1 Samuel 12:1-25

12  Nang dakong huli ay sinabi ni Samuel sa buong Israel: “Narito, nakinig ako sa inyong tinig may kinalaman sa lahat ng sinabi ninyo sa akin,+ na paghariin ko sa inyo ang isang hari.+  At ngayon ay narito ang hari na lumalakad sa harap ninyo!+ Kung tungkol sa akin, ako ay matanda na+ at ubanin,+ at ang aking mga anak, narito, sila ay kasama ninyo,+ at ako—lumakad ako sa harap ninyo mula pa sa aking pagkabata hanggang sa araw na ito.+  Narito ako. Sumagot kayo laban sa akin sa harap ni Jehova at sa harap ng kaniyang pinahiran:+ Kaninong toro ang kinuha ko o kaninong asno ang kinuha ko+ o sino ang dinaya ko o sino ang siniil ko o sa kaninong kamay ako tumanggap ng lagay upang takpan ko niyaon ang aking mga mata?+ At isasauli ko sa inyo.”+  Dito ay sinabi nila: “Hindi mo kami dinaya, ni siniil mo man kami, ni tumanggap ka ng anuman mula sa kamay ng sinuman.”+  Kaya sinabi niya sa kanila: “Si Jehova ay saksi laban sa inyo, at ang kaniyang pinahiran+ ay saksi sa araw na ito na wala kayong nasumpungang anuman sa aking kamay.”+ Dito ay sinabi nila: “Siya ay saksi.”  At sinabi pa ni Samuel sa bayan: “Si Jehova [ay saksi], na siyang gumamit kay Moises at kay Aaron at siyang nag-ahon sa inyong mga ninuno mula sa lupain ng Ehipto.+  At ngayon ay tumindig kayo, at hahatulan ko kayo sa harap ni Jehova [at isasalaysay ko sa inyo] ang lahat ng matuwid na mga gawa+ ni Jehova na ginawa niya sa inyo at sa inyong mga ninuno.  “Nang pumasok si Jacob sa Ehipto+ at ang inyong mga ninuno ay magsimulang humingi ng saklolo kay Jehova,+ isinugo ni Jehova si Moises+ at si Aaron, upang ilabas nila ang inyong mga ninuno mula sa Ehipto at patahanin sila sa dakong ito.+  At kinalimutan nila si Jehova na kanilang Diyos,+ kung kaya ipinagbili+ niya sila sa kamay ni Sisera+ na pinuno ng hukbo ng Hazor at sa kamay ng mga Filisteo+ at sa kamay ng hari ng Moab,+ at patuloy silang nakipaglaban sa kanila. 10  At nagsimula silang humingi ng saklolo kay Jehova+ at magsabi, ‘Nagkasala kami,+ sapagkat iniwan namin si Jehova upang makapaglingkod kami sa mga Baal+ at sa mga imahen ni Astoret;+ at ngayon ay iligtas+ mo kami mula sa kamay ng aming mga kaaway, upang makapaglingkod kami sa iyo.’ 11  At isinugo ni Jehova si Jerubaal+ at si Bedan at si Jepte+ at si Samuel+ at iniligtas kayo mula sa kamay ng inyong mga kaaway sa buong palibot, upang makapanahanan kayo nang tiwasay.+ 12  Nang makita ninyong dumating laban sa inyo si Nahas+ na hari ng mga anak ni Ammon, patuloy ninyong sinasabi sa akin, ‘Hindi, kundi isang hari ang dapat maghari sa amin!’+ samantalang si Jehova na inyong Diyos ang inyong Hari.+ 13  At ngayon ay narito ang hari na inyong pinili, na siyang hiningi ninyo;+ at narito, si Jehova ay naglagay sa inyo ng isang hari.+ 14  Kung matatakot kayo kay Jehova+ at maglilingkod nga kayo sa kaniya+ at susundin ang kaniyang tinig,+ at hindi kayo maghihimagsik+ laban sa utos ni Jehova, kayo at ang hari na maghahari sa inyo ay tiyak na magiging mga tagasunod ni Jehova na inyong Diyos. 15  Ngunit kung hindi ninyo susundin ang tinig ni Jehova+ at maghihimagsik nga kayo laban sa utos ni Jehova,+ ang kamay ni Jehova ay tiyak na magiging laban sa inyo at sa inyong mga ama.+ 16  Ngayon ay tumindig din naman kayo at tingnan ang dakilang bagay na ito na ginagawa ni Jehova sa harap ng inyong mga mata. 17  Hindi ba pag-aani+ ng trigo ngayon? Tatawag+ ako kay Jehova upang magpasapit siya ng mga kulog at ulan;+ pagkatapos ay alamin ninyo at tingnan na ang inyong kasamaan ay malaki+ na siyang ginawa ninyo sa paningin ni Jehova dahil sa paghingi ninyo ng isang hari.” 18  Dahil dito ay tumawag si Samuel kay Jehova,+ at si Jehova ay nagpasapit ng mga kulog at ulan nang araw na iyon,+ anupat ang buong bayan ay lubhang natakot kay Jehova at kay Samuel. 19  At ang buong bayan ay nagsimulang magsabi kay Samuel: “Ipanalangin+ mo ang iyong mga lingkod kay Jehova na iyong Diyos, dahil hindi namin gustong mamatay; sapagkat dinagdagan namin ng isang kasamaan ang lahat ng aming mga kasalanan dahil sa paghingi namin ng isang hari.” 20  Kaya sinabi ni Samuel sa bayan: “Huwag kayong matakot.+ Kayo—kayo ang gumawa ng lahat ng kasamaang ito. Huwag lamang kayong lilihis mula sa pagsunod kay Jehova,+ at maglingkod kayo kay Jehova nang inyong buong puso.+ 21  At huwag kayong lilihis upang sumunod sa mga kabulaanan+ na walang kapakinabangan+ at hindi makapagligtas, sapagkat ang mga iyon ay mga kabulaanan. 22  Sapagkat hindi pababayaan ni Jehova+ ang kaniyang bayan alang-alang sa kaniyang dakilang pangalan,+ sapagkat ipinasiya ni Jehova sa kaniyang sarili na gawin kayong bayan niya.+ 23  Kung tungkol naman sa akin, malayong mangyari, sa ganang akin, na magkasala laban kay Jehova sa pamamagitan ng pagtigil sa pananalangin alang-alang sa inyo;+ at ituturo+ ko nga sa inyo ang mabuti+ at tamang daan. 24  Matakot+ lamang kayo kay Jehova, at maglingkod kayo sa kaniya sa katotohanan nang inyong buong puso;+ sapagkat tingnan ninyo kung anong mga dakilang bagay ang ginawa niya para sa inyo.+ 25  Ngunit kung tahasan ninyong gagawin ang masama, kayo ay malilipol,+ kayo at ang inyong hari.”+

Talababa