1 Samuel 8:1-22

8  At nangyari nga na nang matanda na si Samuel ay inatasan+ niya ang kaniyang mga anak bilang mga hukom para sa Israel.  Ang pangalan nga ng kaniyang panganay na anak ay Joel,+ at ang pangalan ng kaniyang ikalawa ay Abias;+ sila ang humahatol sa Beer-sheba.  At ang kaniyang mga anak ay hindi lumakad sa kaniyang mga daan,+ kundi nakakiling silang sumunod sa di-tapat na pakinabang+ at tumatanggap ng suhol+ at binabaluktot ang kahatulan.+  Nang maglaon ay nagtipon ang lahat ng matatandang lalaki ng Israel+ at pumaroon kay Samuel sa Rama  at nagsabi sa kaniya: “Narito! Ikaw ay matanda na, ngunit ang iyong sariling mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon ay mag-atas ka para sa amin ng isang hari+ upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa.”  Ngunit ang bagay na iyon ay masama sa paningin ni Samuel yamang sinabi nila: “Bigyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin,” at si Samuel ay nagsimulang manalangin kay Jehova.+  Nang magkagayon ay sinabi ni Jehova kay Samuel:+ “Makinig ka sa tinig ng bayan may kinalaman sa lahat ng sinasabi nila sa iyo;+ sapagkat hindi ikaw ang itinatakwil nila, kundi ako ang itinatakwil nila mula sa pagiging hari+ sa kanila.  Ayon sa lahat ng kanilang mga gawa na ginawa nila mula nang araw na iahon ko sila mula sa Ehipto+ hanggang sa araw na ito anupat iniiwan nila ako+ at naglilingkod sa ibang mga diyos,+ ganiyan din ang ginagawa nila sa iyo.  At ngayon ay makinig ka sa kanilang tinig. Lamang ay taimtim mo silang babalaan, at sabihin mo sa kanila ang kaukulang nararapat sa hari na maghahari sa kanila.”+ 10  Sa gayon ay sinabi ni Samuel ang lahat ng mga salita ni Jehova sa bayan na humihingi sa kaniya ng isang hari. 11  At sinabi niya: “Ito ang magiging kaukulang nararapat+ sa hari na maghahari sa inyo: Ang inyong mga anak na lalaki ay kukunin niya+ at ilalagay sila bilang kaniya sa kaniyang mga karo+ at sa gitna ng kaniyang mga mangangabayo,+ at ang ilan ay tatakbo sa unahan ng kaniyang mga karo;+ 12  at mag-aatas para sa kaniyang sarili ng mga pinuno ng libu-libo+ at mga pinuno ng lima-limampu,+ at ang ilan ay mag-aararo para sa kaniya+ at gagapas ng kaniyang ani+ at gagawa ng kaniyang mga kasangkapang pandigma+ at ng kaniyang mga kasangkapang pangkaro.+ 13  At ang inyong mga anak na babae ay kukunin niya bilang mga tagapaghalo ng ungguento at mga tagapagluto at mga magtitinapay.+ 14  At ang inyong mga bukid at ang inyong mga ubasan+ at ang inyong mga taniman ng olibo,+ ang pinakamaiinam, ay kukunin niya at ibibigay nga niya sa kaniyang mga lingkod. 15  At mula sa inyong mga bukid ng binhi at mula sa inyong mga ubasan ay kukunin niya ang ikasampu,+ at ibibigay nga niya ang mga iyon sa kaniyang mga opisyal ng korte+ at sa kaniyang mga lingkod. 16  At ang inyong mga alilang lalaki at ang inyong mga alilang babae at ang inyong pinakamaiinam na kawan, at ang inyong mga asno ay kukunin niya, at gagamitin niya ang mga iyon para sa kaniyang gawain.+ 17  Mula sa inyong mga kawan+ ay kukunin niya ang ikasampu, at kayo mismo ay magiging kaniya bilang mga lingkod. 18  At tiyak na daraing kayo sa araw na iyon dahilan sa inyong hari,+ na pinili ninyo para sa inyong sarili, ngunit hindi kayo sasagutin ni Jehova sa araw na iyon.”+ 19  Gayunman, ang bayan ay tumangging makinig sa tinig ni Samuel+ at nagsabi: “Hindi, kundi isang hari ang mamamahala sa amin. 20  At kami, kami rin, ay magiging gaya ng lahat ng mga bansa,+ at ang aming hari ay hahatol sa amin at hahayo sa unahan namin at ipakikipaglaban ang aming mga pagbabaka.” 21  At pinakinggan ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan; pagkatapos ay sinalita niya ang mga ito sa pandinig ni Jehova.+ 22  At sinabi ni Jehova kay Samuel: “Makinig ka sa kanilang tinig, at paghariin mo sa kanila ang isang hari.”+ Sa gayon ay sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel: “Yumaon ang bawat isa sa kani-kaniyang lunsod.”

Talababa