1 Samuel 27:1-12

27  Gayunman, sinabi ni David sa kaniyang puso: “Isang araw ay malilipol nga ako sa kamay ni Saul. Wala nang mas mabuti para sa akin kundi ang tumakas+ nga ako patungo sa lupain ng mga Filisteo;+ at si Saul ay mawawalan na ng pag-asa dahil sa akin sa paghahanap sa akin sa buong teritoryo ng Israel,+ at makatatakas nga ako mula sa kaniyang kamay.”  Sa gayon ay tumindig si David at siya at ang anim na raang lalaki+ na kasama niya ay tumawid patungo kay Akis+ na anak ni Maoc, na hari ng Gat.  At si David ay patuloy na nanahanang kasama ni Akis sa Gat, siya at ang kaniyang mga tauhan, bawat isa kasama ang kaniyang sambahayan,+ si David at ang kaniyang dalawang asawa, si Ahinoam+ na babaing Jezreelita at si Abigail,+ na asawa ni Nabal, ang babaing Carmelita.  Sa kalaunan ay iniulat kay Saul na si David ay tumakas patungong Gat, kung kaya hindi na niya siya hinanap pang muli.+  Nang magkagayon ay sinabi ni David kay Akis: “Kung ako ngayon ay nakasumpong ng lingap sa iyong paningin, bigyan nila ako ng isang dako sa isa sa mga lunsod ng karatig na lupain, upang makatahan ako roon; sapagkat bakit mananahanang kasama mo sa maharlikang lunsod ang iyong lingkod?”  Sa gayon ay ibinigay ni Akis sa kaniya ang Ziklag+ nang araw na iyon. Iyan ang dahilan kung bakit ang Ziklag ay naging pag-aari ng mga hari ng Juda hanggang sa araw na ito.  At ang bilang ng mga araw na itinahan ni David sa karatig na lupain ng mga Filisteo ay isang taon at apat na buwan.+  At si David ay umahong kasama ang kaniyang mga tauhan upang lusubin nila ang mga Gesurita+ at ang mga Girzita at ang mga Amalekita;+ sapagkat nananahanan sila sa lupain na umaabot mula sa Telam+ hanggang sa Sur+ at hanggang sa lupain ng Ehipto.  At sinaktan ni David ang lupain, ngunit wala siyang pinanatiling buháy lalaki man o babae;+ at kinuha niya ang mga kawan at mga bakahan at mga asno at mga kamelyo at mga kasuutan, pagkatapos ay bumalik siya at pumaroon kay Akis. 10  Nang magkagayon ay sinabi ni Akis: “Saan kayo lumusob ngayon?” At sinabi ni David:+ “Sa timog ng Juda+ at sa timog ng mga Jerameelita+ at sa timog ng mga Kenita.”+ 11  Kung tungkol sa lalaki at babae, walang sinumang pinanatiling buháy si David upang dalhin sila sa Gat, na sinasabi: “Upang hindi nila tayo maisumbong, na sasabihin, ‘Ganito ang ginawa ni David.’ ”+ (At ganito ang naging pamamaraan niya sa lahat ng mga araw na itinahan niya sa karatig na lupain ng mga Filisteo.) 12  Kaya pinaniwalaan+ ni Akis si David, na sinasabi sa kaniyang sarili: “Siya ay walang pagsalang naging isang alingasaw sa kaniyang bayang Israel;+ at siya ay magiging aking lingkod hanggang sa panahong walang takda.”

Talababa