losi lwa lewatle re sokola, re ne ra goroga kwa lefelong le le bidiwang Magorogelo a Mantle, le le neng le le gaufi le motse wa Lasea.  Go ne go setse go fetile nako e telele e bile mo nakong eno go ne go le kotsi go tsamaya mo lewatleng, ka gonne tota le go itima dijo ga Letsatsi la go Ntsha Ditlhabelo Tsa go Itshwarelwa Maleo*+ go ne go setse go fetile, ka jalo Paulo o ne a ntsha kakantsho 10  a ba raya a re: “Banna, fa re ka tswelela ka loeto lono re tlile go senyegelwa ke sekepe le go latlhegelwa ke dithoto tse di mo go sone, e bile re ka nna ra swa.” 11  Le fa go ntse jalo, modiredi wa masole o ne a reetsa mokgweetsi wa sekepe le mong wa sone go na le go reetsa se Paulo a neng a se bua. 12  E re ka lefelo le dikepe di emang mo go lone le ne le sa siamela gore go ka nniwa mo go lone mariga, bontsi jwa batho ba ile ba akantsha gore ba tswe koo ka sekepe, gore fa go ka kgonega ba ye go goroga kwa Fonikise, kwa lefelong le dikepe di emang kwa go lone kwa Kereta le le lebileng kwa botlhaba, mme ba ye go nna teng mariga. 13  E rile phefonyana ya borwa e foka, ba ne ba ithaya ba re ba tla goroga kwa Fonikise, mme ba ne ba tsholetsa tshetledi ba bo ba simolola go tsamaya go bapa le Kereta gaufi le lotshitshi. 14  Le fa go ntse jalo, morago ga nakonyana, go ne ga tsoga phefo e e maatla e e bidiwang Eurakwilo.* 15  Fa sekepe se ntse se phepheulwa ke phefo e bile se sa kgone go lebagana le yone, re ne ra ineela mme ra letla gore e re kgokgweetse. 16  Foo sekepe sa rona se ne sa tsamaya ka bonako se iphaphathile ka setlhaketlhake sengwe se sennye se se bidiwang Kauda, le fa go ntse jalo, go ne go le thata gore re laole mokorwana* o o neng o gokeletswe kwa morago ga sekepe. 17  Mme fa ba sena go o pega, ba ne ba tiisa sekepe ka go se bofa kwa tlase ka megala, mme e re ka ba ne ba tshaba gore se tla kgoromelediwa kwa Siritisa,* ba ne ba gogela saile kwa tlase mme sa kgokgweediwa ke phefo. 18  Letsatsi le le latelang ba ne ba simolola go tlhofofatsa sekepe ka go latlha dithoto tse di mo go sone, ka gonne re ne re kgokgweediwa ke setsuatsue. 19  Mme mo letsatsing la boraro, ba ne ba latlha ditsamaisasekepe. 20  E rile go feta malatsi a mantsi re ntse re sa bone letsatsi kgotsa dinaledi e bile re tlhasetswe ke setsuatsue se segolo, re ne ra felelwa ke tsholofelo ya gore re tla falola. 21  Fa go sena go feta nako e telele ba sa je sepe, Paulo o ne a ema mo gare ga bone a bo a re: “Banna, fa lo ka bo lo reeditse kgakololo ya me mme lwa se ka lwa tswa kwa Kereta ka sekepe, lo ka bo lo sa senyegelwa e bile lo sa latlhegelwa jaana.+ 22  Le fa go ntse jalo, jaanong ke lo kgothaletsa gore lo nne pelokgale, ka gonne ga go na ope mo go lona yo o tla swang, go tla senyega sekepe fela. 23  Mo bosigong jono moengele+ wa Modimo yo ke mo obamelang e bile ke mo direla tirelo e e boitshepo o ne a ema gaufi le nna 24  a bo a nthaya a re: ‘O se ka wa tshoga, Paulo. O tshwanetse go ya go ema fa pele ga ga Kaesara,+ mme Modimo o tla go boloka mmogo le botlhe ba ba tsamayang le wena ka sekepe.’ 25  Ka jalo, nnang pelokgale banna, ka gonne ke dumela gore Modimo o tla dira fela jaaka ke boleletswe. 26  Le fa go ntse jalo, sekepe seno se tshwanetse go re kgwela mo lotshitshing lwa setlhaketlhake sengwe.”+ 27  Jaanong e rile go nna bosigo jwa bo14 mme phefo e ntse e re phepheula mo Lewatleng la Aderia, bosigogare batho ba ba berekang mo sekepeng ba ne ba simolola go bona e kete ba atamela losi lwa lefelo lengwe. 28  Ba ne ba lekanya boteng jwa metsi mme ba fitlhela e le dimetara di ka nna 36,* ka jalo, ba ne ba tsamaya sekgala se sekhutshwane ba bo ba lekanya metsi gape mme ba fitlhela boteng jwa one e le dimmetara di ka nna 27.* 29  Mme e re ka re ne re tshaba gore sekepe se tla kgoromelediwa kwa matlapeng, ba ne ba latlhela ditshetledi di le nnê go tswa mo karolong e e kwa morago ya sekepe ba bo ba leta ka tlhoafalo gore letsatsi le tlhabe. 30  E rile batho ba ba berekang mo sekepeng ba folosetsa mokorwana kwa tlase mo lewatleng ba leka go sia mo sekepeng mme ba dira jaaka e kete ba digela ditshetledi kwa tlase go tswa mo karolong e e kwa pele ya sekepe, 31  Paulo o ne a raya modiredi wa masole le masole a re: “Fa banna bano ba sa nne mo sekepeng, ga lo ka ke lwa bolokwa.”+ 32  Foo masole a ne a kgaola megala ya mokorwana a bo a o lesa gore o we. 33  Jaanong e rile letsatsi le tloga le tlhaba, Paulo o ne a ba kgothaletsa gore ba je, a re: “Gompieno ke letsatsi la bo14 lo ntse lo letile ka tlhoafalo, mme ga lo ise lo je sepe gotlhelele. 34  Ka jalo, ke lo kgothaletsa gore lo je; seno se tla solegela lona molemo, ka gonne ga go na ope mo go lona yo o tla gobalang.” 35  Fa a sena go bua jalo, o ne a tsaya senkgwe, a leboga Modimo fa pele ga bone botlhe, a se ngathoganya a bo a simolola go ja. 36  Ka jalo, botlhe ba ne ba nna pelokgale mme le bone ba simolola go ja. 37  Rotlhe mo sekepeng re ne re le 276. 38  Fa ba sena go ja ba bo ba kgora, ba ne ba simolola go tlhofofatsa sekepe ka go latlhela korong mo lewatleng.+ 39  E rile letsatsi le tlhaba, ba ne ba bona lefatshe lengwe+ mme ba sa kgone go lemoga gore ke lefe, le fa go ntse jalo, ba ne ba bona lotshitshi longwe lo lo nang le motlhaba* mme ba ne ba ikemiseditse go kgweeletsa sekepe teng fa ba ne ba ka kgona. 40  Ka jalo, ba ne ba kgaola ditshetledi ba bo ba di tlogela di wela mo lewatleng, mo godimo ga moo ba ne ba bofolola megala e e bofileng dikgong tse di laolang sekepe; mme fa ba sena go tsholetsa saile ya kwa pele gore phefo e kgoromeletse sekepe kwa lotshitshing, ba ne ba tsamaya. 41  E rile ba thula thotana ya motlhaba o o kgobokaneng mo metsing, sekepe se ne sa ema foo mme karolo e e kwa pele ya sekepe e ne ya itsetsepela mme sa nna se sa sute, mme makhubu a lewatle a ne a thubaganya karolo e e kwa morago ya sekepe.+ 42  Foo masole a ne a dira tshwetso ya go bolaya magolegwa gore ope a se ka a thuma mme a tshaba. 43  Le fa go ntse jalo, modiredi wa masole o ne a ikemiseditse go gorosa Paulo a babalesegile, ka jalo o ne a ba thibela go diragatsa leano la bone. O ne a laela ba ba kgonang go thuma gore ba itatlhele mo lewatleng mme ba fitlhe pele kwa lefatsheng, 44  mme ba bangwe ba ne ba tla latela, bangwe ba palame dipolanka mme ba bangwe ba palame dikarolwana tsa sekepe tse di thubegileng. Ka jalo, botlhe ba ne ba goroga kwa lefatsheng ba babalesegile.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “Letsatsi la Tetlanyo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Go tewa phefo e e tswang kwa bokonebotlhaba.
Mokorwana o o neng o dirisediwa go falotsa batho fa sekepe se nwela.
Go tewa difathome di le 20. Bona Dintlha B14.
Go tewa difathome di le 15. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “moshawa.”